Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2020/585770

İhale No: 2020/585770
İhale Adı Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların Bakım ve Onarım (Asansör - Brülör ve Kazan - Jeneratör - Kompanzasyon - Yangın Algılama) Hizmet Alımı İşi
 • İhale No 2020/585770
 • Şehir Ankara
 • İhale Tarihi 27.11.2020 10:00
 • Eklenme Tarihi 06.11.2020 02:56
 • Telefon 3124186662
 • E-Posta ankarakadinkonukevi@aile.gov.tr
 • Tür Hizmet
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü Anafartalar Cad. No.72 Tarihi toplantı salonu Ulus/ Altındağ/ANKARA
 • İşin Yeri Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar
 • Kurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • İlan Şekli İhale tarihi geçmiş, teklif değerlendirmeye başlanmamış
İhale Adı Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların Bakım ve Onarım (Asansör - Brülör ve Kazan - Jeneratör - Kompanzasyon - Yangın Algılama) Hizmet Alımı İşi
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların Bakım ve Onarım (Asansör-Brülör ve Kazan-Jeneratör-Kompanzasyon-Yangın Algılama) Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2020/585770
1-İdarenin
a) Adresi: İstiklal Mah. Anafartalar Cad. No:70 06050 Ulus ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3124186662 - 3124259604
c) Elektronik Posta Adresi:ankaramaliisler@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Ankara İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların 90 Kısım Bakım ve Onarım Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü Anafartalar Cad. No.72 Tarihi toplantı salonu Ulus/ Altındağ/ANKARA
b) Tarihi ve saati:27.11.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini idare tarafından aslı gibidir yaptırılarak ihalede teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Teknik şartnamelerde belirtildiği üzere her türlü asansör, jeneratör, kompanzasyon, yangın algılama, kazan baca brülör bakımı ve onarımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü Anafartalar Cad. No.:68 3. Kat Ulus/ Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konukevi Müdürlüğü-Ankara Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konukevi Müdürlüğü-Ankara 3. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konukevi Müdürlüğü Ankara 4. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Destek Merkezi - Ayaş Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Öğretmen Nejla Kızılbağ Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Gicik Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi- Demetevler Fatma Üçer Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Kızılcahamam Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Çubuk Abidin Yılmaz Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Seyranbağları Ybrm Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Elmadağ Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Ümitköy Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-75.Yıl Çankaya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Süleyman Demirel Rehabilitasyon Merkez Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Destek Merkezi - Atatürk Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Destek Merkezi-Bağlum Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Ankara Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Saray Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Gölbaşı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Ankara Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Rehabilitasyon Merkez Müdürlüğü-Saray Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkez Müdürlüğü-Yenimahalle Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi - Eryaman Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi-Altındağ Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Şereflikoçhisar Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

İhale Adı Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların Bakım ve Onarım (Asansör - Brülör ve Kazan - Jeneratör - Kompanzasyon - Yangın Algılama) Hizmet Alımı İşi

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların Bakım ve Onarım (Asansör-Brülör ve Kazan-Jeneratör-Kompanzasyon-Yangın Algılama) Hizmet Alımı İşi

HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: İstiklal Mah. Anafartalar Cad. No:70 06050 Ulus - ALTINDAĞ / ANKARA

c) Telefon numarası: 3124186662

ç) Faks numarası: 3124259604

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Muharrem SARIOĞLU

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların Bakım ve Onarım (Asansör-Brülör ve Kazan-Jeneratör-Kompanzasyon-Yangın Algılama) Hizmet Alımı İşi

b) Miktarı ve türü:

Ankara İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların 90 Kısım Bakım ve Onarım Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası:2020/585770

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü Anafartalar Cad. No.:68 3. Kat Ulus/ Altındağ/ANKARA

ç) İhalenin yapılacağı adres: Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü Anafartalar Cad. No.72 Tarihi toplantı salonu Ulus/ Altındağ/ANKARA

d) İhale tarihi: 27.11.2020

e) İhale saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü Anafartalar Cad. No.72 Tarihi toplantı salonu Ulus Altındağ/ANKARA

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Anafartalar Cad.No.68 B/3. kat Ulus Altındağ/Ankara

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 32.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK015.3/H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK022.0/H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK026.1/H: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.2/H: Alt yüklenici İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK027.0/H: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK027.1/H: Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi (İdari Şartname madde 7.1.ı’da belirtilen belge), Standart Form-KİK024.4/H: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK024.5/H: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/H: Sunulmayacak Belgeler, Standart Form-KİK030.0/H: Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge

e) Bu madde boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu bent boş bırakılmıştır.

ı) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. İstekliler TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini idare tarafından aslı gibidir yaptırılarak ihalede teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

{Belirtilmemiştir}

7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Teknik şartnamelerde belirtildiği üzere her türlü asansör, jeneratör, kompanzasyon, yangın algılama, kazan baca brülör bakımı ve onarımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler :

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili :

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde - 17 Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1.

1-İhale Konusu hizmet Alımı 90 Kısımdan oluşmaktadır.
2-İşin Kısmına, kısımlarına veya tamamına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım ya da kısımlardan birkaçı vaya tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olduğunuda ortak alım kapsamında bu istekli ile her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanacaktır. Ayrı ayrı sözleşmeye bağlanacak her kısım için ayrı kesin teminat alınacaktır.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 26.03.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

35.2.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G./6. md)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39- Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6'sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9'u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin %9'u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6'sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 47 - Diğer Hususlar

47.1. İhale tarihinde yığılmaları önlemek ve herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek için İstekliler, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "Belgelerin sunuluş şekli" başlıklı 31. maddesindeki "... Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur." hükme uygun davranacaklardır.

 

 

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır:
İdare Adı : Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi :  
Telefonu :  
Faksı :  
E-Posta Adresi :  
     
İdare Adı : Kadın Konukevi Müdürlüğü-Ankara AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : İstiklal Mah. Anafartalar Cad. 70
Telefonu : 3124186662
Faksı : 3124259604
E-Posta Adresi : ankarakadinkonukevi@aile.gov.tr
     
İdare Adı : Kadın Konukevi Müdürlüğü-Ankara 3. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : Anafartalar Cd. 70
Telefonu : 3124186662
Faksı :  
E-Posta Adresi : ankara3.kke@aile.gov.tr
     
İdare Adı : Kadın Konukevi Müdürlüğü Ankara 4. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : Anafartalar Caddesi no:70 ulus/Ankara
Telefonu : 3124186662
Faksı :  
E-Posta Adresi : ankara4.kke@aile.gov.tr
     
İdare Adı : Çocuk Destek Merkezi - Ayaş AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : HACI VELİ MAHALLESİ 17. SOKAK 4
Telefonu : 3127000075
Faksı : 3127000078
E-Posta Adresi : ayasbsrm@gmail.com
     
İdare Adı : Huzurevi Müdürlüğü-ÖĞRETMEN NEJLA KIZILBAĞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : SARAY OSMANGAZİ MAHALLESİ.ÖZAL BULVARI.NO:164
Telefonu : 3123995561
Faksı : 3123995560
E-Posta Adresi : hturk@aile.gov.tr
     
İdare Adı : Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi-Gicik AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : Gicik Mah. Kümeevleri No: 55
Telefonu : 3123997074
Faksı : 3123997076
E-Posta Adresi : gicik.huzurevibrm@aile.gov.tr
     
İdare Adı : Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi- DEMETEVLER FATMA ÜÇER AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mah. 320. Sok. No:5
Telefonu : 3123358200
Faksı : 3123358276
E-Posta Adresi : demetevlerhuzurevi@hotmail.com
     
İdare Adı : Huzurevi Müdürlüğü-Kızılcahamam AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : Ismetpasa Mah. Yunusemre Sok. 32/1 06890
Telefonu : 3127363020
Faksı : 3127363014
E-Posta Adresi : ankarakizilcahamamhy@aile.gov.tr
     
İdare Adı : Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi-Çubuk Abidin Yılmaz AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : Yavuz Selim Abdulhamit 1 06670
Telefonu : 3128381628
Faksı : 3128381634
E-Posta Adresi : h.tekbasan@aile.gov.tr
     
İdare Adı : Huzurevi Müdürlüğü-Seyranbağları YBRM AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : BAĞLAR CADDESİ 161 06670
Telefonu : 03124473132
Faksı : 3124370805
E-Posta Adresi : ankaraseyranbaglarih@aile.gov.tr
     
İdare Adı : Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi-Elmadağ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : Tatlıca Kozan 1
Telefonu : 3128630051
Faksı : 3128636286
E-Posta Adresi : ankaraelmadaghybrmm@aile.gov.tr
     
İdare Adı : Huzurevi Müdürlüğü-Ümitköy AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : MUTLUKENT MAHALLESI 1914 CADDE NO:1 06800
Telefonu : 3122354527
Faksı : 3122354736
E-Posta Adresi : ankaraumitkoyhybrm@aile.gov.tr
     
İdare Adı : Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi-75.Yıl Çankaya AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : EHLİBEYT CEVİZLİDERE 4
Telefonu : 3122895000
Faksı : 3122895747
E-Posta Adresi : 75yildbm@aile.gov.tr
     
İdare Adı : Huzurevi Müdürlüğü-Süleyman Demirel Rehabilitasyon Merkez AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : Meliksah Mah. Kümeevler 2/C 06630
Telefonu : 3128272020
Faksı : 3128272030
E-Posta Adresi : sdemirelhuzurevi@aile.gov.tr
     
İdare Adı : Çocuk Destek Merkezi - Atatürk AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : PINARBASI MAH. ARDAHAN SOK 4
Telefonu : 3123551111
Faksı : 3123805059
E-Posta Adresi : ataturkcdm@aile.gov.tr
     
İdare Adı : Çocuk Destek Merkezi-Bağlum AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : KARŞIYAKA KARGA 3/12
Telefonu : 3123291007
Faksı :  
E-Posta Adresi : bedriye.coskun@aile.gov.tr
     
İdare Adı : Çocuk Evleri Sitesi-Ankara AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : Osmangazi Mah. Canlar Sok. No:3 06291
Telefonu : 3123994052
Faksı : 3123994540
E-Posta Adresi : ankarasevgievleri@ailevecalisma.gov.tr
     
İdare Adı : Çocuk Evleri Sitesi-Saray AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : Saray Osmangazi Mah. Şükrü Saraçoğlu Cad.no:4
Telefonu : 3123930048
Faksı :  
E-Posta Adresi : hturk19@hotmail.com
     
İdare Adı : Çocuk Evleri Sitesi-Gölbaşı AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : KARŞIYAKA MAH 682.CADDE 17
Telefonu : 03124856033
Faksı :  
E-Posta Adresi : msmuratsevic@hotmail.com
     
İdare Adı : Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Ankara AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : Emniyet Mah. Silahtar Cad.No:81 06560
Telefonu : 3122110213
Faksı : 3122110446
E-Posta Adresi : coskun.yazici@ailevecalisma.gov.tr
     
İdare Adı : Rehabilitasyon Merkez Müdürlüğü-Saray AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : OSMANGAZI MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI 162/
Telefonu : 3123993784
Faksı : 3123993108
E-Posta Adresi : abdullah.dogan1@ailevecalisma.gov.tr
     
İdare Adı : Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkez Müdürlüğü-Yenimahalle AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : IVEDIK CAD. 21 06200
Telefonu : 3123150821
Faksı : 3123156456
E-Posta Adresi : yenimahalle-gorm@ankarashcek.gov.tr
     
İdare Adı : Çocuk Evleri Sitesi - Eryaman AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : Güzelkent Mah. 9. Cad. 13 06793
Telefonu : 03122721112
Faksı : 3122721113
E-Posta Adresi : eryaman.cesm@ailevecalisma.gov.tr
     
İdare Adı : Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi-Altındağ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : Anafartalar Cad.No: 66 Ulus
Telefonu : 3123483686
Faksı : 3123502559
E-Posta Adresi : ankara.sonim@aile.gov.tr
     
İdare Adı : Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi-Şereflikoçhisar AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Adresi : ISTIKLAL MAHALLESI ER SOKAK 6 06950
Telefonu : 3126879464
Faksı : 3126879354
E-Posta Adresi : sereflikochisarbrm@aile.gov.tr
     

 

EK:

 

1. KISIM (1. KISIM ANKARA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (6 DURAKLI 300 KG 3 KİŞİLİK) bakım 12
2. KISIM (2.KISIM ANKARA 1. KADIN KONUK EVİ MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (5 DURAKLI 650 KG 8 KİŞİLİK) bakım 12
3. KISIM (3.KISIM ANKARA 3.KADIN KONUK EVİ MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (6 DURAKLI 630 KG 8 KİŞİLİK) bakım 12
4. KISIM (4.KISIM AYAŞ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (1 DURAKLI 630 KG 8 KİŞİLİK) bakım 12
5. KISIM (5.KISIM ÖĞRETMEN NEJLA KIZILBAĞ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REAHBİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (3 DURAKLI 1200 KG 15 KİŞİLİK) bakım 12
6. KISIM (6.KISIM GİCİK HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REAHBİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (6 DURAKLI 630 KG 8 KİŞİLİK) bakım 12
7. KISIM (7.KISIM DEMETEVLER FATMA ÜÇER HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (5 DURAKLI 1600 KG 10 KİŞİLİK) bakım 12
2 SERVİS ASANSÖR BAKIMI (2 DURAKLI 100 KG) bakım 12
3 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (2 DURAKLI 630 KG 8 KİŞİLİK) bakım 12
8. KISIM (8.KISIM KIZILCAHAMAM HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 KIZILCAHAMAM PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (4 DURAKLI 630 KG 8 KİŞİLİK) bakım 12
2 KIZILCAHAMAM PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (4 DURAKLI 630 KG 8 KİŞİLİK) bakım 12
3 ÇAMLIDERE PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (5 DURAKLI 430 KG 8 KİŞİLİK) bakım 12
9. KISIM (9.KISIM ÇUBUK ABİDİN YILMAZ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (6 DURAKLI 1600 KG 10 KİŞİLİK) bakım 12
2 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (6 DURAKLI 1600 KG 10 KİŞİLİK) bakım 12
3 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (6 DURAKLI 1600 KG 10 KİŞİLİK) bakım 12
10. KISIM (10.KISIM SEYRAN BAĞLARI HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 HASTA ASANSÖR BAKIMI (3 DURAKLI 1600 KG HASTA) bakım 12
2 HASTA ASANSÖR BAKIMI (4 DURAKLI 1600 KG HASTA) bakım 12
3 HASTA ASANSÖR BAKIMI (5 DURAKLI 1600 KG HASTA) bakım 12
11. KISIM (11.KISIM ELMADAĞ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (5 DURAKLI 960 KG 12 KİŞİLİK) bakım 12
2 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (5 DURAKLI 630 KG 8 KİŞİLİK) bakım 12
12. KISIM (12.KISIM ÜMİTKÖY HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (3 DURAKLI 630 KG 8 KİŞİLİK) bakım 12
2 MUTFAK MONŞARJ ASANSÖR BAKIMI (2 DURAKLI 100KG) bakım 12
13. KISIM (13.KISIM 75.YIL HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 HİDROLİK ASANSÖR BAKIMI (4 DURAKLI 400KG 5 KİŞİLİK) bakım 12
2 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (4 DURAKLI 1000 KG 13 KİŞİLİK) bakım 12
3 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (5 DURAKLI 800 KG 10 KİŞİLİK) bakım 12
4 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (6 DURAKLI 1600KG 20 KİŞİLİK) bakım 12
5 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (6 DURAKLI 1600KG 20 KİŞİLİK) bakım 12
6 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (9 DURAKLI 800KG 10 KİŞİLİK) bakım 12
7 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (9 DURAKLI 630KG 8 KİŞİLİK) bakım 12
8 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (8 DURAKLI 800KG 10 KİŞİLİK) bakım 12
9 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (8 DURAKLI 630KG 8 KİŞİLİK) bakım 12
10 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (11 DURAKLI 800KG 10 KİŞİLİK) bakım 12
11 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (11 DURAKLI 630KG 8 KİŞİLİK) bakım 12
14. KISIM (14.KISIM ŞEREFLİKOÇHİSAR ENGELLİ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (3 DURAKLI 630KG 8 KİŞİLİK) bakım 12
15. KISIM (15.KISIM SÜLEYMAN DEMİREL HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (4 DURAKLI 630KG 8 KİŞİLİK) bakım 12
2 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (4 DURAKLI 630KG 8 KİŞİLİK) bakım 12
3 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (4 DURAKLI 630KG 8 KİŞİLİK) bakım 12
4 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (4 DURAKLI 630KG 8 KİŞİLİK) bakım 12
5 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (4 DURAKLI 630KG 8 KİŞİLİK) bakım 12
6 PERSONEL ASANSÖR BAKIMI (6 DURAKLI 630KG 8 KİŞİLİK) bakım 12
7 ENGELLİ ASANSÖR BAKIMI (1 DURAKLI) bakım 12
16. KISIM (16.KISIM ANKARA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BRÜLÖR VE KAZAN BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 70 NO’LU BİNA 1. BRÜLÖR : (50 – 120 KW)
bakım 2
2 70 NO’LU BİNA 1. KAZAN : 675.000 KCAL/H
bakım 1
3 70 NO’LU BİNA 2. BRÜLÖR : (50 – 100 KW)
bakım 2
4 70 NO’LU BİNA 2. KAZAN : 720.000 KCAL/H
bakım 1
5 ESKİ SAĞLIK BİNASI BRÜLÖR
bakım 2
6 ESKİ SAĞLIK BİNASI KAZAN : 500.000 KCAL/H
bakım 1
7 68 NO’LU BİNA BRÜLÖR: (388 - 953 KW)
bakım 2
8 68 NO’LU KAZAN : 400.000 KCAL/H
bakım 1
9 IŞIKLAR CADDESİ BRÜLÖR (139-250 KW)
bakım 2
10 IŞIKLAR CADDESİ KAZAN : 180.000 KCAL/H
bakım 1
17. KISIM (17.KISIM ANKARA ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRÜLÖR VE KAZAN BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 NO’LU KAZAN : 600 KW
bakım 1
2 1 NO’LU BRÜLÖR : 600 KW
bakım 2
3 2 NO’LU KAZAN : 600 KW
bakım 1
4 2 NO’LU BRÜLÖR : 600 KW
bakım 2
5 3 NO’LU KAZAN : 600 KW
bakım 1
6 3 NO’LU BRÜLÖR : 600 KW
bakım 2
7 4 NO’LU KAZAN : 600 KW
bakım 1
8 4 NO’LU BRÜLÖR : 600 KW
bakım 2
9 5 NO’LU KAZAN : 500 KW
bakım 1
10 5 NO’LU BRÜLÖR : 500 KW
bakım 2
18. KISIM (18.KISIM ANKARA GÖLBAŞI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRÜLÖR VE KAZAN BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 NO’LU KAZAN : 48000 KCAL/H
bakım 1
2 1 NO’LU BRÜLÖR : 26200 KCAL/H
bakım 2
3 2 NO’LU KAZAN : 48000 KCAL/H
bakım 1
4 2 NO’LU BRÜLÖR : 26200 KCAL/H
bakım 2
5 3 NO’LU KAZAN : 48000 KCAL/H
bakım 1
6 3 NO’LU BRÜLÖR : 26200 KCAL/H
bakım 2
7 4 NO’LU KAZAN : 48000 KCAL/H
bakım 1
8 4 NO’LU BRÜLÖR : 26200 KCAL/H
bakım 2
19. KISIM (19.KISIM SARAY ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRÜLÖR VE KAZAN BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 ADET BRÜLÖR : (69,7 – 320 KW)
bakım 2
2 1 ADET KAZAN : (69,7 – 320 KW)
bakım 1
20. KISIM (20.KISIM ANKARA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRÜLÖR VE KAZAN BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 ADET BRÜLÖR : 320 KW
bakım 2
2 1 ADET KAZAN : 255 KW
bakım 1
21. KISIM (21.KISIM ATATÜRK ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRÜLÖR VE KAZAN BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 B-BLOK- KAZAN : 400.000 KCAL/H
bakım 1
2 C-BLOK- KAZAN : 700.000 KCAL/H
bakım 1
3 D-BLOK- KAZAN : 727.799 KCAL/H
bakım 1
4 E-BLOK- KAZAN : 500.000 KCAL/H
bakım 1
5 B- BLOK BRÜLÖR (465 - 698 KW)
bakım 2
6 C- BLOK BRÜLÖR (776 - 1163 KW)
bakım 2
7 D- BLOK BRÜLÖR (640 - 930 KW)
bakım 2
8 E- BLOK BRÜLÖR (465 - 698 KW)
bakım 2
22. KISIM (22.KISIM DEMETEVLER FATMA ÜÇER HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRÜLÖR VE KAZAN BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 ADET BRÜLÖR (200 – 1000 KW)
bakım 2
2 1 ADET KAZAN 750.000 KCAL/H
bakım 1
23. KISIM (23.KISIM ELMADAĞ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRÜLÖR VE KAZAN BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 NO’LU KAZAN 900.000 KCAL/H
bakım 1
2 2 NO’LU KAZAN 500.000 KCAL/H
bakım 1
3 1 NO’LU BRÜLÖR (250 – 1500 KW)
bakım 2
4 2 NO’LU BRÜLÖR (200 – 1000 KW)
bakım 2
24. KISIM (24.KISIM KIZILCAHAMAM HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRÜLÖR VE KAZAN BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 NO’LU BRÜLÖR 700 KW
bakım 2
2 1 NO’LU KAZAN 400.000 KCAL/H
bakım 1
3 2 NO’LU BRÜLÖR 700 KW
bakım 2
4 2 NO’LU KAZAN 400.000 KCAL/H
bakım 1
25. KISIM (25.KISIM ÖĞRETMEN NECLA KIZILBAĞ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRÜLÖR VE KAZAN BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 KALORİFER KAZAN 850.000 KCAL/H
bakım 1
2 KALORİFER BRÜLÖR (930 – 1744 KW)
bakım 2
3 SICAK SU KAZAN 300.000 KCAL/H
bakım 1
4 SICAK SU BRÜLÖR (291- 500 KW)
bakım 2
26. KISIM (26.KISIM SEYRANBAĞLARI HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRÜLÖR VE KAZAN BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 İDARİ BİNA 1.BRÜLÖR (447-845 KW)
bakım 2
2 İDARİ BİNA 1.KAZAN 400.000 KCAL/H
bakım 1
3 İDARİ BİNA 2.BRÜLÖR (447-845 KW)
bakım 2
4 İDARİ BİNA 2.KAZAN 400.000 KCAL/H
bakım 1
5 İDARİ BİNA 3.BRÜLÖR (447-845 KW)
bakım 2
6 İDARİ BİNA 3.KAZAN 400.000 KCAL/H
bakım 1
7 İDARİ BİNA 4.BRÜLÖR (447-845 KW)
bakım 2
8 İDARİ BİNA 40 M² BUHAR KAZANI
bakım 1
9 EK BİNA 1.BRÜLÖR (170-880 KW)
bakım 2
10 EK BİNA 1.KAZAN 600.000 KCAL/H
bakım 1
11 EK BİNA 2.BRÜLÖR (200-1000 KW)
bakım 2
12 EK BİNA 2.KAZAN 600.000 KCAL/H
bakım 1
27. KISIM (27.KISIM SÜLEYMAN DEMİREL HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRÜLÖR VE KAZAN BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1.ISITMA KAZANI 800.000 KCAL/H
bakım 1
2 1.ISITMA BRÜLÖRÜ 800.000 KCAL/H
bakım 2
3 2.ISITMA KAZANI 800.000 KCAL/H
bakım 1
4 2.ISITMA BRÜLÖRÜ 800.000 KCAL/H
bakım 2
5 SICAK SU KAZANI 500.000 KCAL/H
bakım 1
6 SICAK SU BRÜLÖRÜ 500.000 KCAL/H
bakım 2
28. KISIM (28.KISIM ÜMİTKÖY HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRÜLÖR VE KAZAN BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 SICAK SU BRÜLÖRÜ (485 - 688 KW)
bakım 2
2 SICAK SU KAZANI 400.000 KCAL/H
bakım 1
3 1.KALORİFER BRÜLÖRÜ (291 – 500 KW)
bakım 2
4 1.KALORİFER KAZANI 350.000 KCAL/H
bakım 1
5 2.KALORİFER BRÜLÖRÜ (174 – 349 KW)
bakım 2
6 2.KALORİFER KAZANI 200.000 KCAL/H
bakım 1
29. KISIM (29.KISIM SARAY ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRÜLÖR VE KAZAN BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1.BRÜLÖR (580 - 1000 KW)
bakım 2
2 1.KAZAN 500.000 KCAL/H
bakım 1
3 2.BRÜLÖR (765 – 1000 KW)
bakım 2
4 2.KAZAN 860.000 KCAL/H
bakım 1
5 3.BRÜLÖR (406 – 580 KW)
bakım 2
6 3.KAZAN 350.000 KCAL/H
bakım 1
30. KISIM (30.KISIM ŞEREFLİKOÇHİSAR ENGELLİ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRÜLÖR VE KAZAN BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1.FUEL OİL BRÜLÖRÜ (40-90) KG/H
bakım 2
2 1.FUEL OİL KAZANI 500.000 KCAL/H
bakım 1
3 2.FUEL OİL BRÜLÖRÜ (30-60) KG/H
bakım 2
4 2.FUEL OİL KAZANI 580 KW
bakım 1
31. KISIM (31.KISIM 75. YIL HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRÜLÖR VE KAZAN BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 NOLU KAZAN 1200.000 KCAL/H
bakım 1
2 2 NOLU KAZAN 1200.000 KCAL/H bakım 1
3 3 NOLU KAZAN 1200.000 KCAL/H
bakım 1
4 1 NOLU BRÜLÖR (590-2000 KW)
bakım 2
5 2 NOLU BRÜLÖR (590-2000 KW) bakım 2
6 3 NOLU BRÜLÖR (590-2000 KW) bakım 2
32. KISIM (32.KISIM AYAŞ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRÜLÖR VE KAZAN BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 NOLU BRÜLÖR (10,5 KW)
bakım 2
2 1 NOLU KAZAN 600,000 KCAL/H
bakım 1
3 2 NOLU BRÜLÖR (10,5 KW)
bakım 2
4 2 NOLU KAZAN 300,000 KCAL/H
bakım 1
33. KISIM (33.KISIM GİCİK HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRÜLÖR VE KAZAN BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 BRÜLÖR (1,5 KW)
bakım 2
2 KAZAN 630 KCAL/H
bakım 1
34. KISIM (35.KISIM ANKARA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 70 KVA Aksa AJD Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı
bakım 4
2 90 KVA Aksa AJD Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı
bakım 4
3 125 KVA Ricardo UND 125 Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı bakım 4
35. KISIM (36.KISIM ANKARA 4. KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 400KVA GNP 180 LW012/4 Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı bakım 4
36. KISIM (37.KISIM ANKARA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 490 KVA Genpower GDD 490 Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı bakım 4
37. KISIM (38.KISIM ATATÜRK ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 280 KVA Genpower GCT 280 Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı bakım 4
38. KISIM (39.KISIM AYAŞ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 200 KVA Genpower GNT 220 Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı bakım 4
39. KISIM (40.KISIM ÖĞRETMEN NEJLA KIZILBAĞ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VEREHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 55 KVA Aksa Power Emsa Dizel Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı bakım 4
2 165 KVA Emsa Devtz Dizel Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı bakım 4
40. KISIM (41.KISIM GİCİK HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 200 KVA Genpower GNT 220 Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı bakım 4
41. KISIM (42.KISIM DEMETEVLER FATMA ÜÇER HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 375 KVA Aksa APD 375 Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı bakım 4
42. KISIM (43.KISIM KIZILCAHAMAM HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR BAKIMI )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 100 KVA İşbir 1999 Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı bakım 4
2 67 KVA Marelli Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı bakım 4
43. KISIM (44.KISIM ÇUBUK ABİDİN YILMAZ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 225 KVA Ricardo UND 225 Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı bakım 4
44. KISIM (45.KISIM SEYRANBAĞLARI HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 110 KVA Aksa Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı bakım 4
2 800 KVA Aksa Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı bakım 4
45. KISIM (46.KISIM ELMADAĞ HUZUR EVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 440 KVA Alimar EURO EEA 314 C Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı bakım 4
46. KISIM (47.KISIM ÜMİTKÖY HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 167 KVA Deutz TBD 226 B-6D5 Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı bakım 4
47. KISIM (48.KISIM 75. YIL HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1100 KVA Caterpillar 3508 B Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı bakım 4
2 1100 KVA Caterpillar 3508 B Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı bakım 4
48. KISIM (49.KISIM ŞEREFLİKOÇHİSAR ENGELLİ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 215 KVA Weichai Generating Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı bakım 4
49. KISIM (50.KISIM SÜLEYMAN DEMİREL HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR BAKIMI )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 500 KVA İveco Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı
bakım 4
50. KISIM (51. KISIM BAĞLUM REFAKATSİZ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 110 KVA Genetik GJR 110 Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı
bakım 4
51. KISIM (52. KISIM ANKARA ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 145 KVA Teksan TJ 150 Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı
bakım 4
52. KISIM (53. KISIM GÖLBAŞI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 141 KVA Genpower GMV 154 Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı
bakım 4
53. KISIM (54. KISIM SARAY ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 550 KVA Aksa APD 550 Jeneratör Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı
bakım 4
54. KISIM (55.KISIM ANKARA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 64,08 KW)
68 Nolu Bina
bakım 12
2 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 44,16 KW) 70 Nolu Bina
bakım 12
3 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 20,12 KW)
Işıklar Caddesi Ek Bina
bakım 12
4 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 13,42 KW)
Makam
bakım 12
5 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 29,40 KW) HUKUK bakım 12
6 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 12 KW) KAZAN DAİRESİ bakım 12
55. KISIM (56.KISIM ANKARA ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 23,98 KW)
bakım 12
56. KISIM (57.KISIM ANKARA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 480,00 KW)
bakım 12
57. KISIM (58.KISIM ATATÜRK ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 114,12 KW)
bakım 12
58. KISIM (59.KISIM AYAŞ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 117,32 KW)
bakım 12
59. KISIM (60.KISIM ÖĞRETMEN NEJLA KIZILBAĞ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 150,00 KW)
bakım 12
60. KISIM (61.KISIM GİCİK HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 22,62 KW)
bakım 12
61. KISIM (62.KISIM DEMETEVLER FATMA ÜÇER HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 240,00 KW)
bakım 12
62. KISIM (63.KISIM YENİMAHALLE GÖRME ENGELLİLER REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 31,54 KW)
bakım 12
63. KISIM (64.KISIM ÇUBUK ABİDİN YILMAZ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 266,61 KW)
bakım 12
64. KISIM (65.KISIM SEYRAN BAĞLARI HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 646,84 KW)
bakım 12
2 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 99,69 KW
bakım 12
65. KISIM (66.KISIM ELMADAĞ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 285,24 KW)
bakım 12
66. KISIM (67.KISIM ÜMİTKÖY HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 85,00 KW)
bakım 12
67. KISIM (68.KISIM ŞEREFLİKOÇHİSAR ENGELLİ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 178,33 KW)
bakım 12
68. KISIM (69.KISIM SÜLEYMAN DEMİREL HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON BAKIMI )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 378,00 KW)
bakım 12
69. KISIM (70. KISIM BAĞLUM REFAKATSİZ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 40,22 KW)
bakım 12
70. KISIM (71. KISIM ANKARA ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 46,65 KW)
bakım 12
71. KISIM (72. KISIM SARAY ENGELSİZ YAŞAM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 400,00 KW
bakım 12
72. KISIM (73. KISIM ERYAMAN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Kompanzasyon Panosu-(Anlaşma/Sözleşme/Kurulu Güç: 50,00 KW)
bakım 12
73. KISIM (74.KISIM ANKARA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ALGILAMA BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 ADET Analog Adresli Yangın Algılama ve Uyarı Paneli (Mavigard) Bakımı
bakım 4
2 1 ADET Analog Adresli Yangın Algılama ve Uyarı Paneli (Apollo ) Bakımı
bakım 4
3 4 ADET Güç Kaynağı (UPS Aküler) Bakımı
bakım 4
4 24 ADET Analog Adresli Yangın İhbar Butonu ve Kornası Bakımı
bakım 4
5 298 ADET Analog Adresli Duman Dedektörü Bakımı
bakım 4
74. KISIM (75.KISIM ANKARA 3. KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ALGILAMA BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 ADET AnalogAdresli Yangın Algılama ve Uyarı Paneli (Mavigard) Bakımı
bakım 4
2 6 ADET Analog Adresli Yangın İhbar Butonu ve Kornası Bakımı
bakım 4
3 12 ADET Analog Adresli Duman Dedektörü Bakımı
bakım 4
75. KISIM (76.KISIM ANKARA 75. YIL HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ALGILAMA BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 4 ADET Analog Adresli Yangın Algılama ve Uyarı Paneli (Ziton) Bakımı
bakım 4
2 741 ADET Analog Adresli Duman Dedektörü Bakımı
bakım 4
3 312 ADET Analog Adresli Isı Dedektörü Bakımı
bakım 4
4 107 ADET Analog Adresli Yangın İhbar Butonu, Kornası ve Işıklı İkaz Bakımı
bakım 4
5 112 ADET Analog Adresli Flow Swicth Bakımı
bakım 4
6 112 ADET Analog Adresli Yangın Vana Sensörü Bakımı
bakım 4
7 13 ADET Analog Adresli Doğalgaz Dedektörü Bakımı
bakım 4
8 1 ADET Yangın Sesli Uyarı Cihazı Bakımı
bakım 4
9 1 ADET Yangın Algılama Sistem Bilgisayarı Bakımı
bakım 4
10 3 ADET Yangın Pompası (jokey-elektrikli dizel ) Bakımı
bakım 4
76. KISIM (77.KISIM ATATÜRK ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ALGILAMA BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 4 ADET Analog Adresli Yangın Algılama ve Uyarı Paneli (Mavigard ) Bakımı
bakım 4
2 10 ADET Güç Kaynağı (UPS Aküler) Bakımı
bakım 4
3 10 ADET Analog Adresli Yangın İhbar Butonu ve Kornası Bakımı
bakım 4
4 115 ADET Analog Adresli Duman Dedektörü Bakımı
bakım 4
77. KISIM (78.KISIM AYAŞ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ALGILAMA BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 ADET Analog Adresli Yangın Algılama ve Uyarı Paneli (Maxlogıc) Bakımı
bakım 4
2 1 ADET Güç Kaynağı (UPS Aküler) Bakımı
bakım 4
3 8 ADET Analog Adresli Yangın İhbar Butonu ve Kornası Bakımı
bakım 4
4 93 ADET Analog Adresli Duman Dedektörü Bakımı
bakım 4
78. KISIM (79.KISIM ÖĞRETMEN NEJLA KIZILBAĞ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ALGILAMA BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 ADET Analog Adresli Yangın Algılama ve Uyarı Paneli (Mavigard)Bakımı
bakım 4
2 14 ADET Analog Adresli Yangın İhbar Butonu ve Kornası Bakımı
bakım 4
3 110 ADET Analog Adresli Duman Dedektörü Bakımı
bakım 4
79. KISIM (80.KISIM GİCİK HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ALGILAMA BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 ADET Analog Adresli Yangın Algılama ve Uyarı Paneli (Maxlogic) Bakımı
bakım 4
2 2 ADET Güç Kaynağı (UPS Aküler) Bakımı
bakım 4
3 12 ADET Analog Adresli Yangın İhbar Butonu Bakımı
bakım 4
4 8 ADET Analog Adresli Yangın İhbar Kornası Bakımı
bakım 4
5 62 ADET Analog Adresli Duman Dedektörü Bakımı
bakım 4
80. KISIM (81.KISIM ANKARA ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ALGILAMA BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 ADET Analog Adresli Yangın Algılama ve Uyarı Paneli (Netelsan) Bakımı
bakım 4
2 1 ADET Güç Kaynağı (UPS Aküler) Bakımı
bakım 4
3 4 ADET Analog Adresli Yangın İhbar Butonu ve Kornası Bakımı
bakım 4
4 40 ADET Analog Adresli Duman Dedektörü Bakımı
bakım 4
81. KISIM (82.KISIM ÇUBUK ABİDİN YILMAZ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ALGILAMA BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 ADET Analog Adresli Yangın Algılama ve Uyarı Paneli (Apollo) Bakımı
bakım 4
2 16 ADET Analog Adresli Yangın İhbar Butonu ve Kornası Bakımı
bakım 4
3 2 ADET Güç Kaynağı (UPS Aküler) Bakımı
bakım 4
4 211 ADET Analog Adresli Duman Dedektörü Bakımı
bakım 4
82. KISIM (83.KISIM SEYRANBAĞLARI HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ALGILAMA BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 ADET Analog Adresli Yangın Algılama ve Uyarı Paneli (Mavili) Bakımı
bakım 4
2 2 ADET Güç Kaynağı (UPS Aküler) Bakımı
bakım 4
3 54 ADET Analog Adresli Yangın İhbar Butonu ve Kornası Bakımı
bakım 4
4 425 ADET Analog Adresli Duman Dedektörü Bakımı
bakım 4
83. KISIM (84.KISIM ELMADAĞ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ALGILAMA BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 ADET Analog Adresli Yangın Algılama ve Uyarı Paneli (Mavili) Bakımı
bakım 4
2 2 ADET Güç Kaynağı (UPS Aküler) Bakımı
bakım 4
3 204 ADET Analog Adresli Duman Dedektörü Bakımı
bakım 4
4 1 ADET Role Modülü Bakımı
bakım 4
5 7 ADET Siren Modülü Bakımı
bakım 4
6 8 ADET Kontak İzleme Modülü Bakımı
bakım 4
7 9 ADET Isı Dedektörü Bakımı
bakım 4
8 22 ADET Yangın Alarım Butonu Bakımı
bakım 4
9 1 ADET Gaz Dedektörü Bakımı
bakım 4
84. KISIM (85.KISIM ÜMİTKÖY HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ALGILAMA BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 2 ADET Analog Adresli Yangın Algılama ve Uyarı Paneli (GST İntelnigent) Bakımı
bakım 4
2 4 ADET Güç Kaynağı (UPS Aküler) Bakımı
bakım 4
3 13 ADET Analog Adresli Yangın İhbar Butonu ve Kornası Bakımı
bakım 4
4 12 ADET Gaz Algılama Dedektörü Bakımı
bakım 4
5 182 ADET Analog Adresli Duman Dedektörü Bakımı
bakım 4
6 2 ADET Adresli Isı Dedektörü
bakım 4
7 1 ADET Adresli Kombine Dedektör
bakım 4
85. KISIM (86.KISIM ŞEREFLİKOÇHİSAR ENGELLİ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ALGILAMA BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 ADET Analog Adresli Yangın Algılama ve Uyarı Paneli (GST İntelnigent) Bakımı
bakım 4
2 20 ADET Analog Adresli Yangın İhbar Butonu ve Kornası Bakımı
bakım 4
3 140 ADET Analog Adresli Duman Dedektörü Bakımı
bakım 4
86. KISIM (87. KISIM KIZILCAHAMAM HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ALGILAMA BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 ADET Analog Adresli Yangın Algılama ve Uyarı Paneli (Mavigard) Bakımı
bakım 4
2 16 ADET Analog Adresli Yangın İhbar Butonu ve Kornası Bakımı
bakım 4
3 60 ADET Analog Adresli Duman Dedektörü Bakımı
bakım 4
4 1 ADET Loop Adresli Panel Bakımı
bakım 4
5 2 ADET 12 Volt 7 Amper Akü Bakımı
bakım 4
6 36 ADET Adresli Dedektör Bakımı
bakım 4
7 5 ADET Adresli Buton Bakımı
bakım 4
8 5 ADET Flaşörlü Siren Bakımı
bakım 4
87. KISIM (88. KISIM ANKARA ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ALGILAMA BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 ADET Analog Adresli Yangın Algılama ve Uyarı Paneli (Mavigard) Bakımı
bakım 4
2 1 ADET Analog Adresli Yangın Algılama ve Uyarı Paneli (Mavigard) Bakımı
bakım 4
3 2 ADET Güç Kaynağı (UPS Aküler) Bakımı
bakım 4
4 11 ADET Analog Adresli Yangın İhbar Butonu ve Kornası Bakımı
bakım 4
5 70 ADET Analog Adresli Duman Dedektörü Bakımı
bakım 4
88. KISIM (89. KISIM DEMETEVLER FATMA ÜÇER HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ALGILAMA BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Aanlog Adresli Yangın Algılama ve Uyarı Paneli (Maxlodic Bakımı
bakım 4
2 20 Adet Analog Adresli Yangın İhbar Butonu ve Kornası Bakımı
bakım 4
3 7 Adet Gaz Algılama ve Dedektör Bakımı
bakım 4
4 165 Adet Analog Adresli Duman Dedektör Bakımı
bakım 4
89. KISIM (90. KISIM ANKARA 4. KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ALGILAMA BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 Adet Analog Adresli Yangın Algılama ve Uyarı Paneli (Teledata) Bakımı
bakım 4
2 4 Adet Güç Kaynağı (UPS Akü) Bakımı
bakım 4
3 35 Adet Analog Adresli Duman Dedektörü Bakımı
bakım 4
4 6 Adet Analog Adresli Yangın İhbar Butonu ve Kornası Bakımı
bakım 4
90. KISIM (34.KISIM ERYAMAN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRÜLÖR VE KAZAN BAKIMI)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1 NOLU YOĞUŞMALI KAZAN (GB 162 BUDERUSLOGAMAX PLUS)-100 KW bakım 1
2 2 NOLU YOĞUŞMALI KAZAN (GB 162 BUDERUSLOGAMAX PLUS)-100 KW bakım 1
3 3 NOLU YOĞUŞMALI KAZAN (GB 162 BUDERUSLOGAMAX PLUS)-100 KW bakım 1
Okas Kodu Okas Açıklaması
50750000 Asansörlerin bakım hizmetleri
50720000 Merkezi ısıtma sisteminin bakım ve onarım hizmetleri
50532000 Elektrikli makine, tesis ve düzenler ile bunlarla ilgili ekipmanlara ait bakım ve onarım hizmetleri
50532400 Elektrik dağıtım ekipmanlarının bakım ve onarım hizmetleri
75251110 Yangından koruma hizmetleri

< GERİ DÖN