Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2020/579415

İhale No: 2020/579415
DİKKAT!

Bu ihale için 13 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı 2021 Yılı Periyodik Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı
 • İhale No 2020/579415
 • Şehir İzmir
 • İhale Tarihi 27.11.2020 10:00
 • Eklenme Tarihi 04.11.2020 03:10
 • Telefon 2324847486
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ-Destek Hizmetleri Başkanlığı-İhale Salonu-Sümer Mh. 451 Sk. No.2 Konak-İZMİR
 • İşin Yeri Teknik Şartnamelerde ayrıntılı olarak yerleri belirtilen İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binaları ve Bağlı Sağlık Tesisleri Hizmet Binaları
 • Kurum İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı 2021 Yılı Periyodik Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2020/579415
1-İdarenin
a) Adresi:İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sümer Mah. 451 Sok. No: 2 K:3 35260 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası:4443501-2373 - 2324847486
c) Elektronik Posta Adresi:izmir.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
13 Kısım 237 Kalem Periyodik Bakım ve Onarım Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Teknik Şartnamelerde ayrıntılı olarak yerleri belirtilen İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binaları ve Bağlı Sağlık Tesisleri Hizmet Binaları
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ-Destek Hizmetleri Başkanlığı-İhale Salonu-Sümer Mh. 451 Sk. No.2 Konak-İZMİR
b) Tarihi ve saati:27.11.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ-Destek Hizmetleri Başkanlığı-Merkezi Satınalma-Sümer Mh. 451 Sk. No.2 K:3 Konak-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Adı 2021 Yılı Periyodik Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı
1. KISIM (1.KISIM YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ İLE FM-200 YANGIN ALGILAMA VE GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANA BİNA KONAK B BLOK bakım 3
2 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANA BİNA KONAK A BLOK bakım 3
3 NARLIDERE 112-TSM-ADSM BİNASI bakım 3
4 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI (HIFZISSIHHA) bakım 3
5 KARABURUN İLÇE DEVLET HASTANESİ bakım 3
6 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLİGON EK HİZMET BİNASI bakım 3
7 İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI- AMBAR BİRİMİ (ANA DEPO-URLA) bakım 3
8 URLA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
9 BAYINDIR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
10 BERGAMA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
11 DİKİLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
2. KISIM (2.KISIM ASANSÖR- PERİYODİK BAKIM ONARIM VE FENNİ SORUMLULUK)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 PERİYODİK BAKIM ONARIM VE FENNİ SORUMLULUK HİZMETİ puan 210.000
2 MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL REVİZYON VE BAKIM DIŞI İŞLER puan 290.000
3. KISIM (3.KISIM TRAFOLARIN İŞLETME SORUMLULUĞU VE PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 NARLIDERE 112 KKM 1000 KVA AREVA bakım 12
2 İL SAĞLIK POLİGON EK HİZMET BİNASI 1000 KVA TRANSTÜRK bakım 12
3 KARABURUN ENTEGRE DEVLET HASTANESİ 630 KVA BESE bakım 12
4 İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI 250KVA ESAŞ bakım 12
5 URLA DEPOLAR 160KVA bakım 12
6 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ B BLOK KONAK 630 KVA bakım 12
7 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ A BLOK 630 KVA bakım 12
4. KISIM (4.KISIM OG-AG ABONELİ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN BAKIM ONARIM VE TAKİBİ )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 15 NOLU AHSİ VE ÇİĞLİ 6 NOLU ASM bakım 12
2 ALİAĞA AÇSAP bakım 12
3 BALÇOVA İLÇE SAĞLIK MÜD. bakım 12
4 BALÇOVA VSD bakım 12
5 BAYINDIR İLÇE SAĞ. MÜD. bakım 12
6 BAYRAKLI 2 NOLU SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ bakım 12
7 BAYRAKLI İLÇE SAĞ. MÜDÜRLÜĞÜ-2 bakım 12
8 BERGAMA İLÇE SAĞ. MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
9 BEYDAĞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE 112 NÖBET BİRİMİ bakım 12
10 BORNOVA 8 NOLU AÇSAP bakım 12
11 BORNOVA 9 NOLU AÇSAP bakım 12
12 BUCA AÇSAP S.S.Y.B. ZEKİYE SELVİLİ SAĞ. OCAĞI bakım 12
13 BUCA EK HİZMET BİNASI bakım 12
14 BUCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE ASM bakım 12
15 BUCA TOKİ VSD bakım 12
16 ÇEŞME DALYAN 112 ASHİ bakım 12
17 ÇEŞME İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
18 ÇEŞME İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
19 ÇIĞLI 1 NOLU ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
20 ÇIĞLI ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
21 ÇIĞLI VSD bakım 12
22 DIKILI ILÇE SAĞLI MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
23 FOÇA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
24 GÜZELBAHÇE ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
25 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI bakım 12
26 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ A BLOK bakım 12
27 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ B BLOK bakım 12
28 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLIGON EK HIZM. BINASI bakım 12
29 KARABAĞLAR 2 NOLU SHM bakım 12
30 KARABAĞLAR ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HIZMET BINASI bakım 12
31 KARABURUN ENTEGRE DEVLET HASTANESI bakım 12
32 KARŞIYAKA 19 NOLU 15 TEMMUZ ASM bakım 12
33 KARŞIYAKA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI bakım 12
34 KARŞIYAKA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI bakım 12
35 KARŞIYAKA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI bakım 12
36 KARŞIYAKA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
37 KEMALPAŞA 1 NOLU 112 ASHI bakım 12
38 KEMALPAŞA 5 NOLU YUKARI KIZILCA ASM bakım 12
39 KEMALPAŞA AÇSAP bakım 12
40 KEMALPAŞA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
41 KINIK ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
42 KIRAZ ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
43 KONAK EMINE BAĞCIER 112 ASHI bakım 12
44 KONAK GÖZTEPE SAĞ. OCĞ. DIŞ. POLK. bakım 12
45 KONAK IKIÇEŞMELIK bakım 12
46 MENDERES ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
47 MENEMEN ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZI bakım 12
48 NARLIDERE 112 bakım 12
49 ÖDEMIŞ DISPANSER bakım 12
50 ÖDEMIŞ ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ-1 bakım 12
51 SEFERIHISAR ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
52 SELÇUK ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
53 TIRE ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
54 TORBALI AÇSAP bakım 12
55 TORBALI ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
56 URLA DEPOLAR bakım 12
57 URLA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
5. KISIM (5.KISIM KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (UPS) NIN PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 BALÇOVA KETEM (MAMOGRAFİ CİHAZI) bakım 3
2 BAYINDIR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
3 BAYRAKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (ALTINYOL) bakım 3
4 BAYRAKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (MANAVKUYU) bakım 3
5 BERGAMA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
6 BERGAMA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
7 BERGAMA KETEM (MAMOGRAFİ CİHAZI) bakım 3
8 BORNOVA ÇAMDİBİ 8 NOLU AÇSAP bakım 3
9 BORNOVA KETEM (MAMOGRAFİ CİHAZI) bakım 3
10 BUCA KETEM (MAMOGRAFİ CİHAZI) bakım 3
11 BUCA KETEM (MAMOGRAFİ CİHAZI KAYIT BİLGİSAYARI) bakım 3
12 ÇEŞME İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
13 DİKİLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
14 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ B BLOK bakım 3
15 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ A BLOK bakım 3
16 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SİSTEM ODASI bakım 3
17 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SİSTEM ODASI bakım 3
18 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI POLİGON bakım 3
19 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI POLİGON bakım 3
20 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI POLİGON bakım 3
21 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI POLİGON bakım 3
22 İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI bakım 3
23 İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI bakım 3
24 İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI bakım 3
25 İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI bakım 3
26 İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI bakım 3
27 KARABURUN İLÇE DEVLET HASTANESİ bakım 3
28 KARABURUN İLÇE DEVLET HASTANESİ bakım 3
29 KARABURUN İLÇE DEVLET HASTANESİ bakım 3
30 KARŞIYAKA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI bakım 3
31 KARŞIYAKA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (NERGİZ) bakım 3
32 KARŞIYAKA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (YENİ BİNA) bakım 3
33 KARŞIYAKA KETEM BİNASI bakım 3
34 KARŞIYAKA KETEM (MAMOGRAFİ CİHAZI) bakım 3
35 KARABAĞLAR KETEM (MAMOGRAFİ CİHAZI) bakım 3
36 KONAK KETEM (MAMOGRAFİ CİHAZI) bakım 3
37 MENEMEN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
38 MENEMEN KETEM (MAMOGRAFİ CİHAZI) bakım 3
39 NARLIDERE 112 KKM (KOMUTA KONTROL MERKEZİ) bakım 3
40 NARLIDERE 112 KKM (KOMUTA KONTROL MERKEZİ) bakım 3
41 NARLIDERE 112 KKM (KOMUTA KONTROL MERKEZİ) bakım 3
42 NARLIDERE 112 - TSM (BODRUM KAT) bakım 3
43 NARLIDERE 112 - DİŞ (BODRUM KAT) bakım 3
44 NARLIDERE 112 - TSM-ADSM (BODRUM KAT) bakım 3
45 NARLIDERE 112 KKM (BODRUM KAT) bakım 3
46 TORBALI KETEM (MAMOGRAFİ CİHAZI) bakım 3
47 TORBALI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
6. KISIM (6.KISIM VRF SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 NARLIDERE 112 KOMUTA KONTROL MERKEZI DIŞ ÜNITE bakım 2
2 NARLIDERE 112 KOMUTA KONTROL MERKEZI IÇ ÜNITE bakım 2
3 BERGAMA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ ÜNITE bakım 2
4 BERGAMA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ IÇ ÜNITE bakım 2
5 BAYRAKLI ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ ÜNITE bakım 2
6 BAYRAKLI ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ IÇ ÜNITE bakım 2
7 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KONAK ESKI DIŞ HASTANESI DIŞ ÜNITE bakım 2
8 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KONAK ESKI DIŞ HASTANESI IÇ ÜNITE bakım 2
9 KARABURUN ILÇE DEVLET HASTANESI DIŞ ÜNITE bakım 2
10 KARABURUN ILÇE DEVLET HASTANESI IÇ ÜNITE bakım 2
11 KARŞIYAKA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI DIŞ ÜNİTE bakım 2
12 KARŞIYAKA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İÇ ÜNİTE bakım 2
7. KISIM (7.KISIM MEDİKAL GAZ SİSTEMİ (ARGON, AZOT, HELYUM, KURU HAVA)- PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI (POLIGON) bakım 12
8. KISIM (8.KISIM OKSİJEN, VAKUM, AZOTPROTOKSİT, KURU HAVA SANTRALLERİ VE MERKEZİ GAZ SİSTEMLERİ TESİSATI-PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 KARABURUN ILÇE DEVLET HASTANESI bakım 4
9. KISIM (9.KISIM YANGIN HİDROFORLARI-PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLIGON EK BINA DIZEL YANGIN POMPASI bakım 2
2 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLIGON EK BINA ELEKTRIKLI YANGIN POMPASI bakım 2
3 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLIGON EK BINA ELEKTRIKLI JOKEY POMPASI bakım 2
4 NARLIDERE 112 KOMUTA KONTROL MERKEZI DIZEL YANGIN POMPASI bakım 2
5 NARLIDERE 112 KOMUTA KONTROL MERKEZI ELEKTRIKLI YANGIN POMPAS bakım 2
6 NARLIDERE 112 KOMUTA KONTROL MERKEZI ELEKTRIKLI JOKEY POMPAS bakım 2
7 KARABURUN ILÇE DEVLET HASTANESI DIZEL YANGIN POMPASI bakım 2
8 KARABURUN ILÇE DEVLET HASTANESI ELEKTRIKLI YANGIN POMPAS bakım 2
9 KARABURUN ILÇE DEVLET HASTANESI ELEKTRIKLI JOKEY POMPAS bakım 2
10 MENEMEN ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DIZEL YANGIN POMPASI bakım 2
11 MENEMEN ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRIKLI YANGIN POMPAS bakım 2
12 MENEMEN ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRIKLI JOKEY POMPAS bakım 2
13 KARABAĞLAR ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖÇMEN SAĞLIĞI EĞITIM MERKEZI DIZEL YANGIN POMPASI bakım 2
14 KARABAĞLAR ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖÇMEN SAĞLIĞI EĞITIM MERKEZI ELEKTRIKLI YANGIN POMPASI bakım 2
15 KARABAĞLAR ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖÇMEN SAĞLIĞI EĞITIM MERKEZI ELEKTRIKLI JOKEY POMPASI bakım 2
10. KISIM (10.KISIM SOĞUTMA GRUBU VE FAN COİL- PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 NARLIDERE 112 KKM COOL MASTER MARKA SOĞUTMA GRUBU bakım 4
2 NARLIDERE 112 KKM FAN COIL bakım 4
3 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLIGON EK HIZMET BINASI SOĞUTMA GRUBU bakım 4
4 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLIGON EK HIZMET BINASI FAN COIL bakım 4
5 MENEMEN ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HIZMET BINASI SOĞUTMA GRUBU bakım 4
6 MENEMEN ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HIZMET BINASI FAN COIL bakım 4
7 KONAK ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KETEM SOĞUTMA GRUBU bakım 4
8 KONAK ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KETEM FAN COIL bakım 4
11. KISIM (11.KISIM JENERATÖR- PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ A BLOK - İŞBİR 275 KVA bakım 4
2 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ A BLOK- TEKSAN 440 KVA bakım 4
3 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ B BLOK - İŞBİR 250 KVA bakım 4
4 İL SAĞLIK URLA AMBAR BİRİMİ - ATALANTA 100 KVA bakım 4
5 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLİGON EK BİNA - TEKSAN 550 KVA bakım 4
6 ALİAĞA İLÇE SAĞLIK - TEKSAN 68 KVA bakım 4
7 BALÇOVA İSM- EMSA 52 KVA bakım 4
8 BAYINDIR İSM- EMSA 22KVA bakım 4
9 BAYRAKLI İSM - NK POWER 206 KVA bakım 4
10 BERGAMA İSM - AKSA 550 KVA bakım 4
11 BEYDAĞ İSM - EMSA 70 KVA bakım 4
12 BORNOVA ÇAMDİBİ 8 NOLU AÇSAP - EMSA 165 KVA bakım 4
13 BORNOVA İLÇE SAĞLIK - AKSA 30 KVA bakım 4
14 BORNOVA GÖÇMEN SAĞLIĞI - TMG POWER 55 KVA bakım 4
15 BUCA GÖÇMEN SAĞLIĞI BİRİMİ- TMG POWER 55 KVA bakım 4
16 BUCA İSM EK BİNA- EMSA 70 KVA bakım 4
17 BUCA TOKİ VSD - AKSA 70 KVA bakım 4
18 ÇEŞME ISM DALYAN HIZMET BINASI - AKSA 202 KVA bakım 4
19 ÇEŞME ISM ALAÇATI EK BINASI - TEKSAN 68KVA bakım 4
20 ÇEŞME ISM EK BINA VE 1 NOLU ASM - EURO ENERGY 110 KVA bakım 4
21 ÇIĞLI ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - IŞBIR 70 KVA bakım 4
22 DIKILI ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - GÜÇBIR 50KVA bakım 4
23 FOÇA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - TEKSAN 46 VA bakım 4
24 FOÇA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - NK POWER 44 VA bakım 4
25 GAZIEMIR ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - UZTECH 110 KVA bakım 4
26 GÜZELBAHÇE ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - TEKSAN 46KVA bakım 4
27 KARABAĞLAR ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - EMSA 150 KVA bakım 4
28 KARABAĞLAR ISM ÇAĞDAŞ KAHRAMAN EK HİZMET BİNASI - AKSA 115 KVA bakım 4
29 KARABAĞLAR GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ - ULUGÜÇ 22 KVA bakım 4
30 KARABURUN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - EMSA 700 KVA bakım 4
31 KARŞIYAKA VSD, KETEM VE 14 NOLU AÇSAP MERKEZİ - EMSA 110 KVA bakım 4
32 KARŞIYAKA İSM EK BİNA - EMSA 70 KVA bakım 4
33 KARŞIYAKA İSM EK BİNA (DONANMACI MAH.) İŞBİR 40 KVA bakım 4
34 KARŞIYAKA LABORATUVAR - EMSA 70 KVA bakım 4
35 KEMALPAŞA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - GENPOWER 50 KVA bakım 4
36 KINIK ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - UZTECH 110 KVA bakım 4
37 KIRAZ ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - GENPOWER 77 KVA bakım 4
38 KONAK ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - EMSA 110KVA bakım 4
39 KONAK ISM GÖZTEPE EK BINA - GENPOWER 30KVA bakım 4
40 KONAK IKIÇEŞMELIK GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZI - ANTOR 10KVA bakım 4
41 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI 1 - AKSA 110 KVA bakım 4
42 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI 2 - AKSA 115 KVA bakım 4
43 MENDERES ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - GÜÇBIR 165KVA bakım 4
44 MENDERES ISM GÜMÜLDÜR NÖBET BIRIMI - TEKSAN 34 KVA bakım 4
45 MENEMEN ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - ÇUKUROVA 400 KVA bakım 4
46 MENEMEN ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - NOVA ENERJI 6,8KVA bakım 4
47 112 NARLIDERE SAĞLIK KOMPLEKSI - TEKSAN 587KVA bakım 4
48 112 NARLIDERE SAĞLIK KOMPLEKSI - TEKSAN 587 KVA bakım 4
49 ÖDEMIŞ ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - AKSA 115 KVA bakım 4
50 SEFERIHISAR ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - TEKSAN 68 KVA bakım 4
51 SELÇUK ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - TEKSAN 46KVA bakım 4
52 TIRE ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - GENPOWER 77 KVA bakım 4
53 TIRE AÇSAP, VSD - AKSA 50KVA bakım 4
54 TORBALI ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - AKSA 145 KVA bakım 4
55 URLA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - REAL 56KVA bakım 4
12. KISIM (12.KISIM BRÜLÖR VE KALORİFER KAZANI- PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KONAK -TERMODINAMIK- 465 KW bakım 1
2 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KONAK - YETSAN - 581 KW bakım 1
3 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLIGON EK BINA -ERENSAN - 350 KW bakım 1
4 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI POLIGON - ISSY- 291 KW bakım 1
5 NARLIDERE 112 KOMUTA KONTROL MERKEZI-EMAS-930KW bakım 1
6 KARABURUN ILÇE DEVLET HASTANESI-ALARKO-174KW bakım 1
13. KISIM (13.KISIM AŞI-İLAÇ ODASI, KATI ATIK-YEMEKHANE SOĞUK ODASI SİSTEMİ-PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLIGON EK BINASI 14.000 KCAL/H bakım 6
2 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLIGON EK BINA 3000 KCAL/H bakım 6
3 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI 4000KCAL/H bakım 6
4 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKAYA EK HIZMET BINASI 5000 KCAL/H bakım 6
5 BAYRAKLI ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 5000KCAL/H bakım 6
6 BERGAMA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 5500KCAL/H bakım 6
7 KARABAĞLAR ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖÇMEN 4000 KCAL/H bakım 6
8 KARŞIYAKA ILÇE SAĞLIK EK BINA 4000KCAL/H bakım 6
9 KONAK ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3000KCAL/H bakım 6
10 MENEMEN ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 5500KCAL/H bakım 6
11 ÖDEMIŞ ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3000KCAL/H bakım 6
12 TORBALI ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1500KCAL/H bakım 6
13 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI 3000KCAL/H bakım 6
14 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLIGON EK BINASI 3500KCAL/H bakım 6
15 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ESKI DIŞ HASTANESI 8000KCAL/H bakım 6

İhale Adı 2021 Yılı Periyodik Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 2021 YILI PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI

HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

b) Adresi: İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sümer Mah. 451 Sok. No: 2 K:3 35260 - KONAK / İZMİR

c) Telefon numarası: 4443501-2373

ç) Faks numarası: 2324847486

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Uzman Elvan ÜZÜM SARIAVCI - Sür. İşçi Betül DEMEZ ŞAFAK

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2021 YILI PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI

b) Miktarı ve türü:

13 Kısım 237 Kalem Periyodik Bakım ve Onarım Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Teknik Şartnamelerde ayrıntılı olarak yerleri belirtilen İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binaları ve Bağlı Sağlık Tesisleri Hizmet Binaları

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası:2020/579415

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ-Destek Hizmetleri Başkanlığı-Merkezi Satınalma-Sümer Mh. 451 Sk. No.2 K:3 Konak-İZMİR

ç) İhalenin yapılacağı adres: İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ-Destek Hizmetleri Başkanlığı-İhale Salonu-Sümer Mh. 451 Sk. No.2 Konak-İZMİR

d) İhale tarihi: 27.11.2020

e) İhale saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI SÜMER MAH.451 SOKAK NO:2 K:3 KONAK İZMİR İHALE SALONU

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI SÜMER MAH. 451 SOKAK NO:2 K:3 KONAK İZMİR SATINALMA 1

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 32.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK015.3/H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK022.0/H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.4/H: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK024.5/H: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/H: Sunulmayacak Belgeler, Standart Form-KİK030.0/H: Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge

e) Bu madde boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu bent boş bırakılmıştır.

ı) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

{Belirtilmemiştir}

7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

7.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler :

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili :

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde - 17 Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1.

Bu ihalede kısım sayısı 13 (onüç) olup, istekliler her bir kısım için ayrı ayrı teklif verebileceği gibi işin tamamına da teklif verebilir. İstekliler kısım içindeki tüm kalemlere teklif vermek zorundadırlar. Aksi halde teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. VERGİ (KDV HARİÇ), RESİM, HARÇ VE BENZERİ GİDERLER, ULAŞIM GİDERLERİ, TEKLİF FİYATA DAHİL EDİLECEKTİR.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yüklenicinin ödeyeceği her türlü ulaşım, sigorta, vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler ile hizmet sunumu kapsamında çalıştırdığı personele ait giderler (maaş, SGK, yol, tazminat v.b.), yüklenicinin bakım ve onarım esnasında kullanacağı alet ,ekipmanlar ve sarf malzemeler ile  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğİ Kanununun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek ve buna ilişkin masraflar (İş Sağ.Güvenliği Eğitimi vb.) yüklenici tarafından karşılanacak olup teklif fiyata dahil edilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 25.04.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların HALK BANKASI BASMANE ŞUBESİ TR24 0001 2009 7330 0005 0000 46 IBAN NOLU KURUM HESABINA İHALE KAYIT NUMARASI, ŞİRKET ADI, VERGİ NOSU VE NE İÇİN YATIRILDIĞI DEKONTA AÇIK BİR ŞEKİLDE YAZILARAK YATIRILMASI VE MAKBUZLARIN TEKLİF ZARFININ İÇİNE SUNULMASI GEREKİR. İDAREMİZ VERGİ NUMARASI: KONAK VD. 4840722040 yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

35.2.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G./6. md)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39- Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6'sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9'u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin %9'u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6'sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 47 - Diğer Hususlar

47.1.

1. KISIM YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞİNE TEKLİF VERECEK İSTEKLİLERİN, İŞİN TEKNİK ŞARTNAMESİNDE AYRINTILI OLARAK BELİRTİLEN BAKIMI YAPILACAK OLAN CİHAZ MARKALARINDAN EN AZ BİRİNİN YETKİLİ SERVİSİ OLDUĞUNA DAİR BELGEYİ TEKLİF DOSYASINDA SUNMASI ZORUNLUDUR.

2.KISIM ASANSÖR-PERİYODİK BAKIM ONARIM VE FENNİ SORUMLULUK İŞİNE TEKLİF VERECEK İSTEKLİLERİN İHALE TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİLİK SÜRESİNİ DOLDURMAMIŞ ASANSÖR HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ VEYA SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİN TEKLİF DOSYASINDA SUNULMASI ZORUNLUDUR.

5. KISIM KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI(UPS) BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI, 6.KISIM VRF SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI, 7. KISIM HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ (ARGON, AZOT, HELYUM, KURU HAVA) BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI, 8.KISIM KARABURUN DEVLET HASTANESİ OKSİJEN. VAKUM. AZOTPROTOKSİT. KURU HAVA SANTRALLERİ VE MERKEZİ GAZ SİSİT BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI, 9.KISIM YANGIN HİDROFORLARI PERİYODİK BAKIMI HİZMETİ ALIMI, 10.KISIM SOĞUTMA GRUBU VE FANCOİL BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI, 11.KISIM JENERATÖR BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI, 12. KISIM BRÜLÖR VE KALORİFER KAZANI BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI VE 13.KISIM AŞI İLAÇ ODASI KATI ATIK-YEMEKHANE SOĞUK ODA SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI, İŞLERİNE TEKLİF VERECEK İSTEKLİLERİN, İLGİLİ İŞİ KAPSAYAN TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİ TEKLİF DOSYASINDA SUNMASI ZORUNLUDUR.

EK:

 

1. KISIM (1.KISIM YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ İLE FM-200 YANGIN ALGILAMA VE GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANA BİNA KONAK B BLOK bakım 3
2 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANA BİNA KONAK A BLOK bakım 3
3 NARLIDERE 112-TSM-ADSM BİNASI bakım 3
4 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI (HIFZISSIHHA) bakım 3
5 KARABURUN İLÇE DEVLET HASTANESİ bakım 3
6 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLİGON EK HİZMET BİNASI bakım 3
7 İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI- AMBAR BİRİMİ (ANA DEPO-URLA) bakım 3
8 URLA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
9 BAYINDIR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
10 BERGAMA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
11 DİKİLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
2. KISIM (2.KISIM ASANSÖR- PERİYODİK BAKIM ONARIM VE FENNİ SORUMLULUK)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 PERİYODİK BAKIM ONARIM VE FENNİ SORUMLULUK HİZMETİ puan 210.000
2 MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL REVİZYON VE BAKIM DIŞI İŞLER puan 290.000
3. KISIM (3.KISIM TRAFOLARIN İŞLETME SORUMLULUĞU VE PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 NARLIDERE 112 KKM 1000 KVA AREVA bakım 12
2 İL SAĞLIK POLİGON EK HİZMET BİNASI 1000 KVA TRANSTÜRK bakım 12
3 KARABURUN ENTEGRE DEVLET HASTANESİ 630 KVA BESE bakım 12
4 İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI 250KVA ESAŞ bakım 12
5 URLA DEPOLAR 160KVA bakım 12
6 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ B BLOK KONAK 630 KVA bakım 12
7 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ A BLOK 630 KVA bakım 12
4. KISIM (4.KISIM OG-AG ABONELİ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN BAKIM ONARIM VE TAKİBİ )
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 15 NOLU AHSİ VE ÇİĞLİ 6 NOLU ASM bakım 12
2 ALİAĞA AÇSAP bakım 12
3 BALÇOVA İLÇE SAĞLIK MÜD. bakım 12
4 BALÇOVA VSD bakım 12
5 BAYINDIR İLÇE SAĞ. MÜD. bakım 12
6 BAYRAKLI 2 NOLU SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ bakım 12
7 BAYRAKLI İLÇE SAĞ. MÜDÜRLÜĞÜ-2 bakım 12
8 BERGAMA İLÇE SAĞ. MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
9 BEYDAĞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE 112 NÖBET BİRİMİ bakım 12
10 BORNOVA 8 NOLU AÇSAP bakım 12
11 BORNOVA 9 NOLU AÇSAP bakım 12
12 BUCA AÇSAP S.S.Y.B. ZEKİYE SELVİLİ SAĞ. OCAĞI bakım 12
13 BUCA EK HİZMET BİNASI bakım 12
14 BUCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE ASM bakım 12
15 BUCA TOKİ VSD bakım 12
16 ÇEŞME DALYAN 112 ASHİ bakım 12
17 ÇEŞME İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
18 ÇEŞME İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
19 ÇIĞLI 1 NOLU ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
20 ÇIĞLI ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
21 ÇIĞLI VSD bakım 12
22 DIKILI ILÇE SAĞLI MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
23 FOÇA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
24 GÜZELBAHÇE ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
25 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI bakım 12
26 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ A BLOK bakım 12
27 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ B BLOK bakım 12
28 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLIGON EK HIZM. BINASI bakım 12
29 KARABAĞLAR 2 NOLU SHM bakım 12
30 KARABAĞLAR ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HIZMET BINASI bakım 12
31 KARABURUN ENTEGRE DEVLET HASTANESI bakım 12
32 KARŞIYAKA 19 NOLU 15 TEMMUZ ASM bakım 12
33 KARŞIYAKA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI bakım 12
34 KARŞIYAKA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI bakım 12
35 KARŞIYAKA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI bakım 12
36 KARŞIYAKA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
37 KEMALPAŞA 1 NOLU 112 ASHI bakım 12
38 KEMALPAŞA 5 NOLU YUKARI KIZILCA ASM bakım 12
39 KEMALPAŞA AÇSAP bakım 12
40 KEMALPAŞA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
41 KINIK ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
42 KIRAZ ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
43 KONAK EMINE BAĞCIER 112 ASHI bakım 12
44 KONAK GÖZTEPE SAĞ. OCĞ. DIŞ. POLK. bakım 12
45 KONAK IKIÇEŞMELIK bakım 12
46 MENDERES ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
47 MENEMEN ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZI bakım 12
48 NARLIDERE 112 bakım 12
49 ÖDEMIŞ DISPANSER bakım 12
50 ÖDEMIŞ ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ-1 bakım 12
51 SEFERIHISAR ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
52 SELÇUK ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
53 TIRE ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
54 TORBALI AÇSAP bakım 12
55 TORBALI ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
56 URLA DEPOLAR bakım 12
57 URLA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 12
5. KISIM (5.KISIM KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (UPS) NIN PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 BALÇOVA KETEM (MAMOGRAFİ CİHAZI) bakım 3
2 BAYINDIR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
3 BAYRAKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (ALTINYOL) bakım 3
4 BAYRAKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (MANAVKUYU) bakım 3
5 BERGAMA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
6 BERGAMA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
7 BERGAMA KETEM (MAMOGRAFİ CİHAZI) bakım 3
8 BORNOVA ÇAMDİBİ 8 NOLU AÇSAP bakım 3
9 BORNOVA KETEM (MAMOGRAFİ CİHAZI) bakım 3
10 BUCA KETEM (MAMOGRAFİ CİHAZI) bakım 3
11 BUCA KETEM (MAMOGRAFİ CİHAZI KAYIT BİLGİSAYARI) bakım 3
12 ÇEŞME İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
13 DİKİLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
14 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ B BLOK bakım 3
15 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ A BLOK bakım 3
16 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SİSTEM ODASI bakım 3
17 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SİSTEM ODASI bakım 3
18 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI POLİGON bakım 3
19 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI POLİGON bakım 3
20 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI POLİGON bakım 3
21 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI POLİGON bakım 3
22 İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI bakım 3
23 İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI bakım 3
24 İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI bakım 3
25 İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI bakım 3
26 İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI bakım 3
27 KARABURUN İLÇE DEVLET HASTANESİ bakım 3
28 KARABURUN İLÇE DEVLET HASTANESİ bakım 3
29 KARABURUN İLÇE DEVLET HASTANESİ bakım 3
30 KARŞIYAKA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI bakım 3
31 KARŞIYAKA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (NERGİZ) bakım 3
32 KARŞIYAKA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (YENİ BİNA) bakım 3
33 KARŞIYAKA KETEM BİNASI bakım 3
34 KARŞIYAKA KETEM (MAMOGRAFİ CİHAZI) bakım 3
35 KARABAĞLAR KETEM (MAMOGRAFİ CİHAZI) bakım 3
36 KONAK KETEM (MAMOGRAFİ CİHAZI) bakım 3
37 MENEMEN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
38 MENEMEN KETEM (MAMOGRAFİ CİHAZI) bakım 3
39 NARLIDERE 112 KKM (KOMUTA KONTROL MERKEZİ) bakım 3
40 NARLIDERE 112 KKM (KOMUTA KONTROL MERKEZİ) bakım 3
41 NARLIDERE 112 KKM (KOMUTA KONTROL MERKEZİ) bakım 3
42 NARLIDERE 112 - TSM (BODRUM KAT) bakım 3
43 NARLIDERE 112 - DİŞ (BODRUM KAT) bakım 3
44 NARLIDERE 112 - TSM-ADSM (BODRUM KAT) bakım 3
45 NARLIDERE 112 KKM (BODRUM KAT) bakım 3
46 TORBALI KETEM (MAMOGRAFİ CİHAZI) bakım 3
47 TORBALI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ bakım 3
6. KISIM (6.KISIM VRF SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 NARLIDERE 112 KOMUTA KONTROL MERKEZI DIŞ ÜNITE bakım 2
2 NARLIDERE 112 KOMUTA KONTROL MERKEZI IÇ ÜNITE bakım 2
3 BERGAMA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ ÜNITE bakım 2
4 BERGAMA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ IÇ ÜNITE bakım 2
5 BAYRAKLI ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ ÜNITE bakım 2
6 BAYRAKLI ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ IÇ ÜNITE bakım 2
7 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KONAK ESKI DIŞ HASTANESI DIŞ ÜNITE bakım 2
8 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KONAK ESKI DIŞ HASTANESI IÇ ÜNITE bakım 2
9 KARABURUN ILÇE DEVLET HASTANESI DIŞ ÜNITE bakım 2
10 KARABURUN ILÇE DEVLET HASTANESI IÇ ÜNITE bakım 2
11 KARŞIYAKA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI DIŞ ÜNİTE bakım 2
12 KARŞIYAKA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İÇ ÜNİTE bakım 2
7. KISIM (7.KISIM MEDİKAL GAZ SİSTEMİ (ARGON, AZOT, HELYUM, KURU HAVA)- PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI (POLIGON) bakım 12
8. KISIM (8.KISIM OKSİJEN, VAKUM, AZOTPROTOKSİT, KURU HAVA SANTRALLERİ VE MERKEZİ GAZ SİSTEMLERİ TESİSATI-PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 KARABURUN ILÇE DEVLET HASTANESI bakım 4
9. KISIM (9.KISIM YANGIN HİDROFORLARI-PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLIGON EK BINA DIZEL YANGIN POMPASI bakım 2
2 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLIGON EK BINA ELEKTRIKLI YANGIN POMPASI bakım 2
3 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLIGON EK BINA ELEKTRIKLI JOKEY POMPASI bakım 2
4 NARLIDERE 112 KOMUTA KONTROL MERKEZI DIZEL YANGIN POMPASI bakım 2
5 NARLIDERE 112 KOMUTA KONTROL MERKEZI ELEKTRIKLI YANGIN POMPAS bakım 2
6 NARLIDERE 112 KOMUTA KONTROL MERKEZI ELEKTRIKLI JOKEY POMPAS bakım 2
7 KARABURUN ILÇE DEVLET HASTANESI DIZEL YANGIN POMPASI bakım 2
8 KARABURUN ILÇE DEVLET HASTANESI ELEKTRIKLI YANGIN POMPAS bakım 2
9 KARABURUN ILÇE DEVLET HASTANESI ELEKTRIKLI JOKEY POMPAS bakım 2
10 MENEMEN ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DIZEL YANGIN POMPASI bakım 2
11 MENEMEN ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRIKLI YANGIN POMPAS bakım 2
12 MENEMEN ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRIKLI JOKEY POMPAS bakım 2
13 KARABAĞLAR ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖÇMEN SAĞLIĞI EĞITIM MERKEZI DIZEL YANGIN POMPASI bakım 2
14 KARABAĞLAR ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖÇMEN SAĞLIĞI EĞITIM MERKEZI ELEKTRIKLI YANGIN POMPASI bakım 2
15 KARABAĞLAR ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖÇMEN SAĞLIĞI EĞITIM MERKEZI ELEKTRIKLI JOKEY POMPASI bakım 2
10. KISIM (10.KISIM SOĞUTMA GRUBU VE FAN COİL- PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 NARLIDERE 112 KKM COOL MASTER MARKA SOĞUTMA GRUBU bakım 4
2 NARLIDERE 112 KKM FAN COIL bakım 4
3 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLIGON EK HIZMET BINASI SOĞUTMA GRUBU bakım 4
4 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLIGON EK HIZMET BINASI FAN COIL bakım 4
5 MENEMEN ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HIZMET BINASI SOĞUTMA GRUBU bakım 4
6 MENEMEN ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK HIZMET BINASI FAN COIL bakım 4
7 KONAK ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KETEM SOĞUTMA GRUBU bakım 4
8 KONAK ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KETEM FAN COIL bakım 4
11. KISIM (11.KISIM JENERATÖR- PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ A BLOK - İŞBİR 275 KVA bakım 4
2 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ A BLOK- TEKSAN 440 KVA bakım 4
3 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ B BLOK - İŞBİR 250 KVA bakım 4
4 İL SAĞLIK URLA AMBAR BİRİMİ - ATALANTA 100 KVA bakım 4
5 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLİGON EK BİNA - TEKSAN 550 KVA bakım 4
6 ALİAĞA İLÇE SAĞLIK - TEKSAN 68 KVA bakım 4
7 BALÇOVA İSM- EMSA 52 KVA bakım 4
8 BAYINDIR İSM- EMSA 22KVA bakım 4
9 BAYRAKLI İSM - NK POWER 206 KVA bakım 4
10 BERGAMA İSM - AKSA 550 KVA bakım 4
11 BEYDAĞ İSM - EMSA 70 KVA bakım 4
12 BORNOVA ÇAMDİBİ 8 NOLU AÇSAP - EMSA 165 KVA bakım 4
13 BORNOVA İLÇE SAĞLIK - AKSA 30 KVA bakım 4
14 BORNOVA GÖÇMEN SAĞLIĞI - TMG POWER 55 KVA bakım 4
15 BUCA GÖÇMEN SAĞLIĞI BİRİMİ- TMG POWER 55 KVA bakım 4
16 BUCA İSM EK BİNA- EMSA 70 KVA bakım 4
17 BUCA TOKİ VSD - AKSA 70 KVA bakım 4
18 ÇEŞME ISM DALYAN HIZMET BINASI - AKSA 202 KVA bakım 4
19 ÇEŞME ISM ALAÇATI EK BINASI - TEKSAN 68KVA bakım 4
20 ÇEŞME ISM EK BINA VE 1 NOLU ASM - EURO ENERGY 110 KVA bakım 4
21 ÇIĞLI ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - IŞBIR 70 KVA bakım 4
22 DIKILI ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - GÜÇBIR 50KVA bakım 4
23 FOÇA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - TEKSAN 46 VA bakım 4
24 FOÇA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - NK POWER 44 VA bakım 4
25 GAZIEMIR ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - UZTECH 110 KVA bakım 4
26 GÜZELBAHÇE ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - TEKSAN 46KVA bakım 4
27 KARABAĞLAR ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - EMSA 150 KVA bakım 4
28 KARABAĞLAR ISM ÇAĞDAŞ KAHRAMAN EK HİZMET BİNASI - AKSA 115 KVA bakım 4
29 KARABAĞLAR GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ - ULUGÜÇ 22 KVA bakım 4
30 KARABURUN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - EMSA 700 KVA bakım 4
31 KARŞIYAKA VSD, KETEM VE 14 NOLU AÇSAP MERKEZİ - EMSA 110 KVA bakım 4
32 KARŞIYAKA İSM EK BİNA - EMSA 70 KVA bakım 4
33 KARŞIYAKA İSM EK BİNA (DONANMACI MAH.) İŞBİR 40 KVA bakım 4
34 KARŞIYAKA LABORATUVAR - EMSA 70 KVA bakım 4
35 KEMALPAŞA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - GENPOWER 50 KVA bakım 4
36 KINIK ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - UZTECH 110 KVA bakım 4
37 KIRAZ ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - GENPOWER 77 KVA bakım 4
38 KONAK ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - EMSA 110KVA bakım 4
39 KONAK ISM GÖZTEPE EK BINA - GENPOWER 30KVA bakım 4
40 KONAK IKIÇEŞMELIK GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZI - ANTOR 10KVA bakım 4
41 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI 1 - AKSA 110 KVA bakım 4
42 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI 2 - AKSA 115 KVA bakım 4
43 MENDERES ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - GÜÇBIR 165KVA bakım 4
44 MENDERES ISM GÜMÜLDÜR NÖBET BIRIMI - TEKSAN 34 KVA bakım 4
45 MENEMEN ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - ÇUKUROVA 400 KVA bakım 4
46 MENEMEN ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - NOVA ENERJI 6,8KVA bakım 4
47 112 NARLIDERE SAĞLIK KOMPLEKSI - TEKSAN 587KVA bakım 4
48 112 NARLIDERE SAĞLIK KOMPLEKSI - TEKSAN 587 KVA bakım 4
49 ÖDEMIŞ ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - AKSA 115 KVA bakım 4
50 SEFERIHISAR ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - TEKSAN 68 KVA bakım 4
51 SELÇUK ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - TEKSAN 46KVA bakım 4
52 TIRE ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - GENPOWER 77 KVA bakım 4
53 TIRE AÇSAP, VSD - AKSA 50KVA bakım 4
54 TORBALI ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - AKSA 145 KVA bakım 4
55 URLA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - REAL 56KVA bakım 4
12. KISIM (12.KISIM BRÜLÖR VE KALORİFER KAZANI- PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KONAK -TERMODINAMIK- 465 KW bakım 1
2 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KONAK - YETSAN - 581 KW bakım 1
3 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLIGON EK BINA -ERENSAN - 350 KW bakım 1
4 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI POLIGON - ISSY- 291 KW bakım 1
5 NARLIDERE 112 KOMUTA KONTROL MERKEZI-EMAS-930KW bakım 1
6 KARABURUN ILÇE DEVLET HASTANESI-ALARKO-174KW bakım 1
13. KISIM (13.KISIM AŞI-İLAÇ ODASI, KATI ATIK-YEMEKHANE SOĞUK ODASI SİSTEMİ-PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLIGON EK BINASI 14.000 KCAL/H bakım 6
2 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLIGON EK BINA 3000 KCAL/H bakım 6
3 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI 4000KCAL/H bakım 6
4 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKAYA EK HIZMET BINASI 5000 KCAL/H bakım 6
5 BAYRAKLI ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 5000KCAL/H bakım 6
6 BERGAMA ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 5500KCAL/H bakım 6
7 KARABAĞLAR ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖÇMEN 4000 KCAL/H bakım 6
8 KARŞIYAKA ILÇE SAĞLIK EK BINA 4000KCAL/H bakım 6
9 KONAK ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3000KCAL/H bakım 6
10 MENEMEN ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 5500KCAL/H bakım 6
11 ÖDEMIŞ ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3000KCAL/H bakım 6
12 TORBALI ILÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1500KCAL/H bakım 6
13 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI 3000KCAL/H bakım 6
14 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ POLIGON EK BINASI 3500KCAL/H bakım 6
15 IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ESKI DIŞ HASTANESI 8000KCAL/H bakım 6
Okas Kodu Okas Açıklaması
75251110 Yangından koruma hizmetleri
50530000 Makine ve ekipmanların bakım ve onarım hizmetleri
50532200 Trafoların bakım ve onarım hizmetleri
50531200 Gaz cihazları bakım hizmetleri

< GERİ DÖN