Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2020/449286

İhale No: 2020/449286
İhale Adı Teknik Birim Malzeme Alımı
 • İhale No 2020/449286
 • Şehir Trabzon
 • İhale Tarihi 02.12.2020 10:30
 • Eklenme Tarihi 27.10.2020 04:16
 • Telefon 4623415630
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri S.B.Ü. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ Kaşüstü Kampusü 1. Kat Toplantı Salonu ( Kaşüstü Mah.Topal Osman Sok. No:7 Yomra / TRABZON)
 • İşin Yeri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Teknik Birim Tüketim Depo ve Bağlı Birimleri
 • Kurum Numune Hastanesi - Trabzon Kanuni Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli İhale Tekliflere Kapalı, Teklifler Değerlendiriliyor
İhale Adı Teknik Birim Malzeme Alımı
TEKNİK BİRİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TEKNİK BİRİM MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2020/449286
1-İdarenin
a) Adresi:Kaşüstü Mah.Topal Osman Sk.No:7 61040 Kaşüstü Yomra/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası:4623415630 - 4623415654
c) Elektronik Posta Adresi:trabzonkanunieah@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
210 Kalem Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Teknik Birim Tüketim Depo ve Bağlı Birimleri
c) Teslim tarihi:Öngörülen işe başlama tarihi 01.01.2021 tarihidir. İdarenin yazılı talebi ile faks veya mail/e-posta yoluyla bildirilen sipariş miktarları en geç 10 (On) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. İhale dokümanında belirtilen mücbir sebepler veya verilen siparişin tamamının mücbir sebepler dışında başka bir zorunluluktan teslim edilemeyeceğinin haklı gerekçelerle dayanarak yüklenici tarafından belgelendirilmesi haricinde, sağlık tesisinin siparişi oranında teslimat gerçekleşecek, siparişin bölünerek farklı zamanlarda teslimat yapılmayacaktır. İhaledeki malzemelerin teslimi 31/12/2021 tarihine kadar peyder pey olarak gerçekleşecektir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: S.B.Ü. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ Kaşüstü Kampusü 1. Kat Toplantı Salonu ( Kaşüstü Mah.Topal Osman Sok. No:7 Yomra / TRABZON)
b) Tarihi ve saati:02.12.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1)-Ürünler en az 2 (İki)  yıl garanti kapsamında olmalıdır (Ayrıntılı düzenleme Teknik Şartnamede belirtilmiş). Garanti süresi malzemelerin/ürünlerin ilgili depoya teslimatından sonra başlar. Garanti süresi içerisinde hatalı ve/veya arızalı malzemeler/ürünler 5 (Beş) gün içerisinde yenileri ile değiştirilecektir. Garanti taahhütnamesi ve, hatalı ve/veya arızalı ürünlerin yeni ürün ile değiştirileceğine dair taahhütname ihale dosyasında sunulacaktır.

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

1)-TSE Belgelerinin (Ayrıntılar teknik şartnamede belirtilmiştir) aslı veya noter onaylı sureti  ihale dosyasında/teklif dosyasında sunulacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İstekliler teklif ettikleri ürünlerin numunelerini ihale tarih ve saatinden önce Satın Alma Birimine teslim edecek olup, numune üzerinde kalem sıra no,firma adı  yazılı olacaktır. İhtiyaç listesinde belirtilen kısmı oluşturan tüm kalemler için ayrı ayrı  birer adet numune teslim edilecektir. Herhangi bir kalem için numune vermeyen istekliler o kalemde değerlendirme dışı tutulacaktır. İhale kalem sırası ile numune sıra numarası arasındaki uyumsuzluktan firma sorumludur. Ayrıca numune teslimatı için teslim tutanağı hazırlanacak ve numuneler tutanak ile teslim edilecektir. Numune değerlendirmesi için ürünün numunesi haricinde hiçbir metaryal kabul edilmeyecek, numune sunmayanlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2-Teklif edilen ürünlerin teknik özelliklerini gösterir katalog, broşürler  ihale dosyasında sunulacaktır. 

3-İdari şartnamede belirtilmeyen hususlar için teknik şartname hükümleri doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır. İdari şartnamede belirtilen belgeler dışında Teknik şartnamelerde ürünlerin teknik özellilkleri ile ilgili istenilen belge, taahhütler ve açıklamalar varsa bu belgeler ihale dosyasında sunulacak, numune ve teklif  değerlendirme aşamasında bu belgeler aranacak ve belgeleri sunmayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
1)-TSE Belgelerinin (Ayrıntılar teknik şartnamede belirtilmiştir) 2)-Malzemelerin tümü üretildiği fabrikanın en kaliteli markası olacaktır ve belgelendirilecektir. 3)-Ürünlere Ait Katalog
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü Teknik Birim Malzeme satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar S.B.Ü. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi (Kaşüstü Mah.Topal Osman Sok. No:7 Yomra / TRABZON) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Adı Teknik Birim Malzeme Alımı
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 NORMAL ERKEK FİŞ RF ERKEK FİŞ adet 100
2 KONNEKTÖRLER RGU 6 KONNEKTÖR adet 100
3 KONNEKTÖRLER KONDANSATÖR 50 VOLT (100 UF FARAT ) adet 50
4 ANTEN KABLOSU ANTEN KABLOSU metre 500
5 PANO İÇİ GÜÇ KAYNAĞI GÜÇ KAYNAĞI (0-30 VOLT DC AYARLI KISA DEVRE KORUMALI) adet 1
6 OTOMATİK SİGORTALAR CAM SİGORTA 15 A adet 20
7 OTOMATİK SİGORTALAR CAM SİGORTA 3 A adet 20
8 KONDEKTÖR KONDANSATÖR 450 VOLT (22 UF FARAT) adet 20
9 TORNAVİDALAR VE TORNAVİDA UÇLARI SAATÇİ TORNAVİDA TAKIMI SAATÇİ TORNAVİDA TAKIMI adet 1
10 MUH.ANAHTAR İKİLİ ON7OFF ANAHTAR adet 10
11 MUH.ANAHTAR DÖRTLÜ ON7OFF ANAHTAR adet 10
12 MUH.ANAHTAR MİNİ ON7OFF ANAHTAR adet 10
13 MUH.ANAHTAR TEKLİ ON/OFF ANAHTAR adet 10
14 ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI ELEKTRONİKÇİ CIMBIZ SETİ adet 1
15 REÇİNE HAVA TEMİZLEME REÇİNESİ adet 1
16 EKRAN KARTLARI TV BESLEME KARTI (VESTEL 17W25-3) adet 20
17 ANAKARTLAR TV ANA KARTI (VESTEL 17MB45M-3) adet 20
18 EKRAN KARTLARI TV BESLEME KARTI (GRİNDİG APDP-72A1-S.N-2955039202) adet 20
19 ANAKARTLAR TV ANA KARTI (GRİNDİG ZWU190R-3) adet 20
20 KÜÇÜK EL ALETİ BATARYALARI UYDU BULMA CİHAZI BATARYASI (E506085 MULTİBOX) adet 2
21 RULO BESLEME ÜNİTELERİ TV BESLEME HATTI (17PW27-2-110069) adet 10
22 NORMAL ERKEK FİŞ F- FİŞ adet 200
23 ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI 22 OHM DİRENÇ adet 50
24 ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI 1000 OHM DİRENÇ adet 50
25 ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI 470 OHM DİRENÇ adet 50
26 ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI ELEKTRONİK DEVRE ELEMENLARI (MF72 10D11-NTC) adet 20
27 TTR KABLOLAR HALOJEN FREE (3*2.5) HALOJEN FREE KABLO (3*2,5) metre 1.000
28 ANTİGRON KABLO ANTİİGRON HALOJEN FREE 3*1,5 HALOJEN FREE ANTİGRON (3*1,5) metre 500
29 TTR KABLOLAR TTR KABLO HALOJEN FREE 3*1,5 TTR KABLO HALOJEN FREE (3*1,5) metre 1.000
30 TTR KABLOLAR TTR OTOMASYON KABLOSU (4*1) metre 200
31 TTR KABLOLAR NYAF HALOJEN FREE 6MM KABLO MAVİ metre 100
32 TTR KABLOLAR HALOJEN FREE 6MM KABLO KIRMIZI metre 100
33 TTR KABLOLAR HALOJEN FREE 6MM KABLO KAHVERENGİ metre 100
34 TTR KABLOLAR HALOJEN FREE 2,5MM NYAF KABLO MAVİ metre 100
35 TTR KABLOLAR HALOJEN FREE 2,5MM NYAF KABLO KAHVERENGİ metre 100
36 TTR KABLOLAR HALOJEN FREE 2,5MM NYAF KABLO KIRMIZI metre 100
37 TTR KABLOLAR HALOJEN FREE 2,5MM NYAF KABLO SİYAH metre 100
38 PLASTİK BORULAR ÇUBUK BORU HALOJEN FREE 18 LİK metre 300
39 PLASTİK KANGAL BORULAR KANGAL BORU HALOJEN FREE 18 LİK metre 400
40 PLASTİK KANGAL BORULAR KANGAL SPİRAL BORU 18 LİK metre 200
41 GEÇMELİ KASA (PLASTİK) GEÇMELİ KASA TURUNCU adet 450
42 YUVARLAK BUAT KAPAĞI NORM YUVARLAK BUAT adet 150
43 PLASTİK DİRSEK PATENT DİRSEK 3'' DİRSEK KAUCUK 14 LÜK adet 250
44 KARE BUAT KAPAĞI KARE BUAT (15*15 TURUNCU) adet 30
45 GEÇMELİ KASA (PLASTİK) ALÇIPAN KASASI TEKLİ adet 150
46 GEÇMELİ KASA (PLASTİK) ALÇIPAN KASASI İKİLİ adet 100
47 GEÇMELİ KASA (PLASTİK) ALÇİPAN KASASI ÜÇLÜ adet 100
48 GEÇMELİ KASA (PLASTİK) ALÇİPAN KASASI DÖRTLÜ adet 100
49 SENSÖRLÜ LAMBALAR SENSÖRLÜ DUVAR LAMBA adet 10
50 LED ARMATÜR60*60 40W LED PANEL BACKLIGHT (36-40 WATT BEYAZ) adet 500
51 ARMATÜRLER ETANJ LED ARMATÜR (36-40 WATT BEYAZ) adet 300
52 OTOMATİK SİGORTALAR B-SİGORTA (1*10 AMPER) adet 30
53 OTOMATİK SİGORTALAR B-SİGORTA (1*16 AMPER) adet 50
54 OTOMATİK SİGORTALAR B-SİGORTA (1*25 AMPER) adet 50
55 OTOMATİK SİGORTALAR B-SİGORTA (1*20 AMPER) adet 50
56 OTOMATİK SİGORTALAR B-SİGORTA (3*20 AMPER) adet 10
57 OTOMATİK SİGORTALAR B-SİGORTA (3*25 AMPER) adet 10
58 OTOMATİK SİGORTALAR B-SİGORTA (3*40 AMPER) adet 10
59 AKIM RÖLELERİ KAÇAK AKIM ROLESİ (4*25 AMPER) adet 10
60 AKIM RÖLELERİ KAÇAK AKIM ROLESİ (4*40 AMPER) adet 10
61 AKIM RÖLELERİ KAÇAK AKIM ROLESİ (2*40 AMPER) adet 10
62 ELEKTRİK BANDI ELEKTRİK BANDI adet 200
63 ÇİFT YÖNLÜ BANTLAR 10 MM ÇİFT YÖNLÜ BANT (DAR) adet 25
64 ÇİFT YÖNLÜ BANTLAR 10 MM ÇİFT YÖNLÜ BANT (GENİŞ) adet 25
65 EMNİYET EMNİYET BANTI adet 10
66 İZOLE BANT İZALASYON BANTI adet 50
67 KABLO KANALI YAPIŞKAN KANAL (16*16) metre 100
68 KABLO KANALI YAPIŞKAN KANAL (25*16) metre 200
69 PAPUÇ KABLO PAPUCU 70 LİK adet 50
70 6 LIK YÜKSÜK İZOLELİ KABLO YÜKSÜK 6MM adet 200
71 6 LIK YÜKSÜK İZOLELİ KABLO YÜKSÜK 2,5MM adet 200
72 6 LIK YÜKSÜK İZOLELİ KABLO YÜKSÜK 10MM adet 100
73 NORMAL ERKEK FİŞ KAUÇUK ERKEK FİŞ adet 15
74 KABLO SOYMA PENSİ KABLO SOYMA JOKER adet 5
75 FALÇATA AĞZI FALÇATA adet 10
76 FALÇATA AĞZI FALÇATA AĞZI kutu 10
77 MAKASLAR KABLO KESME MAKASI 20M adet 2
78 MAKASLAR KABLO KESME MAKASI 70MM adet 2
79 AYARLI PENSE PAPUÇ PENSESİ (KÜÇÜK BOY 6MM-70MM) adet 1
80 KARGABURUNLAR KARGA BURUN adet 3
81 YAN KESKİ YAN KESKİ 180 LİK adet 5
82 İZOLELİ DÜZ PENSE PENSE 180 LİK adet 5
83 İZOLELİ DÜZ PENSE PENSE 160 LİK adet 2
84 FAZ KONTROL KALEMİ KONTROL KALEMİ KÜÇÜK adet 10
85 FAZ KONTROL KALEMİ KONTROL KALEMİ BÜYÜK adet 25
86 ALYAN ANAHTAR SETİ T ALYAN TAKIMI adet 6
87 TORNAVİDALAR VE TORNAVİDA UÇLARI YILDIZ TORNAVİDA TAKIMI YILDIZ TORNAVİDA TAKIMI BÜYÜK (12 ADET) takım 2
88 TORNAVİDALAR VE TORNAVİDA UÇLARI YILDIZ TORNAVİDA KISA YILDIZ TORNAVİDA TAKIMI KÜÇÜK (12 ADET) takım 2
89 TORNAVİDALAR VE TORNAVİDA UÇLARI YILDIZ UÇ (PZ1 70MM) adet 20
90 MATKAP TORNAVİDA UCU YILDIZ YILDIZ UÇ (PZ2 70MM) adet 20
91 FLUORESAN LAMBALAR FLUORESAN LAMBA (18WATT BEYAZ) adet 3.000
92 TMS KOMPLE TMŞ ŞALTER 160 AMPER adet 2
93 TMS KOMPLE TMŞ ŞALTER 125 AMPER adet 2
94 TMS KOMPLE TMŞ ŞALTER 100 AMPER adet 2
95 TMS KOMPLE TMŞ ŞALTER 80 AMPER adet 4
96 İSPİRAL TAŞI TAŞLAMA (BÜYÜK) AVUÇ İÇİ TAŞLAMA SPİRAL adet 2
97 ŞARJLI MATKAP ŞARZLI MATKAP adet 2
98 UPS TOPRAKLI ERKEK FİŞ ERKEK L FİŞ adet 150
99 YERALTI KABLO BUATLARI KABLO TAKİP CİHAZI (BİLİ BİLİ) adet 4
100 MENTEŞELER DÜZ TAS MENTEŞE adet 1.000
101 KAPI KİLİTLERİ STANDART SİLİNDİRLİ 164 GNC KİLİT adet 250
102 KAPI KİLİDİ SADE FİŞESİ BAREL BAREL adet 250
103 ŞEFFAF SİLİKON ŞEFFAF SİLİKON adet 100
104 ZIMBA TELİ BÜYÜK BOY ZIMBA TELİ MOBİLYA paket 10
105 DOLAP AYAĞI(10LUK AYARLI YUVARLAK METAL) DOLAP AYAĞI(10LUK AYARLI YUVARLAK METAL) adet 500
106 MOBİLYA RENDESİ DÜZ RENDE TIĞI adet 2
107 AHŞAP METRE AHŞAP METRE adet 5
108 MONTAJ KÖPÜKLERİ KÖPÜK (650 GR) adet 48
109 TORNAVİDALAR VE TORNAVİDA UÇLARI P.Z.2 VİDALAMA UCU 5 LİK adet 30
110 DEKOPAJ MAKİNESİ DEKOBAJ BİÇAĞI adet 40
111 ASKI METAL ELBİSE ASKISI adet 250
112 RULO ZIMPARA RULO ZIMPARA 60 LIK metre 20
113 MENTEŞELER DÜZ KAPI MENTEŞE adet 100
114 ZIMPARA YAPIŞKANLI ZIMPARA 60 LIK adet 50
115 ZIMPARA YAPIŞKANLI ZIMPARA 80 LİK adet 50
116 HIZLI YAPIŞTIRICILAR HIZLI YAPIŞTIRICI 200ML adet 25
117 TAKOZ ZIMPARA TAKOZU (SPRAL İÇİN) adet 5
118 DOLAP KULPU METAL KULP 96 LIK adet 300
119 SUNTALAMLAR M.D.F (366*183*18MM) adet 200
120 SUNTALAMLAR ARKALIK 3MM ARKALIK (210*170*3MM) adet 100
121 İZOLE BANT PVC BANT 0,4MM PVC BANT 0,40 metre 2.000
122 ANA BANT PVC MOBİLYA BANDI(0,80 KALINLIKTA) PVC BANT 0,80 metre 1.500
123 METAL DELME PANÇ PANÇ TAKIM adet 2
124 MATKAP UCU HİLTİ AHŞAP MATKAP UCU 2,5MM adet 30
125 MATKAP UCU HİLTİ MATKAP UCU (14MM YAPRAK AHŞAP) adet 3
126 MATKAP UCU HİLTİ MATKAP UCU (16MM AHŞAP YAPRAK) adet 3
127 MATKAP UCU HİLTİ MATKAP UCU (18MM AHŞAP YAPRAK) adet 3
128 MATKAP UCU HİLTİ MATKAP UCU (20MM AHŞAP YAPRAK) adet 3
129 MATKAP UCU HİLTİ MATKAP UCU (22MM AHŞAP YAPRAK) adet 3
130 NİPEL DEMİR 1/2" GALVENİZ NİPEL1 1/4 adet 10
131 NİPEL DEMİR 1/2" GALVENİZ NİPEL 2 adet 10
132 NİPEL DEMİR 1/2" GALVENİZ NİPEL 1 adet 10
133 DOLAP KİLİTLERİ KARE DOLAP KİLİDİ KARE DOLAP KİLİDİ adet 100
134 DEMİR BORU GALVENİZ BORU 1 1/4 adet 10
135 DEMİR BORU GALVENİZ BORU 1 1/2 adet 10
136 DEMİR BORU GALVENİZ BORU 2 adet 5
137 DEMİR BORU GALVENİZ BORU 2 1/2 adet 3
138 DEMİR BORU GALVENİZ BORU 3 adet 3
139 REDİKSİYON DİRSEKLER 3'' PATENT DİRSEK PATENT DİRSEK 3 adet 6
140 PLASTİK DİRSEK PATENT DİRSEK 2 1/2'' PATENT DİRSEK 2 1/2 adet 6
141 REDİKSİYON DİRSEKLER 2'' PATENT DİRSEK PATENT DİRSEK 2'' adet 10
142 REDİKSİYON DİRSEKLER 1, 1/2'' PATENT DİRSEK PATENT DİRSEK 1 1/2 adet 10
143 REDİKSİYON DİRSEKLER 1,1/4'' PATENT DİRSEK PATENT DİRSEK 1 1/4 adet 10
144 DİRSEK DEMİR 1/2" AÇIK 1 1/4 DİRSEK GALVENİZ DİRSEK 1 1/4 adet 10
145 DİRSEK DEMİR 1/2" AÇIK 1 1/2DİRSEK GALVENİZ DİRSEK 1 1/2 adet 10
146 DİRSEK DEMİR 1/2" AÇIK GALVENİZ DİRSEK 2'' adet 10
147 3/4 DİRSEK GALVANİZ GALVENİZ DİRSEK 1'' adet 20
148 KLOZET KAPAĞI KLOZET KAPAĞI adet 100
149 KÖRÜKLÜ GADA KÖRÜKLÜ GADA adet 30
150 LAVABO SİFONLARI LAVABO SİFONU adet 200
151 SU FİSKİYESİ VE MALZEMELERİ FİSKİYE TAKIMI adet 100
152 SARI NİPEL 3/8 SARI NİPEL 3/8 adet 50
153 SARI REKOR SARI TE 3/8 adet 50
154 ÇİFT TARAFLI KÖPÜK BANT ÇİFT TARAFLI adet 30
155 KROM BORU KROM TE adet 30
156 MUSLUK KISA KISA MUSLUK adet 30
157 MUSLUK UZUN UZUN MUSLUK adet 30
158 SALMASTRA MUSLUK SALMASTRA adet 50
159 LAVABO BATARYASI TASARRUFLU LAVABO BATARYASI adet 30
160 TEK GİRİŞLİ BATARYA EVYE BATARYASI EVYE BATARYA adet 10
161 FOTOSELLİ BATARYA ELEKTRİKLİ FOTOSELLİ BATARYA adet 30
162 ÇELİK BAĞLANTI 3/8den 3/8,e 30mm ÇELİK SPRAL (3/8 3/8 30CM) adet 100
163 ÇELİK BORU ÇELİK SPRAL (3/8-1/2 50 CM) ÇELİK SPRAL (3/8 3/8 50CM) adet 100
164 METAL MONTAJ APARATI LAVABO MONTAJ VİDASI adet 50
165 TEFLON BANT TEFLON BANT adet 1.000
166 BORULAR BORU 20MM 20MM BORU metre 400
167 REZERVUAR İÇ TAKIMLARI KLOZET İÇ TAKIMI adet 100
168 İZOLE BANT İZOLE BANT PVC İZALASYON BANDI adet 30
169 TE DİRSEKLER DİRSEK 25MM adet 200
170 AYNALAR AYNA 50*60 adet 30
171 KARGABURUNLAR KARGABURUN PENSE adet 5
172 PPRC İÇ DİŞLİ DİRSEK 32' LİK DİRSEK 32 MM adet 100
173 PPRC DİRSEK 20'LİK DİRSEK 20MM adet 300
174 PPRC BORULAR TE 20MM adet 100
175 PPRC DİRSEK 20'LİK 20MM İÇ DİŞ DİRSEK adet 200
176 PPRC BORULAR MANŞON 20MM adet 200
177 REKORLAR İÇ DİŞ REKOR 20MM adet 50
178 REKORLAR DIŞ DİŞ REKOR 20MM adet 50
179 KÖR TAPA DEMİR 1/2" KÖR TAPA 20MM adet 200
180 KAPAMA BAŞLIĞI 20 ' LİK KAPAMA BAŞLIĞI 20MM adet 200
181 KELEPÇE KELEPÇE 20MM adet 200
182 PLASTİK BORULAR PVC BORU 50*100 adet 30
183 PLASTİK DİRSEK DİRSEK 50*45 adet 30
184 TORKLU EKSNTRIK HAVŞA MATKAP HAVŞA AÇMA UCU 4MM adet 10
185 TORKLU EKSNTRIK HAVŞA MATKAP HAVŞA AÇMA UCU 6MM adet 10
186 TORKLU EKSNTRIK HAVŞA MATKAP HAVŞA AÇMA UCU 8MM adet 10
187 TORKLU EKSNTRIK HAVŞA MATKAP HAVŞA AÇMA UCU 10MM adet 10
188 TORKLU EKSNTRIK HAVŞA MATKAP HAVŞA AÇMA UCU 12MM adet 10
189 TORKLU EKSNTRIK HAVŞA MATKAP HAVŞA AÇMA UCU 14MM adet 10
190 MATKAP UCU HİLTİ KADEMELİ MATKAP UCU METAL adet 5
191 MATKAP UCU HİLTİ KADEMELİ MATKAP UCU KROM adet 5
192 TEL FIRÇA TEL FIRÇA adet 2
193 PPRC MAKASI PPRC MAKAS adet 5
194 GRUP ANAHTARLAR YAPRAK ANAHTAR 10-11 adet 10
195 GRUP ANAHTARLAR YAPRAK ANAHTAR 12-13 adet 10
196 GRUP ANAHTARLAR YAPRAK ANAHTAR 16-17 adet 10
197 GRUP ANAHTARLAR YAPRAK ANAHTAR 20-22 adet 5
198 İZOLELİ DÜZ PENSE PENSE adet 5
199 İNGİLİZ ANAHTARLAR (KURBACIK) KURBACIK ANAHTAR 1/2 adet 5
200 MATKAP TORNAVİDA UCU YILDIZ YILDIZ TORNAVİDA adet 10
201 ÇEKİÇLER ÇEKİÇ 2 KĞ adet 5
202 ÇEKİÇLER ÇEKİÇ (1 KG LIK) ÇEKİÇ 1KĞ adet 5
203 PARMAK RULO PARMAK RULO YEDEĞİ adet 25
204 FIRÇA SAPI (VİDALI METAL) FIRÇA SAPI (METAL AYARLI 4MT) adet 5
205 İŞÇİ ELDİVENİ ELDİVEN (KIRMIZI +SARI) çift 50
206 KLİPS KLİPS 50CM KLİPS 50CM (100 ADET) paket 5
207 KLİPS KLİPS 70CM(100 ADET) paket 5
208 ŞARJLI MATKAP ŞARJLI MATKAP 18 WAAT adet 2
209 İSPİRAL TAŞI GRANİT KESME (BÜYÜK) SPRAL AĞIZI (KÜÇÜK) adet 100
210 YAĞ SÖKÜCÜ YAĞ SÖKÜCÜ WD 40 adet 5

İhale Adı Teknik Birim Malzeme Alımı

Açık ihale usulü ile ihale edilen TEKNİK BİRİM MALZEME ALIMI mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: T.C. Trabzon Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

b) Adresi: Kaşüstü Mah.Topal Osman Sk.No:7 61040 Kaşüstü - Yomra / TRABZON

c) Telefon numarası: 4623415630

ç) Faks numarası: 4623415654

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: İdari ve Mali İşler Müd. Yrd. Özgür GÜLCAN

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Teknik Birim ve Elektrik Malzeme

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

210 Kalem Mal Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Teknik Birim Tüketim Depo ve Bağlı Birimleri

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2020/449286

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: S.B.Ü. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi (Kaşüstü Mah.Topal Osman Sok. No:7 Yomra / TRABZON)

ç) İhalenin yapılacağı adres: S.B.Ü. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ Kaşüstü Kampusü 1. Kat Toplantı Salonu ( Kaşüstü Mah.Topal Osman Sok. No:7 Yomra / TRABZON)

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 02.12.2020

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kaşüstü Kampüsü Toplantı Salonu 1. Kat (Kaşüstü Mah. Topal Osman Sok. No:7 Kaşüstü-Yomra/TRABZON)

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: S.B.Ü. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Satın Alma Birimi

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 32.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK027.0/M: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK028.0/M: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK028.1/M: Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi (İdari Şartname madde 7.1.i’de belirtilen belge), Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler, Standart Form-KİK030.0/M: Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge

d)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %20 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2.

1)-TSE Belgelerinin (Ayrıntılar teknik şartnamede belirtilmiştir) aslı veya noter onaylı sureti  ihale dosyasında/teklif dosyasında sunulacaktır.

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.5.

1)-Ürünler en az 2 (İki)  yıl garanti kapsamında olmalıdır (Ayrıntılı düzenleme Teknik Şartnamede belirtilmiş). Garanti süresi malzemelerin/ürünlerin ilgili depoya teslimatından sonra başlar. Garanti süresi içerisinde hatalı ve/veya arızalı malzemeler/ürünler 5 (Beş) gün içerisinde yenileri ile değiştirilecektir. Garanti taahhütnamesi ve, hatalı ve/veya arızalı ürünlerin yeni ürün ile değiştirileceğine dair taahhütname ihale dosyasında sunulacaktır.

7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

7.5.6.

1-İstekliler teklif ettikleri ürünlerin numunelerini ihale tarih ve saatinden önce Satın Alma Birimine teslim edecek olup, numune üzerinde kalem sıra no,firma adı  yazılı olacaktır. İhtiyaç listesinde belirtilen kısmı oluşturan tüm kalemler için ayrı ayrı  birer adet numune teslim edilecektir. Herhangi bir kalem için numune vermeyen istekliler o kalemde değerlendirme dışı tutulacaktır. İhale kalem sırası ile numune sıra numarası arasındaki uyumsuzluktan firma sorumludur. Ayrıca numune teslimatı için teslim tutanağı hazırlanacak ve numuneler tutanak ile teslim edilecektir. Numune değerlendirmesi için ürünün numunesi haricinde hiçbir metaryal kabul edilmeyecek, numune sunmayanlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2-Teklif edilen ürünlerin teknik özelliklerini gösterir katalog, broşürler  ihale dosyasında sunulacaktır. 

3-İdari şartnamede belirtilmeyen hususlar için teknik şartname hükümleri doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır. İdari şartnamede belirtilen belgeler dışında Teknik şartnamelerde ürünlerin teknik özellilkleri ile ilgili istenilen belge, taahhütler ve açıklamalar varsa bu belgeler ihale dosyasında sunulacak, numune ve teklif  değerlendirme aşamasında bu belgeler aranacak ve belgeleri sunmayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.6.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü Teknik Birim Malzeme satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6.1. Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı alınmadan sunulabilen ve yabancı ülkede düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi ve tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdiki 7.7.4 ve 7.7.5 maddelerindeki esaslara tabidir.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 210 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İsteklilerin teklifleri kalem bazında değerlendirilecektir. Ekte sunulan ihtiyaç listesinde tanımlanan kalemler dahilinde, teklif edilen her bir iş kaleminin biri veya daha fazlası aynı istekli üzerinde kalabilir. İsteklilerce verilecek tekliflerin ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu teklif mektuplarında açıkça belirtilecektir.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - YüzYirmi(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. . İlgili mevzuatı gereğince ödenek (KDV Hariç) her türlü vergi, resim, harç giderleri,ulaşım ve malzemelerin depoya teslimatı ile ilgili bütün giderler, sigorta giderleri, numune ve analiz ile ilgili bütün giderler, teknik şartnamede belirtilen yüklenicinin sorumluluğundaki işlere ilişkin ve teknik şartnamede belirtilen işin yürütülmesi ile ilgili bütün giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 30.04.2021. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi veznesi veya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesinin Halkbankası Trabzon Şubesindeki TR970001200977100044000011 Nolu hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

35.4. Tekliflerin eşit olması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması:

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

35.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1.

1-Teknik şartname, idari şartnamenin eki olup idari şartnamede belirtilmeyen hususlar için teknik şartnamede belirtilen hususlar geçerlidir.
2-İdari şartnamede belirtilen belgeler dışında Teknik şartnamelerde istenilen belgeler varsa bu belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.
3-Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 NORMAL ERKEK FİŞ RF ERKEK FİŞ adet 100
2 KONNEKTÖRLER RGU 6 KONNEKTÖR adet 100
3 KONNEKTÖRLER KONDANSATÖR 50 VOLT (100 UF FARAT ) adet 50
4 ANTEN KABLOSU ANTEN KABLOSU metre 500
5 PANO İÇİ GÜÇ KAYNAĞI GÜÇ KAYNAĞI (0-30 VOLT DC AYARLI KISA DEVRE KORUMALI) adet 1
6 OTOMATİK SİGORTALAR CAM SİGORTA 15 A adet 20
7 OTOMATİK SİGORTALAR CAM SİGORTA 3 A adet 20
8 KONDEKTÖR KONDANSATÖR 450 VOLT (22 UF FARAT) adet 20
9 TORNAVİDALAR VE TORNAVİDA UÇLARI SAATÇİ TORNAVİDA TAKIMI SAATÇİ TORNAVİDA TAKIMI adet 1
10 MUH.ANAHTAR İKİLİ ON7OFF ANAHTAR adet 10
11 MUH.ANAHTAR DÖRTLÜ ON7OFF ANAHTAR adet 10
12 MUH.ANAHTAR MİNİ ON7OFF ANAHTAR adet 10
13 MUH.ANAHTAR TEKLİ ON/OFF ANAHTAR adet 10
14 ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI ELEKTRONİKÇİ CIMBIZ SETİ adet 1
15 REÇİNE HAVA TEMİZLEME REÇİNESİ adet 1
16 EKRAN KARTLARI TV BESLEME KARTI (VESTEL 17W25-3) adet 20
17 ANAKARTLAR TV ANA KARTI (VESTEL 17MB45M-3) adet 20
18 EKRAN KARTLARI TV BESLEME KARTI (GRİNDİG APDP-72A1-S.N-2955039202) adet 20
19 ANAKARTLAR TV ANA KARTI (GRİNDİG ZWU190R-3) adet 20
20 KÜÇÜK EL ALETİ BATARYALARI UYDU BULMA CİHAZI BATARYASI (E506085 MULTİBOX) adet 2
21 RULO BESLEME ÜNİTELERİ TV BESLEME HATTI (17PW27-2-110069) adet 10
22 NORMAL ERKEK FİŞ F- FİŞ adet 200
23 ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI 22 OHM DİRENÇ adet 50
24 ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI 1000 OHM DİRENÇ adet 50
25 ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI 470 OHM DİRENÇ adet 50
26 ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI ELEKTRONİK DEVRE ELEMENLARI (MF72 10D11-NTC) adet 20
27 TTR KABLOLAR HALOJEN FREE (3*2.5) HALOJEN FREE KABLO (3*2,5) metre 1.000
28 ANTİGRON KABLO ANTİİGRON HALOJEN FREE 3*1,5 HALOJEN FREE ANTİGRON (3*1,5) metre 500
29 TTR KABLOLAR TTR KABLO HALOJEN FREE 3*1,5 TTR KABLO HALOJEN FREE (3*1,5) metre 1.000
30 TTR KABLOLAR TTR OTOMASYON KABLOSU (4*1) metre 200
31 TTR KABLOLAR NYAF HALOJEN FREE 6MM KABLO MAVİ metre 100
32 TTR KABLOLAR HALOJEN FREE 6MM KABLO KIRMIZI metre 100
33 TTR KABLOLAR HALOJEN FREE 6MM KABLO KAHVERENGİ metre 100
34 TTR KABLOLAR HALOJEN FREE 2,5MM NYAF KABLO MAVİ metre 100
35 TTR KABLOLAR HALOJEN FREE 2,5MM NYAF KABLO KAHVERENGİ metre 100
36 TTR KABLOLAR HALOJEN FREE 2,5MM NYAF KABLO KIRMIZI metre 100
37 TTR KABLOLAR HALOJEN FREE 2,5MM NYAF KABLO SİYAH metre 100
38 PLASTİK BORULAR ÇUBUK BORU HALOJEN FREE 18 LİK metre 300
39 PLASTİK KANGAL BORULAR KANGAL BORU HALOJEN FREE 18 LİK metre 400
40 PLASTİK KANGAL BORULAR KANGAL SPİRAL BORU 18 LİK metre 200
41 GEÇMELİ KASA (PLASTİK) GEÇMELİ KASA TURUNCU adet 450
42 YUVARLAK BUAT KAPAĞI NORM YUVARLAK BUAT adet 150
43 PLASTİK DİRSEK PATENT DİRSEK 3'' DİRSEK KAUCUK 14 LÜK adet 250
44 KARE BUAT KAPAĞI KARE BUAT (15*15 TURUNCU) adet 30
45 GEÇMELİ KASA (PLASTİK) ALÇIPAN KASASI TEKLİ adet 150
46 GEÇMELİ KASA (PLASTİK) ALÇIPAN KASASI İKİLİ adet 100
47 GEÇMELİ KASA (PLASTİK) ALÇİPAN KASASI ÜÇLÜ adet 100
48 GEÇMELİ KASA (PLASTİK) ALÇİPAN KASASI DÖRTLÜ adet 100
49 SENSÖRLÜ LAMBALAR SENSÖRLÜ DUVAR LAMBA adet 10
50 LED ARMATÜR60*60 40W LED PANEL BACKLIGHT (36-40 WATT BEYAZ) adet 500
51 ARMATÜRLER ETANJ LED ARMATÜR (36-40 WATT BEYAZ) adet 300
52 OTOMATİK SİGORTALAR B-SİGORTA (1*10 AMPER) adet 30
53 OTOMATİK SİGORTALAR B-SİGORTA (1*16 AMPER) adet 50
54 OTOMATİK SİGORTALAR B-SİGORTA (1*25 AMPER) adet 50
55 OTOMATİK SİGORTALAR B-SİGORTA (1*20 AMPER) adet 50
56 OTOMATİK SİGORTALAR B-SİGORTA (3*20 AMPER) adet 10
57 OTOMATİK SİGORTALAR B-SİGORTA (3*25 AMPER) adet 10
58 OTOMATİK SİGORTALAR B-SİGORTA (3*40 AMPER) adet 10
59 AKIM RÖLELERİ KAÇAK AKIM ROLESİ (4*25 AMPER) adet 10
60 AKIM RÖLELERİ KAÇAK AKIM ROLESİ (4*40 AMPER) adet 10
61 AKIM RÖLELERİ KAÇAK AKIM ROLESİ (2*40 AMPER) adet 10
62 ELEKTRİK BANDI ELEKTRİK BANDI adet 200
63 ÇİFT YÖNLÜ BANTLAR 10 MM ÇİFT YÖNLÜ BANT (DAR) adet 25
64 ÇİFT YÖNLÜ BANTLAR 10 MM ÇİFT YÖNLÜ BANT (GENİŞ) adet 25
65 EMNİYET EMNİYET BANTI adet 10
66 İZOLE BANT İZALASYON BANTI adet 50
67 KABLO KANALI YAPIŞKAN KANAL (16*16) metre 100
68 KABLO KANALI YAPIŞKAN KANAL (25*16) metre 200
69 PAPUÇ KABLO PAPUCU 70 LİK adet 50
70 6 LIK YÜKSÜK İZOLELİ KABLO YÜKSÜK 6MM adet 200
71 6 LIK YÜKSÜK İZOLELİ KABLO YÜKSÜK 2,5MM adet 200
72 6 LIK YÜKSÜK İZOLELİ KABLO YÜKSÜK 10MM adet 100
73 NORMAL ERKEK FİŞ KAUÇUK ERKEK FİŞ adet 15
74 KABLO SOYMA PENSİ KABLO SOYMA JOKER adet 5
75 FALÇATA AĞZI FALÇATA adet 10
76 FALÇATA AĞZI FALÇATA AĞZI kutu 10
77 MAKASLAR KABLO KESME MAKASI 20M adet 2
78 MAKASLAR KABLO KESME MAKASI 70MM adet 2
79 AYARLI PENSE PAPUÇ PENSESİ (KÜÇÜK BOY 6MM-70MM) adet 1
80 KARGABURUNLAR KARGA BURUN adet 3
81 YAN KESKİ YAN KESKİ 180 LİK adet 5
82 İZOLELİ DÜZ PENSE PENSE 180 LİK adet 5
83 İZOLELİ DÜZ PENSE PENSE 160 LİK adet 2
84 FAZ KONTROL KALEMİ KONTROL KALEMİ KÜÇÜK adet 10
85 FAZ KONTROL KALEMİ KONTROL KALEMİ BÜYÜK adet 25
86 ALYAN ANAHTAR SETİ T ALYAN TAKIMI adet 6
87 TORNAVİDALAR VE TORNAVİDA UÇLARI YILDIZ TORNAVİDA TAKIMI YILDIZ TORNAVİDA TAKIMI BÜYÜK (12 ADET) takım 2
88 TORNAVİDALAR VE TORNAVİDA UÇLARI YILDIZ TORNAVİDA KISA YILDIZ TORNAVİDA TAKIMI KÜÇÜK (12 ADET) takım 2
89 TORNAVİDALAR VE TORNAVİDA UÇLARI YILDIZ UÇ (PZ1 70MM) adet 20
90 MATKAP TORNAVİDA UCU YILDIZ YILDIZ UÇ (PZ2 70MM) adet 20
91 FLUORESAN LAMBALAR FLUORESAN LAMBA (18WATT BEYAZ) adet 3.000
92 TMS KOMPLE TMŞ ŞALTER 160 AMPER adet 2
93 TMS KOMPLE TMŞ ŞALTER 125 AMPER adet 2
94 TMS KOMPLE TMŞ ŞALTER 100 AMPER adet 2
95 TMS KOMPLE TMŞ ŞALTER 80 AMPER adet 4
96 İSPİRAL TAŞI TAŞLAMA (BÜYÜK) AVUÇ İÇİ TAŞLAMA SPİRAL adet 2
97 ŞARJLI MATKAP ŞARZLI MATKAP adet 2
98 UPS TOPRAKLI ERKEK FİŞ ERKEK L FİŞ adet 150
99 YERALTI KABLO BUATLARI KABLO TAKİP CİHAZI (BİLİ BİLİ) adet 4
100 MENTEŞELER DÜZ TAS MENTEŞE adet 1.000
101 KAPI KİLİTLERİ STANDART SİLİNDİRLİ 164 GNC KİLİT adet 250
102 KAPI KİLİDİ SADE FİŞESİ BAREL BAREL adet 250
103 ŞEFFAF SİLİKON ŞEFFAF SİLİKON adet 100
104 ZIMBA TELİ BÜYÜK BOY ZIMBA TELİ MOBİLYA paket 10
105 DOLAP AYAĞI(10LUK AYARLI YUVARLAK METAL) DOLAP AYAĞI(10LUK AYARLI YUVARLAK METAL) adet 500
106 MOBİLYA RENDESİ DÜZ RENDE TIĞI adet 2
107 AHŞAP METRE AHŞAP METRE adet 5
108 MONTAJ KÖPÜKLERİ KÖPÜK (650 GR) adet 48
109 TORNAVİDALAR VE TORNAVİDA UÇLARI P.Z.2 VİDALAMA UCU 5 LİK adet 30
110 DEKOPAJ MAKİNESİ DEKOBAJ BİÇAĞI adet 40
111 ASKI METAL ELBİSE ASKISI adet 250
112 RULO ZIMPARA RULO ZIMPARA 60 LIK metre 20
113 MENTEŞELER DÜZ KAPI MENTEŞE adet 100
114 ZIMPARA YAPIŞKANLI ZIMPARA 60 LIK adet 50
115 ZIMPARA YAPIŞKANLI ZIMPARA 80 LİK adet 50
116 HIZLI YAPIŞTIRICILAR HIZLI YAPIŞTIRICI 200ML adet 25
117 TAKOZ ZIMPARA TAKOZU (SPRAL İÇİN) adet 5
118 DOLAP KULPU METAL KULP 96 LIK adet 300
119 SUNTALAMLAR M.D.F (366*183*18MM) adet 200
120 SUNTALAMLAR ARKALIK 3MM ARKALIK (210*170*3MM) adet 100
121 İZOLE BANT PVC BANT 0,4MM PVC BANT 0,40 metre 2.000
122 ANA BANT PVC MOBİLYA BANDI(0,80 KALINLIKTA) PVC BANT 0,80 metre 1.500
123 METAL DELME PANÇ PANÇ TAKIM adet 2
124 MATKAP UCU HİLTİ AHŞAP MATKAP UCU 2,5MM adet 30
125 MATKAP UCU HİLTİ MATKAP UCU (14MM YAPRAK AHŞAP) adet 3
126 MATKAP UCU HİLTİ MATKAP UCU (16MM AHŞAP YAPRAK) adet 3
127 MATKAP UCU HİLTİ MATKAP UCU (18MM AHŞAP YAPRAK) adet 3
128 MATKAP UCU HİLTİ MATKAP UCU (20MM AHŞAP YAPRAK) adet 3
129 MATKAP UCU HİLTİ MATKAP UCU (22MM AHŞAP YAPRAK) adet 3
130 NİPEL DEMİR 1/2" GALVENİZ NİPEL1 1/4 adet 10
131 NİPEL DEMİR 1/2" GALVENİZ NİPEL 2 adet 10
132 NİPEL DEMİR 1/2" GALVENİZ NİPEL 1 adet 10
133 DOLAP KİLİTLERİ KARE DOLAP KİLİDİ KARE DOLAP KİLİDİ adet 100
134 DEMİR BORU GALVENİZ BORU 1 1/4 adet 10
135 DEMİR BORU GALVENİZ BORU 1 1/2 adet 10
136 DEMİR BORU GALVENİZ BORU 2 adet 5
137 DEMİR BORU GALVENİZ BORU 2 1/2 adet 3
138 DEMİR BORU GALVENİZ BORU 3 adet 3
139 REDİKSİYON DİRSEKLER 3'' PATENT DİRSEK PATENT DİRSEK 3 adet 6
140 PLASTİK DİRSEK PATENT DİRSEK 2 1/2'' PATENT DİRSEK 2 1/2 adet 6
141 REDİKSİYON DİRSEKLER 2'' PATENT DİRSEK PATENT DİRSEK 2'' adet 10
142 REDİKSİYON DİRSEKLER 1, 1/2'' PATENT DİRSEK PATENT DİRSEK 1 1/2 adet 10
143 REDİKSİYON DİRSEKLER 1,1/4'' PATENT DİRSEK PATENT DİRSEK 1 1/4 adet 10
144 DİRSEK DEMİR 1/2" AÇIK 1 1/4 DİRSEK GALVENİZ DİRSEK 1 1/4 adet 10
145 DİRSEK DEMİR 1/2" AÇIK 1 1/2DİRSEK GALVENİZ DİRSEK 1 1/2 adet 10
146 DİRSEK DEMİR 1/2" AÇIK GALVENİZ DİRSEK 2'' adet 10
147 3/4 DİRSEK GALVANİZ GALVENİZ DİRSEK 1'' adet 20
148 KLOZET KAPAĞI KLOZET KAPAĞI adet 100
149 KÖRÜKLÜ GADA KÖRÜKLÜ GADA adet 30
150 LAVABO SİFONLARI LAVABO SİFONU adet 200
151 SU FİSKİYESİ VE MALZEMELERİ FİSKİYE TAKIMI adet 100
152 SARI NİPEL 3/8 SARI NİPEL 3/8 adet 50
153 SARI REKOR SARI TE 3/8 adet 50
154 ÇİFT TARAFLI KÖPÜK BANT ÇİFT TARAFLI adet 30
155 KROM BORU KROM TE adet 30
156 MUSLUK KISA KISA MUSLUK adet 30
157 MUSLUK UZUN UZUN MUSLUK adet 30
158 SALMASTRA MUSLUK SALMASTRA adet 50
159 LAVABO BATARYASI TASARRUFLU LAVABO BATARYASI adet 30
160 TEK GİRİŞLİ BATARYA EVYE BATARYASI EVYE BATARYA adet 10
161 FOTOSELLİ BATARYA ELEKTRİKLİ FOTOSELLİ BATARYA adet 30
162 ÇELİK BAĞLANTI 3/8den 3/8,e 30mm ÇELİK SPRAL (3/8 3/8 30CM) adet 100
163 ÇELİK BORU ÇELİK SPRAL (3/8-1/2 50 CM) ÇELİK SPRAL (3/8 3/8 50CM) adet 100
164 METAL MONTAJ APARATI LAVABO MONTAJ VİDASI adet 50
165 TEFLON BANT TEFLON BANT adet 1.000
166 BORULAR BORU 20MM 20MM BORU metre 400
167 REZERVUAR İÇ TAKIMLARI KLOZET İÇ TAKIMI adet 100
168 İZOLE BANT İZOLE BANT PVC İZALASYON BANDI adet 30
169 TE DİRSEKLER DİRSEK 25MM adet 200
170 AYNALAR AYNA 50*60 adet 30
171 KARGABURUNLAR KARGABURUN PENSE adet 5
172 PPRC İÇ DİŞLİ DİRSEK 32' LİK DİRSEK 32 MM adet 100
173 PPRC DİRSEK 20'LİK DİRSEK 20MM adet 300
174 PPRC BORULAR TE 20MM adet 100
175 PPRC DİRSEK 20'LİK 20MM İÇ DİŞ DİRSEK adet 200
176 PPRC BORULAR MANŞON 20MM adet 200
177 REKORLAR İÇ DİŞ REKOR 20MM adet 50
178 REKORLAR DIŞ DİŞ REKOR 20MM adet 50
179 KÖR TAPA DEMİR 1/2" KÖR TAPA 20MM adet 200
180 KAPAMA BAŞLIĞI 20 ' LİK KAPAMA BAŞLIĞI 20MM adet 200
181 KELEPÇE KELEPÇE 20MM adet 200
182 PLASTİK BORULAR PVC BORU 50*100 adet 30
183 PLASTİK DİRSEK DİRSEK 50*45 adet 30
184 TORKLU EKSNTRIK HAVŞA MATKAP HAVŞA AÇMA UCU 4MM adet 10
185 TORKLU EKSNTRIK HAVŞA MATKAP HAVŞA AÇMA UCU 6MM adet 10
186 TORKLU EKSNTRIK HAVŞA MATKAP HAVŞA AÇMA UCU 8MM adet 10
187 TORKLU EKSNTRIK HAVŞA MATKAP HAVŞA AÇMA UCU 10MM adet 10
188 TORKLU EKSNTRIK HAVŞA MATKAP HAVŞA AÇMA UCU 12MM adet 10
189 TORKLU EKSNTRIK HAVŞA MATKAP HAVŞA AÇMA UCU 14MM adet 10
190 MATKAP UCU HİLTİ KADEMELİ MATKAP UCU METAL adet 5
191 MATKAP UCU HİLTİ KADEMELİ MATKAP UCU KROM adet 5
192 TEL FIRÇA TEL FIRÇA adet 2
193 PPRC MAKASI PPRC MAKAS adet 5
194 GRUP ANAHTARLAR YAPRAK ANAHTAR 10-11 adet 10
195 GRUP ANAHTARLAR YAPRAK ANAHTAR 12-13 adet 10
196 GRUP ANAHTARLAR YAPRAK ANAHTAR 16-17 adet 10
197 GRUP ANAHTARLAR YAPRAK ANAHTAR 20-22 adet 5
198 İZOLELİ DÜZ PENSE PENSE adet 5
199 İNGİLİZ ANAHTARLAR (KURBACIK) KURBACIK ANAHTAR 1/2 adet 5
200 MATKAP TORNAVİDA UCU YILDIZ YILDIZ TORNAVİDA adet 10
201 ÇEKİÇLER ÇEKİÇ 2 KĞ adet 5
202 ÇEKİÇLER ÇEKİÇ (1 KG LIK) ÇEKİÇ 1KĞ adet 5
203 PARMAK RULO PARMAK RULO YEDEĞİ adet 25
204 FIRÇA SAPI (VİDALI METAL) FIRÇA SAPI (METAL AYARLI 4MT) adet 5
205 İŞÇİ ELDİVENİ ELDİVEN (KIRMIZI +SARI) çift 50
206 KLİPS KLİPS 50CM KLİPS 50CM (100 ADET) paket 5
207 KLİPS KLİPS 70CM(100 ADET) paket 5
208 ŞARJLI MATKAP ŞARJLI MATKAP 18 WAAT adet 2
209 İSPİRAL TAŞI GRANİT KESME (BÜYÜK) SPRAL AĞIZI (KÜÇÜK) adet 100
210 YAĞ SÖKÜCÜ YAĞ SÖKÜCÜ WD 40 adet 5
Okas Kodu Okas Açıklaması
31000000 Elektrikli makine, cihaz, ekipman ve sarf malzemeleri; aydınlatma
44000000 İnşaat yapı ve malzemeleri; inşaatlarda kullanılan yardımcı/destek ürünler (elektrikli araçlar hariç)

< GERİ DÖN