Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2020/630544

İhale No: 2020/630544
DİKKAT!

Bu ihale için 1 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı Bilgi Evleri, Kıraathaneler ve Tıbbi Bitkiler Bahçesi İşletilmesi İşi Hizmeti Alımı
 • İhale No 2020/630544
 • Şehir İstanbul
 • İhale Tarihi 18.12.2020 14:30
 • Eklenme Tarihi 19.11.2020 02:13
 • Telefon 2124131111
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri BEŞTELSİZ MAH. BELEDİYE CAD.NO:5 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
 • İşin Yeri ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
 • Kurum Zeytinburnu Belediyesi
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Belediyeler
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı Bilgi Evleri, Kıraathaneler ve Tıbbi Bitkiler Bahçesi İşletilmesi İşi Hizmeti Alımı
BİLGİ EVLERİ, KIRAATHANELER VE TIBBİ BİTKİLER BAHÇESİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR
ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

Bilgi Evleri, Kıraathaneler Ve Tıbbi Bitkiler Bahçesi İşletilmesi İşi Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2020/630544
1-İdarenin
a) Adresi:BEŞTELSİZ MAH. BELEDIYE CAD. NO. 5 34020 ZEYTİNBURNU ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2124131111 - 2124131212
c) Elektronik Posta Adresi:hdarcan@zeytinburnu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
142 kalem malzeme ve hizmet ile mekan işletilmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:BEŞTELSİZ MAH. BELEDİYE CAD.NO:5 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati:18.12.2020 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

''Her türlü eğitim organizasyonu ve/ veya her türlü Bilgi Evleri İşletilmesi işi'' benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Adı Bilgi Evleri, Kıraathaneler ve Tıbbi Bitkiler Bahçesi İşletilmesi İşi Hizmeti Alımı
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Söyleşi adet 8
2 Piknik Organizasyonu: kişi 750
3 Kahvaltı Organizasyonu kişi 1.000
4 Tören organizasyonu Hizmeti adet 2
5 Bilgi Evleri Usta Öğretici Hizmeti Alımı saat 4.500
6 Süreli yayın aboneliği ay 12
7 Asetatlı CD kalemi (S,M,L) 10'lu kutu 6
8 Çift taraflı silikon bant, orijinal 1. kalite şeffaf 19mm x 5mm. adet 10
9 Şeffaf buzlu dosya,orijinal, 1. kalite, 1 pakette 100 adet. adet 10
10 Selefon bant, 1. kalite, 12mm x 10m ölçülerinde, el ile de koparılabilen, okul ve ev için uygun, yapıştığı yüzeyi kapatmayan, 1 pakette 24 adet paket 35
11 Çift taraflı film bant, 1. kalite, 19 mm x 25 mt ölçülerinde. adet 170
12 Stick yapıştırıcı, orijinal, 1. kalite, 22 gr (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 720
13 Laminasyon pvc filmi, orijinal, 1. kalite, (A4 216 mm x 303 mm; 2 x 125 mic), 1 pakette 100 adet. paket 10
14 İnce kalem pil, orijinal, 1. kalite, AAA, LR03/MN 1500, 1,5 V, alkalin pil. (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 220
15 Kablosuz mikrofon pili, orijinal, 1. kalite, 9 Volt 6LR61/MN1604 alkalin pil. (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir adet 100
16 Şeffaf koli bandı, orijinal, 1. kalite, 45mm eninde, 100 m uzunluğunda, 1 pakette 6 adet. paket 35
17 Barkod etiketi, 1. kalite, 40 X 20 mm ebatında stiker özellikli, 1 ruloda 5000 adet. rulo 10
18 Şeffaf etiket bandı, 1. kalite, 35 X 77 mm ebatında koruyucu, 1 ruloda 1000 adet rulo 15
19 Renkli kitap sırt etiketi, orijinal, 1. kalite, mavi, lacivert, kahverengi, yeşil renkte 7'şer rulo, siyah, gri, turuncu, pembe, sarı, açık pembe renkte 3'er rulo her ruloda 1000 adet. rulo 45
20 Boyama kalemi, hem sulu hem kuru boya olarak kullanılabilecek özellikte, orijinal, 1. kalite, 12 Renk Min kalınlığı:3,8 mm olan, garantili, parlak, solmaya karşı dayanıklı yüksek kaliteli pigmentlere sahip, bilgi evi ve belediye logolu, sloganlı. Her pake paket 1.100
21 Versatil kalem seti, orijinal, 1. kalite, Belediye ve Bilgi Evi logolu, ergonomik dalgalı ve sabit uç yapılı, 2B 12'li uç kutusu ve silgisi ile birlikte, kendi kutusunda, 0,7 mm. uçlu. adet 1.000
22 Cırtlı şeffaf evrak zarfı, 1. kalite, 4 farklı renkte, A4 evraklar için uygun, ofis ve okul kullanımı için ideal, Belediye ve Bilgi Evi logolu, sloganlı. (Renkler idare tarafından belirlenecektir.) adet 400
23 Hazneli gülenyüz kalemtraş, tek delikli, 1. kalite, 4 farklı renkte, Belediye ve Bilgi Evi logolu, her pakette 60 adet paket 7
24 Rubik zeka küpü, 3x3x3 kare, bir kenarı 6 cm uzunlukta adet 200
25 Origami kâğıdı, orijinal, 1. kalite, 15cm x 15cm ebatında, 10 farklı desenin 3 farklı renk grubu olmak üzere 30 çeşit, 1 pakette 100 adet. paket 300
26 Eva, düz, tek renkli, orijinal 1. kalite, 20cm x 30cm boyutlarında, 2mm kalınlığında, sağlığa zararlı madde içermeyen, 1 pakette 10 adet (Renkler idare tarafından belirlenecek.) paket 300
27 Quilling seti, orijinal, 1. kalite, 100 gr ağırlığında, 5mm eninde ve 50 cm boyunda, 6 farklı renk, her renk 15 adet kâğıt şeritler halinde, toplam 200 adet kâğıt şerit ve 1 adet kâğıt kıvırma aparatı. paket 300
28 Yazı tahtası kalemi, orijinal, 1. kalite, plastik gövdeli, yuvarlak uçlu, ucu 2.2mm kalınlığında, mavi, siyah renklerde, 1 pakette 12 adet. paket 30
29 Tükenmez kalem, 1. kalite, 0,8mm. Nikel gümüş uçlu, rahat ve yumuşak yazan, havalandırmalı mürekkep renginde kapaklı, şeffaf gövdeli, bir pakette 50 adet paket 35
30 Sulu boya takımı, orijinal, 1. kalite, 12 renk, fırçalı. adet 50
31 Sulu boya fırçası, orijinal, 1. kalite samur kılından, 2 numara, 6 numara, 10 numara, olmak üzere her numaradan 30 adet. adet 90
32 Ahşap tutkalı, orijinal, 1. kalite, D3 normunda, plastik şişelerde 700 g. (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 60
33 Kartuş, siyah, mavi, kırmızı,sarı mürekkep, yüksek kaliteli (HP Yazıcı ile uyumlu) adet 20
34 Katamino oyun seti, orijinal, 1. kalite, 31x20x4 cm ebatında. adet 21
35 Quıxo zekâ oyunu, orijinal, 1. kalite, 28x28x6 cm ebatında. adet 15
36 Quorıdor oyun seti, orijinal, 1. kalite, 28x28x6 cm ebatında. adet 15
37 Abalone oyun seti, orijinal, 1. kalite,30x33x6 cm ebatında. adet 20
38 Ahşap denge oyun seti, orijinal, 1. kalite, ahşap,54 parçadan oluşan. adet 15
39 Speed stacks oyun seti, orijinal, 1. kalite,12 parça bardak ve kronometresiyle takım halinde takım 21
40 Pylos oyun seti, orijinal,1. kalite, 28 x 28 x 6 cm ebatında. adet 15
41 Kapla oyun seti, orijinal,1. kalite, 200 parçalı karton kutuda. adet 15
42 Mangala oyun seti, orijinal, 1. kalite, 24,75x26,20x3 cm ebatlarında. adet 20
43 Hanoi Kuleleri oyun seti, orijinal, 1. kalite, halkaları 20 mm kalınlığında, 24,5 x 8,7 cm ölçülerinde adet 70
44 Squadro kutu oyunu, 1.kalite, 1 ahşap oyun alanı, 10 ahşap piyon, (5 açık renkli ve 5 koyu renkli) olmak üzere. adet 50
45 Mikado oyun çubukları, orijinal, 1. kalite, ahşap kutu içerisinde, çubuk uzunluğu 18cm adet 21
46 Surakarta zeka oyunu, 1.kalite, 1 adet ahşap oyun platformu, 12 adet mor taş, 12 adet turkuaz taş, 1 adet oyun taşları torbası. adet 73
47 Pentago oyun seti, orijinal, 1. kalite, oyun platformu kendi etrafında dönebilen 4 kareli, siyah ve beyaz olmak üzere 36 adet yuvarlak oyun taşlı adet 21
48 Satranç takımı, 1.kalite, 44x44 cm. suni deri, kareler 50x50 mm. 95mm. şah boyu, içi dolu plastik taşlardan oluşan rulo çantalı. adet 40
49 Satranç altlığı, 1.kalite, 44x44 cm. suni deri, kareler 50x50 mm. adet 40
50 Ahşap yapboz beşgen küp zeka oyunu, 1.kalite adet 73
51 Ahşap yapboz labirent zeka oyunu, 1.kalite adet 73
52 Polimer kil, orijinal, 1. kalite, hava ile kuruyan, tekli pakette, 120 gr ağırlığında. (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) paket 1.500
53 A4 fotokopi kâğıdı, 1. kalite, 80 gr, 1 pakette 500 adet, 1 kolide 5 paket. (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) koli 360
54 A5 ebatında kesilmiş, 320gr karton, 1 pakette 500 adet paket 7
55 Okul çantası, orijinal, 1. kalite, Belediye ve Bilgi Evi logolu, sloganlı, 600 denye imperteks, süngerli sırt paneli ve omuz askısı, her iki yanında lastikli file cep, 30x45x15 cm ebatında, fermuar ile açılan en az üç bölmeli, okul, seyahat ve günlük kull adet 1.000
56 Masaüstü kalemlik, 1. kalite, Belediye ve Bilgi Evi logolu ve sloganlı, masa üzerinde kullanılacak, 1. kalite, ahşap, kız ve erkek üyelerin kullanabilecekleri ortak renklerde, her biri ambalajlı 10x7x6 ebatlarında, tasarımı dahil. adet 500
57 Fermuarlı kumaş kalemlik, 1. kalite, Belediye ve Bilgi Evi logolu ve sloganlı, 600 denye ithal imperteks kumaş, 1. sınıf aksesuar ve işçilik, en az 20 cm'lik cetvel, silgi, kalemi bir arada rahatça taşımaya olanak sağlayabilecek ölçülerde, iki bölmeli, id adet 1.000
58 Çizim seti, orijinal, 1. kalite, Belediye ve Bilgi Evi logolu, 30 cm cetvel, 12 cm iletki, 60 derece gönye ve sıkıştırmalı pergelden oluşan ambalajlı set. adet 1.000
59 Süsleme balonu, 1. kalite lateks, 12" boyutunda 4.5 gr ağırlığında Belediye ve Bilgi Evi logolu turuncu, lacivert, beyaz ve turkuaz renklerde her renkten 200 adet. adet 700
60 İş önlüğü, 1. kalite, bayanlar için hakim yaka, çıtçıtlı, diz boyunda, arkadan pensli ve üçgen sabit kuşaklı, arkadan yırtmaçlı, erkekler için klasik yaka, çıtçıtlı, diz boyunda, arkadan yırtmaçlı, 4 mevsimlik, farklı bedenlerde. (Beden numaraları idare t adet 50
61 Kitap, orijinal, söyleşi etkinliğine davet edilen yazara ait. (Her Söyleşi için en az 100 kitabın adı ve alınma periyodu idare tarafından belirlenecektir.) adet 800
62 Çay, 1. kalite, Türk Gıda Koteksi Çay Tebliği'ne uygun, DIN EN ISO 22000, ISO 14001, kalite belgelerine sahip, harman siyah çay, 1 paket çay =1 kg., (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) kilogram 500
63 Bitki çayı, 1. kalite, idarenin belirleyeceği çeşitlerde, 35,2 gr, 1 pakette 20 adet. (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) paket 100
64 Tomurcuk çayı, 1. kalite, bir kutu tomurcuk çay 125gr (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 320
65 Türk kahvesi, 1. kalite, öğütülmüş, orta kavrulmuş, ince, 100 gr'lı paket halinde (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 500
66 Kahve (2'si 1 arada şekersiz), 1. kalite, 1 adet kahve = 10 gr, (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 3.800
67 Kahve 3'ü bir arada sade ve fındıklı, 1. kalite, 1 adet kahve = 17;5 gr (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 3.720
68 Küp şeker, 1. kalite, 360 adetlik, 1000 gr (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 300
69 Kek, 1. kalite, farklı çeşitlerde 40 gr'lık, (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 24.000
70 Meyve suyu, 1. kalite, 200 ml, vişne, şeftali ve karışık meyve aromalı, (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 27.000
71 Su, 1. kalite, 0,33 ml pet şişede doğal kaynak, (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 4.800
72 Çikolata, 1. kalite, 6 gr. Her pakette 100 adet. paket 70
73 Şekerleme, 1. kalite, her pakette 1.000 gr. (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) paket 50
74 Küçük cam çay bardağı, 1. kalite, optikli 100 cc. geniş ağızlı, 1 pakette 6 adet. paket 60
75 Cam su bardağı 1. kalite, 200 cc, bir pakette 6 adet. paket 30
76 Flash bellek, 1. kalite, özel metal kutulu, metal döner kapaklı, okuma hızı en az 5mb/sn, yazma hızı en az 3mb/sn, Belediye ve Bilgi Evi logo ve sloganlı, lazer baskılı, 16 GB, USB 3.0, metal renkli, 55.65mm x 17.3mm x 9.05mm boyutlarında ve hediye paketl adet 1.000
77 Hafıza kartı, Kapasite: 32 GB adet 6
78 Taşınabilir şarj aleti, 5000 mah kapasiteli, 2a/10 w hızlı şarj, akım korumalı, led pil göstergesi adet 500
79 Futbol forması ve şortu, 1. kalite, profesyonel, vücuda hava aldıran ve serin tutan ergonomik yapıda, modern kesim ve dikişli, gofraj baskılı, parlak raşel, 70 D interlok kumaştan, konçu, tekmeliği, havlu el bilekliği ile birlikte. Belediye ve Bilgi Evi l adet 112
80 Kaleci forması ve şortu, 1. kalite, profesyonel, vücuda hava aldıran ve serin tutan ergonomik yapıda, modern kesim ve dikişli, gofraj baskılı, parlak raşel, 70 D interlok kumaştan, eldiveni, konçu, tekmeliği ile birlikte. Belediye ve Bilgi Evi logolu, 14- adet 14
81 Kaptan pazubandı, 1. kalite, profesyonel, lastikli pamuk yapıda, çift taraflı kullanılabilen. adet 7
82 Halı saha ayakkabısı, 1. kalite, profesyonel, TPU (Termoplastik üreten), SUPER GRIP (maksimum sürtünme), LES INSOLE, microfiber özelliklerinde, 18 kişilik. (Yüklenici firma idarenin belirlediği tarihte teslim edecektir. Ayakkabı numaraları ve renkleri ida çift 105
83 Voleybol forması ve şortu, 1. kalite, profesyonel, gofraj baskılı, parlak raşel, 70 D interlok kumaştan, çorap, multi pack çift havlu bileklik, çift dizlik, çift dirseklik ile birlikte. Belediye ve Bilgi Evi logolu, 14-16 yaş grubu için, 8 kişilik tasarım adet 56
84 Bayan voleybol ayakkabısı, 1. kalite, profesyonel 14-16 yaş grubundaki öğrencilerin anatomik yapısına uygun, kauçuk tabanlı, orta tabanı hafif jel yastıklama özelliğinde, 8 kişilik (Yüklenici firma idarenin belirlediği tarihte teslim edecektir. Ayakkabı n çift 56
85 Birincilik madalyası, 1. kalite, futbol, voleybol, masa tenisi, satranç turnuvaları, bilgi yarışması ve münazara birincileri için, 7 cm çapında metal, altın renginde, üzerinde ilgili yıl yazacak şekilde, Belediye ve Bilgi Evi logolu, tasarımı dâhil. (Yükl adet 42
86 İkincilik madalyası, 1. kalite, futbol, voleybol, masa tenisi, satranç turnuvaları, bilgi yarışması ve münazara ikincileri için, 7 cm çapında metal, gümüş renginde, üzerinde ilgili yıl yazacak şekilde, Belediye ve Bilgi Evi logolu, tasarımı dâhil, (Yüklen adet 42
87 Üçüncülük madalyası,1. kalite, futbol, voleybol, masa tenisi, satranç turnuvaları bilgi yarışması ve münazara üçüncüleri için, 7 cm çapında metal, bronz renginde, üzerinde ilgili yıl yazacak şekilde, Belediye ve Bilgi Evi logolu, tasarımı dâhil. (Yüklenic adet 42
88 Şampiyonluk kupası, 1. kalite, futbol, voleybol, masa tenisi, satranç turnuvaları bilgi yarışması ve münazara turnuvalarının birincileri için kupa, metal altın renginde, üzerinde ilgili yıl yazacak şekilde, en az 39 cm yüksekliğinde, Bilgi evi ve Belediye adet 6
89 İkincilik kupası, 1. kalite, futbol, voleybol, masa tenisi, satranç turnuvaları bilgi yarışması ve münazaraturnuvalarının ikincileri için kupa, metal gümüş renginde, üzerinde ilgili yıl yazacak şekilde, en az 36 cm yüksekliğinde,Belediye ve Bilgi Evi logo adet 6
90 Üçüncülük kupası, 1. kalite, futbol, voleybol, masa tenisi, satranç turnuvaları bilgi yarışması ve münazara, turnuvalarının üçüncüleri için kupa, metal bronz renginde, üzerinde ilgili yıl yazacak şekilde, en az 31 cm yüksekliğinde ,1. kalite, Belediye ve adet 6
91 İlköğretim öğrencileri için kısa kollu lacoste tipi spor tişört, 1. kalite, Belediye ve Bilgi Evi logolu ve sloganlı, renkli baskı, 1. kalite yaz mevsimine uygun, turkuaz, mor, turuncu, yeşil renklerde, kol ve yakalarında idarenin belirleyeceği renklerde adet 500
92 Spor şapka,1. kalite, Belediye ve Bilgi Evi logolu, lacivert ve beyaz renkli, siperde turuncu, turkuaz ve yeşil şeritli, 1. kalite gabardin kumaş, 6 parça, 1.sınıf işçilik, 6 adet kuşgözü, ayarlanabilir cırt band, sandviç siper, siper üstü dikiş seçenekle adet 1.000
93 Masa tenisi raketi, 1. kalite, masa tenisi federasyon onaylı. çift 70
94 Masa tenisi topu, 1. kalite, tek çantalı 100'lü, beyaz ve turuncu renklerde. paket 10
95 Masa tenisi ağdemir vidalı set, 1. kalite, örme fileli, iple gerdirmeli, özel plastik ambalajında. adet 10
96 Hediyelik ürünler, orijinal, 1. kalite, 7-14 yaş aralığına uygun toka ve taç (Modelleri idare tarafından belirlenecektir.) adet 700
97 Özel günlerde Bilgi Evi üyelerine verilmek üzere tekli, ambalajsız karanfil adet 3.000
98 Millet Kıraathaneleri Koordinatörlük Hizmeti ay 12
99 Kütüphane Yarı Zamanlı Yardımcı Personel Hizmeti saat 20.000
100 Personel Kıyafeti adet 30
101 Bahçe Bakımı Hizmeti saat 1.200
102 Ziraat Yayınları Aboneliği adet 60
103 Doğa Gezisi Organizasyonu adet 2
104 Tıbbi Bitkiler Bahçesi Kahvaltı Organizasyonu adet 2
105 Botanik Söyleşileri Organizasyonu adet 5
106 Muhtelif Organizasyonlara Katılım Hizmeti adet 2
107 Fotoğraf Baskı Hizmeti adet 100
108 Bitki Tanıtım Levhası Yapımı adet 500
109 Yaprak tırmığı, tel kısmı ayarlanabilir, ahşap saplı, süpürge genişliği 40 cm, süpürge uzunluğu 40 cm, en az 20 dişli adet 3
110 Meyve kurutma cihazı 32.9x32.9x19 cm ebatında 250watt plastik adet 1
111 Motorlu testere, ağaç budama, ince pala, 1.3 HP, silindir hacmi 23,6 cm³, 1/4" P zincir dişli, pala uzunluğu 50 cm adet 1
112 Çöp Toplama Aparatı Kıskacı 90cm adet 1
113 Çay toplama makası, toplama torbalı, ergonomik, 1. kalite adet 2
114 Yüz Koruyucu Ayarlanabilir Profesyonel Telli Tırpan Siperliği adet 2
115 Kombine Anahtar Takımı DÜZ-YILDIZ SET 21 PARÇA, 1. kalite adet 1
116 İngiliz Boru Anahtarı, orta boy, 1. kalite adet 1
117 Lokma takımı, 18 parça, 1. kalite adet 1
118 Farklı boyutlarda, ahşap vidası, 1. kalite kutu 3
119 Tırpan gres yağı, 1. kalite, 150 ml adet 5
120 Tırpan Misina başlığı, otomatik, farklı markalarda, 1.kalite adet 10
121 Su sebili, 36x31x104 cm, 1. kalite, mekanik,3-6 lt adet 1
122 Bağlama teli, 2mm (Tel örgü bağlamada kullanılabilen) kilogram 5
123 El blenderı, 900 W adet 1
124 Galoş makinesi, manuel kullanımlı, 50 galoş hazneli adet 1
125 Hayvanlar için iç-dış parazit ve koruyu ilaç kutu 10
126 Aşı macunu, 1.kalite,ısı ile ağaç gövdesine uygulanan, 500 gramlık metal kutu şeklinde kutu 5
127 Perlit, topraksız tarım ortamlarında toprak düzenleyicisi olarak yaygın şekilde kullanılan,radyoaktif içermeyen, hafif kilogram 200
128 Yem, 1. kalite, orijinal kilogram 4.000
129 Süs bitkisi, mevsimlik olarak, 45'li kasalarda kasa 600
130 Ağaç, 5 m ve üstünde boylanabilen, herdemyeşil veya yaprak döken adet 30
131 Çalı türü bitki, 1-5 m boylanabilen, herdemyeşil veya yaprak döken adet 30
132 Otsu bitki, tek veya çok yıllık, 50-100 cm boylanabilen, herdemyeşil veya yaprak döken adet 50
133 Laboratuar sarf malzemesi (Gliserin, ethanol, aldehit, gibi ihtiyaca göre belirlenip bilgi verilecek) litre 50
134 Şişe (plastik kapaklı spreyli kozmetik kullanım için, 1. kalite, 100 ml'lik) adet 300
135 Tek kullanımlık eldiven (L ve M beden eldiven) paket 30
136 Ayakkabı, 1.kalite, kaydırmaz tabanlı, iş çalışmasına uygun, ağır olmayan (klasik ve bahçe çalışmaları için kullanımda belirtilecek) adet 20
137 Bahçıvan pantolonu, kargo cepli pamuk gabardin iş pantolonu, bahçe çalışmalarında kullanıma uygun ( Beden ölçüleri İdare tarafından belirtecektir.) adet 20
138 Pembe önlük, 1. kalite, bayanlar için hakim yaka, çıtçıtlı, diz boyunda, arkadan pensli ve üçgen, sabit kuşaklı, arkadan yırtmaçlı, farklı bedenlerde adet 4
139 Takım elbise, 1. kalite adet 1
140 Gömlek, 1. kalite, hizmetlilerin kullanımı için, beyaz veya açık gri renk, ön kısmı cepli, yazlık, kışlık, eşit miktarlarda (Beden ölçüleri idare tarafından belirlenecektir.) adet 20
141 Kumaş pantolon, 1. kalite adet 12
142 Şapka, 1. kalite, beyaz ve belirlenen açık renklerde, ince kumaş, terletmeyen, %100 pamuklu, ZTBB logolu, arka kısmı çırtlı ayarlanabilir adet 200

İhale Adı Bilgi Evleri, Kıraathaneler ve Tıbbi Bitkiler Bahçesi İşletilmesi İşi Hizmeti Alımı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Bilgi Evleri, Kıraathaneler Ve Tıbbi Bitkiler Bahçesi İşletilmesi İşi Hizmeti Alımı

HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

b) Adresi: BEŞTELSİZ MAH. BELEDIYE CAD. NO. 5 34020 ZEYTİNBURNU - ZEYTİNBURNU / İSTANBUL

c) Telefon numarası: 2124131111

ç) Faks numarası: 2124131212

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Nurullah YALDIZ Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Bilgi Evleri, Kıraathaneler Ve Tıbbi Bitkiler Bahçesi İşletilmesi İşi Hizmeti Alımı

b) Miktarı ve türü:

142 kalem malzeme ve hizmet ile mekan işletilmesi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: ZEYTİNBURNU/İSTANBUL

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası:2020/630544

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ç) İhalenin yapılacağı adres: BEŞTELSİZ MAH. BELEDİYE CAD.NO:5 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL

d) İhale tarihi: 18.12.2020

e) İhale saati: 14:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: İHALE SALONU

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 32.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK015.3/H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK022.0/H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK025.0/H: Banka Referans Mektubu, Standart Form-KİK026.1/H: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.2/H: Alt yüklenici İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK027.0/H: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK027.1/H: Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi (İdari Şartname madde 7.1.ı’da belirtilen belge), Standart Form-KİK025.1/H: Bilanço Bilgileri Tablosu, Standart Form-KİK024.4/H: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK024.5/H: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/H: Sunulmayacak Belgeler, Standart Form-KİK030.0/H: Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge, Standart Form-KİK025.2/H: Ciro Bilgileri Tablosu, Standart Form-KİK025.3/H: Ciro Bilgileri Tablosu (Ortak Girişim Olarak Yapılan İşler)

e) Bu madde boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu bent boş bırakılmıştır.

ı) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

birinin sunulması yeterlidir.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25'inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

{Belirtilmemiştir}

7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

''Her türlü eğitim organizasyonu ve/ veya her türlü Bilgi Evleri İşletilmesi işi'' benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler :

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili :

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde - 17 Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. İLGİLİ MEVZUAT GEREĞİ ULAŞIM, SİGORTA, VERGİ, RESİM VE HARÇ GİDERLERİ YÜKLENİCİYE AİTTİR.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

İLGİLİ MEVZUAT GEREĞİ ULAŞIM, SİGORTA, VERGİ, RESİM VE HARÇ GİDERLERİ YÜKLENİCİYE AİTTİR.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 17.03.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesi ve ya Hesabı yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

35.2.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G./6. md)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39- Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6'sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9'u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin %9'u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6'sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 47 - Diğer Hususlar

47.1. Bu madde boş bırakılmıştır

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Söyleşi adet 8
2 Piknik Organizasyonu: kişi 750
3 Kahvaltı Organizasyonu kişi 1.000
4 Tören organizasyonu Hizmeti adet 2
5 Bilgi Evleri Usta Öğretici Hizmeti Alımı saat 4.500
6 Süreli yayın aboneliği ay 12
7 Asetatlı CD kalemi (S,M,L) 10'lu kutu 6
8 Çift taraflı silikon bant, orijinal 1. kalite şeffaf 19mm x 5mm. adet 10
9 Şeffaf buzlu dosya,orijinal, 1. kalite, 1 pakette 100 adet. adet 10
10 Selefon bant, 1. kalite, 12mm x 10m ölçülerinde, el ile de koparılabilen, okul ve ev için uygun, yapıştığı yüzeyi kapatmayan, 1 pakette 24 adet paket 35
11 Çift taraflı film bant, 1. kalite, 19 mm x 25 mt ölçülerinde. adet 170
12 Stick yapıştırıcı, orijinal, 1. kalite, 22 gr (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 720
13 Laminasyon pvc filmi, orijinal, 1. kalite, (A4 216 mm x 303 mm; 2 x 125 mic), 1 pakette 100 adet. paket 10
14 İnce kalem pil, orijinal, 1. kalite, AAA, LR03/MN 1500, 1,5 V, alkalin pil. (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 220
15 Kablosuz mikrofon pili, orijinal, 1. kalite, 9 Volt 6LR61/MN1604 alkalin pil. (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir adet 100
16 Şeffaf koli bandı, orijinal, 1. kalite, 45mm eninde, 100 m uzunluğunda, 1 pakette 6 adet. paket 35
17 Barkod etiketi, 1. kalite, 40 X 20 mm ebatında stiker özellikli, 1 ruloda 5000 adet. rulo 10
18 Şeffaf etiket bandı, 1. kalite, 35 X 77 mm ebatında koruyucu, 1 ruloda 1000 adet rulo 15
19 Renkli kitap sırt etiketi, orijinal, 1. kalite, mavi, lacivert, kahverengi, yeşil renkte 7'şer rulo, siyah, gri, turuncu, pembe, sarı, açık pembe renkte 3'er rulo her ruloda 1000 adet. rulo 45
20 Boyama kalemi, hem sulu hem kuru boya olarak kullanılabilecek özellikte, orijinal, 1. kalite, 12 Renk Min kalınlığı:3,8 mm olan, garantili, parlak, solmaya karşı dayanıklı yüksek kaliteli pigmentlere sahip, bilgi evi ve belediye logolu, sloganlı. Her pake paket 1.100
21 Versatil kalem seti, orijinal, 1. kalite, Belediye ve Bilgi Evi logolu, ergonomik dalgalı ve sabit uç yapılı, 2B 12'li uç kutusu ve silgisi ile birlikte, kendi kutusunda, 0,7 mm. uçlu. adet 1.000
22 Cırtlı şeffaf evrak zarfı, 1. kalite, 4 farklı renkte, A4 evraklar için uygun, ofis ve okul kullanımı için ideal, Belediye ve Bilgi Evi logolu, sloganlı. (Renkler idare tarafından belirlenecektir.) adet 400
23 Hazneli gülenyüz kalemtraş, tek delikli, 1. kalite, 4 farklı renkte, Belediye ve Bilgi Evi logolu, her pakette 60 adet paket 7
24 Rubik zeka küpü, 3x3x3 kare, bir kenarı 6 cm uzunlukta adet 200
25 Origami kâğıdı, orijinal, 1. kalite, 15cm x 15cm ebatında, 10 farklı desenin 3 farklı renk grubu olmak üzere 30 çeşit, 1 pakette 100 adet. paket 300
26 Eva, düz, tek renkli, orijinal 1. kalite, 20cm x 30cm boyutlarında, 2mm kalınlığında, sağlığa zararlı madde içermeyen, 1 pakette 10 adet (Renkler idare tarafından belirlenecek.) paket 300
27 Quilling seti, orijinal, 1. kalite, 100 gr ağırlığında, 5mm eninde ve 50 cm boyunda, 6 farklı renk, her renk 15 adet kâğıt şeritler halinde, toplam 200 adet kâğıt şerit ve 1 adet kâğıt kıvırma aparatı. paket 300
28 Yazı tahtası kalemi, orijinal, 1. kalite, plastik gövdeli, yuvarlak uçlu, ucu 2.2mm kalınlığında, mavi, siyah renklerde, 1 pakette 12 adet. paket 30
29 Tükenmez kalem, 1. kalite, 0,8mm. Nikel gümüş uçlu, rahat ve yumuşak yazan, havalandırmalı mürekkep renginde kapaklı, şeffaf gövdeli, bir pakette 50 adet paket 35
30 Sulu boya takımı, orijinal, 1. kalite, 12 renk, fırçalı. adet 50
31 Sulu boya fırçası, orijinal, 1. kalite samur kılından, 2 numara, 6 numara, 10 numara, olmak üzere her numaradan 30 adet. adet 90
32 Ahşap tutkalı, orijinal, 1. kalite, D3 normunda, plastik şişelerde 700 g. (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 60
33 Kartuş, siyah, mavi, kırmızı,sarı mürekkep, yüksek kaliteli (HP Yazıcı ile uyumlu) adet 20
34 Katamino oyun seti, orijinal, 1. kalite, 31x20x4 cm ebatında. adet 21
35 Quıxo zekâ oyunu, orijinal, 1. kalite, 28x28x6 cm ebatında. adet 15
36 Quorıdor oyun seti, orijinal, 1. kalite, 28x28x6 cm ebatında. adet 15
37 Abalone oyun seti, orijinal, 1. kalite,30x33x6 cm ebatında. adet 20
38 Ahşap denge oyun seti, orijinal, 1. kalite, ahşap,54 parçadan oluşan. adet 15
39 Speed stacks oyun seti, orijinal, 1. kalite,12 parça bardak ve kronometresiyle takım halinde takım 21
40 Pylos oyun seti, orijinal,1. kalite, 28 x 28 x 6 cm ebatında. adet 15
41 Kapla oyun seti, orijinal,1. kalite, 200 parçalı karton kutuda. adet 15
42 Mangala oyun seti, orijinal, 1. kalite, 24,75x26,20x3 cm ebatlarında. adet 20
43 Hanoi Kuleleri oyun seti, orijinal, 1. kalite, halkaları 20 mm kalınlığında, 24,5 x 8,7 cm ölçülerinde adet 70
44 Squadro kutu oyunu, 1.kalite, 1 ahşap oyun alanı, 10 ahşap piyon, (5 açık renkli ve 5 koyu renkli) olmak üzere. adet 50
45 Mikado oyun çubukları, orijinal, 1. kalite, ahşap kutu içerisinde, çubuk uzunluğu 18cm adet 21
46 Surakarta zeka oyunu, 1.kalite, 1 adet ahşap oyun platformu, 12 adet mor taş, 12 adet turkuaz taş, 1 adet oyun taşları torbası. adet 73
47 Pentago oyun seti, orijinal, 1. kalite, oyun platformu kendi etrafında dönebilen 4 kareli, siyah ve beyaz olmak üzere 36 adet yuvarlak oyun taşlı adet 21
48 Satranç takımı, 1.kalite, 44x44 cm. suni deri, kareler 50x50 mm. 95mm. şah boyu, içi dolu plastik taşlardan oluşan rulo çantalı. adet 40
49 Satranç altlığı, 1.kalite, 44x44 cm. suni deri, kareler 50x50 mm. adet 40
50 Ahşap yapboz beşgen küp zeka oyunu, 1.kalite adet 73
51 Ahşap yapboz labirent zeka oyunu, 1.kalite adet 73
52 Polimer kil, orijinal, 1. kalite, hava ile kuruyan, tekli pakette, 120 gr ağırlığında. (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) paket 1.500
53 A4 fotokopi kâğıdı, 1. kalite, 80 gr, 1 pakette 500 adet, 1 kolide 5 paket. (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) koli 360
54 A5 ebatında kesilmiş, 320gr karton, 1 pakette 500 adet paket 7
55 Okul çantası, orijinal, 1. kalite, Belediye ve Bilgi Evi logolu, sloganlı, 600 denye imperteks, süngerli sırt paneli ve omuz askısı, her iki yanında lastikli file cep, 30x45x15 cm ebatında, fermuar ile açılan en az üç bölmeli, okul, seyahat ve günlük kull adet 1.000
56 Masaüstü kalemlik, 1. kalite, Belediye ve Bilgi Evi logolu ve sloganlı, masa üzerinde kullanılacak, 1. kalite, ahşap, kız ve erkek üyelerin kullanabilecekleri ortak renklerde, her biri ambalajlı 10x7x6 ebatlarında, tasarımı dahil. adet 500
57 Fermuarlı kumaş kalemlik, 1. kalite, Belediye ve Bilgi Evi logolu ve sloganlı, 600 denye ithal imperteks kumaş, 1. sınıf aksesuar ve işçilik, en az 20 cm'lik cetvel, silgi, kalemi bir arada rahatça taşımaya olanak sağlayabilecek ölçülerde, iki bölmeli, id adet 1.000
58 Çizim seti, orijinal, 1. kalite, Belediye ve Bilgi Evi logolu, 30 cm cetvel, 12 cm iletki, 60 derece gönye ve sıkıştırmalı pergelden oluşan ambalajlı set. adet 1.000
59 Süsleme balonu, 1. kalite lateks, 12" boyutunda 4.5 gr ağırlığında Belediye ve Bilgi Evi logolu turuncu, lacivert, beyaz ve turkuaz renklerde her renkten 200 adet. adet 700
60 İş önlüğü, 1. kalite, bayanlar için hakim yaka, çıtçıtlı, diz boyunda, arkadan pensli ve üçgen sabit kuşaklı, arkadan yırtmaçlı, erkekler için klasik yaka, çıtçıtlı, diz boyunda, arkadan yırtmaçlı, 4 mevsimlik, farklı bedenlerde. (Beden numaraları idare t adet 50
61 Kitap, orijinal, söyleşi etkinliğine davet edilen yazara ait. (Her Söyleşi için en az 100 kitabın adı ve alınma periyodu idare tarafından belirlenecektir.) adet 800
62 Çay, 1. kalite, Türk Gıda Koteksi Çay Tebliği'ne uygun, DIN EN ISO 22000, ISO 14001, kalite belgelerine sahip, harman siyah çay, 1 paket çay =1 kg., (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) kilogram 500
63 Bitki çayı, 1. kalite, idarenin belirleyeceği çeşitlerde, 35,2 gr, 1 pakette 20 adet. (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) paket 100
64 Tomurcuk çayı, 1. kalite, bir kutu tomurcuk çay 125gr (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 320
65 Türk kahvesi, 1. kalite, öğütülmüş, orta kavrulmuş, ince, 100 gr'lı paket halinde (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 500
66 Kahve (2'si 1 arada şekersiz), 1. kalite, 1 adet kahve = 10 gr, (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 3.800
67 Kahve 3'ü bir arada sade ve fındıklı, 1. kalite, 1 adet kahve = 17;5 gr (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 3.720
68 Küp şeker, 1. kalite, 360 adetlik, 1000 gr (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 300
69 Kek, 1. kalite, farklı çeşitlerde 40 gr'lık, (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 24.000
70 Meyve suyu, 1. kalite, 200 ml, vişne, şeftali ve karışık meyve aromalı, (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 27.000
71 Su, 1. kalite, 0,33 ml pet şişede doğal kaynak, (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) adet 4.800
72 Çikolata, 1. kalite, 6 gr. Her pakette 100 adet. paket 70
73 Şekerleme, 1. kalite, her pakette 1.000 gr. (İdarenin belirleyeceği periyotlarda teslim edilecektir.) paket 50
74 Küçük cam çay bardağı, 1. kalite, optikli 100 cc. geniş ağızlı, 1 pakette 6 adet. paket 60
75 Cam su bardağı 1. kalite, 200 cc, bir pakette 6 adet. paket 30
76 Flash bellek, 1. kalite, özel metal kutulu, metal döner kapaklı, okuma hızı en az 5mb/sn, yazma hızı en az 3mb/sn, Belediye ve Bilgi Evi logo ve sloganlı, lazer baskılı, 16 GB, USB 3.0, metal renkli, 55.65mm x 17.3mm x 9.05mm boyutlarında ve hediye paketl adet 1.000
77 Hafıza kartı, Kapasite: 32 GB adet 6
78 Taşınabilir şarj aleti, 5000 mah kapasiteli, 2a/10 w hızlı şarj, akım korumalı, led pil göstergesi adet 500
79 Futbol forması ve şortu, 1. kalite, profesyonel, vücuda hava aldıran ve serin tutan ergonomik yapıda, modern kesim ve dikişli, gofraj baskılı, parlak raşel, 70 D interlok kumaştan, konçu, tekmeliği, havlu el bilekliği ile birlikte. Belediye ve Bilgi Evi l adet 112
80 Kaleci forması ve şortu, 1. kalite, profesyonel, vücuda hava aldıran ve serin tutan ergonomik yapıda, modern kesim ve dikişli, gofraj baskılı, parlak raşel, 70 D interlok kumaştan, eldiveni, konçu, tekmeliği ile birlikte. Belediye ve Bilgi Evi logolu, 14- adet 14
81 Kaptan pazubandı, 1. kalite, profesyonel, lastikli pamuk yapıda, çift taraflı kullanılabilen. adet 7
82 Halı saha ayakkabısı, 1. kalite, profesyonel, TPU (Termoplastik üreten), SUPER GRIP (maksimum sürtünme), LES INSOLE, microfiber özelliklerinde, 18 kişilik. (Yüklenici firma idarenin belirlediği tarihte teslim edecektir. Ayakkabı numaraları ve renkleri ida çift 105
83 Voleybol forması ve şortu, 1. kalite, profesyonel, gofraj baskılı, parlak raşel, 70 D interlok kumaştan, çorap, multi pack çift havlu bileklik, çift dizlik, çift dirseklik ile birlikte. Belediye ve Bilgi Evi logolu, 14-16 yaş grubu için, 8 kişilik tasarım adet 56
84 Bayan voleybol ayakkabısı, 1. kalite, profesyonel 14-16 yaş grubundaki öğrencilerin anatomik yapısına uygun, kauçuk tabanlı, orta tabanı hafif jel yastıklama özelliğinde, 8 kişilik (Yüklenici firma idarenin belirlediği tarihte teslim edecektir. Ayakkabı n çift 56
85 Birincilik madalyası, 1. kalite, futbol, voleybol, masa tenisi, satranç turnuvaları, bilgi yarışması ve münazara birincileri için, 7 cm çapında metal, altın renginde, üzerinde ilgili yıl yazacak şekilde, Belediye ve Bilgi Evi logolu, tasarımı dâhil. (Yükl adet 42
86 İkincilik madalyası, 1. kalite, futbol, voleybol, masa tenisi, satranç turnuvaları, bilgi yarışması ve münazara ikincileri için, 7 cm çapında metal, gümüş renginde, üzerinde ilgili yıl yazacak şekilde, Belediye ve Bilgi Evi logolu, tasarımı dâhil, (Yüklen adet 42
87 Üçüncülük madalyası,1. kalite, futbol, voleybol, masa tenisi, satranç turnuvaları bilgi yarışması ve münazara üçüncüleri için, 7 cm çapında metal, bronz renginde, üzerinde ilgili yıl yazacak şekilde, Belediye ve Bilgi Evi logolu, tasarımı dâhil. (Yüklenic adet 42
88 Şampiyonluk kupası, 1. kalite, futbol, voleybol, masa tenisi, satranç turnuvaları bilgi yarışması ve münazara turnuvalarının birincileri için kupa, metal altın renginde, üzerinde ilgili yıl yazacak şekilde, en az 39 cm yüksekliğinde, Bilgi evi ve Belediye adet 6
89 İkincilik kupası, 1. kalite, futbol, voleybol, masa tenisi, satranç turnuvaları bilgi yarışması ve münazaraturnuvalarının ikincileri için kupa, metal gümüş renginde, üzerinde ilgili yıl yazacak şekilde, en az 36 cm yüksekliğinde,Belediye ve Bilgi Evi logo adet 6
90 Üçüncülük kupası, 1. kalite, futbol, voleybol, masa tenisi, satranç turnuvaları bilgi yarışması ve münazara, turnuvalarının üçüncüleri için kupa, metal bronz renginde, üzerinde ilgili yıl yazacak şekilde, en az 31 cm yüksekliğinde ,1. kalite, Belediye ve adet 6
91 İlköğretim öğrencileri için kısa kollu lacoste tipi spor tişört, 1. kalite, Belediye ve Bilgi Evi logolu ve sloganlı, renkli baskı, 1. kalite yaz mevsimine uygun, turkuaz, mor, turuncu, yeşil renklerde, kol ve yakalarında idarenin belirleyeceği renklerde adet 500
92 Spor şapka,1. kalite, Belediye ve Bilgi Evi logolu, lacivert ve beyaz renkli, siperde turuncu, turkuaz ve yeşil şeritli, 1. kalite gabardin kumaş, 6 parça, 1.sınıf işçilik, 6 adet kuşgözü, ayarlanabilir cırt band, sandviç siper, siper üstü dikiş seçenekle adet 1.000
93 Masa tenisi raketi, 1. kalite, masa tenisi federasyon onaylı. çift 70
94 Masa tenisi topu, 1. kalite, tek çantalı 100'lü, beyaz ve turuncu renklerde. paket 10
95 Masa tenisi ağdemir vidalı set, 1. kalite, örme fileli, iple gerdirmeli, özel plastik ambalajında. adet 10
96 Hediyelik ürünler, orijinal, 1. kalite, 7-14 yaş aralığına uygun toka ve taç (Modelleri idare tarafından belirlenecektir.) adet 700
97 Özel günlerde Bilgi Evi üyelerine verilmek üzere tekli, ambalajsız karanfil adet 3.000
98 Millet Kıraathaneleri Koordinatörlük Hizmeti ay 12
99 Kütüphane Yarı Zamanlı Yardımcı Personel Hizmeti saat 20.000
100 Personel Kıyafeti adet 30
101 Bahçe Bakımı Hizmeti saat 1.200
102 Ziraat Yayınları Aboneliği adet 60
103 Doğa Gezisi Organizasyonu adet 2
104 Tıbbi Bitkiler Bahçesi Kahvaltı Organizasyonu adet 2
105 Botanik Söyleşileri Organizasyonu adet 5
106 Muhtelif Organizasyonlara Katılım Hizmeti adet 2
107 Fotoğraf Baskı Hizmeti adet 100
108 Bitki Tanıtım Levhası Yapımı adet 500
109 Yaprak tırmığı, tel kısmı ayarlanabilir, ahşap saplı, süpürge genişliği 40 cm, süpürge uzunluğu 40 cm, en az 20 dişli adet 3
110 Meyve kurutma cihazı 32.9x32.9x19 cm ebatında 250watt plastik adet 1
111 Motorlu testere, ağaç budama, ince pala, 1.3 HP, silindir hacmi 23,6 cm³, 1/4" P zincir dişli, pala uzunluğu 50 cm adet 1
112 Çöp Toplama Aparatı Kıskacı 90cm adet 1
113 Çay toplama makası, toplama torbalı, ergonomik, 1. kalite adet 2
114 Yüz Koruyucu Ayarlanabilir Profesyonel Telli Tırpan Siperliği adet 2
115 Kombine Anahtar Takımı DÜZ-YILDIZ SET 21 PARÇA, 1. kalite adet 1
116 İngiliz Boru Anahtarı, orta boy, 1. kalite adet 1
117 Lokma takımı, 18 parça, 1. kalite adet 1
118 Farklı boyutlarda, ahşap vidası, 1. kalite kutu 3
119 Tırpan gres yağı, 1. kalite, 150 ml adet 5
120 Tırpan Misina başlığı, otomatik, farklı markalarda, 1.kalite adet 10
121 Su sebili, 36x31x104 cm, 1. kalite, mekanik,3-6 lt adet 1
122 Bağlama teli, 2mm (Tel örgü bağlamada kullanılabilen) kilogram 5
123 El blenderı, 900 W adet 1
124 Galoş makinesi, manuel kullanımlı, 50 galoş hazneli adet 1
125 Hayvanlar için iç-dış parazit ve koruyu ilaç kutu 10
126 Aşı macunu, 1.kalite,ısı ile ağaç gövdesine uygulanan, 500 gramlık metal kutu şeklinde kutu 5
127 Perlit, topraksız tarım ortamlarında toprak düzenleyicisi olarak yaygın şekilde kullanılan,radyoaktif içermeyen, hafif kilogram 200
128 Yem, 1. kalite, orijinal kilogram 4.000
129 Süs bitkisi, mevsimlik olarak, 45'li kasalarda kasa 600
130 Ağaç, 5 m ve üstünde boylanabilen, herdemyeşil veya yaprak döken adet 30
131 Çalı türü bitki, 1-5 m boylanabilen, herdemyeşil veya yaprak döken adet 30
132 Otsu bitki, tek veya çok yıllık, 50-100 cm boylanabilen, herdemyeşil veya yaprak döken adet 50
133 Laboratuar sarf malzemesi (Gliserin, ethanol, aldehit, gibi ihtiyaca göre belirlenip bilgi verilecek) litre 50
134 Şişe (plastik kapaklı spreyli kozmetik kullanım için, 1. kalite, 100 ml'lik) adet 300
135 Tek kullanımlık eldiven (L ve M beden eldiven) paket 30
136 Ayakkabı, 1.kalite, kaydırmaz tabanlı, iş çalışmasına uygun, ağır olmayan (klasik ve bahçe çalışmaları için kullanımda belirtilecek) adet 20
137 Bahçıvan pantolonu, kargo cepli pamuk gabardin iş pantolonu, bahçe çalışmalarında kullanıma uygun ( Beden ölçüleri İdare tarafından belirtecektir.) adet 20
138 Pembe önlük, 1. kalite, bayanlar için hakim yaka, çıtçıtlı, diz boyunda, arkadan pensli ve üçgen, sabit kuşaklı, arkadan yırtmaçlı, farklı bedenlerde adet 4
139 Takım elbise, 1. kalite adet 1
140 Gömlek, 1. kalite, hizmetlilerin kullanımı için, beyaz veya açık gri renk, ön kısmı cepli, yazlık, kışlık, eşit miktarlarda (Beden ölçüleri idare tarafından belirlenecektir.) adet 20
141 Kumaş pantolon, 1. kalite adet 12
142 Şapka, 1. kalite, beyaz ve belirlenen açık renklerde, ince kumaş, terletmeyen, %100 pamuklu, ZTBB logolu, arka kısmı çırtlı ayarlanabilir adet 200
Okas Kodu Okas Açıklaması
80500000 Eğitim hizmetleri
92511000 Kütüphane hizmetleri

< GERİ DÖN