Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2020/591844

İhale No: 2020/591844
İhale Adı Elektrik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve Onarımı
 • İhale No 2020/591844
 • Şehir İstanbul
 • İhale Tarihi 15.12.2020 14:00
 • Eklenme Tarihi 12.11.2020 03:03
 • Telefon 2123722222
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 4 ncü kat Komisyon Odası Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL
 • İşin Yeri İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Birimleri
 • Kurum İett Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Belediyeler
 • İlan Şekli İhale tarihi geçmiş, teklif değerlendirmeye başlanmamış
İhale Adı Elektrik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve Onarımı
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve Onarımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2020/591844
1-İdarenin
a) Adresi:Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Tünel 34420 Beyoğlu BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2123722222 - 2122521017
c) Elektronik Posta Adresi:cevdet.akarsu@iett.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
526 kalem Elektrik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım Ve Onarımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Birimleri
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 730(YediYüzOtuz) gündür

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 4 ncü kat Komisyon Odası Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati:15.12.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen;

a) Elektrik Sistemlerin Periyodik Bakım Onarım hizmetleri,

b) Elektrik Sistemlerin Periyodik Bakım Onarımı ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması hizmeti,

c) Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım Onarım hizmetleri,  

d) Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım Onarımı ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması hizmeti,

e) Elektrik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım Onarımı hizmetleri,

f) Elektrik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım Onarımı ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması hizmeti,

a, b, c, d, e ve f’ de kayıtlı işlerden her birisi ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale İşleri Şefliği, Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Adı Elektrik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve Onarımı
1. KISIM (ASANSÖR SİSTEMLERİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 E.01.B01 2 DURAKLI ASANSÖRÜN PERİYODİK BAKIMI adet 72
2 E.01.B02 3 DURAKLI ASANSÖRÜN PERİYODİK BAKIMI adet 24
3 E.01.B03 8 DURAKLI ASANSÖRÜN PERİYODİK BAKIMI adet 120
4 E.01.001 BRAİL ALFABELİ BUTON (MUHTELİF) adet 5
5 E.01.002 ASANSÖR İŞLETME TALİMATI adet 10
6 E.01.003 KUYU VE MAK. DAİRESİ ACİL STOP BUTONU adet 3
7 E.01.004 ASENKRON MOTORU AŞIRI AKIM KORUYUCU adet 2
8 E.01.005 MANUEL KAPI İÇİN ÇİFT EMNİYETLİ KİLİT T. adet 4
9 E.01.006 70X65X9 RAY İÇİN PLASTİK PATEN adet 8
10 E.01.007 50X50X5 RAY İÇİN PLASTİK PATEN adet 8
11 E.01.008 OTOM.KAPI KİLİT AÇMA MEKANİZMASI adet 4
12 E.01.009 KREMER KAPI MOTORU adet 1
13 E.01.010 OTOMATİK KAPI PATENLERİ adet 2
14 E.01.011 YARI OTOMATİK KAPILAR İÇİN AMORTİSÖR adet 2
15 E.01.012 LİRPOMP adet 2
16 E.01.013 SİMPLEX ASANSÖR ANA KARTI adet 2
17 E.01.014 DUBLEX KARTI adet 2
18 E.01.015 YARI OTOMATİK KAPI YAYI adet 4
19 E.01.016 HIZ REGÜLATÖRÜ ÜST PARÇASI adet 2
20 E.01.017 KAT GÖSTERGESİ / 7 SEGMENT DİSPLEY adet 1
21 E.01.018 KAT GÖSTERGESİ / DOTMATRİKS adet 1
22 E.01.019 IŞIK BARAJI (FOTOCELL) adet 4
23 E.01.020 KOMPLE ELEKTRİK YÜK ÖLÇME KONTROL adet 2
24 E.01.021 KABİN HAVA. SALYANGOZ FAN (220 V- 50W) adet 2
25 E.01.022 OTOMATİK KAPI ASKI MAKARASI adet 2
26 E.01.023 HIZ REGÜLATÖRÜ ÇELİK HALATI metre 90
27 E.01.024 KOMPLE ÇİFT HIZ REG. SETİ (HALAT DAHİL) adet 2
28 E.01.025 EDİRNEKAPI ASANSÖR KAPILARININ BOYANMASI takım 1
29 E.01.026 KAB.TAŞ.HAL.BAĞL.ŞİŞEL. KLEM.DEĞİŞ. adet 1
30 E.01.027 KUYU TAMPONU (CE BELGELİ ) adet 2
31 E.01.028 MAKİNE KASNAĞI DEĞİŞİMİ 450X4X10MM adet 3
32 E.01.029 90 NUMARA ASANSÖR BAKIM YAĞI litre 50
33 E.01.030 YÜK ASANSÖRÜ TELLİ CAM 8,5X110 CM adet 8
34 E.01.031 9 adet ASANSÖR YILLIK MUAYENE HARCI adet 18
35 E.01.032 KABİN ÜSTÜ KORKULUK YAPILMASI adet 1
36 E.01.033 KAĞITHANE ASAN. KUYU DİBİ SU İZOLASYONU takım 1
37 E.01.034 KABİN ÜSTÜ HALAT KLEMENSİ DÜZELTME adet 4
38 E.01.035 KARŞI AĞIRLIĞIN KLEMENSİ DÜZELTİLMESİ adet 4
39 E.01.036 MOTOR PTC RÖLE STANDARTA UYGUN YAPILMASI adet 2
40 E.01.037 KABİN SÜSPANSİYON TAKOZLARI takım 8
41 E.01.038 HALAT ŞİŞ. LASTİK TAKOZLARI DEĞİŞİMİ takım 8
42 E.01.039 KABİN SPOT ARMATÜR adet 5
43 E.01.040 KABİN AYDINLATMASI İÇİN LED TRAFO adet 2
44 E.01.041 KABİN İÇİ ÇİFT KONUM KARARLI STOP BUTONU adet 1
45 E.01.042 ÇATI MAKİNE DAİRESİ YOLU AYDINLATMASI adet 1
46 E.01.043 HIZ REGÜLATÖRÜ ALT PARÇASI CE BELGELİ adet 2
47 E.01.044 FLEXIBLE 28G 0.75 mm2 KABLO metre 90
48 E.01.045 MONOSTABIL TÜP adet 2
49 E.01.046 MOTOR (FAZ) KORUMA RÖLESİ adet 2
2. KISIM (JENERATÖR SİSTEMLERİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 E.02.B01 DİZEL JENERATÖR PERİYODİK BAKIMI adet 240
2 E.02.B02 JENERATÖR KONTROL SİSTEMİ YAPIMI adet 2
3 E.02.001 SAF ANTİFİRİZ litre 200
4 E.02.002 SAF AKÜ SUYU litre 200
5 E.02.003 DİZEL JENERATÖR İÇİN 1500W ISITICI adet 6
6 E.02.004 AKÜ ŞARJ CİHAJI (12 V) adet 6
7 E.02.005 STOP SELENOİDİ adet 6
8 E.02.006 MARŞ ROLESİ adet 6
9 E.02.007 VOLTAJ REGÜLATÖRÜ 0-10 AMPER ÇIKIŞLI adet 1
10 E.02.008 VOLTAJ REGÜLATÖRÜ 0-20 AMPER ÇIKIŞLI adet 1
11 E.02.009 DİZEL JENERATÖR YAKIT ŞAMANDIRASI adet 12
12 E.02.010 DİZEL JENERATÖR MAZOT OTOMATİĞİ adet 3
13 E.02.011 DİZEL JENERATÖR ŞARJ DİNOMOSI 12 V 30 A adet 1
14 E.02.012 DİZEL JENERATÖR RADYATÖR FANI adet 1
15 E.02.013 DİZEL JENERATÖR RANYATÖR KAYIŞI adet 6
16 E.02.014 SELENOİD VALF adet 3
17 E.02.015 12 V 90 AH AKÜ adet 6
18 E.02.016 12 V 120 AH AKÜ adet 6
19 E.02.017 12 V 150 AH AKÜ adet 2
20 E.02.018 12 V 240 AH AKÜ adet 2
21 E.02.019 12 V 66 AH AKÜ adet 6
22 E.02.020 12 V 180 AH AKÜ adet 2
23 E.02.021 15/40W MOTOR YAĞI litre 1.400
24 E.02.022 DİZEL JENERATÖR YAĞ FİLTRESİ adet 66
25 E.02.023 DİZEL JENERATÖR YAKIT FİLTRESİ adet 81
26 E.02.024 DİZEL JENERATÖR HAVA FİLTRESİ adet 60
27 E.02.025 DİZEL JENERATÖR SU FİLTRESİ adet 9
28 E.02.026 DİZEL JENERATÖR BY-PASS FİLTRESİ adet 6
29 E.02.027 FAZ SIRASI RÖLESİ adet 3
30 E.02.028 PANO TİP RÖLE adet 3
31 E.02.029 SESLİ VE IŞIKLI SİREN adet 1
32 E.02.030 DİZEL JENERATÖR ISITICI TERMOSTATI adet 6
33 E.02.031 DİZEL JENERATÖR ISITICI KONTAKTÖRÜ adet 3
34 E.02.032 JENERATÖR İZLEME DİJ. OTO. KONTROL KARTI adet 3
35 E.02.033 DİZEL JENERATÖR HARARET MÜŞÜRÜ adet 3
36 E.02.034 DİZEL JENERATÖR YAĞ MÜŞÜRÜ adet 3
37 E.02.035 DİZEL JENERATÖR SU SEVİYE MÜŞÜRÜ adet 3
38 E.02.036 DİZEL JENERATÖR MAZOT HORTUMU metre 6
39 E.02.037 DİZEL JENERATÖR SU ISITICI HORTUMU metre 3
40 E.02.038 DİZEL JENERATÖR RADYATÖR HORTUMU metre 3
41 E.02.039 GALVANİZ EGZOS SPİRALİ ÇAP 40-60 metre 3
42 E.02.040 GALVANİZ EGZOS SPİRALİ ÇAP 61-100 metre 3
43 E.02.041 RADYATÖR KAPAĞI adet 1
44 E.02.042 ANALOG VOLT,FREKANS,AMPER,HARARET GÖSTER adet 3
45 E.02.043 24 SAAT 165 KVA GÜC. JENERATÖR KİRALAMA adet 3
46 E.02.044 RADYATÖR TAMİR BAKIMI metrekare 3
47 E.02.045 KUMANDA PANOSU adet 3
48 E.02.046 FAZ SIRASI BUTONU adet 3
49 E.02.047 JENERATÖR ELK. TESİSATININ YENİLENMESİ adet 1
50 E.02.048 MARŞ MOTORU adet 1
51 E.02.049 BOYALI JENERATÖR KABİNİ metreküp 15
52 E.02.050 JENERATÖR GÖVDESİNİN BOYANMASI adet 1
53 E.02.051 HAVA DAVLUMBAZI adet 1
54 E.02.052 KONTAKTÖR 3 KUTUPLU (90 Kw) adet 1
55 E.02.053 KONTAKTÖR 3 KUTUPLU (160 Kw) adet 1
56 E.02.054 ACİL STOP BUTOTU adet 1
57 E.02.055 V OTOMAT 10 AMPER adet 1
58 E.02.056 ALTARNATÖR DİYOT GRUBU takımI adet 1
3. KISIM (UPS SİSTEMLERİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 E.03.B01 2 - 10 KVA ARASI UPS PERİYODİK BAKIMI adet 150
2 E.03.B02 12 - 30 KVA ARASI UPS PERİYODİK BAKIMI adet 30
3 E.03.B03 40 - 80 KVA ARASI UPS PERİYODİK BAKIMI adet 20
4 E.03.001 12 V 4,5 Ah UPS AKÜSÜ adet 100
5 E.03.002 12 V 7 Ah UPS AKÜSÜ adet 100
6 E.03.003 12 V 9 Ah UPS AKÜSÜ adet 100
7 E.03.004 12 V 12 Ah UPS AKÜSÜ adet 100
8 E.03.005 12 V 20 Ah UPS AKÜSÜ adet 100
9 E.03.006 12 V 24 Ah UPS AKÜSÜ adet 100
10 E.03.007 12 V 40 Ah UPS AKÜSÜ adet 100
11 E.03.008 2-6 KVA ARASI UPS DOĞRULTUCU SCR KARTI adet 10
12 E.03.009 10-20 KVA ARASI UPS DOĞRULTUCU SCR KARTI adet 5
13 E.03.010 40 KVA UPS DOĞRULTUCU SCR KARTI adet 3
14 E.03.011 80 KVA UPS DOĞRULTUCU SCR KARTI adet 3
15 E.03.012 2-6 KVA UPS EVIRICI SCR KARTI adet 10
16 E.03.013 10-20 KVA UPS EVIRICI SCR KARTI adet 5
17 E.03.014 40 KVA UPS EVIRICI SCR KARTI adet 3
18 E.03.015 80 KVA UPS EVIRICI SCR KARTI adet 3
19 E.03.016 2-6 KVA ARASI UPS DC KONDANSATÖR adet 10
20 E.03.017 10-20 KVA ARASI UPS DC KONDANSATÖR adet 10
21 E.03.018 40 KVA UPS DC KONDANSATÖR adet 10
22 E.03.019 80 KVA UPS DC KONDANSATÖR adet 10
23 E.03.020 2-6 KVA ARASI UPS AC KONDANSATÖR adet 10
24 E.03.021 10-20 KVA ARASI UPS AC KONDANSATÖR adet 10
25 E.03.022 40 KVA UPS AC KONDANSATÖR adet 10
26 E.03.023 80 KVA UPS AC KONDANSATÖR adet 10
27 E.03.024 2-6 KVA ARASI UPS FANI adet 10
28 E.03.025 10-20 KVA ARASI UPS FANI adet 5
29 E.03.026 40 KVA UPS FANI adet 3
30 E.03.027 80 KVA UPS FANI adet 3
31 E.03.028 2-6 KVA ARASI UPS SMPS KARTI DEĞİŞİMİ adet 10
32 E.03.029 10-20 KVA ARASI UPS SMPS KARTI DEĞİŞİMİ adet 5
33 E.03.030 40 KVA UPS SMPS KARTI DEĞİŞİMİ adet 3
34 E.03.031 80 KVA UPS SMPS KARTI DEĞİŞİMİ adet 3
35 E.03.032 2-6 KVA ARASI UPS AC FİLTRE adet 10
36 E.03.033 10-20 KVA ARASI UPS AC FİLTRE adet 5
37 E.03.034 40 KVA UPS AC FİLTRE adet 3
38 E.03.035 80 KVA UPS AC FİLTRE adet 3
4. KISIM (YANGIN ALGILAMA İHBAR VE SÖNDÜRME )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 E.04.B01 YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ BAKIM TEMİZLİK adet 2
2 E.04.001 YANGIN ALARM KONTROL PANELİ 1 LOOP adet 1
3 E.04.002 YANGIN ALARM KONTROL PANELİ 2 LOOP adet 1
4 E.04.003 GENİŞLETME KARTI 2 LOOP adet 2
5 E.04.004 NETWORK KARTI PANELLERE UYGUN adet 3
6 E.04.005 TEKRARLAMA PANELİ ADRESLENEBİLİR adet 2
7 E.04.006 OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ ANALOG ADRESLENİR adet 150
8 E.04.007 SICAKLIK DEDEKTÖRÜ ANALOG ADRESLENİR adet 30
9 E.04.008 OPTİK DUMAN VE SICAKLIK DEDEKTÖRÜ adet 30
10 E.04.009 DEDEKTÖR SOKETİ SIVA ÜSTÜ TİP adet 300
11 E.04.010 YANGIN İHBAR BUTONU ANALOG ADRESLENİR adet 30
12 E.04.011 MONTAJ KUTUSU SIVA ÜSTÜ adet 30
13 E.04.012 MİNYATÜR KONTAK DENETİM MODÜLÜ adet 30
14 E.04.013 MİNYATÜR ROLE MODÜLÜ adet 5
15 E.04.014 MİNYATÜR İZOLATÖR MODÜLÜ adet 5
16 E.04.015 KONVANSİYONEL DENETİM MODÜLÜ adet 5
17 E.04.016 SESLİ IŞIKLI ALARM KONTROL MODÜLÜ adet 30
18 E.04.017 2*1+1 MM2 LIYCY KABLO metre 500
19 E.04.018 2*1 MM2 LIH (ST)H KABLO metre 30
20 E.04.019 2*2*1+1 MM2 JH (ST)H KABLO metre 500
21 E.04.020 KONVANSİYONEL 2 BÖLGELİ Y. İHBAR PANELİ adet 2
22 E.04.021 KONVANSİYONEL OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ adet 10
23 E.04.022 KONVANSİYONEL ISI DEDEKTÖRÜ adet 10
24 E.04.023 KONVANSİYONEL BUTON adet 5
25 E.04.024 KONVANSİYONEL ELEKTRONİK FLAŞÖRLÜ SİREN adet 30
26 M.07.B01 FM-200 YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ BAKIMI adet 10
27 M.07.B02 NOVEC 1200 YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ BAKIM adet 2
28 M.07.B03 CO2 GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ BAKIMI adet 2
29 M.07.B04 DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ BAKIMI adet 25
30 M.07.001 FM-200 GAZI kilogram 100
31 M.07.002 NOVEC 1200 GAZI kilogram 100
32 M.07.003 CO2 GAZI kilogram 50
33 M.07.004 POTASYUM KARBONAT BAZLI SIVI SÖNDÜRÜCÜ galon 50
34 M.07.005 2 ZONLU- 1 SÖDÜRME BÖLGELİ KONT. PANELİ adet 1
35 M.07.006 SELENOİD VANA (24 V- 1") adet 1
36 M.07.007 SELENOİD VANA (24 V- 11/2") adet 1
37 M.07.008 SELENOİD VANA (24 V- 2") adet 1
38 M.07.009 DÜŞÜK BASINÇ SWITCH'i adet 1
39 M.07.010 BASINÇ SWITCH'i (5A, 220V AC-1A 24V DC) adet 1
40 M.07.011 BOŞALTMA NOZULU (360O , 2") adet 1
41 M.07.012 BOŞALTMA NOZULU (360O , 11/2") adet 1
42 M.07.013 BOŞALTMA NOZULU (360O , 1") adet 1
43 M.07.014 SCH-40 ÇELİK ÇEKME BORU (1") metre 6
44 M.07.015 SCH-40 ÇELİK ÇEKME BORU (11/4") metre 6
45 M.07.016 SCH-40 ÇELİK ÇEKME BORU (11/2") metre 6
46 M.07.017 SCH-40 ÇELİK ÇEKME BORU (2") metre 6
47 M.07.018 ERİYEBİLİR SICAKLIK HİSSEDİCİ adet 10
48 M.07.019 MİCROSWİTCH adet 5
49 M.07.020 MAKARALI DİRSEK (1/2") adet 1
50 M.07.021 MAKARALI DİRSEK (3/4") adet 1
51 M.07.022 MAKARALI DİRSEK (1") adet 1
52 M.07.023 MAKARALI DİRSEK (11/4") adet 1
53 M.07.024 MAKARALI DİRSEK (11/2") adet 1
54 M.07.025 PASLANMAZ ÇELİK BORU (1/2") metre 6
55 M.07.026 PASLANMAZ ÇELİK BORU (3/4") metre 6
56 M.07.027 PASLANMAZ ÇELİK BORU (1") metre 6
57 M.07.028 PASLANMAZ ÇELİK BORU (11/4") metre 6
58 M.07.029 PASLANMAZ ÇELİK BORU (11/2") metre 6
59 M.07.030 BOŞALTMA NOZULU (D-R) adet 5
60 M.07.031 BOŞALTMA NOZULU (D-A) adet 5
61 M.07.032 ALGILAMA HATTI adet 10
5. KISIM (OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 E.05.B01 OTOMATİK CAM KAPI PERİYODİK BAKIMI adet 88
2 E.05.001 TEK VEYA ÇİFT KANATLI KAPI KONTROL KARTI adet 9
3 E.05.002 DÖRT KANATLI KAPI KUMANDA-KONTROL KARTI adet 2
4 E.05.003 TEK VEYA ÇİFT KANATLI KAPI MOTORU adet 9
5 E.05.004 DÖRT KANATLI KAPI MOTORU adet 2
6 E.05.005 TEK KANATLI KAPI MEKANİZMA ŞASESİ adet 3
7 E.05.006 ÇİFT KANATLI KAPI MEKANİZMA ŞASESİ adet 6
8 E.05.007 DÖRT KANATLI KAPI MEKANİZMA ŞASESİ adet 2
9 E.05.008 TEK KANATLI KAPI TRİGER KAYIŞI adet 3
10 E.05.009 ÇİFT KANATLI KAPI TRİGER KAYIŞI adet 6
11 E.05.010 DÖRT KANATLI KAPI TRİGER KAYIŞI adet 2
12 E.05.011 TEK KANATLI KAPI KLAVUZLU TEKERLEK SETİ adet 3
13 E.05.012 ÇİFT KANATLI KAPI KLAVUZ TEKERLEK SETİ adet 6
14 E.05.013 DÖRT KANATLI KAPI KLAVUZ TEKERLEK SETİ adet 2
15 E.05.014 KAPI ARASI OBJE ALGILAYICI FOTOSEL (GÖZ) adet 6
16 E.05.015 HAREKET ALGILAYICI RADAR ( BİR TANE) adet 6
17 E.05.016 OTOMATİK KAPI 90*230 CM ÖLÇÜSÜNDE CAM adet 6
18 E.06.B01 SARMAL KEPENK KAPI PERİYODİK BAKIMI adet 64
19 E.06.001 3 - 9 M2 ENDÜSTRİYEL KAPI MOTORU (TÜP) adet 3
20 E.06.002 9 - 25 M2 ENDÜSTRİYELKAPIMOTORU (TÜP) adet 3
21 E.06.003 3 - 9 M2 END. KAPIDA ÇELİK ANA TAŞIYICI adet 3
22 E.06.004 9 - 25 M2 END.KAPIDA ÇELİK ANA TAŞIYICI adet 3
23 E.06.005 UZAKTAN KUMANDA ALICISI adet 3
24 E.06.006 UZAKTAN KUMANDA VERİCİSİ adet 3
25 E.06.007 YAN RAYLAR DAHİL ÇELİK KISIM MALZEMESİ adet 3
26 E.06.008 SARMAL KEPENK LAMELİ metrekare 12
27 E.07.B01 HAVA PERDESİ PERİYODİK BAKIMI adet 16
28 E.07.001 ÇEŞİTLİ BOYLARDA HAVA PERDESİ REZİSTANSI adet 1
29 E.07.002 HAVA PERDESİ MOTORU adet 1
30 E.07.003 HAVA PERDESİ PLASTİK FANI adet 1
31 E.07.004 HAVA PERDESİ KONTROL KARTI adet 1
6. KISIM (TRAFO SİSTEMLERİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 E.09.B01 ORTA GERİLİM TRAFOSU PERİYODİK BAKIM adet 5
2 E.09.001 İZOLE ELDİVEN 36000 VOLT DAYANIKLI takım 5
3 E.09.002 İZOLE HALI ELEKTRİK PANOLARI İÇİN metre 100
4 E.09.003 İZOLE SEHPA adet 5
5 E.09.004 36 KV DAHİLİ BAŞLIK adet 10
6 E.09.005 BAR 24 GÜÇ ÜNİTESİ adet 2
7. KISIM (MERKEZİ VE BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 M.01.B01 KAZAN BAKIMI adet 85
2 M.01.B02 BRULÖR BAKIMI adet 128
3 M.01.B03 YOĞUŞMALI DUVAR TİPİ KAZAN BAKIMI adet 50
4 M.01.B04 HERMETİK KOMBİ BAKIMI adet 60
5 M.01.B05 GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KORUYUCU BAKIMI grup 6
6 M.01.B06 KAZAN BACASI TEMİZLENMESİ VE RAPORLAMASI adet 100
7 M.01.B07 BOYLER TEMİZLİK VE DEZENFEKTASYONU 500LT adet 10
8 M.01.B08 BOYLER TEMİZLİK VE DEZENFEKTASYONU 750LT adet 10
9 M.01.B09 BOYLER TEMİZLİK VE DEZENFEKTASYON 1000LT adet 30
10 M.01.B10 BOYLER TEMİZLİK VE DEZENFEKTASYON 3000LT adet 10
11 M.01.001 KAZAN OTOMATİK KONTROL PANELİ adet 5
12 M.01.002 DIŞ HAVA SICAKLIK SENSÖRÜ adet 5
13 M.01.003 KAZAN SICAKLIK SENSÖRÜ adet 5
14 M.01.004 SİEMENS LME 2 KADEME BRULÖR BEYNİ adet 5
15 M.01.005 BRULÖR FAN MOTORU adet 5
16 M.01.006 BRULÖR ATEŞLEME ELEKTRODU adet 20
17 M.01.007 BRULÖR ATEŞLEME TRAFOSU adet 10
18 M.01.008 BRULÖR IYON ELEKTRODU adet 20
19 M.01.009 BRULÖR ALEVLİĞİ adet 5
20 M.01.010 BRULÖR GAZ VALFİ adet 10
21 M.01.011 DOĞALGAZ REGÜLATÖRÜ 2" 500 MBAR adet 2
22 M.01.012 DOĞALGAZ REGÜLATÖRÜ 11/2" 500 MBAR adet 2
23 M.01.013 DOĞALGAZ REGÜLATÖRÜ 11/4" 500 MBAR adet 2
24 M.01.014 DOĞALGAZ REGÜLATÖRÜ 1" 500 MBAR adet 2
25 M.01.015 DOĞALGAZ BRULÖR SERVOMOTOR adet 5
26 M.01.016 BRULÖR FAN MOTORU REVİZYONU adet 10
27 M.01.017 GAZ KAÇAK KONTOL CİHAZI adet 3
28 M.01.018 FOTOSEL LANDİS adet 5
29 M.01.019 MULTİBLOK DN 50,2 KADEMELİ adet 2
30 M.01.020 MULTİBLOK DN 40,2 KADEMELİ adet 2
31 M.01.021 MULTİBLOK DN 32,2 KADEMELİ adet 2
32 M.01.022 MULTİBLOK ONARIMI adet 5
33 M.01.023 KAZAN ÖN KAPAK İZOLASYONU(REFRAKTER) adet 5
34 M.01.024 KAZAN ÖN KAPAK FİTİLİ metre 50
35 M.01.025 KAZAN ARKA KAPAK PATLAMA YAYI adet 5
36 M.01.026 KAZAN TERMOSTADI adet 5
37 M.01.027 KAZAN TÜRBÜLATÖR YAYI adet 30
38 M.01.028 BUDERUS GB-112 YOĞ.KAZAN ATEŞ.ELEKT.TK. adet 1
39 M.01.029 BUDERUS GB-112 YOĞUŞMALI KAZAN FANI adet 2
40 M.01.030 LECTUS YOĞUŞMALI KAZAN FANI adet 1
41 M.01.031 BUDERUS GB-112 YOĞ. KAZAN ELEKT.KARTI adet 1
42 M.01.032 BUDERUS GB-112 YOĞ. KAZAN ÜÇ YOLLU VANA adet 1
43 M.01.033 YOĞUŞMALI KAZAN BASINÇ SWİCHİ takım 5
44 M.01.034 YOĞUŞMALI KAZAN FAN ONARIMI takım 2
45 M.01.035 NTC SENSÖR adet 5
46 M.01.036 ECA KOMBİ FANI adet 5
47 M.01.037 BUDERUS KOMBİ FANI adet 5
48 M.01.038 KOMBİ GENLEŞME TANKI adet 5
49 M.01.039 BUDERUS KOMBİ ELEKTRONİK KARTI adet 2
50 M.01.040 ECA KOMBİ ELEKTRONİK KARTI adet 2
51 M.01.041 KOMBİ ELEKTRONİK KART TAMİRİ adet 5
52 M.01.042 ECA KOMBİ 3 YOLLU VANA adet 3
53 M.01.043 BUDERUS KOMBİ 3 YOLLU VANA metre 3
54 M.01.044 MAGNEZYUM ANOT ÇUBUK adet 20
55 M.01.045 DÖKÜM KAZAN DEMONTAJI (10-12 DİLİM) adet 1
56 M.01.046 DÖKÜM KAZAN MONTAJI (10-12 DİLİM) adet 1
57 M.01.047 RİMA OM SERİSİ KAZAN ÖN DİLİM adet 1
58 M.01.048 RİMA OM SERİSİ KAZAN ARA DİLİM adet 1
59 M.01.049 RİMA OM SERİSİ KAZAN ARKA KAPAK adet 1
8. KISIM (MERKEZİ VE BİREYSEL İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 M.02.B01 VRF DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE BAKIMI adet 550
2 M.02.B02 VRF YER TAVAN TİPİ İÇ ÜNİTE BAKIMI adet 200
3 M.02.B03 VRF KANAL TİPİ İÇ ÜNİTE BAKIMI adet 75
4 M.02.B04 VRF DIŞ ÜNİTE BAKIMI adet 100
5 M.02.B05 DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA BAKIMI adet 1.800
6 M.02.B06 SALON TİPİ SPLİT KLİMA BAKIMI adet 75
7 M.02.001 SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE ELEKT. KART TAMİRİ adet 30
8 M.02.002 SPLİT KLİMA DIŞ ÜNİTE ELEKT. KART TAMİRİ adet 20
9 M.02.003 SPLİT KLİMA D.Ü.İNVERT ELEKT. KART TAMİR adet 20
10 M.02.004 ARÇELİK VRF KLİMA İ. Ü.ELEKT.KART TAMİRİ adet 5
11 M.02.005 HITACHI VRF KLİMA İ. Ü.ELEKT.KART TAMİRİ adet 5
12 M.02.006 VIESSMAN VRF KLİMA İ.Ü.ELEKT. KART TAMİR adet 5
13 M.02.007 DAIKIN VRF KLİMA İ. Ü.ELEKT. KART TAMİRİ adet 5
14 M.02.008 ARÇELİK VRF KLİMA D. Ü. ELEKT.KART TAMİR adet 1
15 M.02.009 HITACHI VRF KLİMA D. Ü.ELEKT.KART TAMİRİ adet 1
16 M.02.010 VIESSMAN VRF KLİMA D.Ü.ELEKT. KART TAMİR adet 1
17 M.02.011 DAIKIN VRF KLİMA D.Ü.ELEKT. KART TAMİRİ adet 1
18 M.02.012 DAİKIN VRF KLİMA DIŞ ÜNİTE ANAKART adet 1
19 M.02.013 ARÇELİK VRF KLİMA DIŞ ÜNİTE ANAKART adet 1
20 M.02.014 HITACHI VRF KLİMA DIŞ ÜNİTE ANAKART adet 1
21 M.02.015 VIESSMANN VRF KLİMA DIŞ ÜNİTE ANAKART adet 1
22 M.02.016 DAİKIN VRF KLİMA DIŞ ÜNİTE İNVERTER KART adet 1
23 M.02.017 ARÇELİK VRF KLİMA D. ÜNİTE İNVERTER KART adet 1
24 M.02.018 HITACHI VRF KLİMA D. ÜNİTE İNVERTER KART adet 1
25 M.02.019 VIESSMANN VRF KLİMA DIŞ ÜNİTEİNVERT.KART adet 1
26 M.02.020 KLİMA KOMP.(SABİT HIZLI) (48 000 BTU/H) adet 2
27 M.02.021 KLİMA KOMP.(SABİT HIZLI) (24 000 BTU/H) adet 10
28 M.02.022 KLİMA KOMP.(SABİT HIZLI) (18 000 BTU/H) adet 15
29 M.02.023 KLİMA KOMP.(SABİT HIZLI) (12 000 BTU/H) adet 20
30 M.02.024 KLİMA KOMP.(SABİT HIZLI) (9 000 BTU/H) adet 15
31 M.02.025 KLİMA KOMP.(İNVERTER) (48 000 BTU/H) adet 2
32 M.02.026 KLİMA KOMP.(İNVERTER) (24 000 BTU/H) adet 15
33 M.02.027 KLİMA KOMP.Ü (İNVERTER) (18 000 BTU/H) adet 15
34 M.02.028 KLİMA KOMP.Ü (İNVERTER) (12 000 BTU/H) adet 20
35 M.02.029 KLİMA KOMP.Ü (İNVERTER) (9 000 BTU/H) adet 15
36 M.02.030 SPLİT KLİMA DIŞ ÜNTE İNVERTER FAN MOTORU adet 10
37 M.02.031 SPLİT KLİMA DIŞ ÜNİTE FANI adet 10
38 M.02.032 SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE FANI adet 10
39 M.02.033 SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE FAN MOTORU adet 10
40 M.02.034 SPLİT KLİMA DIŞ ÜNİTE FAN MOTORU adet 10
41 M.02.035 SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE YÖNLENDİRİCİ FLAP adet 10
42 M.02.036 10v-220 uf KONDANSATÖR adet 30
43 M.02.037 KLİMA İÇ ÜNİTE ORTAM SENSÖRÜ adet 25
44 M.02.038 KLİMA UZAKTAN KUMANDA adet 20
45 M.02.039 KLİMA MERKEZİ KUMANADA adet 1
46 M.02.040 R-410 A SOĞUTUCU AKIŞKAN kilogram 50
47 M.02.041 R-407 C SOĞUTUCU AKIŞKAN kilogram 50
48 M.02.042 R-22 SOĞUTUCU AKIŞKAN kilogram 50
49 M.02.043 SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE PLEKSİGLASI adet 10
50 M.03.B01 HASSAS KONT. KLİMA CİHAZI BAKIMI adet 48
51 M.03.001 STULZ- CCU181 T/H SENSÖR adet 1
52 M.03.002 STULZ- CCU181 KOMP. adet 1
53 M.03.003 STULZ- CCU181 KONDENSER FAN MOTORU adet 1
54 M.03.004 STULZ-CCU181 DRYER adet 1
55 M.03.005 STULZ-CCU181 ELEKT. KART adet 1
56 M.03.006 STULZ-CCU181 NEM SİLİNDİRİ adet 1
57 M.03.007 EMERSON D3GUA100V NEM SİLİNDİR adet 1
58 M.03.008 EMERSON D3GUA ELEKT. KART adet 1
59 M.03.009 EMERSON D3GUA100V DRYER adet 1
60 M.03.010 EMERSON D3GUA100V KONDENSER FAN MOTORU adet 1
61 M.03.011 EMERSON D3GUA100V KOMP. adet 1
62 M.03.012 DENCO D28AVCH DRYER adet 1
63 M.03.013 DENCO D28AVCH KONDENSER FAN MOTORU adet 1
64 M.03.014 DENCO D28AVCH KOMRESÖR adet 1
65 M.03.015 DENCO D28AVCH NEM SİLİNDİR adet 1
66 M.03.016 DENCO D28AVCH ELEKT. KART adet 1
67 M.03.017 KLİMA SENTETİK ELYAF FİLTRE adet 100
68 M.04.B01 CHİLLER KLİMA VE HAV. SANTRALİ BAKIMI adet 4
69 M.04.B02 ROOFTOP KLİMA SANTRALİ BAKIMI(LENNOX) adet 4
70 M.04.B03 DX BATARYALI KLİMA VE HAV.SANT.BAKIM(LG) adet 12
71 M.04.001 KONTROL ÜNİTESİ LENNOX BM60 adet 1
72 M.04.002 FREKANS İNVERTERİ (0- 7.5KW) adet 1
73 M.04.003 FREKAS İNVERTERİ (7,5-15 kW) adet 1
74 M.04.004 TRANSFORMATÖR 400V/40V/230V 88VA adet 1
75 M.04.005 GENLEŞME VALFİ LENNOX E2V30USM20 adet 1
76 M.04.006 ATEŞLEME SENSÖRÜ LENNOX adet 1
77 M.04.007 ASPİRATÖR FAN MOTORU (5,5 KW) adet 5
78 M.04.008 VANTİLATÖR FAN MOTORU (11 KW) adet 5
79 M.04.009 GAS ELECTROVALVE 220/240V adet 1
80 M.04.010 KONTAKTÖR K 9A 24V adet 1
81 M.04.011 ÇATI FANI TRI 400V 2S. D=710 adet 1
82 M.04.012 FİLTRE (1420 X 420 X 48 MM) adet 50
83 M.04.013 SİEMENS DAMPER MOTORU (130924B) adet 2
84 M.04.014 GAZ BASINÇ ANAHTARI adet 2
85 M.04.015 YANMA BASINÇ ANAHTARI adet 2
86 M.04.016 SERVO MOTOR 24V 0-10V 10NM adet 2
87 M.04.017 EMNİYET TERMOSTATI adet 2
88 M.04.018 SICAKLIK SENSÖRÜ adet 5
89 M.04.019 NTC SENSÖR [-50+105]°C 3 METER adet 5
90 M.04.020 SELENOİD VALF 24V adet 1
91 M.04.021 4 YOLLU VALF 7/8" - 1"1/8 adet 2
92 M.04.022 PASLANMAZ ÇELİK HORTUM 5/8 adet 1
93 M.04.023 DÖNÜŞ VALFİ 5/8 adet 1
94 M.04.024 FİLTRE 5/8 adet 1
95 M.04.025 RULMAN adet 10
96 M.04.026 KONDENSER FAN MOTORU SARIMI adet 2
97 M.04.027 YÜKSEL BASINÇ EMNİYET SWITCH adet 1
98 M.04.028 SU SICAKLIK SENSÖRÜ adet 2
99 M.04.029 KAUÇUK KAYIŞ 17*1350 adet 5
100 M.04.030 KAUÇUK KAYIŞ 8X2300 adet 5
101 M.04.031 650*690*100 KASET FILTRE adet 30
102 M.04.032 KUMANDA KARTI adet 1
9. KISIM (RADYANT ISITICI CİHAZLAR)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 M.05.B01 AMBİ-RAD RADYANT ISITICI BAKIMI adet 150
2 M.05.B02 BLACKHEAT RADYANT ISITICI BAKIMI adet 360
3 M.05.001 AMBİ-RAD VAKUM SWİTCH adet 2
4 M.05.002 AMBİ-RAD BRÜLÖR SIZDIRMAZLIK CONTASI adet 10
5 M.05.003 AMBİ-RAD ATEŞLEME VE ATEŞ GÖZET.ELEKTROT adet 20
6 M.05.004 AMBİ-RAD ATEŞLEME ELEKTROTU KABLOSU adet 10
7 M.05.005 AMBİ-RAD ENJEKTÖR adet 10
8 M.05.006 AMBİ-RAD BRÜLÖR ALÜM.DÖK.BORU GEÇ.KAFASI adet 1
9 M.05.007 AMBİ-RAD BRÜLÖR ELEKTRİK BESLEME FİŞİ adet 5
10 M.05.008 AMBİ-RAD BRÜLÖR FAN SOKETİ adet 1
11 M.05.009 AMBİ-RAD Q100 S/S BORU BAĞ.KAPLİN/MANŞON adet 5
12 M.05.010 AMBİ-RAD REFLEKTÖR LİNEER (2,4 M) adet 1
13 M.05.011 AMBİ-RAD BORU SABİTLEME KELEPÇESİ adet 5
14 M.05.012 AMBİ-RAD TEL KANCA adet 5
15 M.05.013 AMBİ-RAD GERDİRME adet 5
16 M.05.014 AMBİ-RAD ACO A4/A5 FAN.ADAPT.Ø:100/125 adet 1
17 M.05.015 AMBİ-RAD Ø100/125/150 ALÜM.BACA ŞAPKASI adet 1
18 M.05.016 AMBİ-RAD Ø100/125/150 AL.BACA YAN ÇIKIŞI adet 1
19 M.05.017 AMBİ-RAD SPİRO SAFE EGZOS KAN.(Ø:100 MM) metre 1
20 M.05.018 AMBİ-RAD SPİRO SAFE MANŞON (Ø:100 MM) adet 1
21 M.05.019 AMBİ-RAD SPİRO SAFE DİR.90O (Ø:100 MM) adet 1
22 M.05.020 AMBİ-RAD SPİRO SAFE TE (Ø:100 MM) adet 1
23 M.05.021 AMBİ-RAD SPİRO SAFE REDÜKSİYON (Ø:100MM) adet 1
24 M.05.022 BLACKHEAT ALÜMÜNİZE RADYANT BORU (3,05M) adet 1
25 M.05.023 BLACKHEAT ALÜMÜNİZE YANMA BORUSU(3,15M) adet 1
26 M.05.024 BLACKHEAT ALÜM.EGZOST-KUY.BORUSU(2,95 M) adet 1
27 M.05.025 BLACKHEAT ALÜMİNYUM REFLEKTÖR(2,43M) adet 1
28 M.05.026 BLACKHEAT ALÜMİNYUM REFLEKTÖR KAPAGI adet 1
29 M.05.027 BLACKHEAT REFLEKTÖR TUTUCUSU adet 1
30 M.05.028 BLACKHEAT BORU VE REFLEKTÖR ASKISI adet 1
31 M.05.029 BLACKHEAT TÜRBÜLATÖR-PASLANMAZ adet 5
32 M.05.030 BLACKHEAT KAPLİN-RG adet 1
33 M.05.031 BLACKHEAT DIŞARDAN HAVA ALMA ADAPTÖRÜ adet 1
34 M.05.032 BLACKHEAT DUVARDAN BACA ÇIK. ALÜMİNİZE adet 1
35 M.05.033 BLACKHEAT DUVARDAN BACA ÇIK-PASLANMAZ adet 1
36 M.05.034 BLACKHEAT ÇATIDAN BACA ÇIKIŞI-PASLANMAZ adet 1
37 M.05.035 BLACKHEAT BACA ÇIKIŞ KÖRÜĞÜ adet 1
38 M.05.036 BLACKHEAT EGZOST SIZDIRMAZLIK SOLÜSYONU adet 5
39 M.05.037 BLACKHEAT DUVARDAN EGZ. ÇIKIŞI İÇİN AYNA adet 1
40 M.05.038 BLACKHEAT FAN-EGZOST FLANŞI-YERLİ(ALÜM.) adet 1
41 M.05.039 BLACKHEAT BH YANMA BORUSU CONTASI adet 5
42 M.05.040 BLACKHEAT ALEV GÖZETLEME PENCERE MİKASI adet 1
43 M.05.041 BLACKHEAT ELEKTROD PAKETİ adet 10
44 M.05.042 BLACKHEAT BASINÇ SWİTCH adet 5
45 M.05.043 BLACKHEAT Yanma Borusu Contası adet 1
46 M.05.044 BLACKHEAT Gaz Valfi, SİT-Tandem 2011 Öncesi adet 5
47 M.05.045 BLACKHEAT-CRT Gaz Valfi,SİT- Sigma 840 (CRT) 2011 Sonrası adet 5
48 M.05.046 BLACKHEAT Gaz Valfi, Teknigas, G Serisi adet 5
49 M.05.047 BLACKHEAT Ateşleme Kablosu (BLACKHEAT,CRT,CTU) adet 3
50 M.05.048 BLACKHEAT Elektrod Contası adet 3
51 M.05.049 BLACKHEAT Vakum Anahtarı, BLACKHEAT 25-55 adet 10
52 M.05.050 BLACKHEAT Vakum Anahtarı, BLACKHEAT 15-20 adet 1
53 M.05.051 BLACKHEAT Ateşleme Kontrol Modulü, Pektron / Pactrol adet 1
54 M.05.052 BLACKHEAT Manifold Fleks Borusu adet 1
55 M.05.053 BLACKHEAT Kablo İç takımı – Pektron / Pactrol (Gaz Valfi İçin) adet 10
56 M.05.054 BLACKHEAT Kablo İç takımı – Pektron/Pactrol (Vakum Anah. İçin) adet 10
57 M.05.055 BLACKHEAT Kablo İç takımı – Pektron / Pactrol (Ana Besleme İçin) adet 10
58 M.05.056 BLACKHEAT Arıza kiti, Erkek (BLACKHEAT,CRT) adet 1
59 M.05.057 BLACKHEAT Arıza kiti, Dişi (BLACKHEAT,CRT) adet 1
60 M.05.058 BLACKHEAT Alev Gözetleme Pencere Mikası adet 1
61 M.05.059 BLACKHEAT Elektrik Ana Giriş Soketi (Emc Filtreli) adet 1
62 M.05.060 BLACKHEAT Çıkış Soketi (Fan için) adet 1
63 M.05.061 BLACKHEAT Sinyal Lambası adet 1
64 M.05.062 BLACKHEAT Şaloma adet 1
65 M.05.063 BLACKHEAT Memesi Doğalgaz 15-55 kW (Kapasite Belirtiniz) adet 1
66 M.05.064 BLACKHEAT İkiz BLACKHEAT Rölesi adet 1
67 M.05.065 BLACKHEAT Hava Plakası 15-55 kW (Kapasite Belirtiniz) adet 1
10. KISIM (BASINÇLI SU SİSTEMLERİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 M.06.B01 POMPA KORUYUCU BAKIM grup 100
2 M.06.001 GENL.TANKI MEMBRAN KAPLAMASI (100 LT) adet 5
3 M.06.002 GENL.TANKI MEMBRAN KAPLAMASI (300 LT) adet 10
4 M.06.003 GENL TANKI MEMBRAN KAPLAMASI (500 LT) adet 10
5 M.06.004 GENL TANKI MEMBRAN KAPLAMASI (750 LT) adet 10
6 M.06.005 GENL TANKI MEMBRAN KAPLAMASI (1000 LT) adet 5
7 M.06.006 ELEKTRİK MOTOR SARIMI(0,5-5 KW) adet 5
8 M.06.007 ELEKTRİK MOTOR SARIMI(10-20 KW) adet 5
9 M.06.008 FRE.KONT.SİRK.POMP.KLEM.KUT.VE ANA(WİLO) adet 2
10 M.06.009 FRE.KONT.SİRK.POMP.KLEM.KUT.VE ANA(ALARK adet 2
11 M.06.010 FRE.KONT.SİRK.POMP.KLEM.KUT.VE ANA(DAB) adet 2
12 M.06.011 FRE.KONT.SİRK.POMP.KLEM.KUT.VE ANA(STAND adet 2
13 M.06.012 FREK.KONT.SİRK.POMP.ELEK.MOT.(WİLO,750W) adet 2
14 M.06.013 FREK.KONT.SİRK.POMP.ELEK.MOT(ALARK.750W) adet 2
15 M.06.014 FREK.KONT.SİRK.POMP.ELEK.MOTU(DAB,750W) adet 2
16 M.06.015 FREK.KONT.SİRK.POMP.ELEK.MOT(STANDT750W) adet 2
17 M.06.016 FREK.KONT.SİRK.POMP.ELEK.MOT(WİLO,1500W) adet 2
18 M.06.017 FREK.KONT.SİRK.POMP.ELEK.MOT(ALARK.1500W adet 2
19 M.06.018 FREK.KONT.SİRK.POMP.ELEK.MOT(DAB,1500W) adet 2
20 M.06.019 FREK.KONT.SİRK.POMP.ELEK.MOT(STAND.1500W adet 2
21 M.06.020 ALARKO SİRK.POMP.MEKANİK ONARIMI (300 W) adet 3
22 M.06.021 ALARKO SİRK.POMP.MEKANİK ONARIMI (500 W) adet 3
23 M.06.022 ALARKO SİRK.POMP.MEKANİK ONARIMI (750 W) adet 3
24 M.06.023 ALARKO SİRK.POMP.MEKANİK ONARIMI (1000W) adet 3
25 M.06.024 ALARKO SİRK.POMP.MEKANİK ONARIMI (1500W) adet 3
26 M.06.025 WİLO SİRK.POMP.MEKANİK ONARIMI (300 W) adet 3
27 M.06.026 WİLO SİRK.POMP.MEKANİK ONARIMI (500 W) adet 3
28 M.06.027 WİLO SİRK.POMP.MEKANİK ONARIMI (750 W) adet 3
29 M.06.028 WİLO SİRK.POMP.MEKANİK ONARIMI (1000 W) adet 3
30 M.06.029 WİLO SİRK.POMP.MEKANİK ONARIMI (1500 W) adet 3
31 M.06.030 STANDART SİRK.POMP.MEK.ONARIMI (300 W) adet 5
32 M.06.031 STANDART SİRK.POMP.MEK. ONARIMI (500 W) adet 5
33 M.06.032 STANDART SİRK.POMP.MEK.ONARIMI (750 W) adet 5
34 M.06.033 STANDART SİRK.POMP.MEK.ONARIMI (1000 W) adet 5
35 M.06.034 STANDART SİRK.POMP.MEK.ONARIMI (1500 W) adet 5
36 M.06.035 SİRK. POMP. ELEKT.MOT.SARIMI(300 W) adet 5
37 M.06.036 SİRK. POMP. ELEKT.MOT.SARIMI(500 W) adet 5
38 M.06.037 SİRK. POMP. ELEKT.MOT.SARIMI(750 W) adet 5
39 M.06.038 SİRK. POMP. ELEKT.MOT.SARIMI(1000 W) adet 5
40 M.06.039 SİRK. POMP. ELEKT.MOT.SARIMI(1500 W) adet 5
41 M.06.040 SİRK. POMP. ELEKT.MOT.SARI(2000W,TRİFAZ) adet 1
42 M.06.041 DALGIÇ POMPA ONARIMI(500W,MONOFAZE) adet 2
43 M.06.042 DALGIÇ POMPA ONARIMI(1000W,MONOFAZE) adet 2
44 M.06.043 DALGIÇ POMPA ONARIMI(1500W,MONOFAZE) adet 2
45 M.06.044 DİK TİP HİD.POMP.MEK.ONARIMI(6 KADEME) adet 5
46 M.06.045 DİK TİP HİD.POMP.MEK.ONARIMI(8 KADEME) adet 5
47 M.06.046 DİK TİP HİD.POMP.MEK.ONARIMI(10 KADEME) adet 5
48 M.06.047 DİK TİP HİD.POMP.MEK.ONARIMI(12 KADEME) adet 5
49 M.06.048 HİD.POMPA ELEK.MOTOR SARIMI (1 KW) adet 5
50 M.06.049 HİD.POMPA ELEK.MOTOR SARIMI (1,5 KW) adet 5
51 M.06.050 HİD.POMPA ELEK.MOTOR SARIMI (2 KW) adet 5
52 M.06.051 HİD.POMPA ELEK.MOTOR SARIMI (3 KW) adet 5
53 M.06.052 BASINÇ AYAR ŞALTERİ (DURUK) adet 10
54 M.06.053 ATIKSU FLATÖRÜ ARMUT TİP 5MT KABLOLU adet 5
55 M.08.B01 SU DEPOSU TEMİZLİK VE DEZENFEKTASYONU metreküp 5.000

İhale Adı Elektrik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve Onarımı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Elektrik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve Onarımı

HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Tünel 34420 Beyoğlu - BEYOĞLU / İSTANBUL

c) Telefon numarası: 2123722222

ç) Faks numarası: 2122521017

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Cevdet AKARSU -İhale İşleri Müdürü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Elektrik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve Onarımı

b) Miktarı ve türü:

526 kalem Elektrik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım Ve Onarımı İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Birimleri

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası:2020/591844

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale İşleri Şefliği, Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL

ç) İhalenin yapılacağı adres: İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 4 ncü kat Komisyon Odası Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL

d) İhale tarihi: 15.12.2020

e) İhale saati: 14:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 4 ncü kat Komisyon Odası Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, İhale İşleri Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği, Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 32.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK015.3/H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK022.0/H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK026.1/H: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.2/H: Alt yüklenici İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK027.0/H: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK027.1/H: Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi (İdari Şartname madde 7.1.ı’da belirtilen belge), Standart Form-KİK025.1/H: Bilanço Bilgileri Tablosu, Standart Form-KİK024.4/H: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK024.5/H: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/H: Sunulmayacak Belgeler, Standart Form-KİK030.0/H: Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge, Standart Form-KİK025.2/H: Ciro Bilgileri Tablosu, Standart Form-KİK025.3/H: Ciro Bilgileri Tablosu (Ortak Girişim Olarak Yapılan İşler)

e) Bu madde boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu bent boş bırakılmıştır.

ı) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

birinin sunulması yeterlidir.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 15'inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 9'undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

{Belirtilmemiştir}

7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektörde bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen;

a) Elektrik Sistemlerin Periyodik Bakım Onarım hizmetleri,

b) Elektrik Sistemlerin Periyodik Bakım Onarımı ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması hizmeti,

c) Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım Onarım hizmetleri,  

d) Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım Onarımı ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması hizmeti,

e) Elektrik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım Onarımı hizmetleri,

f) Elektrik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım Onarımı ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması hizmeti,

a, b, c, d, e ve f’ de kayıtlı işlerden her birisi ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler :

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili :

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde - 17 Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İstekliler, ihale konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1.

İhale 10 kısımdan oluşmaktadır. İstekliler teklif vermek istedikleri kısımda bulunan bütün kalemlere teklif vermek zorundadırlar.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak sigorta, ulaşım, vergi, resim ve harç giderleri ile KİK payı isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Yukarıda belirtilen giderlerin dışında ihale dokümanında belirtilen hususların şartnamesine uygun olarak yerine getirilebilmesi için gerekli bütün giderler yükleniciye aittir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 13.04.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban : TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no'lu hesabına İhale Kayıt Numarası, İşin Adı ile Geçici teminat olduğunu belirterek (Dekontların Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ibraz edilerek düzenlenen geçici teminat makbuzunun) yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

35.2.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G./6. md)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39- Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6'sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9'u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin %9'u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6'sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 47 - Diğer Hususlar

47.1. Bu madde boş bırakılmıştır

EK:

 

1. KISIM (ASANSÖR SİSTEMLERİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 E.01.B01 2 DURAKLI ASANSÖRÜN PERİYODİK BAKIMI adet 72
2 E.01.B02 3 DURAKLI ASANSÖRÜN PERİYODİK BAKIMI adet 24
3 E.01.B03 8 DURAKLI ASANSÖRÜN PERİYODİK BAKIMI adet 120
4 E.01.001 BRAİL ALFABELİ BUTON (MUHTELİF) adet 5
5 E.01.002 ASANSÖR İŞLETME TALİMATI adet 10
6 E.01.003 KUYU VE MAK. DAİRESİ ACİL STOP BUTONU adet 3
7 E.01.004 ASENKRON MOTORU AŞIRI AKIM KORUYUCU adet 2
8 E.01.005 MANUEL KAPI İÇİN ÇİFT EMNİYETLİ KİLİT T. adet 4
9 E.01.006 70X65X9 RAY İÇİN PLASTİK PATEN adet 8
10 E.01.007 50X50X5 RAY İÇİN PLASTİK PATEN adet 8
11 E.01.008 OTOM.KAPI KİLİT AÇMA MEKANİZMASI adet 4
12 E.01.009 KREMER KAPI MOTORU adet 1
13 E.01.010 OTOMATİK KAPI PATENLERİ adet 2
14 E.01.011 YARI OTOMATİK KAPILAR İÇİN AMORTİSÖR adet 2
15 E.01.012 LİRPOMP adet 2
16 E.01.013 SİMPLEX ASANSÖR ANA KARTI adet 2
17 E.01.014 DUBLEX KARTI adet 2
18 E.01.015 YARI OTOMATİK KAPI YAYI adet 4
19 E.01.016 HIZ REGÜLATÖRÜ ÜST PARÇASI adet 2
20 E.01.017 KAT GÖSTERGESİ / 7 SEGMENT DİSPLEY adet 1
21 E.01.018 KAT GÖSTERGESİ / DOTMATRİKS adet 1
22 E.01.019 IŞIK BARAJI (FOTOCELL) adet 4
23 E.01.020 KOMPLE ELEKTRİK YÜK ÖLÇME KONTROL adet 2
24 E.01.021 KABİN HAVA. SALYANGOZ FAN (220 V- 50W) adet 2
25 E.01.022 OTOMATİK KAPI ASKI MAKARASI adet 2
26 E.01.023 HIZ REGÜLATÖRÜ ÇELİK HALATI metre 90
27 E.01.024 KOMPLE ÇİFT HIZ REG. SETİ (HALAT DAHİL) adet 2
28 E.01.025 EDİRNEKAPI ASANSÖR KAPILARININ BOYANMASI takım 1
29 E.01.026 KAB.TAŞ.HAL.BAĞL.ŞİŞEL. KLEM.DEĞİŞ. adet 1
30 E.01.027 KUYU TAMPONU (CE BELGELİ ) adet 2
31 E.01.028 MAKİNE KASNAĞI DEĞİŞİMİ 450X4X10MM adet 3
32 E.01.029 90 NUMARA ASANSÖR BAKIM YAĞI litre 50
33 E.01.030 YÜK ASANSÖRÜ TELLİ CAM 8,5X110 CM adet 8
34 E.01.031 9 adet ASANSÖR YILLIK MUAYENE HARCI adet 18
35 E.01.032 KABİN ÜSTÜ KORKULUK YAPILMASI adet 1
36 E.01.033 KAĞITHANE ASAN. KUYU DİBİ SU İZOLASYONU takım 1
37 E.01.034 KABİN ÜSTÜ HALAT KLEMENSİ DÜZELTME adet 4
38 E.01.035 KARŞI AĞIRLIĞIN KLEMENSİ DÜZELTİLMESİ adet 4
39 E.01.036 MOTOR PTC RÖLE STANDARTA UYGUN YAPILMASI adet 2
40 E.01.037 KABİN SÜSPANSİYON TAKOZLARI takım 8
41 E.01.038 HALAT ŞİŞ. LASTİK TAKOZLARI DEĞİŞİMİ takım 8
42 E.01.039 KABİN SPOT ARMATÜR adet 5
43 E.01.040 KABİN AYDINLATMASI İÇİN LED TRAFO adet 2
44 E.01.041 KABİN İÇİ ÇİFT KONUM KARARLI STOP BUTONU adet 1
45 E.01.042 ÇATI MAKİNE DAİRESİ YOLU AYDINLATMASI adet 1
46 E.01.043 HIZ REGÜLATÖRÜ ALT PARÇASI CE BELGELİ adet 2
47 E.01.044 FLEXIBLE 28G 0.75 mm2 KABLO metre 90
48 E.01.045 MONOSTABIL TÜP adet 2
49 E.01.046 MOTOR (FAZ) KORUMA RÖLESİ adet 2
2. KISIM (JENERATÖR SİSTEMLERİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 E.02.B01 DİZEL JENERATÖR PERİYODİK BAKIMI adet 240
2 E.02.B02 JENERATÖR KONTROL SİSTEMİ YAPIMI adet 2
3 E.02.001 SAF ANTİFİRİZ litre 200
4 E.02.002 SAF AKÜ SUYU litre 200
5 E.02.003 DİZEL JENERATÖR İÇİN 1500W ISITICI adet 6
6 E.02.004 AKÜ ŞARJ CİHAJI (12 V) adet 6
7 E.02.005 STOP SELENOİDİ adet 6
8 E.02.006 MARŞ ROLESİ adet 6
9 E.02.007 VOLTAJ REGÜLATÖRÜ 0-10 AMPER ÇIKIŞLI adet 1
10 E.02.008 VOLTAJ REGÜLATÖRÜ 0-20 AMPER ÇIKIŞLI adet 1
11 E.02.009 DİZEL JENERATÖR YAKIT ŞAMANDIRASI adet 12
12 E.02.010 DİZEL JENERATÖR MAZOT OTOMATİĞİ adet 3
13 E.02.011 DİZEL JENERATÖR ŞARJ DİNOMOSI 12 V 30 A adet 1
14 E.02.012 DİZEL JENERATÖR RADYATÖR FANI adet 1
15 E.02.013 DİZEL JENERATÖR RANYATÖR KAYIŞI adet 6
16 E.02.014 SELENOİD VALF adet 3
17 E.02.015 12 V 90 AH AKÜ adet 6
18 E.02.016 12 V 120 AH AKÜ adet 6
19 E.02.017 12 V 150 AH AKÜ adet 2
20 E.02.018 12 V 240 AH AKÜ adet 2
21 E.02.019 12 V 66 AH AKÜ adet 6
22 E.02.020 12 V 180 AH AKÜ adet 2
23 E.02.021 15/40W MOTOR YAĞI litre 1.400
24 E.02.022 DİZEL JENERATÖR YAĞ FİLTRESİ adet 66
25 E.02.023 DİZEL JENERATÖR YAKIT FİLTRESİ adet 81
26 E.02.024 DİZEL JENERATÖR HAVA FİLTRESİ adet 60
27 E.02.025 DİZEL JENERATÖR SU FİLTRESİ adet 9
28 E.02.026 DİZEL JENERATÖR BY-PASS FİLTRESİ adet 6
29 E.02.027 FAZ SIRASI RÖLESİ adet 3
30 E.02.028 PANO TİP RÖLE adet 3
31 E.02.029 SESLİ VE IŞIKLI SİREN adet 1
32 E.02.030 DİZEL JENERATÖR ISITICI TERMOSTATI adet 6
33 E.02.031 DİZEL JENERATÖR ISITICI KONTAKTÖRÜ adet 3
34 E.02.032 JENERATÖR İZLEME DİJ. OTO. KONTROL KARTI adet 3
35 E.02.033 DİZEL JENERATÖR HARARET MÜŞÜRÜ adet 3
36 E.02.034 DİZEL JENERATÖR YAĞ MÜŞÜRÜ adet 3
37 E.02.035 DİZEL JENERATÖR SU SEVİYE MÜŞÜRÜ adet 3
38 E.02.036 DİZEL JENERATÖR MAZOT HORTUMU metre 6
39 E.02.037 DİZEL JENERATÖR SU ISITICI HORTUMU metre 3
40 E.02.038 DİZEL JENERATÖR RADYATÖR HORTUMU metre 3
41 E.02.039 GALVANİZ EGZOS SPİRALİ ÇAP 40-60 metre 3
42 E.02.040 GALVANİZ EGZOS SPİRALİ ÇAP 61-100 metre 3
43 E.02.041 RADYATÖR KAPAĞI adet 1
44 E.02.042 ANALOG VOLT,FREKANS,AMPER,HARARET GÖSTER adet 3
45 E.02.043 24 SAAT 165 KVA GÜC. JENERATÖR KİRALAMA adet 3
46 E.02.044 RADYATÖR TAMİR BAKIMI metrekare 3
47 E.02.045 KUMANDA PANOSU adet 3
48 E.02.046 FAZ SIRASI BUTONU adet 3
49 E.02.047 JENERATÖR ELK. TESİSATININ YENİLENMESİ adet 1
50 E.02.048 MARŞ MOTORU adet 1
51 E.02.049 BOYALI JENERATÖR KABİNİ metreküp 15
52 E.02.050 JENERATÖR GÖVDESİNİN BOYANMASI adet 1
53 E.02.051 HAVA DAVLUMBAZI adet 1
54 E.02.052 KONTAKTÖR 3 KUTUPLU (90 Kw) adet 1
55 E.02.053 KONTAKTÖR 3 KUTUPLU (160 Kw) adet 1
56 E.02.054 ACİL STOP BUTOTU adet 1
57 E.02.055 V OTOMAT 10 AMPER adet 1
58 E.02.056 ALTARNATÖR DİYOT GRUBU takımI adet 1
3. KISIM (UPS SİSTEMLERİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 E.03.B01 2 - 10 KVA ARASI UPS PERİYODİK BAKIMI adet 150
2 E.03.B02 12 - 30 KVA ARASI UPS PERİYODİK BAKIMI adet 30
3 E.03.B03 40 - 80 KVA ARASI UPS PERİYODİK BAKIMI adet 20
4 E.03.001 12 V 4,5 Ah UPS AKÜSÜ adet 100
5 E.03.002 12 V 7 Ah UPS AKÜSÜ adet 100
6 E.03.003 12 V 9 Ah UPS AKÜSÜ adet 100
7 E.03.004 12 V 12 Ah UPS AKÜSÜ adet 100
8 E.03.005 12 V 20 Ah UPS AKÜSÜ adet 100
9 E.03.006 12 V 24 Ah UPS AKÜSÜ adet 100
10 E.03.007 12 V 40 Ah UPS AKÜSÜ adet 100
11 E.03.008 2-6 KVA ARASI UPS DOĞRULTUCU SCR KARTI adet 10
12 E.03.009 10-20 KVA ARASI UPS DOĞRULTUCU SCR KARTI adet 5
13 E.03.010 40 KVA UPS DOĞRULTUCU SCR KARTI adet 3
14 E.03.011 80 KVA UPS DOĞRULTUCU SCR KARTI adet 3
15 E.03.012 2-6 KVA UPS EVIRICI SCR KARTI adet 10
16 E.03.013 10-20 KVA UPS EVIRICI SCR KARTI adet 5
17 E.03.014 40 KVA UPS EVIRICI SCR KARTI adet 3
18 E.03.015 80 KVA UPS EVIRICI SCR KARTI adet 3
19 E.03.016 2-6 KVA ARASI UPS DC KONDANSATÖR adet 10
20 E.03.017 10-20 KVA ARASI UPS DC KONDANSATÖR adet 10
21 E.03.018 40 KVA UPS DC KONDANSATÖR adet 10
22 E.03.019 80 KVA UPS DC KONDANSATÖR adet 10
23 E.03.020 2-6 KVA ARASI UPS AC KONDANSATÖR adet 10
24 E.03.021 10-20 KVA ARASI UPS AC KONDANSATÖR adet 10
25 E.03.022 40 KVA UPS AC KONDANSATÖR adet 10
26 E.03.023 80 KVA UPS AC KONDANSATÖR adet 10
27 E.03.024 2-6 KVA ARASI UPS FANI adet 10
28 E.03.025 10-20 KVA ARASI UPS FANI adet 5
29 E.03.026 40 KVA UPS FANI adet 3
30 E.03.027 80 KVA UPS FANI adet 3
31 E.03.028 2-6 KVA ARASI UPS SMPS KARTI DEĞİŞİMİ adet 10
32 E.03.029 10-20 KVA ARASI UPS SMPS KARTI DEĞİŞİMİ adet 5
33 E.03.030 40 KVA UPS SMPS KARTI DEĞİŞİMİ adet 3
34 E.03.031 80 KVA UPS SMPS KARTI DEĞİŞİMİ adet 3
35 E.03.032 2-6 KVA ARASI UPS AC FİLTRE adet 10
36 E.03.033 10-20 KVA ARASI UPS AC FİLTRE adet 5
37 E.03.034 40 KVA UPS AC FİLTRE adet 3
38 E.03.035 80 KVA UPS AC FİLTRE adet 3
4. KISIM (YANGIN ALGILAMA İHBAR VE SÖNDÜRME )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 E.04.B01 YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ BAKIM TEMİZLİK adet 2
2 E.04.001 YANGIN ALARM KONTROL PANELİ 1 LOOP adet 1
3 E.04.002 YANGIN ALARM KONTROL PANELİ 2 LOOP adet 1
4 E.04.003 GENİŞLETME KARTI 2 LOOP adet 2
5 E.04.004 NETWORK KARTI PANELLERE UYGUN adet 3
6 E.04.005 TEKRARLAMA PANELİ ADRESLENEBİLİR adet 2
7 E.04.006 OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ ANALOG ADRESLENİR adet 150
8 E.04.007 SICAKLIK DEDEKTÖRÜ ANALOG ADRESLENİR adet 30
9 E.04.008 OPTİK DUMAN VE SICAKLIK DEDEKTÖRÜ adet 30
10 E.04.009 DEDEKTÖR SOKETİ SIVA ÜSTÜ TİP adet 300
11 E.04.010 YANGIN İHBAR BUTONU ANALOG ADRESLENİR adet 30
12 E.04.011 MONTAJ KUTUSU SIVA ÜSTÜ adet 30
13 E.04.012 MİNYATÜR KONTAK DENETİM MODÜLÜ adet 30
14 E.04.013 MİNYATÜR ROLE MODÜLÜ adet 5
15 E.04.014 MİNYATÜR İZOLATÖR MODÜLÜ adet 5
16 E.04.015 KONVANSİYONEL DENETİM MODÜLÜ adet 5
17 E.04.016 SESLİ IŞIKLI ALARM KONTROL MODÜLÜ adet 30
18 E.04.017 2*1+1 MM2 LIYCY KABLO metre 500
19 E.04.018 2*1 MM2 LIH (ST)H KABLO metre 30
20 E.04.019 2*2*1+1 MM2 JH (ST)H KABLO metre 500
21 E.04.020 KONVANSİYONEL 2 BÖLGELİ Y. İHBAR PANELİ adet 2
22 E.04.021 KONVANSİYONEL OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ adet 10
23 E.04.022 KONVANSİYONEL ISI DEDEKTÖRÜ adet 10
24 E.04.023 KONVANSİYONEL BUTON adet 5
25 E.04.024 KONVANSİYONEL ELEKTRONİK FLAŞÖRLÜ SİREN adet 30
26 M.07.B01 FM-200 YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ BAKIMI adet 10
27 M.07.B02 NOVEC 1200 YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ BAKIM adet 2
28 M.07.B03 CO2 GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ BAKIMI adet 2
29 M.07.B04 DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ BAKIMI adet 25
30 M.07.001 FM-200 GAZI kilogram 100
31 M.07.002 NOVEC 1200 GAZI kilogram 100
32 M.07.003 CO2 GAZI kilogram 50
33 M.07.004 POTASYUM KARBONAT BAZLI SIVI SÖNDÜRÜCÜ galon 50
34 M.07.005 2 ZONLU- 1 SÖDÜRME BÖLGELİ KONT. PANELİ adet 1
35 M.07.006 SELENOİD VANA (24 V- 1") adet 1
36 M.07.007 SELENOİD VANA (24 V- 11/2") adet 1
37 M.07.008 SELENOİD VANA (24 V- 2") adet 1
38 M.07.009 DÜŞÜK BASINÇ SWITCH'i adet 1
39 M.07.010 BASINÇ SWITCH'i (5A, 220V AC-1A 24V DC) adet 1
40 M.07.011 BOŞALTMA NOZULU (360O , 2") adet 1
41 M.07.012 BOŞALTMA NOZULU (360O , 11/2") adet 1
42 M.07.013 BOŞALTMA NOZULU (360O , 1") adet 1
43 M.07.014 SCH-40 ÇELİK ÇEKME BORU (1") metre 6
44 M.07.015 SCH-40 ÇELİK ÇEKME BORU (11/4") metre 6
45 M.07.016 SCH-40 ÇELİK ÇEKME BORU (11/2") metre 6
46 M.07.017 SCH-40 ÇELİK ÇEKME BORU (2") metre 6
47 M.07.018 ERİYEBİLİR SICAKLIK HİSSEDİCİ adet 10
48 M.07.019 MİCROSWİTCH adet 5
49 M.07.020 MAKARALI DİRSEK (1/2") adet 1
50 M.07.021 MAKARALI DİRSEK (3/4") adet 1
51 M.07.022 MAKARALI DİRSEK (1") adet 1
52 M.07.023 MAKARALI DİRSEK (11/4") adet 1
53 M.07.024 MAKARALI DİRSEK (11/2") adet 1
54 M.07.025 PASLANMAZ ÇELİK BORU (1/2") metre 6
55 M.07.026 PASLANMAZ ÇELİK BORU (3/4") metre 6
56 M.07.027 PASLANMAZ ÇELİK BORU (1") metre 6
57 M.07.028 PASLANMAZ ÇELİK BORU (11/4") metre 6
58 M.07.029 PASLANMAZ ÇELİK BORU (11/2") metre 6
59 M.07.030 BOŞALTMA NOZULU (D-R) adet 5
60 M.07.031 BOŞALTMA NOZULU (D-A) adet 5
61 M.07.032 ALGILAMA HATTI adet 10
5. KISIM (OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 E.05.B01 OTOMATİK CAM KAPI PERİYODİK BAKIMI adet 88
2 E.05.001 TEK VEYA ÇİFT KANATLI KAPI KONTROL KARTI adet 9
3 E.05.002 DÖRT KANATLI KAPI KUMANDA-KONTROL KARTI adet 2
4 E.05.003 TEK VEYA ÇİFT KANATLI KAPI MOTORU adet 9
5 E.05.004 DÖRT KANATLI KAPI MOTORU adet 2
6 E.05.005 TEK KANATLI KAPI MEKANİZMA ŞASESİ adet 3
7 E.05.006 ÇİFT KANATLI KAPI MEKANİZMA ŞASESİ adet 6
8 E.05.007 DÖRT KANATLI KAPI MEKANİZMA ŞASESİ adet 2
9 E.05.008 TEK KANATLI KAPI TRİGER KAYIŞI adet 3
10 E.05.009 ÇİFT KANATLI KAPI TRİGER KAYIŞI adet 6
11 E.05.010 DÖRT KANATLI KAPI TRİGER KAYIŞI adet 2
12 E.05.011 TEK KANATLI KAPI KLAVUZLU TEKERLEK SETİ adet 3
13 E.05.012 ÇİFT KANATLI KAPI KLAVUZ TEKERLEK SETİ adet 6
14 E.05.013 DÖRT KANATLI KAPI KLAVUZ TEKERLEK SETİ adet 2
15 E.05.014 KAPI ARASI OBJE ALGILAYICI FOTOSEL (GÖZ) adet 6
16 E.05.015 HAREKET ALGILAYICI RADAR ( BİR TANE) adet 6
17 E.05.016 OTOMATİK KAPI 90*230 CM ÖLÇÜSÜNDE CAM adet 6
18 E.06.B01 SARMAL KEPENK KAPI PERİYODİK BAKIMI adet 64
19 E.06.001 3 - 9 M2 ENDÜSTRİYEL KAPI MOTORU (TÜP) adet 3
20 E.06.002 9 - 25 M2 ENDÜSTRİYELKAPIMOTORU (TÜP) adet 3
21 E.06.003 3 - 9 M2 END. KAPIDA ÇELİK ANA TAŞIYICI adet 3
22 E.06.004 9 - 25 M2 END.KAPIDA ÇELİK ANA TAŞIYICI adet 3
23 E.06.005 UZAKTAN KUMANDA ALICISI adet 3
24 E.06.006 UZAKTAN KUMANDA VERİCİSİ adet 3
25 E.06.007 YAN RAYLAR DAHİL ÇELİK KISIM MALZEMESİ adet 3
26 E.06.008 SARMAL KEPENK LAMELİ metrekare 12
27 E.07.B01 HAVA PERDESİ PERİYODİK BAKIMI adet 16
28 E.07.001 ÇEŞİTLİ BOYLARDA HAVA PERDESİ REZİSTANSI adet 1
29 E.07.002 HAVA PERDESİ MOTORU adet 1
30 E.07.003 HAVA PERDESİ PLASTİK FANI adet 1
31 E.07.004 HAVA PERDESİ KONTROL KARTI adet 1
6. KISIM (TRAFO SİSTEMLERİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 E.09.B01 ORTA GERİLİM TRAFOSU PERİYODİK BAKIM adet 5
2 E.09.001 İZOLE ELDİVEN 36000 VOLT DAYANIKLI takım 5
3 E.09.002 İZOLE HALI ELEKTRİK PANOLARI İÇİN metre 100
4 E.09.003 İZOLE SEHPA adet 5
5 E.09.004 36 KV DAHİLİ BAŞLIK adet 10
6 E.09.005 BAR 24 GÜÇ ÜNİTESİ adet 2
7. KISIM (MERKEZİ VE BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 M.01.B01 KAZAN BAKIMI adet 85
2 M.01.B02 BRULÖR BAKIMI adet 128
3 M.01.B03 YOĞUŞMALI DUVAR TİPİ KAZAN BAKIMI adet 50
4 M.01.B04 HERMETİK KOMBİ BAKIMI adet 60
5 M.01.B05 GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KORUYUCU BAKIMI grup 6
6 M.01.B06 KAZAN BACASI TEMİZLENMESİ VE RAPORLAMASI adet 100
7 M.01.B07 BOYLER TEMİZLİK VE DEZENFEKTASYONU 500LT adet 10
8 M.01.B08 BOYLER TEMİZLİK VE DEZENFEKTASYONU 750LT adet 10
9 M.01.B09 BOYLER TEMİZLİK VE DEZENFEKTASYON 1000LT adet 30
10 M.01.B10 BOYLER TEMİZLİK VE DEZENFEKTASYON 3000LT adet 10
11 M.01.001 KAZAN OTOMATİK KONTROL PANELİ adet 5
12 M.01.002 DIŞ HAVA SICAKLIK SENSÖRÜ adet 5
13 M.01.003 KAZAN SICAKLIK SENSÖRÜ adet 5
14 M.01.004 SİEMENS LME 2 KADEME BRULÖR BEYNİ adet 5
15 M.01.005 BRULÖR FAN MOTORU adet 5
16 M.01.006 BRULÖR ATEŞLEME ELEKTRODU adet 20
17 M.01.007 BRULÖR ATEŞLEME TRAFOSU adet 10
18 M.01.008 BRULÖR IYON ELEKTRODU adet 20
19 M.01.009 BRULÖR ALEVLİĞİ adet 5
20 M.01.010 BRULÖR GAZ VALFİ adet 10
21 M.01.011 DOĞALGAZ REGÜLATÖRÜ 2" 500 MBAR adet 2
22 M.01.012 DOĞALGAZ REGÜLATÖRÜ 11/2" 500 MBAR adet 2
23 M.01.013 DOĞALGAZ REGÜLATÖRÜ 11/4" 500 MBAR adet 2
24 M.01.014 DOĞALGAZ REGÜLATÖRÜ 1" 500 MBAR adet 2
25 M.01.015 DOĞALGAZ BRULÖR SERVOMOTOR adet 5
26 M.01.016 BRULÖR FAN MOTORU REVİZYONU adet 10
27 M.01.017 GAZ KAÇAK KONTOL CİHAZI adet 3
28 M.01.018 FOTOSEL LANDİS adet 5
29 M.01.019 MULTİBLOK DN 50,2 KADEMELİ adet 2
30 M.01.020 MULTİBLOK DN 40,2 KADEMELİ adet 2
31 M.01.021 MULTİBLOK DN 32,2 KADEMELİ adet 2
32 M.01.022 MULTİBLOK ONARIMI adet 5
33 M.01.023 KAZAN ÖN KAPAK İZOLASYONU(REFRAKTER) adet 5
34 M.01.024 KAZAN ÖN KAPAK FİTİLİ metre 50
35 M.01.025 KAZAN ARKA KAPAK PATLAMA YAYI adet 5
36 M.01.026 KAZAN TERMOSTADI adet 5
37 M.01.027 KAZAN TÜRBÜLATÖR YAYI adet 30
38 M.01.028 BUDERUS GB-112 YOĞ.KAZAN ATEŞ.ELEKT.TK. adet 1
39 M.01.029 BUDERUS GB-112 YOĞUŞMALI KAZAN FANI adet 2
40 M.01.030 LECTUS YOĞUŞMALI KAZAN FANI adet 1
41 M.01.031 BUDERUS GB-112 YOĞ. KAZAN ELEKT.KARTI adet 1
42 M.01.032 BUDERUS GB-112 YOĞ. KAZAN ÜÇ YOLLU VANA adet 1
43 M.01.033 YOĞUŞMALI KAZAN BASINÇ SWİCHİ takım 5
44 M.01.034 YOĞUŞMALI KAZAN FAN ONARIMI takım 2
45 M.01.035 NTC SENSÖR adet 5
46 M.01.036 ECA KOMBİ FANI adet 5
47 M.01.037 BUDERUS KOMBİ FANI adet 5
48 M.01.038 KOMBİ GENLEŞME TANKI adet 5
49 M.01.039 BUDERUS KOMBİ ELEKTRONİK KARTI adet 2
50 M.01.040 ECA KOMBİ ELEKTRONİK KARTI adet 2
51 M.01.041 KOMBİ ELEKTRONİK KART TAMİRİ adet 5
52 M.01.042 ECA KOMBİ 3 YOLLU VANA adet 3
53 M.01.043 BUDERUS KOMBİ 3 YOLLU VANA metre 3
54 M.01.044 MAGNEZYUM ANOT ÇUBUK adet 20
55 M.01.045 DÖKÜM KAZAN DEMONTAJI (10-12 DİLİM) adet 1
56 M.01.046 DÖKÜM KAZAN MONTAJI (10-12 DİLİM) adet 1
57 M.01.047 RİMA OM SERİSİ KAZAN ÖN DİLİM adet 1
58 M.01.048 RİMA OM SERİSİ KAZAN ARA DİLİM adet 1
59 M.01.049 RİMA OM SERİSİ KAZAN ARKA KAPAK adet 1
8. KISIM (MERKEZİ VE BİREYSEL İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 M.02.B01 VRF DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE BAKIMI adet 550
2 M.02.B02 VRF YER TAVAN TİPİ İÇ ÜNİTE BAKIMI adet 200
3 M.02.B03 VRF KANAL TİPİ İÇ ÜNİTE BAKIMI adet 75
4 M.02.B04 VRF DIŞ ÜNİTE BAKIMI adet 100
5 M.02.B05 DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA BAKIMI adet 1.800
6 M.02.B06 SALON TİPİ SPLİT KLİMA BAKIMI adet 75
7 M.02.001 SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE ELEKT. KART TAMİRİ adet 30
8 M.02.002 SPLİT KLİMA DIŞ ÜNİTE ELEKT. KART TAMİRİ adet 20
9 M.02.003 SPLİT KLİMA D.Ü.İNVERT ELEKT. KART TAMİR adet 20
10 M.02.004 ARÇELİK VRF KLİMA İ. Ü.ELEKT.KART TAMİRİ adet 5
11 M.02.005 HITACHI VRF KLİMA İ. Ü.ELEKT.KART TAMİRİ adet 5
12 M.02.006 VIESSMAN VRF KLİMA İ.Ü.ELEKT. KART TAMİR adet 5
13 M.02.007 DAIKIN VRF KLİMA İ. Ü.ELEKT. KART TAMİRİ adet 5
14 M.02.008 ARÇELİK VRF KLİMA D. Ü. ELEKT.KART TAMİR adet 1
15 M.02.009 HITACHI VRF KLİMA D. Ü.ELEKT.KART TAMİRİ adet 1
16 M.02.010 VIESSMAN VRF KLİMA D.Ü.ELEKT. KART TAMİR adet 1
17 M.02.011 DAIKIN VRF KLİMA D.Ü.ELEKT. KART TAMİRİ adet 1
18 M.02.012 DAİKIN VRF KLİMA DIŞ ÜNİTE ANAKART adet 1
19 M.02.013 ARÇELİK VRF KLİMA DIŞ ÜNİTE ANAKART adet 1
20 M.02.014 HITACHI VRF KLİMA DIŞ ÜNİTE ANAKART adet 1
21 M.02.015 VIESSMANN VRF KLİMA DIŞ ÜNİTE ANAKART adet 1
22 M.02.016 DAİKIN VRF KLİMA DIŞ ÜNİTE İNVERTER KART adet 1
23 M.02.017 ARÇELİK VRF KLİMA D. ÜNİTE İNVERTER KART adet 1
24 M.02.018 HITACHI VRF KLİMA D. ÜNİTE İNVERTER KART adet 1
25 M.02.019 VIESSMANN VRF KLİMA DIŞ ÜNİTEİNVERT.KART adet 1
26 M.02.020 KLİMA KOMP.(SABİT HIZLI) (48 000 BTU/H) adet 2
27 M.02.021 KLİMA KOMP.(SABİT HIZLI) (24 000 BTU/H) adet 10
28 M.02.022 KLİMA KOMP.(SABİT HIZLI) (18 000 BTU/H) adet 15
29 M.02.023 KLİMA KOMP.(SABİT HIZLI) (12 000 BTU/H) adet 20
30 M.02.024 KLİMA KOMP.(SABİT HIZLI) (9 000 BTU/H) adet 15
31 M.02.025 KLİMA KOMP.(İNVERTER) (48 000 BTU/H) adet 2
32 M.02.026 KLİMA KOMP.(İNVERTER) (24 000 BTU/H) adet 15
33 M.02.027 KLİMA KOMP.Ü (İNVERTER) (18 000 BTU/H) adet 15
34 M.02.028 KLİMA KOMP.Ü (İNVERTER) (12 000 BTU/H) adet 20
35 M.02.029 KLİMA KOMP.Ü (İNVERTER) (9 000 BTU/H) adet 15
36 M.02.030 SPLİT KLİMA DIŞ ÜNTE İNVERTER FAN MOTORU adet 10
37 M.02.031 SPLİT KLİMA DIŞ ÜNİTE FANI adet 10
38 M.02.032 SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE FANI adet 10
39 M.02.033 SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE FAN MOTORU adet 10
40 M.02.034 SPLİT KLİMA DIŞ ÜNİTE FAN MOTORU adet 10
41 M.02.035 SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE YÖNLENDİRİCİ FLAP adet 10
42 M.02.036 10v-220 uf KONDANSATÖR adet 30
43 M.02.037 KLİMA İÇ ÜNİTE ORTAM SENSÖRÜ adet 25
44 M.02.038 KLİMA UZAKTAN KUMANDA adet 20
45 M.02.039 KLİMA MERKEZİ KUMANADA adet 1
46 M.02.040 R-410 A SOĞUTUCU AKIŞKAN kilogram 50
47 M.02.041 R-407 C SOĞUTUCU AKIŞKAN kilogram 50
48 M.02.042 R-22 SOĞUTUCU AKIŞKAN kilogram 50
49 M.02.043 SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE PLEKSİGLASI adet 10
50 M.03.B01 HASSAS KONT. KLİMA CİHAZI BAKIMI adet 48
51 M.03.001 STULZ- CCU181 T/H SENSÖR adet 1
52 M.03.002 STULZ- CCU181 KOMP. adet 1
53 M.03.003 STULZ- CCU181 KONDENSER FAN MOTORU adet 1
54 M.03.004 STULZ-CCU181 DRYER adet 1
55 M.03.005 STULZ-CCU181 ELEKT. KART adet 1
56 M.03.006 STULZ-CCU181 NEM SİLİNDİRİ adet 1
57 M.03.007 EMERSON D3GUA100V NEM SİLİNDİR adet 1
58 M.03.008 EMERSON D3GUA ELEKT. KART adet 1
59 M.03.009 EMERSON D3GUA100V DRYER adet 1
60 M.03.010 EMERSON D3GUA100V KONDENSER FAN MOTORU adet 1
61 M.03.011 EMERSON D3GUA100V KOMP. adet 1
62 M.03.012 DENCO D28AVCH DRYER adet 1
63 M.03.013 DENCO D28AVCH KONDENSER FAN MOTORU adet 1
64 M.03.014 DENCO D28AVCH KOMRESÖR adet 1
65 M.03.015 DENCO D28AVCH NEM SİLİNDİR adet 1
66 M.03.016 DENCO D28AVCH ELEKT. KART adet 1
67 M.03.017 KLİMA SENTETİK ELYAF FİLTRE adet 100
68 M.04.B01 CHİLLER KLİMA VE HAV. SANTRALİ BAKIMI adet 4
69 M.04.B02 ROOFTOP KLİMA SANTRALİ BAKIMI(LENNOX) adet 4
70 M.04.B03 DX BATARYALI KLİMA VE HAV.SANT.BAKIM(LG) adet 12
71 M.04.001 KONTROL ÜNİTESİ LENNOX BM60 adet 1
72 M.04.002 FREKANS İNVERTERİ (0- 7.5KW) adet 1
73 M.04.003 FREKAS İNVERTERİ (7,5-15 kW) adet 1
74 M.04.004 TRANSFORMATÖR 400V/40V/230V 88VA adet 1
75 M.04.005 GENLEŞME VALFİ LENNOX E2V30USM20 adet 1
76 M.04.006 ATEŞLEME SENSÖRÜ LENNOX adet 1
77 M.04.007 ASPİRATÖR FAN MOTORU (5,5 KW) adet 5
78 M.04.008 VANTİLATÖR FAN MOTORU (11 KW) adet 5
79 M.04.009 GAS ELECTROVALVE 220/240V adet 1
80 M.04.010 KONTAKTÖR K 9A 24V adet 1
81 M.04.011 ÇATI FANI TRI 400V 2S. D=710 adet 1
82 M.04.012 FİLTRE (1420 X 420 X 48 MM) adet 50
83 M.04.013 SİEMENS DAMPER MOTORU (130924B) adet 2
84 M.04.014 GAZ BASINÇ ANAHTARI adet 2
85 M.04.015 YANMA BASINÇ ANAHTARI adet 2
86 M.04.016 SERVO MOTOR 24V 0-10V 10NM adet 2
87 M.04.017 EMNİYET TERMOSTATI adet 2
88 M.04.018 SICAKLIK SENSÖRÜ adet 5
89 M.04.019 NTC SENSÖR [-50+105]°C 3 METER adet 5
90 M.04.020 SELENOİD VALF 24V adet 1
91 M.04.021 4 YOLLU VALF 7/8" - 1"1/8 adet 2
92 M.04.022 PASLANMAZ ÇELİK HORTUM 5/8 adet 1
93 M.04.023 DÖNÜŞ VALFİ 5/8 adet 1
94 M.04.024 FİLTRE 5/8 adet 1
95 M.04.025 RULMAN adet 10
96 M.04.026 KONDENSER FAN MOTORU SARIMI adet 2
97 M.04.027 YÜKSEL BASINÇ EMNİYET SWITCH adet 1
98 M.04.028 SU SICAKLIK SENSÖRÜ adet 2
99 M.04.029 KAUÇUK KAYIŞ 17*1350 adet 5
100 M.04.030 KAUÇUK KAYIŞ 8X2300 adet 5
101 M.04.031 650*690*100 KASET FILTRE adet 30
102 M.04.032 KUMANDA KARTI adet 1
9. KISIM (RADYANT ISITICI CİHAZLAR)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 M.05.B01 AMBİ-RAD RADYANT ISITICI BAKIMI adet 150
2 M.05.B02 BLACKHEAT RADYANT ISITICI BAKIMI adet 360
3 M.05.001 AMBİ-RAD VAKUM SWİTCH adet 2
4 M.05.002 AMBİ-RAD BRÜLÖR SIZDIRMAZLIK CONTASI adet 10
5 M.05.003 AMBİ-RAD ATEŞLEME VE ATEŞ GÖZET.ELEKTROT adet 20
6 M.05.004 AMBİ-RAD ATEŞLEME ELEKTROTU KABLOSU adet 10
7 M.05.005 AMBİ-RAD ENJEKTÖR adet 10
8 M.05.006 AMBİ-RAD BRÜLÖR ALÜM.DÖK.BORU GEÇ.KAFASI adet 1
9 M.05.007 AMBİ-RAD BRÜLÖR ELEKTRİK BESLEME FİŞİ adet 5
10 M.05.008 AMBİ-RAD BRÜLÖR FAN SOKETİ adet 1
11 M.05.009 AMBİ-RAD Q100 S/S BORU BAĞ.KAPLİN/MANŞON adet 5
12 M.05.010 AMBİ-RAD REFLEKTÖR LİNEER (2,4 M) adet 1
13 M.05.011 AMBİ-RAD BORU SABİTLEME KELEPÇESİ adet 5
14 M.05.012 AMBİ-RAD TEL KANCA adet 5
15 M.05.013 AMBİ-RAD GERDİRME adet 5
16 M.05.014 AMBİ-RAD ACO A4/A5 FAN.ADAPT.Ø:100/125 adet 1
17 M.05.015 AMBİ-RAD Ø100/125/150 ALÜM.BACA ŞAPKASI adet 1
18 M.05.016 AMBİ-RAD Ø100/125/150 AL.BACA YAN ÇIKIŞI adet 1
19 M.05.017 AMBİ-RAD SPİRO SAFE EGZOS KAN.(Ø:100 MM) metre 1
20 M.05.018 AMBİ-RAD SPİRO SAFE MANŞON (Ø:100 MM) adet 1
21 M.05.019 AMBİ-RAD SPİRO SAFE DİR.90O (Ø:100 MM) adet 1
22 M.05.020 AMBİ-RAD SPİRO SAFE TE (Ø:100 MM) adet 1
23 M.05.021 AMBİ-RAD SPİRO SAFE REDÜKSİYON (Ø:100MM) adet 1
24 M.05.022 BLACKHEAT ALÜMÜNİZE RADYANT BORU (3,05M) adet 1
25 M.05.023 BLACKHEAT ALÜMÜNİZE YANMA BORUSU(3,15M) adet 1
26 M.05.024 BLACKHEAT ALÜM.EGZOST-KUY.BORUSU(2,95 M) adet 1
27 M.05.025 BLACKHEAT ALÜMİNYUM REFLEKTÖR(2,43M) adet 1
28 M.05.026 BLACKHEAT ALÜMİNYUM REFLEKTÖR KAPAGI adet 1
29 M.05.027 BLACKHEAT REFLEKTÖR TUTUCUSU adet 1
30 M.05.028 BLACKHEAT BORU VE REFLEKTÖR ASKISI adet 1
31 M.05.029 BLACKHEAT TÜRBÜLATÖR-PASLANMAZ adet 5
32 M.05.030 BLACKHEAT KAPLİN-RG adet 1
33 M.05.031 BLACKHEAT DIŞARDAN HAVA ALMA ADAPTÖRÜ adet 1
34 M.05.032 BLACKHEAT DUVARDAN BACA ÇIK. ALÜMİNİZE adet 1
35 M.05.033 BLACKHEAT DUVARDAN BACA ÇIK-PASLANMAZ adet 1
36 M.05.034 BLACKHEAT ÇATIDAN BACA ÇIKIŞI-PASLANMAZ adet 1
37 M.05.035 BLACKHEAT BACA ÇIKIŞ KÖRÜĞÜ adet 1
38 M.05.036 BLACKHEAT EGZOST SIZDIRMAZLIK SOLÜSYONU adet 5
39 M.05.037 BLACKHEAT DUVARDAN EGZ. ÇIKIŞI İÇİN AYNA adet 1
40 M.05.038 BLACKHEAT FAN-EGZOST FLANŞI-YERLİ(ALÜM.) adet 1
41 M.05.039 BLACKHEAT BH YANMA BORUSU CONTASI adet 5
42 M.05.040 BLACKHEAT ALEV GÖZETLEME PENCERE MİKASI adet 1
43 M.05.041 BLACKHEAT ELEKTROD PAKETİ adet 10
44 M.05.042 BLACKHEAT BASINÇ SWİTCH adet 5
45 M.05.043 BLACKHEAT Yanma Borusu Contası adet 1
46 M.05.044 BLACKHEAT Gaz Valfi, SİT-Tandem 2011 Öncesi adet 5
47 M.05.045 BLACKHEAT-CRT Gaz Valfi,SİT- Sigma 840 (CRT) 2011 Sonrası adet 5
48 M.05.046 BLACKHEAT Gaz Valfi, Teknigas, G Serisi adet 5
49 M.05.047 BLACKHEAT Ateşleme Kablosu (BLACKHEAT,CRT,CTU) adet 3
50 M.05.048 BLACKHEAT Elektrod Contası adet 3
51 M.05.049 BLACKHEAT Vakum Anahtarı, BLACKHEAT 25-55 adet 10
52 M.05.050 BLACKHEAT Vakum Anahtarı, BLACKHEAT 15-20 adet 1
53 M.05.051 BLACKHEAT Ateşleme Kontrol Modulü, Pektron / Pactrol adet 1
54 M.05.052 BLACKHEAT Manifold Fleks Borusu adet 1
55 M.05.053 BLACKHEAT Kablo İç takımı – Pektron / Pactrol (Gaz Valfi İçin) adet 10
56 M.05.054 BLACKHEAT Kablo İç takımı – Pektron/Pactrol (Vakum Anah. İçin) adet 10
57 M.05.055 BLACKHEAT Kablo İç takımı – Pektron / Pactrol (Ana Besleme İçin) adet 10
58 M.05.056 BLACKHEAT Arıza kiti, Erkek (BLACKHEAT,CRT) adet 1
59 M.05.057 BLACKHEAT Arıza kiti, Dişi (BLACKHEAT,CRT) adet 1
60 M.05.058 BLACKHEAT Alev Gözetleme Pencere Mikası adet 1
61 M.05.059 BLACKHEAT Elektrik Ana Giriş Soketi (Emc Filtreli) adet 1
62 M.05.060 BLACKHEAT Çıkış Soketi (Fan için) adet 1
63 M.05.061 BLACKHEAT Sinyal Lambası adet 1
64 M.05.062 BLACKHEAT Şaloma adet 1
65 M.05.063 BLACKHEAT Memesi Doğalgaz 15-55 kW (Kapasite Belirtiniz) adet 1
66 M.05.064 BLACKHEAT İkiz BLACKHEAT Rölesi adet 1
67 M.05.065 BLACKHEAT Hava Plakası 15-55 kW (Kapasite Belirtiniz) adet 1
10. KISIM (BASINÇLI SU SİSTEMLERİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 M.06.B01 POMPA KORUYUCU BAKIM grup 100
2 M.06.001 GENL.TANKI MEMBRAN KAPLAMASI (100 LT) adet 5
3 M.06.002 GENL.TANKI MEMBRAN KAPLAMASI (300 LT) adet 10
4 M.06.003 GENL TANKI MEMBRAN KAPLAMASI (500 LT) adet 10
5 M.06.004 GENL TANKI MEMBRAN KAPLAMASI (750 LT) adet 10
6 M.06.005 GENL TANKI MEMBRAN KAPLAMASI (1000 LT) adet 5
7 M.06.006 ELEKTRİK MOTOR SARIMI(0,5-5 KW) adet 5
8 M.06.007 ELEKTRİK MOTOR SARIMI(10-20 KW) adet 5
9 M.06.008 FRE.KONT.SİRK.POMP.KLEM.KUT.VE ANA(WİLO) adet 2
10 M.06.009 FRE.KONT.SİRK.POMP.KLEM.KUT.VE ANA(ALARK adet 2
11 M.06.010 FRE.KONT.SİRK.POMP.KLEM.KUT.VE ANA(DAB) adet 2
12 M.06.011 FRE.KONT.SİRK.POMP.KLEM.KUT.VE ANA(STAND adet 2
13 M.06.012 FREK.KONT.SİRK.POMP.ELEK.MOT.(WİLO,750W) adet 2
14 M.06.013 FREK.KONT.SİRK.POMP.ELEK.MOT(ALARK.750W) adet 2
15 M.06.014 FREK.KONT.SİRK.POMP.ELEK.MOTU(DAB,750W) adet 2
16 M.06.015 FREK.KONT.SİRK.POMP.ELEK.MOT(STANDT750W) adet 2
17 M.06.016 FREK.KONT.SİRK.POMP.ELEK.MOT(WİLO,1500W) adet 2
18 M.06.017 FREK.KONT.SİRK.POMP.ELEK.MOT(ALARK.1500W adet 2
19 M.06.018 FREK.KONT.SİRK.POMP.ELEK.MOT(DAB,1500W) adet 2
20 M.06.019 FREK.KONT.SİRK.POMP.ELEK.MOT(STAND.1500W adet 2
21 M.06.020 ALARKO SİRK.POMP.MEKANİK ONARIMI (300 W) adet 3
22 M.06.021 ALARKO SİRK.POMP.MEKANİK ONARIMI (500 W) adet 3
23 M.06.022 ALARKO SİRK.POMP.MEKANİK ONARIMI (750 W) adet 3
24 M.06.023 ALARKO SİRK.POMP.MEKANİK ONARIMI (1000W) adet 3
25 M.06.024 ALARKO SİRK.POMP.MEKANİK ONARIMI (1500W) adet 3
26 M.06.025 WİLO SİRK.POMP.MEKANİK ONARIMI (300 W) adet 3
27 M.06.026 WİLO SİRK.POMP.MEKANİK ONARIMI (500 W) adet 3
28 M.06.027 WİLO SİRK.POMP.MEKANİK ONARIMI (750 W) adet 3
29 M.06.028 WİLO SİRK.POMP.MEKANİK ONARIMI (1000 W) adet 3
30 M.06.029 WİLO SİRK.POMP.MEKANİK ONARIMI (1500 W) adet 3
31 M.06.030 STANDART SİRK.POMP.MEK.ONARIMI (300 W) adet 5
32 M.06.031 STANDART SİRK.POMP.MEK. ONARIMI (500 W) adet 5
33 M.06.032 STANDART SİRK.POMP.MEK.ONARIMI (750 W) adet 5
34 M.06.033 STANDART SİRK.POMP.MEK.ONARIMI (1000 W) adet 5
35 M.06.034 STANDART SİRK.POMP.MEK.ONARIMI (1500 W) adet 5
36 M.06.035 SİRK. POMP. ELEKT.MOT.SARIMI(300 W) adet 5
37 M.06.036 SİRK. POMP. ELEKT.MOT.SARIMI(500 W) adet 5
38 M.06.037 SİRK. POMP. ELEKT.MOT.SARIMI(750 W) adet 5
39 M.06.038 SİRK. POMP. ELEKT.MOT.SARIMI(1000 W) adet 5
40 M.06.039 SİRK. POMP. ELEKT.MOT.SARIMI(1500 W) adet 5
41 M.06.040 SİRK. POMP. ELEKT.MOT.SARI(2000W,TRİFAZ) adet 1
42 M.06.041 DALGIÇ POMPA ONARIMI(500W,MONOFAZE) adet 2
43 M.06.042 DALGIÇ POMPA ONARIMI(1000W,MONOFAZE) adet 2
44 M.06.043 DALGIÇ POMPA ONARIMI(1500W,MONOFAZE) adet 2
45 M.06.044 DİK TİP HİD.POMP.MEK.ONARIMI(6 KADEME) adet 5
46 M.06.045 DİK TİP HİD.POMP.MEK.ONARIMI(8 KADEME) adet 5
47 M.06.046 DİK TİP HİD.POMP.MEK.ONARIMI(10 KADEME) adet 5
48 M.06.047 DİK TİP HİD.POMP.MEK.ONARIMI(12 KADEME) adet 5
49 M.06.048 HİD.POMPA ELEK.MOTOR SARIMI (1 KW) adet 5
50 M.06.049 HİD.POMPA ELEK.MOTOR SARIMI (1,5 KW) adet 5
51 M.06.050 HİD.POMPA ELEK.MOTOR SARIMI (2 KW) adet 5
52 M.06.051 HİD.POMPA ELEK.MOTOR SARIMI (3 KW) adet 5
53 M.06.052 BASINÇ AYAR ŞALTERİ (DURUK) adet 10
54 M.06.053 ATIKSU FLATÖRÜ ARMUT TİP 5MT KABLOLU adet 5
55 M.08.B01 SU DEPOSU TEMİZLİK VE DEZENFEKTASYONU metreküp 5.000
Okas Kodu Okas Açıklaması
50750000 Asansörlerin bakım hizmetleri
51111200 Jeneratörlerin montaj hizmetleri
50700000 Bina tesisatlarının onarım ve bakım hizmetleri
75251110 Yangından koruma hizmetleri
50000000 Onarım ve bakım hizmetleri
50532200 Trafoların bakım ve onarım hizmetleri
50720000 Merkezi ısıtma sisteminin bakım ve onarım hizmetleri
71351611 Klimatoloji hizmetleri
65110000 Su dağıtımı

< GERİ DÖN