Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2020/600284

İhale No: 2020/600284
DİKKAT!

Bu ihale için 5 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı 2021 Yılı 4 Grup Jeneratör, Asansör, Ups ve Yangın Algılama Bakım Onarım Hizmet Alımı
 • İhale No 2020/600284
 • Şehir Ankara
 • İhale Tarihi 11.12.2020 10:30
 • Eklenme Tarihi 11.11.2020 02:37
 • Telefon 3122103890
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü / Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 ODTÜ Yerleşkesi - Çankaya / ANKARA
 • İşin Yeri ODTÜ Yerleşkesi , Eymir Gölü Tesisleri, Balgat Endüstri Meslek Lisesi ve Mersin Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü
 • Kurum İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Üst İdare Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • En Üst İdare Yükseköğretim Kurumları
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı 2021 Yılı 4 Grup Jeneratör, Asansör, Ups ve Yangın Algılama Bakım Onarım Hizmet Alımı
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2021 Yılı 4 Grup Jeneratör,Asansör,UPS ve Yangın Algılama Bakım Onarım Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2020/600284
1-İdarenin
a) Adı :İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi :ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 - MÜHENDISLIK MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 Çankaya ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası :3122103890 - 3122103731
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :2021 Yılı 4 Grup Jeneratör,Asansör,UPS ve Yangın Algılama Bakım Onarım Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1. Grup Jeneratör Bakım ve Malzeme Değişimi-45 Kalem 2. Grup Asansör Bakım ve Malzeme Değişimi-65 Kalem 3. Grup Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK) Bakım Onarımı-161 Kalem 4. Grup Yangın Algılama Bakım Onarımı ve Malzeme Değişimi-52 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :ODTÜ Yerleşkesi , Eymir Gölü Tesisleri, Balgat Endüstri Meslek Lisesi ve Mersin Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :02.12.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü / Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 ODTÜ Yerleşkesi - Çankaya / ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

1. Grup için; JENERATÖR SİSTEMLERİNE ait teknik servis hizmeti veren birimi bulunduğuna dair ( TSE-HYB - 12650 ) hizmet yeri yeterlilik belgesi ile ilgili bilgiler yeterlik bilgileri tablosuna yazılmalıdır.
2. Grup için; ASANSÖR SİSTEMLERİNE ait teknik servis hizmeti veren birimi bulunduğuna dair ( TSE-HYB - 12255 ) hizmet yeri yeterlilik belgesi ve TS EN İSO 9001:2015 Belgesi ile ilgili bilgiler yeterlik bilgileri tablosuna yazılmalıdır.
3. Grup için; İstekliler, Ankara il Merkezinde KGK ürünlerine ait teknik servis hizmeti veren birimi bulunduğuna dair TSE-HYB - 12643 hizmet yeri yeterlilik belgesi ile ilgili bilgiler yeterlik bilgileri tablosuna yazılmalıdır.
4. Grup için; İstekliler Ankara il Merkezinde Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri ile bu sistemlere bağlı olan elemanlarına ait teknik servis hizmeti veren birimi bulunduğuna dair TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (YANGIN İHBAR SİSTEMİ Bakımı ile ilgili olmak zorunda) ile ilgili bilgiler yeterlik bilgileri tablosuna yazılmalıdır.
İstekli teklif ile birlikte Ek 1 marka listesinde yer alan markaların en az % 50 (13 markanın en az 7 tanesinin) sini veya kurulu yangın algılama sistemlerinden en az %50 sini (52 adet sistemden en az 27 tanesinin) karşılayacak şekilde resmi onaylı yetkili servis olduğuna dair belgeleri ile ilgili bilgiler yeterlik bilgileri tablosuna yazılmalıdır.


Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarından birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
2. Grup Asansör Bakım Onarımı için; 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği (Modül H Belgesi)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

1. Grup için; JENERATÖR SİSTEMLERİ bakım-onarımı yapmış olmak.

2. Grup için; ASANSÖR SİSTEMLERİ bakım-onarımı yapmış olmak.

3. Grup için; KGK bakım-onarım işi yapmış olmak.

4. Grup için; Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri ile bu sistemlere bağlı olan elemanların bakım-onarım işi yapmış olmak.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Adı 2021 Yılı 4 Grup Jeneratör, Asansör, Ups ve Yangın Algılama Bakım Onarım Hizmet Alımı
1. KISIM (1. Grup Jeneratör Bakım ve Malzeme Değişimi)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Merkez Labaratuvarı (ARGE) adet 3
2 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Makine Mühendisliği Bölümü adet 3
3 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Metalurji Mühendisliği adet 3
4 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Fizik Bölümü adet 3
5 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Rektörlük Bölümü adet 3
6 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Meslek Yüksek Okulu ( Balgat ) adet 3
7 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Elektrik İşletme Müd. Yedek. Havacılık hangar adet 3
8 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Bilgi İşlem Merkezi adet 3
9 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Modsimmer Bölümü adet 3
10 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Enformatik Enstitüsü adet 3
11 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Eğitim fakültesi trafo yanı adet 3
12 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Yeni İdari Bilimler Bölümü adet 3
13 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Kültür Kongre Merkezi adet 3
14 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Elektrik Mühendisliği Bölümü adet 3
15 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Fen Edebiyat Kimya Lisans Bölümü adet 3
16 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Havacılık Mühendisliği Bölüm Bşk. adet 3
17 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Mersin Erdemli Deniz bilimleri enstitüsü adet 3
18 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Isı Santralı Merkezi (500Kva) adet 3
19 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Isı Santralı Merkezi (385Kva) adet 3
20 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Biltir Merkezi Çarpışma Lab adet 3
21 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Mimarlık trafosu adet 3
22 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Eymir Gölü Pompa Terfi İstasyonu adet 3
23 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Havacılık Mühendisliği Bölümü(Hangar) adet 3
24 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Petrol mühendisliği adet 3
25 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Kriptoloji Bölümü adet 3
26 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Eski İdari Bilimler Bölümü adet 3
27 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Sağlık Merkezi Bölümü adet 3
28 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Spor Merkezi Bölümü adet 3
29 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Biltir Merkezi adet 3
30 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Gıda Mühendisliği Bölümü adet 3
31 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Havuz adet 3
32 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Kimya müh.Gözlem evi adet 3
33 Bakım + 7/24 Arıza Onarım A-1 kapısı adet 3
34 Bakım + 7/24 Arıza Onarım A-4 kapısı adet 3
35 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Kabinli seyyar jenaratör adet 3
36 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Tenis kortları adet 3
37 Yakıt tankeri (İdarece talep edilmesi durumundatemin edilecek olup temin edilen gün kadar ödeme yapılacaktır. gün 4
38 Antifiriz litre (Konsantre) litre 140
39 Yağ litresi (15x40) litre 2.545
40 Yakıt filtresi adet 59
41 Yağ filtesi adet 69
42 Hava filtresi adet 47
43 Su Filtresi adet 34
44 BYPASS Filtresi adet 5
45 AKÜ, ORJİNAL VEYA DENGİ,VOLT (V) : 12 ,AMPER (Ah) : 150 ,AKÜ TİPİ : TAM KAPALI SİSTEM , AKÜ KALİTE STANDARDI : TS EN 50342-1 ,ÖZELLİK : KALSİYUM GÜMÜŞ adet 4
2. KISIM (2. Grup Asansörlerin Bakım ve Malzeme Değişimi)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Kütüphane Bölümü adet 12
2 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Bilgi İşlem Merkezi adet 12
3 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Biyoloji Bölümü Sağ adet 12
4 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Enformatik Enstitüsü Bölümü adet 12
5 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Kimya Mühendisliği Bölümü E Blok adet 12
6 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Fizik Bölümü 1 adet 12
7 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Elektrik Müh. 1 adet 12
8 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Elektrik Müh. 2 adet 12
9 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Modsimmer Bölümü adet 12
10 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Metalurji Mühendisliği Bölümü atölye adet 12
11 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Elektrik Müh. Ayaslı binası adet 12
12 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Fizik Bölümü 2 adet 12
13 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Yaşam Evi Merkezi adet 12
14 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Sağlık Merkezi Bölümü 1 adet 12
15 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Sağlık Merkezi Bölümü 2 adet 12
16 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Kafaterya 1 adet 12
17 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Kafaterya 2 adet 12
18 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Kafaterya 3 adet 12
19 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Kafaterya 4 adet 12
20 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Kafaterya 5 adet 12
21 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Kafaterya 6 adet 12
22 Bakım 7/24 Arıza Onarımı 19 nolu yurt 1 adet 12
23 Bakım 7/24 Arıza Onarımı 19 nolu yurt 2 adet 12
24 Bakım 7/24 Arıza Onarımı 20 nolu yurt adet 12
25 Bakım 7/24 Arıza Onarımı 1911 nolu lojman 1 adet 12
26 Bakım 7/24 Arıza Onarımı 1911 nolu lojman 2 adet 12
27 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Metalurji Mühendisliği Bölümü adet 12
28 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Kimya Mühendisliği Bölümü A Blok adet 12
29 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Matbum Bölümü adet 12
30 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Merkez Bina 1 adet 12
31 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Merkez Bina 2 adet 12
32 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Metalurji Mühendisliği Bölümü adet 12
33 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Fenedebiyat Fakültesi Kimya A blok adet 12
34 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Fenedebiyat Fakültesi Kimya C blok adet 12
35 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Eğitim Fakültesi adet 12
36 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Beşeri bilimler adet 12
37 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Endüstri Mühendisliği Bölümü adet 12
38 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü adet 12
39 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Biyoloji Bölümü Sol adet 12
40 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Petrol Mühendisliği Bölümü adet 12
41 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Rektörlük Binası adet 12
42 Bakım 7/24 Arıza Onarımı İdari Bilimler Bölümü adet 12
43 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Mimarlık Yeni Bina adet 12
44 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Modsimmer Bölümü adet 12
45 Bakım 7/24 Arıza Onarımı İnşaat su Kaynakları 1 adet 12
46 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Rüzgem adet 12
47 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Elektrik Mühendisliği A Blok adet 12
48 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Kültür Kongre Merkezi yemek asansörü adet 12
49 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Ögrenci işleri Engelli asansör adet 12
50 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Sosyal Bina yemek asansörü adet 12
51 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Fizik Bölümü Engelli Asansör adet 12
52 Bakım 7/24 Arıza Onarımı FEF Dekanlık Engelli Asansör adet 12
53 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Havuz Engelli Asansör adet 12
54 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Sağlık Merkezi Labaratuvar Önü Engelli Asansör adet 12
55 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Böte Engelli Asansör adet 12
56 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Rektörlük Engelli Asansör adet 12
57 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Elektrik Bölümü-Platform adet 12
58 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Endüstri Platform adet 12
59 Bakım 7/24 Arıza Onarımı 1.Yurt platform adet 12
60 Bakım 7/24 Arıza Onarımı 8.Yurt platform adet 12
61 Bakım 7/24 Arıza Onarımı 9.Yurt Platform adet 12
62 Bakım 7/24 Arıza Onarımı İnşaat su kaynakları engelli Platform (çevre duvarda) adet 12
63 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Bilgisayar Arkası Alye Platform adet 12
64 TMMOB Tarafından Asansör Kontrollerinin Yaptırılması adet 47
65 Fotosel adet 5
3. KISIM (3. Grup Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK) Bakım Onarım)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-DENİZ BİLİMLERİ adet 3
2 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MERKEZ LAB AR-GE adet 3
3 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MAKİNE MÜH. BİLTİR MERKEZİ adet 3
4 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ C BLOK 1 adet 3
5 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ C BLOK 2 adet 3
6 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK MÜH.-KUANTUM LAB adet 3
7 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BİYOLOJİ UPS ODASI adet 3
8 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF KİMYA B. BLOK 19 NO adet 3
9 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-2.YURT PC SALONU- adet 3
10 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-SKSDB SAĞLIK MERKEZİ adet 3
11 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-REKTÖRLÜK BODRUM KAT(STRATEJİ) adet 3
12 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-DÖVME LABARATUARI-(BİLTİR) adet 3
13 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ adet 3
14 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İDARİ BİLİMLER A BLOK JEN. ODASI adet 3
15 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-UYG. MATEMETİK ENS. KRİPTOLOJİ LAB. adet 3
16 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-HAVACILIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ adet 3
17 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BİYOLOJİ BÖLÜMÜ adet 3
18 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI adet 3
19 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MERKEZ LAB.AR-GE adet 3
20 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MERKEZ LAB. AR-GE (BİYOLOJİ) adet 3
21 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FİZİK BODRUM KAT GÜNAM LAB adet 3
22 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BİLGİSAYAR MÜH- MM.PC LAB adet 3
23 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞAAT SU KAYNAKLARI adet 3
24 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-YENİ İDARİ İLİMLER B BLOK 1 adet 3
25 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-YENİ İDARİ İLİMLER B BLOK 2 adet 3
26 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)- MAKİNE MÜH.B Blok PC SALONU. adet 3
27 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞ. MÜH. K-2 YAPI M. LAB MER.ALTI adet 3
28 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BİLGİSAYAR MÜH.-1 ELKT.OD. adet 3
29 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BİLGİSAYAR MÜH.-2 ELKT.OD. adet 3
30 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-SOS BİLİMLER ENS.-MM DEKANLIK.ELK.ODASI adet 3
31 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-1.YURT 1.KAT SİSTEM ODASI adet 3
32 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-DENİZ BİLİMLERİ KGK ODASI 1-MERSİN adet 3
33 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK-KUANTUM LAB 1 adet 3
34 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK-KUANTUM LAB 2 adet 3
35 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK-YÜKSEK VOLTAJ adet 3
36 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI adet 3
37 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-KÜTÜPHANE 1 adet 3
38 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-KÜTÜPHANE 2 adet 3
39 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF KİMYA BÖLÜMÜ C BLOK 202 adet 3
40 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ adet 3
41 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ adet 3
42 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞAAT MÜH.KIYI LİMAN LAB. adet 3
43 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-KİMYA MÜH.BİYOTEKNOLOJİ LAB. adet 3
44 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ÇEVRE MÜH. NUMUNE ANALİZ adet 3
45 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-TELEFON SANTRALİ adet 3
46 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FİZİK BÖLÜMÜ BODRUM KAT adet 3
47 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KORİDOR adet 3
48 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-STRATJİ.G.D.BŞK GİRİŞ KORİDOR adet 3
49 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BİLGİSAYAR MÜH.A BLOK SERVER OD. adet 3
50 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞAAT MÜH MERDİVEN ALTI adet 3
51 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-FİZİK BÖLÜMÜ adet 3
52 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-BEŞERİ İLİMLER adet 3
53 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-1.YURT adet 3
54 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ K7 adet 3
55 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MADEN.MÜHENDİSLİĞİ118 adet 3
56 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-KİMYA MÜHENDİSLİĞİ A BLOK 108 adet 3
57 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MİMARLIK YENİ BİNA adet 3
58 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-2.YURT adet 3
59 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-7. YURT adet 3
60 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-OSMAN YAZICI adet 3
61 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF KİMYA BÖLÜMÜ C BLOK 57 adet 3
62 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MADEN MÜH 118 adet 3
63 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ -BİLİM-2 adet 3
64 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞAAT MÜH. K-6 DEPREM ARAŞT. LAB adet 3
65 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞAAT MÜH. K 1. 1.K 140 NO ODA adet 3
66 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞAAT MÜH. K 1.1.K 114 LAB 19 ODA adet 3
67 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-PETROL KORİDOR adet 3
68 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-A1 KAPISI adet 3
69 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-PETROL PC LAP adet 3
70 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-HAZIRLIK OK. B BİNASI MATBAA adet 3
71 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-FAİKA DEMİRAY YURDU 1 adet 3
72 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-FAİKA DEMİRAY YURDU 2 adet 3
73 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-İSA DEMİRAY YURDU 1 adet 3
74 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-İSA DEMİRAY YURDU 2 adet 3
75 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-REFİKA AKSOY DEMİRAY YURDU adet 3
76 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-CEVRE MÜHENDİSLİĞİ adet 3
77 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ adet 3
78 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ESKİ İDARİ İLİMLER MERDİVEN ALTI adet 3
79 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-KİMYA MÜH.HİDROJEN LAB. adet 3
80 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-KİMYA MÜH.ÇEVRE KATALİZÖR LAB. adet 3
81 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-JEOLOJİ UZAKTAN ALGILAMA LAB adet 3
82 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-SÜREKLİ EĞİTİM adet 3
83 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-K-1 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI MLZ. LAB adet 3
84 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ENDÜSTRİ MÜH. -1 3. KAT LAB İÇİ adet 3
85 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ENDÜSTRİ MÜH. -2 3. KAT LAB İÇİ adet 3
86 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK-KUANTUM LAB adet 3
87 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-DENİZ BİLİMLERİ KGK ODASI 2- MERSİN adet 3
88 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-PAL PETROL-LPG adet 3
89 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-KİMYA MÜH POLİMERİK LAP adet 3
90 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MAKİNE B BLOK ATÖLYE adet 3
91 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-TELEFON SANTRALİ adet 3
92 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-K.K.M adet 3
93 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-7 Cİ YURT adet 3
94 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-HAVACILIK adet 3
95 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BİLTİR CARPIŞMA LAB. adet 3
96 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MERKEZİ LAB ARGE adet 3
97 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MODSİMMER 1 adet 3
98 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MAKİNE MÜH C BLOK MERDİVEN ALTI adet 3
99 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK AYASLI ELK ODASI İÇİ adet 3
100 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-JEOLOJİ BÖLÜMÜ adet 3
101 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MİMARLIK 21 NOLU SÜTÜDYO adet 3
102 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK AYASLI ELK ODASI İÇİ adet 3
103 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MODSİMMER 2 adet 3
104 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-EVRAK ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ adet 3
105 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF C BLOK C 55 adet 3
106 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-GIDA MÜHENDİSLİĞİ LABARATUAR İÇİ 1 adet 3
107 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-GIDA MÜHENDİSLİĞİ LABARATUAR İÇİ 2 adet 3
108 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ G BLOK adet 3
109 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MAKİNE MÜH A BLOK ROCK ODASI adet 3
110 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-METALURJİ ELEKTRON MİKROSKOP LAP adet 3
111 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-METALURJİ EBLOK 205 LAP adet 3
112 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-EĞİTİM FAKÜLTESİ RACK ODASI adet 3
113 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-AGACLANDIRMA adet 3
114 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞAAT HİDROLİK LAB adet 3
115 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-A4 KAPISI adet 3
116 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-JEOLOJİ BÖLÜMÜ RACK ODASI adet 3
117 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BÖTE adet 3
118 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-REKTÖRLÜK RACK ODASI adet 3
119 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-11.YURT KIZ KONUK EVİ adet 3
120 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-PETROL MÜH. PAL adet 3
121 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-AKARYAKIT ANALİZ LAB. adet 3
122 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BIOMATEN 1 adet 3
123 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BIOMATEN 2 adet 3
124 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-METALURJİ EBLOK 205 adet 3
125 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-DENİZ BİLİMLERİ adet 3
126 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MİMARLIK YENİ BİNA 206 ODA adet 3
127 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF C BLOK 34 adet 3
128 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF C BLOK 35 adet 3
129 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF D BLOK Z 36 adet 3
130 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF D BLOK Z 31 adet 3
131 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF B BLOK 48 adet 3
132 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF B BLOK37 adet 3
133 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ adet 3
134 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FİZİK BÖLÜMÜ BODRUM KAT adet 3
135 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF C BLOK C28 adet 3
136 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-19 NOLU YURT 1 adet 3
137 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-19 NOLU YURT 2 adet 3
138 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BÖTE RACK ODASI adet 3
139 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ENFORMATİK adet 3
140 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF C BLOK 213 adet 3
141 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-METALURJİ B BLOK103 adet 3
142 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-METALURJİ B BLOK 107-1 adet 3
143 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-METALURJİ B BLOK 107-2 adet 3
144 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK AYASLI ELK ODASI İÇİ adet 3
145 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-HAVACILIK HANGAR adet 3
146 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-DEPO adet 3
147 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MM 3CÜ KAT 308 adet 3
148 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MM GİRİŞ KAT MEKANİK LAP adet 3
149 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MM 8 Cİ KAT FOTOKOBİ ODASI adet 3
150 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-KİMYA MÜH E BLOK KİNETİK LAP adet 3
151 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-TASARIM FABRİKASI adet 3
152 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI adet 3
153 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-8. YURT ELEKTRİK ODASI adet 3
154 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ K7 adet 3
155 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MİMARLIK YENİ BİNA RACK ODASI adet 3
156 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ. ÇATI ÜSTÜ adet 3
157 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İSTATİSTİK BÖLÜMÜ KORİDOR adet 3
158 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-RÜZGEM adet 3
159 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-KİMYA E BLOK PETROL LAB Z19 adet 3
160 MODSİMMER Kansil Lab adet 3
161 METALURJİ D01 İNCE FİLM KAPLAMA LAB. adet 3
4. KISIM (4. Grup Yangın Algılama Bakım Onarım ve Malzeme Değişimi)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 EGİTİM FAKÜLTESİ BÖTE adet 2
2 MATBUM adet 2
3 BİLTİR adet 2
4 BİLTİR OFİS adet 2
5 19. YURT adet 2
6 20.YURT ASİSTAN YURDU adet 2
7 METELURJİ MÜHENDIS BODRUM KAT adet 2
8 MAKİNA MÜHEND. C.BLK. adet 2
9 MAKİNA MÜHEND. A. BLK. adet 2
10 ELEKTRİK MÜHENDİSLİGİ.C.BLK. adet 2
11 FEN EDEBİYAT FAKULTESİ DEKANLIK adet 2
12 REKTÖRLÜK adet 2
13 1. YURT adet 2
14 5. YURT adet 2
15 8.  YURT adet 2
16 9.  YURT adet 2
17 YENİ ARŞİV DEPO adet 2
18 MATBAA adet 2
19 KIZ YURDU (Konukevi 1) adet 2
20 K.K.M. adet 2
21 AGAÇLANDIRMA adet 2
22 GÜNAM YENİ BİNA adet 2
23 MİMARLIK YENİ BİNA BODRUM KATI adet 2
24 İNŞAAT MÜH.K4 BİNASI. adet 2
25 FEN İŞLERİ MÜD. adet 2
26 ELEKTRİK MUH. A BLOK adet 2
27 CAMİ (BÖLÜMLERDE ) adet 2
28 MODSİM adet 2
29 ENFORMATİK MUH. adet 2
30 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ adet 2
31 PETROL MÜH.(LPG) BİNASI adet 2
32 KİMYA MÜHENDIS. A BLK adet 2
33 BİOMADEN adet 2
34 KAFETERYA adet 2
35 YABANCI D.Y.O. /D.BLK adet 2
36 3. YURT adet 2
37 6. YURT adet 2
38 HAVUZ adet 2
39 AĞAÇ İŞLERİ ATÖLYESİ adet 2
40 BAB BÖLÜMÜ adet 2
41 BİYOLOJİ MÜH. adet 2
42 İNŞAAT MÜH.K2 BİNASI adet 2
43 MATEMATİK BÖLÜMÜ adet 2
44 2. YURT adet 2
45 KÜTÜPHANE adet 2
46 ELK. MÜH AYAS BİNASI adet 2
47 4. YURT adet 2
48 7. YURT adet 2
49 RUZGAR TUNELİ adet 2
50 KRİPTOLOJİ adet 2
51 İNŞAAT MÜH.K3 BİNASI adet 2
52 ARAŞTIRMA PARKI BİNASI adet 2

İhale Adı 2021 Yılı 4 Grup Jeneratör, Asansör, Ups ve Yangın Algılama Bakım Onarım Hizmet Alımı

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU SUNULAN VE TEKLİFLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINDIĞI 2021 Yılı 4 Grup Jeneratör,Asansör,UPS ve Yangın Algılama Bakım Onarım Hizmet Alımı ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 - MÜHENDISLIK MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 Çankaya - ÇANKAYA / ANKARA

c) Telefon numarası: 3122103890

ç) Faks numarası: 3122103731

d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: İdari Personel: Erdoğan ÇAĞLAR- İç Satınalma Md. V. (Tel: 312 2103890), Teknik Personel: Veli YEŞİLSU- Tekniker(Tel: 312 2106166) Ahmet GÖKCÜK - Tekniker (Tel: 312 2106165)

Madde 2 - İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 2021 Yılı 4 Grup Jeneratör,Asansör,UPS ve Yangın Algılama Bakım Onarım Hizmet Alımı

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

1. Grup Jeneratör Bakım ve Malzeme Değişimi-45 Kalem
2. Grup Asansör Bakım ve Malzeme Değişimi-65 Kalem
3. Grup Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK) Bakım Onarımı-161 Kalem
4. Grup Yangın Algılama Bakım Onarımı ve Malzeme Değişimi-52 Kalem

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: ODTÜ Yerleşkesi , Eymir Gölü Tesisleri, Balgat Endüstri Meslek Lisesi ve Mersin Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2020/600284

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 02.12.2020

Saat: 10:30

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü / Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 ODTÜ Yerleşkesi - Çankaya / ANKARA

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP'a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından zamanı en az hatayla ölçmek üzere kullanılan atom saati esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birisi ile EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmesi yeterlidir.

4.3. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.4. Adına ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,

d) Standart formlar, Standart Form-KİK015.5B/EKAP-H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.5B/EKAP-H: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK015.5BO/EKAP-H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK015.5BY/EKAP-H: Yeterlik Bilgileri Tablosu, Standart Form-KİK051.2/EKAP_H: Geçici Teminat Bilgileri Formu, Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK026.1/H: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.2/H: Alt yüklenici İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK027.0/H: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK027.1/H: Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi (İdari Şartname madde 7.1.ı’da belirtilen belge), Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.4/H: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK024.5/H: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK030.0/H: Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge

e) Bu madde boş bırakılmıştır.

f) Bu madde boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere yapılacak bildirim ve tebligatlar, EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz. EKAP üzerinden yapılan bildirim ve tebligatlarda bildirim tarihi, tebliğ tarihi sayılır. Bu yolla yapılan bildirim ve tebligatlar, bildirim tarihi, zamanı ve içeriğini de kapsayacak şekilde EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.2. EKAP üzerinden bildirim ve tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Bildirim ve tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile istekliler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri),

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) Bu şartnamede belirlenen geçiçi teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldıklarını gösteren makbuzlar.

ç) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, teklif mektubu standart formu ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

g) Bu madde boş bırakılmıştır.

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu madde boş bırakılmıştır.

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge

7.1.1) Bu madde boş bırakılmıştır.

7.1.2) Bu ihalede, istenen belgeler yerine yeterlik sertifikası sunulamaz.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı beyan edilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak ilgisine göre (ğ) ve (h) bendindeki belgeye ilişkin bilgileri de beyan etmek zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.

1. Grup için; JENERATÖR SİSTEMLERİNE ait teknik servis hizmeti veren birimi bulunduğuna dair ( TSE-HYB - 12650 ) hizmet yeri yeterlilik belgesi ile ilgili bilgiler yeterlik bilgileri tablosuna yazılmalıdır.
2. Grup için; ASANSÖR SİSTEMLERİNE ait teknik servis hizmeti veren birimi bulunduğuna dair ( TSE-HYB - 12255 ) hizmet yeri yeterlilik belgesi ve TS EN İSO 9001:2015 Belgesi ile ilgili bilgiler yeterlik bilgileri tablosuna yazılmalıdır.
3. Grup için; İstekliler, Ankara il Merkezinde KGK ürünlerine ait teknik servis hizmeti veren birimi bulunduğuna dair TSE-HYB - 12643 hizmet yeri yeterlilik belgesi ile ilgili bilgiler yeterlik bilgileri tablosuna yazılmalıdır.
4. Grup için; İstekliler Ankara il Merkezinde Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri ile bu sistemlere bağlı olan elemanlarına ait teknik servis hizmeti veren birimi bulunduğuna dair TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (YANGIN İHBAR SİSTEMİ Bakımı ile ilgili olmak zorunda) ile ilgili bilgiler yeterlik bilgileri tablosuna yazılmalıdır.
İstekli teklif ile birlikte Ek 1 marka listesinde yer alan markaların en az % 50 (13 markanın en az 7 tanesinin) sini veya kurulu yangın algılama sistemlerinden en az %50 sini (52 adet sistemden en az 27 tanesinin) karşılayacak şekilde resmi onaylı yetkili servis olduğuna dair belgeleri ile ilgili bilgiler yeterlik bilgileri tablosuna yazılmalıdır.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

2. Grup Asansör Bakım Onarımı için;
2014/33/AB Asansör Yönetmeliği (Modül H Belgesi)

7.5.5 Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

1. Grup için; JENERATÖR SİSTEMLERİ bakım-onarımı yapmış olmak.

2. Grup için; ASANSÖR SİSTEMLERİ bakım-onarımı yapmış olmak.

3. Grup için; KGK bakım-onarım işi yapmış olmak.

4. Grup için; Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri ile bu sistemlere bağlı olan elemanların bakım-onarım işi yapmış olmak.

7.6.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Numune ve demonstrasyon değerlendirmesi:

7.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Tekliflerin dili

7.8.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ile tekliflerin değerlendirmesi aşamasında idarece talep edilmesi halinde isteklilerce sunulması gereken belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işlerinde ilgili maddeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.9. Belgelerin sunuluş şekli:

7.9.1. İdarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur.

7.9.2. İstekliler, bu madde kapsamında idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.9.3. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.9.4. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabilirler.

7.9.5. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.9.5.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerinde mühür ve damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce tesselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.9.5.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.9.5.3. 7.9.5.1 veya 7.9.5.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, dogrudan düzenlendigi ülkenin Dişişleri Bakanlığı ya da düzenlendigi ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendigi ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı oldugunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendigi ülkenin Türkiye'deki temsilciligi ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendigi ülkenin Türkiye' deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.9.5.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.9.5.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.9.5.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.9.5.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.9.5.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.9.6. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.9.6.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.9.6.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.9.6.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.9.6.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.9.6.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.9.6.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.9.6.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.9.6.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.9.7. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.9.7.1. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısıyla birlikte sunulması zorunludur. Bu belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.9.7.2. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu değildir. Ayrıca, bu belgelerden yurt dışında düzenlenenler de tasdik işleminden muaftır. Ancak, yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.9.7.3. Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı almadan sunulabilen ve yabancı ülkede düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi ve tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdiki 7.9.5 ve 7.9.6 maddelerindeki esaslara tabidir.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10- İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11- Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde e-imza kullanarak dokümanı indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP'a kaydedilir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde e-imza kullanarak dokümanı indirmiş tamamnına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, e-tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler EKAP üzerinden e-imza kullanarak e-tekliflerini silmek suretiyle geri çekerek, yeniden e-teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve e-teklifler açılmaksızın bunlara ilişkin e-anahtarlar ile birlikte, idare tafından EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini teklif mektubu ekinde sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 4 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

1. Bu İhalede Kısmi teklif verilebilir. Bu ihalede grup bazında kısmi teklif verilebilir.
2. İstekliler tekliflerini, her bir kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.
3. Bu ihalede değerlendirme grup bazında toplam bedel üzerinden yapılacaktır.
4. Bu ihalede ihale üzerinde bırakılan istekliler ile üzerinde kalan kısımları için tek sözleşme imzalanacaktır.

Madde 21 - Alternatif teklifler

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22- Tekliflerin sunulma şekli

22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.

22.3. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

22.4. Teklifin ve buna ilişkin e-anahtarın EKAP'a alınma zamanı 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen zaman damgası ile kayıt altına alınır. Bu zamanın tespitinde atom saati kullanılır.

22.5. İhale sürecinde idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik olarak alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde bu ve ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal etmeye yönelik tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.6. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.

Madde 23 - Elektronik eksiltme

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 - Doksan (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak EKAP üzerinden yapılır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1.

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin kargo, taşıma, işletme alma, eğitim, her türlü işçilik, yol, konaklama bakım onarım, arıza tespit, sigorta vergi resim ve harç giderleri gibi hizmetin yerine getirilmesi esnasında oluşan her türlü gider sözleşme bedeline dahildir.
Garanti süresi içinde parça değişimleri ücretsiz yapılacaktır.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 31.03.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler degerlendirme dışı birakilacaktır.

26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a)Tedavüldeki Türk Parası.

b)Geçici teminat ve kesin teminat mektuplan.

c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların 21.1 maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubunun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28- Geçici teminatın verilmesi

28.1. Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Orta Doğu Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası A.Ş./ ODTÜ Şubesi Ankara IBAN TR490001001537089738895002 nolu hesaba yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelere ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın serbest bırakılması/iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen serbest bırakılır/iade edilir.

29.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

29.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar EKAP üzerinden verilecektir.

30.2. e-teklifler, ihale tarih ve saatinde hazır bulunanlar önünde, ihale komisyonu tarafından e-anahtarlar kullanılmak suretiyle EKAP üzerinde açılır. e-anahtarın bozuk olması veya e-teklifin virüs içermesi gibi nedenlerle açılamayan e-teklifler tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle, EKAP üzerinden “Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonunca ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu EKAP üzerinde ve hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile yapılan ihaleler ile fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihaleler dışındaki ihalelerde; istekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanarak, EKAP üzerinden “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak” hazırlanır. Hazırlanan bu tutanaklar durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebilir ve EKAP üzerinde kayda alınır. Bu tutanakların çıktısı ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve talep etmeleri halinde hazır bulunan isteklilere birer örneği verilir. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. İlk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirilmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP'a kaydedilir ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.6. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri 33 üncü maddeye göre değerlendirir.

31.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.8. Yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılarak ya da aşırı düşük teklif açıklaması yeterli görülmeyen teklifler reddedilerek, EKAP üzerinden “Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı” düzenlenir ve değerlendirme dışı bırakma işleminin gerekçeleri belirtilir.

Madde 32- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenmeyecektir.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.2 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde ilgili uygulama yönetmeliğinde düzenlenen usule göre ihale sonuçlandırılacaktır.

35.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

Elektronik eksiltme yapılmayan 1. Grup Jeneratör Bakım ve Malzeme Değişimi, 2. Grup Asansörlerin Bakım ve Malzeme Değişimi, 3. Grup Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK) Bakım Onarım, 4. Grup Yangın Algılama Bakım Onarım ve Malzeme Değişimi kısımda/kısımlarda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

35.3. Fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenler ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. İhale dokümanında öngörülmesi halinde bu tekliflere ilişkin numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi de bu süreçte tamamlanır.

36.2. İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen ya da bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerde yer alan bilgiler ile geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez ancak ihalede öngörülen şartların sağlanamadığının anlaşılması durumunda, bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.

36.3. 36.1 maddesi uyarınca, istenen belgeleri idarece verilen süre içerisinde sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarını sunmayan istekliler hakkında ayrıca Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılarak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

36.4. Değerlendirme dışı bırakılan teklifler için EKAP üzerinden Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı düzenlenerek uygun görülmeme gerekçeleri belirtilir.

36.5. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.6. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40- Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6'sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9'u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin %9'u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6'sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 47 - Hüküm Bulunmayan Haller

47.1. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

Madde 47 - Diğer hususlar

48.1. Madde boş bırakılmıştır.

EK:

 

1. KISIM (1. Grup Jeneratör Bakım ve Malzeme Değişimi)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Merkez Labaratuvarı (ARGE) adet 3
2 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Makine Mühendisliği Bölümü adet 3
3 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Metalurji Mühendisliği adet 3
4 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Fizik Bölümü adet 3
5 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Rektörlük Bölümü adet 3
6 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Meslek Yüksek Okulu ( Balgat ) adet 3
7 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Elektrik İşletme Müd. Yedek. Havacılık hangar adet 3
8 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Bilgi İşlem Merkezi adet 3
9 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Modsimmer Bölümü adet 3
10 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Enformatik Enstitüsü adet 3
11 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Eğitim fakültesi trafo yanı adet 3
12 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Yeni İdari Bilimler Bölümü adet 3
13 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Kültür Kongre Merkezi adet 3
14 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Elektrik Mühendisliği Bölümü adet 3
15 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Fen Edebiyat Kimya Lisans Bölümü adet 3
16 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Havacılık Mühendisliği Bölüm Bşk. adet 3
17 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Mersin Erdemli Deniz bilimleri enstitüsü adet 3
18 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Isı Santralı Merkezi (500Kva) adet 3
19 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Isı Santralı Merkezi (385Kva) adet 3
20 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Biltir Merkezi Çarpışma Lab adet 3
21 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Mimarlık trafosu adet 3
22 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Eymir Gölü Pompa Terfi İstasyonu adet 3
23 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Havacılık Mühendisliği Bölümü(Hangar) adet 3
24 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Petrol mühendisliği adet 3
25 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Kriptoloji Bölümü adet 3
26 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Eski İdari Bilimler Bölümü adet 3
27 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Sağlık Merkezi Bölümü adet 3
28 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Spor Merkezi Bölümü adet 3
29 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Biltir Merkezi adet 3
30 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Gıda Mühendisliği Bölümü adet 3
31 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Havuz adet 3
32 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Kimya müh.Gözlem evi adet 3
33 Bakım + 7/24 Arıza Onarım A-1 kapısı adet 3
34 Bakım + 7/24 Arıza Onarım A-4 kapısı adet 3
35 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Kabinli seyyar jenaratör adet 3
36 Bakım + 7/24 Arıza Onarım Tenis kortları adet 3
37 Yakıt tankeri (İdarece talep edilmesi durumundatemin edilecek olup temin edilen gün kadar ödeme yapılacaktır. gün 4
38 Antifiriz litre (Konsantre) litre 140
39 Yağ litresi (15x40) litre 2.545
40 Yakıt filtresi adet 59
41 Yağ filtesi adet 69
42 Hava filtresi adet 47
43 Su Filtresi adet 34
44 BYPASS Filtresi adet 5
45 AKÜ, ORJİNAL VEYA DENGİ,VOLT (V) : 12 ,AMPER (Ah) : 150 ,AKÜ TİPİ : TAM KAPALI SİSTEM , AKÜ KALİTE STANDARDI : TS EN 50342-1 ,ÖZELLİK : KALSİYUM GÜMÜŞ adet 4
2. KISIM (2. Grup Asansörlerin Bakım ve Malzeme Değişimi)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Kütüphane Bölümü adet 12
2 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Bilgi İşlem Merkezi adet 12
3 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Biyoloji Bölümü Sağ adet 12
4 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Enformatik Enstitüsü Bölümü adet 12
5 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Kimya Mühendisliği Bölümü E Blok adet 12
6 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Fizik Bölümü 1 adet 12
7 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Elektrik Müh. 1 adet 12
8 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Elektrik Müh. 2 adet 12
9 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Modsimmer Bölümü adet 12
10 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Metalurji Mühendisliği Bölümü atölye adet 12
11 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Elektrik Müh. Ayaslı binası adet 12
12 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Fizik Bölümü 2 adet 12
13 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Yaşam Evi Merkezi adet 12
14 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Sağlık Merkezi Bölümü 1 adet 12
15 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Sağlık Merkezi Bölümü 2 adet 12
16 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Kafaterya 1 adet 12
17 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Kafaterya 2 adet 12
18 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Kafaterya 3 adet 12
19 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Kafaterya 4 adet 12
20 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Kafaterya 5 adet 12
21 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Kafaterya 6 adet 12
22 Bakım 7/24 Arıza Onarımı 19 nolu yurt 1 adet 12
23 Bakım 7/24 Arıza Onarımı 19 nolu yurt 2 adet 12
24 Bakım 7/24 Arıza Onarımı 20 nolu yurt adet 12
25 Bakım 7/24 Arıza Onarımı 1911 nolu lojman 1 adet 12
26 Bakım 7/24 Arıza Onarımı 1911 nolu lojman 2 adet 12
27 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Metalurji Mühendisliği Bölümü adet 12
28 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Kimya Mühendisliği Bölümü A Blok adet 12
29 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Matbum Bölümü adet 12
30 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Merkez Bina 1 adet 12
31 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Merkez Bina 2 adet 12
32 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Metalurji Mühendisliği Bölümü adet 12
33 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Fenedebiyat Fakültesi Kimya A blok adet 12
34 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Fenedebiyat Fakültesi Kimya C blok adet 12
35 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Eğitim Fakültesi adet 12
36 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Beşeri bilimler adet 12
37 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Endüstri Mühendisliği Bölümü adet 12
38 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü adet 12
39 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Biyoloji Bölümü Sol adet 12
40 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Petrol Mühendisliği Bölümü adet 12
41 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Rektörlük Binası adet 12
42 Bakım 7/24 Arıza Onarımı İdari Bilimler Bölümü adet 12
43 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Mimarlık Yeni Bina adet 12
44 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Modsimmer Bölümü adet 12
45 Bakım 7/24 Arıza Onarımı İnşaat su Kaynakları 1 adet 12
46 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Rüzgem adet 12
47 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Elektrik Mühendisliği A Blok adet 12
48 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Kültür Kongre Merkezi yemek asansörü adet 12
49 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Ögrenci işleri Engelli asansör adet 12
50 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Sosyal Bina yemek asansörü adet 12
51 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Fizik Bölümü Engelli Asansör adet 12
52 Bakım 7/24 Arıza Onarımı FEF Dekanlık Engelli Asansör adet 12
53 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Havuz Engelli Asansör adet 12
54 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Sağlık Merkezi Labaratuvar Önü Engelli Asansör adet 12
55 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Böte Engelli Asansör adet 12
56 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Rektörlük Engelli Asansör adet 12
57 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Elektrik Bölümü-Platform adet 12
58 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Endüstri Platform adet 12
59 Bakım 7/24 Arıza Onarımı 1.Yurt platform adet 12
60 Bakım 7/24 Arıza Onarımı 8.Yurt platform adet 12
61 Bakım 7/24 Arıza Onarımı 9.Yurt Platform adet 12
62 Bakım 7/24 Arıza Onarımı İnşaat su kaynakları engelli Platform (çevre duvarda) adet 12
63 Bakım 7/24 Arıza Onarımı Bilgisayar Arkası Alye Platform adet 12
64 TMMOB Tarafından Asansör Kontrollerinin Yaptırılması adet 47
65 Fotosel adet 5
3. KISIM (3. Grup Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK) Bakım Onarım)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-DENİZ BİLİMLERİ adet 3
2 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MERKEZ LAB AR-GE adet 3
3 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MAKİNE MÜH. BİLTİR MERKEZİ adet 3
4 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ C BLOK 1 adet 3
5 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ C BLOK 2 adet 3
6 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK MÜH.-KUANTUM LAB adet 3
7 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BİYOLOJİ UPS ODASI adet 3
8 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF KİMYA B. BLOK 19 NO adet 3
9 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-2.YURT PC SALONU- adet 3
10 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-SKSDB SAĞLIK MERKEZİ adet 3
11 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-REKTÖRLÜK BODRUM KAT(STRATEJİ) adet 3
12 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-DÖVME LABARATUARI-(BİLTİR) adet 3
13 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ adet 3
14 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İDARİ BİLİMLER A BLOK JEN. ODASI adet 3
15 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-UYG. MATEMETİK ENS. KRİPTOLOJİ LAB. adet 3
16 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-HAVACILIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ adet 3
17 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BİYOLOJİ BÖLÜMÜ adet 3
18 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI adet 3
19 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MERKEZ LAB.AR-GE adet 3
20 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MERKEZ LAB. AR-GE (BİYOLOJİ) adet 3
21 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FİZİK BODRUM KAT GÜNAM LAB adet 3
22 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BİLGİSAYAR MÜH- MM.PC LAB adet 3
23 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞAAT SU KAYNAKLARI adet 3
24 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-YENİ İDARİ İLİMLER B BLOK 1 adet 3
25 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-YENİ İDARİ İLİMLER B BLOK 2 adet 3
26 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)- MAKİNE MÜH.B Blok PC SALONU. adet 3
27 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞ. MÜH. K-2 YAPI M. LAB MER.ALTI adet 3
28 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BİLGİSAYAR MÜH.-1 ELKT.OD. adet 3
29 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BİLGİSAYAR MÜH.-2 ELKT.OD. adet 3
30 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-SOS BİLİMLER ENS.-MM DEKANLIK.ELK.ODASI adet 3
31 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-1.YURT 1.KAT SİSTEM ODASI adet 3
32 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-DENİZ BİLİMLERİ KGK ODASI 1-MERSİN adet 3
33 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK-KUANTUM LAB 1 adet 3
34 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK-KUANTUM LAB 2 adet 3
35 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK-YÜKSEK VOLTAJ adet 3
36 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI adet 3
37 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-KÜTÜPHANE 1 adet 3
38 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-KÜTÜPHANE 2 adet 3
39 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF KİMYA BÖLÜMÜ C BLOK 202 adet 3
40 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ adet 3
41 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ adet 3
42 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞAAT MÜH.KIYI LİMAN LAB. adet 3
43 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-KİMYA MÜH.BİYOTEKNOLOJİ LAB. adet 3
44 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ÇEVRE MÜH. NUMUNE ANALİZ adet 3
45 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-TELEFON SANTRALİ adet 3
46 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FİZİK BÖLÜMÜ BODRUM KAT adet 3
47 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KORİDOR adet 3
48 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-STRATJİ.G.D.BŞK GİRİŞ KORİDOR adet 3
49 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BİLGİSAYAR MÜH.A BLOK SERVER OD. adet 3
50 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞAAT MÜH MERDİVEN ALTI adet 3
51 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-FİZİK BÖLÜMÜ adet 3
52 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-BEŞERİ İLİMLER adet 3
53 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-1.YURT adet 3
54 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ K7 adet 3
55 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MADEN.MÜHENDİSLİĞİ118 adet 3
56 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-KİMYA MÜHENDİSLİĞİ A BLOK 108 adet 3
57 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MİMARLIK YENİ BİNA adet 3
58 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-2.YURT adet 3
59 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-7. YURT adet 3
60 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-OSMAN YAZICI adet 3
61 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF KİMYA BÖLÜMÜ C BLOK 57 adet 3
62 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MADEN MÜH 118 adet 3
63 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ -BİLİM-2 adet 3
64 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞAAT MÜH. K-6 DEPREM ARAŞT. LAB adet 3
65 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞAAT MÜH. K 1. 1.K 140 NO ODA adet 3
66 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞAAT MÜH. K 1.1.K 114 LAB 19 ODA adet 3
67 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-PETROL KORİDOR adet 3
68 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-A1 KAPISI adet 3
69 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-PETROL PC LAP adet 3
70 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-HAZIRLIK OK. B BİNASI MATBAA adet 3
71 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-FAİKA DEMİRAY YURDU 1 adet 3
72 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-FAİKA DEMİRAY YURDU 2 adet 3
73 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-İSA DEMİRAY YURDU 1 adet 3
74 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-İSA DEMİRAY YURDU 2 adet 3
75 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-REFİKA AKSOY DEMİRAY YURDU adet 3
76 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-CEVRE MÜHENDİSLİĞİ adet 3
77 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ adet 3
78 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ESKİ İDARİ İLİMLER MERDİVEN ALTI adet 3
79 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-KİMYA MÜH.HİDROJEN LAB. adet 3
80 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-KİMYA MÜH.ÇEVRE KATALİZÖR LAB. adet 3
81 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-JEOLOJİ UZAKTAN ALGILAMA LAB adet 3
82 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-SÜREKLİ EĞİTİM adet 3
83 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-K-1 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI MLZ. LAB adet 3
84 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ENDÜSTRİ MÜH. -1 3. KAT LAB İÇİ adet 3
85 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ENDÜSTRİ MÜH. -2 3. KAT LAB İÇİ adet 3
86 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK-KUANTUM LAB adet 3
87 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-DENİZ BİLİMLERİ KGK ODASI 2- MERSİN adet 3
88 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-PAL PETROL-LPG adet 3
89 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-KİMYA MÜH POLİMERİK LAP adet 3
90 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MAKİNE B BLOK ATÖLYE adet 3
91 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-TELEFON SANTRALİ adet 3
92 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-K.K.M adet 3
93 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-(B.İ.D.B)-7 Cİ YURT adet 3
94 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-HAVACILIK adet 3
95 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BİLTİR CARPIŞMA LAB. adet 3
96 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MERKEZİ LAB ARGE adet 3
97 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MODSİMMER 1 adet 3
98 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MAKİNE MÜH C BLOK MERDİVEN ALTI adet 3
99 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK AYASLI ELK ODASI İÇİ adet 3
100 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-JEOLOJİ BÖLÜMÜ adet 3
101 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MİMARLIK 21 NOLU SÜTÜDYO adet 3
102 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK AYASLI ELK ODASI İÇİ adet 3
103 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MODSİMMER 2 adet 3
104 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-EVRAK ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ adet 3
105 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF C BLOK C 55 adet 3
106 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-GIDA MÜHENDİSLİĞİ LABARATUAR İÇİ 1 adet 3
107 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-GIDA MÜHENDİSLİĞİ LABARATUAR İÇİ 2 adet 3
108 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ G BLOK adet 3
109 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MAKİNE MÜH A BLOK ROCK ODASI adet 3
110 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-METALURJİ ELEKTRON MİKROSKOP LAP adet 3
111 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-METALURJİ EBLOK 205 LAP adet 3
112 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-EĞİTİM FAKÜLTESİ RACK ODASI adet 3
113 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-AGACLANDIRMA adet 3
114 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞAAT HİDROLİK LAB adet 3
115 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-A4 KAPISI adet 3
116 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-JEOLOJİ BÖLÜMÜ RACK ODASI adet 3
117 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BÖTE adet 3
118 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-REKTÖRLÜK RACK ODASI adet 3
119 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-11.YURT KIZ KONUK EVİ adet 3
120 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-PETROL MÜH. PAL adet 3
121 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-AKARYAKIT ANALİZ LAB. adet 3
122 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BIOMATEN 1 adet 3
123 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BIOMATEN 2 adet 3
124 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-METALURJİ EBLOK 205 adet 3
125 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-DENİZ BİLİMLERİ adet 3
126 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MİMARLIK YENİ BİNA 206 ODA adet 3
127 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF C BLOK 34 adet 3
128 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF C BLOK 35 adet 3
129 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF D BLOK Z 36 adet 3
130 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF D BLOK Z 31 adet 3
131 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF B BLOK 48 adet 3
132 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF B BLOK37 adet 3
133 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ adet 3
134 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FİZİK BÖLÜMÜ BODRUM KAT adet 3
135 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF C BLOK C28 adet 3
136 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-19 NOLU YURT 1 adet 3
137 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-19 NOLU YURT 2 adet 3
138 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BÖTE RACK ODASI adet 3
139 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ENFORMATİK adet 3
140 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEF C BLOK 213 adet 3
141 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-METALURJİ B BLOK103 adet 3
142 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-METALURJİ B BLOK 107-1 adet 3
143 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-METALURJİ B BLOK 107-2 adet 3
144 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-ELEKTRİK AYASLI ELK ODASI İÇİ adet 3
145 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-HAVACILIK HANGAR adet 3
146 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-DEPO adet 3
147 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MM 3CÜ KAT 308 adet 3
148 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MM GİRİŞ KAT MEKANİK LAP adet 3
149 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MM 8 Cİ KAT FOTOKOBİ ODASI adet 3
150 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-KİMYA MÜH E BLOK KİNETİK LAP adet 3
151 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-TASARIM FABRİKASI adet 3
152 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI adet 3
153 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-8. YURT ELEKTRİK ODASI adet 3
154 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ K7 adet 3
155 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-MİMARLIK YENİ BİNA RACK ODASI adet 3
156 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ. ÇATI ÜSTÜ adet 3
157 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-İSTATİSTİK BÖLÜMÜ KORİDOR adet 3
158 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-RÜZGEM adet 3
159 BAKIM + 7/24 ARIZA ONARIMI ODTÜ-KİMYA E BLOK PETROL LAB Z19 adet 3
160 MODSİMMER Kansil Lab adet 3
161 METALURJİ D01 İNCE FİLM KAPLAMA LAB. adet 3
4. KISIM (4. Grup Yangın Algılama Bakım Onarım ve Malzeme Değişimi)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 EGİTİM FAKÜLTESİ BÖTE adet 2
2 MATBUM adet 2
3 BİLTİR adet 2
4 BİLTİR OFİS adet 2
5 19. YURT adet 2
6 20.YURT ASİSTAN YURDU adet 2
7 METELURJİ MÜHENDIS BODRUM KAT adet 2
8 MAKİNA MÜHEND. C.BLK. adet 2
9 MAKİNA MÜHEND. A. BLK. adet 2
10 ELEKTRİK MÜHENDİSLİGİ.C.BLK. adet 2
11 FEN EDEBİYAT FAKULTESİ DEKANLIK adet 2
12 REKTÖRLÜK adet 2
13 1. YURT adet 2
14 5. YURT adet 2
15 8.  YURT adet 2
16 9.  YURT adet 2
17 YENİ ARŞİV DEPO adet 2
18 MATBAA adet 2
19 KIZ YURDU (Konukevi 1) adet 2
20 K.K.M. adet 2
21 AGAÇLANDIRMA adet 2
22 GÜNAM YENİ BİNA adet 2
23 MİMARLIK YENİ BİNA BODRUM KATI adet 2
24 İNŞAAT MÜH.K4 BİNASI. adet 2
25 FEN İŞLERİ MÜD. adet 2
26 ELEKTRİK MUH. A BLOK adet 2
27 CAMİ (BÖLÜMLERDE ) adet 2
28 MODSİM adet 2
29 ENFORMATİK MUH. adet 2
30 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ adet 2
31 PETROL MÜH.(LPG) BİNASI adet 2
32 KİMYA MÜHENDIS. A BLK adet 2
33 BİOMADEN adet 2
34 KAFETERYA adet 2
35 YABANCI D.Y.O. /D.BLK adet 2
36 3. YURT adet 2
37 6. YURT adet 2
38 HAVUZ adet 2
39 AĞAÇ İŞLERİ ATÖLYESİ adet 2
40 BAB BÖLÜMÜ adet 2
41 BİYOLOJİ MÜH. adet 2
42 İNŞAAT MÜH.K2 BİNASI adet 2
43 MATEMATİK BÖLÜMÜ adet 2
44 2. YURT adet 2
45 KÜTÜPHANE adet 2
46 ELK. MÜH AYAS BİNASI adet 2
47 4. YURT adet 2
48 7. YURT adet 2
49 RUZGAR TUNELİ adet 2
50 KRİPTOLOJİ adet 2
51 İNŞAAT MÜH.K3 BİNASI adet 2
52 ARAŞTIRMA PARKI BİNASI adet 2
Okas Kodu Okas Açıklaması
50000000 Onarım ve bakım hizmetleri
50750000 Asansörlerin bakım hizmetleri
50324100 Sistem bakım hizmetleri
75251110 Yangından koruma hizmetleri

< GERİ DÖN