Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2020/545338

İhale No: 2020/545338
İhale Adı Alanya Belediyesi Sınırları İçerisindeki Parklarda Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemesi Alımı
 • İhale No 2020/545338
 • Şehir Antalya
 • İhale Tarihi 13.11.2020 10:00
 • Eklenme Tarihi 15.10.2020 02:29
 • Telefon 2425102155
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA)
 • İşin Yeri T.C.ALANYA BELEDİYESİ
 • Kurum Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Belediyeler
 • İlan Şekli İhale tarihi geçmiş, teklif değerlendirmeye başlanmamış
İhale Adı Alanya Belediyesi Sınırları İçerisindeki Parklarda Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemesi Alımı
ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
ALANYA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

ALANYA BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ PARKLARDA KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2020/545338
1-İdarenin
a) Adresi:OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 ALANYA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası:2425102155 - 2425387002 - 2425102157
c) Elektronik Posta Adresi:ihale@alanya.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI (172 KALEM) ALANYA BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ PARKLARDA KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :T.C.ALANYA BELEDİYESİ
c) Teslim tarihi:Malın/İşin teslim süresi 20 takvim günüdür. BELEDİYEMİZ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ŞANİYESİNDEKİ DEPOSUNA 20 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA)
b) Tarihi ve saati:13.11.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Adı Alanya Belediyesi Sınırları İçerisindeki Parklarda Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemesi Alımı
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 4x6 mm² NYY kablo metre 500
2 4x2,5 mm² NYY kablo metre 1.000
3 2x6 mm² NYY Kablo metre 300
4 2x0,75 mm² TTR (Kordon) Kablo metre 1.000
5 2X0,75 mm² TTR KABLO metre 1.000
6 2x1,5 mm² TTR kablo metre 1.000
7 2x1,5 mm² NYM ( Antigron ) kablo metre 1.000
8 3X1,5 mm² TTR KABLO metre 1.300
9 3X2,5 mm² TTR KABLO metre 1.300
10 5x6 mm² TTR kablo metre 300
11 4x2,5 mm² TTR kablo metre 400
12 25mm² çıplak örgülü bakır kablo metre 150
13 0,75 mm² NYAF H07V-K Kablo ( Çok Telli,Halogen Free ) ( Kırmızı - Mavi - Siyah ) metre 300
14 1 mm² NYAF H07V-K Kablo ( Çok Telli,Halogen Free ) ( Kırmızı - Mavi - Siyah ) metre 300
15 1,5 mm² NYAF H07V-K Kablo ( Çok Telli,Halogen Free ) ( Kırmızı - Mavi - Siyah ) metre 300
16 2,5 mm² NYAF H07V-K Kablo ( Çok Telli,Halogen Free ) ( Kırmızı - Mavi - Siyah ) metre 300
17 4 mm² NYAF H07V-K Kablo ( Çok Telli,Halogen Free ) ( Kırmızı - Mavi - Siyah ) metre 300
18 23W Tasarruflu Ampül ( Günışığı Spiral ) A Sınıfı, ( E27 ) adet 750
19 45W Tasarruflu Ampül ( Beyaz ) A Sınıfı, ( E27 ) adet 100
20 18W Halojen Normal Ampul ( E27 ) adet 500
21 18W Sinek Floresan Ampul adet 30
22 9W E27 duylu led ampul ( günışığı) adet 250
23 5W E27 Duylu Led Ampul ( Günışığı) adet 250
24 Yüksek Basınçlı Sodyum Projektör Ampülü 70W Tüp Tipli (E27) adet 650
25 Yüksek Basınçlı Sodyum Projektör Ampülü 150W Tüp Tipli (E40) adet 400
26 Yüksek Basınçlı Metal Halide Ampülü 150W Tüp Tipli (E40) adet 250
27 Yüksek Basınçlı Sodyum Projektör Ampülü 250W Tüp Tipli (E40) adet 300
28 150W G12 Duylu Metal Halide Ampul adet 200
29 Yüksek Basınçlı Metal Halide Projektör Ampülü 400W Tüp Tipli (E40) adet 150
30 Yüksek Basınçlı Sodyum Projektör Ampülü 400W Tüp Tipli (E40) adet 150
31 36W flouresan ampül ( beyaz ) adet 50
32 18W flouresan ampül ( beyaz ) adet 50
33 Led Projektör Armatür 30W ( Beyaz 220V AC) IP65 adet 50
34 Led Projektör Armatür 30W ( Günışığı 220V AC) IP65 adet 50
35 U2x18W Etanj Flourasan Armatür adet 30
36 Acil Durum Armatürü Akülü Sanayi Tipi Aydınlatma Armatürü Twinlight 2x15W Power Led`li ( Akü Dahil ) adet 25
37 Yüksek basınçlı sodyum buharlı sokak armatürü 70W adet 30
38 Yüksek basınçlı sodyum buharlı sokak armatürü 150W adet 70
39 Yüksek basınçlı sodyum buharlı sokak armatürü 250W adet 40
40 Yüksek Basınçlı 400W Metal Halide Metal Kasa Projektör Armatür adet 30
41 100W Led Sokak Armatürü Beyaz IP66 (6500K) adet 30
42 200W Led Projektör Armatürü Beyaz IP66 (6500K) adet 50
43 150W Mercekli 15 Derece ve 60 Dereceli Karışık Projektör Günışığı adet 15
44 9W Power Led`li 30 Cm Duvar Yıkama Armatürü IP66 ( Günışığı ) adet 25
45 9W Power Led`li 30 Cm Duvar Yıkama Armatürü IP66 ( Mor ) adet 25
46 9W Power Led`li 30 Cm Duvar Yıkama Armatürü IP66 ( Yeşil) adet 25
47 9W Power Led`li 30 Cm Duvar Yıkama Armatürü IP66 ( Kırmızı ) adet 25
48 Hareket Sensörlü Sıva Üstü Tavan Armatürü ( 360 derce ) adet 200
49 2xE27 duylu , tavan ceviz armatür adet 25
50 12V 3 Çipli Dış Mekan Yapışkanlı Şerit Led ( Beyaz ) metre 250
51 12V 3 Çipli Dış Mekan Yapışkanlı Şerit Led ( GünIşığı ) metre 250
52 12V 3 Çipli Dış Mekan Yapışkanlı Şerit Led ( Hareketli ) metre 250
53 Şerit Led Hareket Modülü Ayarlı RGB adet 50
54 8,5 A 100w 12V Şerit Led Trafosu adet 30
55 16 A 200w 12v Şerit Led Trafosu adet 30
56 30 A 360w 12V Şerit Led Trafosu adet 25
57 70W balast ( 2 uçlu ) Bakır sargılı adet 100
58 150W Balast ( 2 uçlu ) Sodyum Buharlı Bakır Sargılı adet 100
59 250W balast ( 2 uçlu ) sodyum buharlı Bakır sargılı adet 100
60 400W ignitör ( 3 uçlu ) adet 500
61 Starter 22W adet 50
62 Starter 65W adet 50
63 4x6 mm² NYY ısı büzüşmeli ek mufu adet 50
64 4x10 mm² NYY ısı büzüşmeli ek mufu adet 50
65 Kablo tamir yaması ( ısı büzüşmeli) CRSM 34/10-500 adet 50
66 Kablo tamir yaması ( ısı büzüşmeli) CRSM 53/13-1000 adet 50
67 Trifaze 5x63A Kilitli Düz Fiş IP67 adet 20
68 Trifaze 5x63A kilitli dişi fiş IP67 adet 20
69 Prizli Kombinasyon Kutusu ( 1/16A 220V 10 Ad. Pano prizli ve 5/63A 380V 2Ad Makine prizli kapaklı ) Kombinasyon Kutusunda Prizler, Sigortalar Dahil, Montajlı Olarak Kullanıma Hazır Şekilde. adet 25
70 Trifaze Sayaç Takılabilen, Harici Tip, 70x70 Ebatlarında, TSE Standartlarında, Ayaklı, Komple Daldırma Galvanizli Hazır Pano adet 20
71 5 Mt`li Galvanizli Aydınlatma Direği adet 30
72 Tek Kollu Aydınlatma Direk Konsolu adet 50
73 Çift Kollu Aydınlatma Direk Konsolu adet 75
74 8 Mt`li Galvanizli Aydınlatma Direği adet 50
75 10 Mt`li Galvanizli Projektör Direği Konsollu Takım adet 10
76 1 Nolu Sıra Klemens adet 150
77 2 nolu sıra klemens adet 150
78 3 Nolu Sıra Klemens adet 150
79 4 nolu sıra klemens adet 150
80 4 nolu buat klemensi ( 10-16 mm² ) adet 300
81 5 nolu buat klemensi ( 16-25 mm² ) adet 300
82 2x40A (30mA) Kaçak akım koruma şalteri adet 25
83 2x40A (300mA) Kaçak akım koruma şalteri adet 25
84 4x63A (300mA) Kaçak akım koruma şalteri adet 25
85 4x40 (30mA) Kaçak Akım Koruma Şalteri adet 75
86 4x40 (300 mA) kaçak akım koruma şalteri adet 75
87 B10A Tek fazlı W-otomat sigorta (10kA ) adet 24
88 B25A Tek fazlı W-otomat sigorta (10kA ) adet 24
89 B32A Tek Fazlı W-Otomat Sigorta (10kA ) adet 24
90 B40A Tek fazlı W-otomat sigorta (10kA ) adet 24
91 C3x40A Üç fazlı W-Otomat sigorta (10kA ) adet 8
92 C3x50A Üç Fazlı W-Otomat Sigorta (10kA ) adet 12
93 3TF11 Kontaktör adet 30
94 3TF42 KONTAKTÖR adet 10
95 3TF43 Kontaktör adet 10
96 3TF45 Kontaktör adet 30
97 Bakır topraklama çubuğu Q20 , 1 mt boyunda adet 15
98 Ölüm Tehlikesi Levhası - 25 X 35 cm Galv Saç 0,50 adet 50
99 Arafuar anahtar adet 200
100 Sıva Üstü Etanj Topraklı Priz ( Kapaklı ) adet 150
101 Astronomik Meridyen Röle (Pili Değiştirilebilir) adet 200
102 W - Otomat Zaman Saati adet 100
103 Motor (Faz) Koruma Rölesi adet 25
104 Termik röle 16-25A ayar sahalı adet 10
105 1x10 A paket şalter ( açma - kapama ) adet 15
106 Tek fazlı topraklı dişi fiş adet 25
107 Tek fazlı topraklı erkek fiş adet 850
108 Tek fazlı topraksız erkek fiş adet 300
109 Tek fazlı 3 lü topraklı kordonsuz priz adet 250
110 E27 porselen duy adet 1.100
111 Asma duy E27 porselen duylu adet 100
112 PVC tip İzolebant adet 600
113 Telsiz 2`li Takım ( kulaklıklı ) adet 4
114 Sarhoş Tavan Vantilatörü adet 10
115 Şafak SCC-500 Bakır Kablo Kesme Makası adet 1
116 2000W Ayaklı Tip Elektrikli Soba adet 5
117 15000TS Marşlı Trifaze 15KVA Benzinli Jeneratör adet 2
118 Şafak SP-10120 SKP Sıkma Pensesi adet 1
119 Şarjlı El Feneri adet 5
120 9V Endüstüriyel Pil adet 500
121 Göstergeli Kontrol Kalemi adet 15
122 Meridyen Pili adet 1.000
123 Kablo bağı 4,8x200mm paket 100
124 Kablo bağı 4,8x300mm paket 100
125 10mm² lik Bakır Kablo Pabucu adet 100
126 25mm² lik Bakır Kablo Pabucu adet 100
127 50mm² lik Bakır Kablo Pabucu adet 100
128 Eriyen Makaron 2M metre 100
129 Eriyen Makaron 3M metre 100
130 Eriyen Makaron 4M metre 100
131 Dış Mekan Perde Led 3x3m ( Beyaz ) adet 50
132 Dış Mekan Perde Led 3x3m ( Gün Işığı ) adet 50
133 Top Led 10 Mt`li Animasyonlu adet 35
134 10 Mt`li Yıldız Tanesi İp Led adet 20
135 30 Cm Yatay Led Fluerasan ( Beyaz ) adet 30
136 60 Cm Yatay Led Fluerasan ( Beyaz ) adet 25
137 Dış Mekan Perde Led 3x3m ( Yeşil ) adet 50
138 Dış Mekan Perde Led 3x3m ( Kırmızı ) adet 50
139 Dış Mekan Perde Led 3x3m ( Beyaz ) Hareketli adet 25
140 Dış Mekan Perde Led 3x3m ( Gün Işığı ) Hareketli adet 25
141 Dış Mekan Perde Led 3x3m ( Yeşil ) Hareketli adet 25
142 Dış Mekan Perde Led 3x3m ( Kırmızı ) Hareketli adet 25
143 Dış Mekan 10 Mt`li Kol Led ( Beyaz ) adet 45
144 Dış Mekan 10 Mt`li Kol Led ( Günışığı ) adet 45
145 Dış Mekan 10 Mt`li Kol Led ( Kırmızı ) adet 45
146 Dış Mekan 10 Mt`li Kol Led ( Yeşil ) adet 45
147 Dış Mekan 10 Mt`li Kol Led ( Beyaz ) Hareketli adet 45
148 Dış Mekan 10 Mt`li Kol Led ( Günışığı ) Hareketli adet 45
149 Dış Mekan 10 Mt`li Kol Led ( Kırmızı ) Hareketli adet 45
150 Dış Mekan 10 Mt`li Kol Led ( Yeşil ) Hareketli adet 45
151 Dış Mekan Perde Led 6x30 Cm ( Beyaz ) adet 20
152 Dış Mekan Perde Led 6x30 Cm ( Gün Işığı ) adet 20
153 Dış Mekan Perde Led 6x30 Cm ( Yeşil ) adet 20
154 Dış Mekan Meteor Kayan Işık ( Beyaz ) adet 25
155 Dış Mekan Kayan Işık ( Mavi ) adet 25
156 Dış Mekan Kayan Işık ( Kırmızı ) adet 25
157 Dış Mekan Kayan Işık ( Mor ) adet 25
158 Dış Mekan Kayan Işık ( Yeşil ) adet 25
159 Dış Mekan Kayan Işık ( Karışık ) adet 25
160 Dış Mekan File Led adet 30
161 Dış Mekan Yıldız Led ( Beyaz ) adet 30
162 Dış Mekan Yıldız Led ( Yeşil ) adet 30
163 Dış Mekan Yıldız Led ( Kırmızı ) adet 30
164 Dış Mekan Yıldız Led ( Mor ) adet 30
165 Dış Mekan Kar Led ( Beyaz ) adet 30
166 Neon Hortum Işık ( Pembe ) metre 150
167 Neon Hortum Işık ( Mavi ) metre 150
168 Neon Hortum Işık ( Beyaz ) metre 150
169 Neon Hortum Işık ( Kırmızı ) metre 150
170 Neon Hortum Işık ( Turkuaz ) metre 150
171 Neon Hortum Işık ( Günışığı ) metre 150
172 Neon Hortum Işık ( Karışık ) metre 150

İhale Adı Alanya Belediyesi Sınırları İçerisindeki Parklarda Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemesi Alımı

Açık ihale usulü ile ihale edilen ALANYA BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ PARKLARDA KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: ALANYA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA

c) Telefon numarası: 2425102155 - 2425387002

ç) Faks numarası: 2425102157

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: ÇAĞRI DERELİ - TEKNİSYEN

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: ALANYA BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ PARKLARDA KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI (172 KALEM) ALANYA BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ PARKLARDA KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: T.C.ALANYA BELEDİYESİ

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2020/545338

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA)

ç) İhalenin yapılacağı adres: T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA)

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 13.11.2020

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA)

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA)

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 32.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler

d) Diğer İhale Dokümanları

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmistir:

7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

19.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 - Doksan(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. vergi(KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, YÜKLENİCİYE AİTTİR.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 12.03.2021. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü veya T.C. Alanya Belediyesi Hesabına (Halk Bankası Alanya Şubesi (IBAN) : TR48 0001 2009 5710 0006 0000 09 ) yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.4. Tekliflerin eşit olması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması:

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

35.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1. Bu madde boş bırakılmıştır

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 4x6 mm² NYY kablo metre 500
2 4x2,5 mm² NYY kablo metre 1.000
3 2x6 mm² NYY Kablo metre 300
4 2x0,75 mm² TTR (Kordon) Kablo metre 1.000
5 2X0,75 mm² TTR KABLO metre 1.000
6 2x1,5 mm² TTR kablo metre 1.000
7 2x1,5 mm² NYM ( Antigron ) kablo metre 1.000
8 3X1,5 mm² TTR KABLO metre 1.300
9 3X2,5 mm² TTR KABLO metre 1.300
10 5x6 mm² TTR kablo metre 300
11 4x2,5 mm² TTR kablo metre 400
12 25mm² çıplak örgülü bakır kablo metre 150
13 0,75 mm² NYAF H07V-K Kablo ( Çok Telli,Halogen Free ) ( Kırmızı - Mavi - Siyah ) metre 300
14 1 mm² NYAF H07V-K Kablo ( Çok Telli,Halogen Free ) ( Kırmızı - Mavi - Siyah ) metre 300
15 1,5 mm² NYAF H07V-K Kablo ( Çok Telli,Halogen Free ) ( Kırmızı - Mavi - Siyah ) metre 300
16 2,5 mm² NYAF H07V-K Kablo ( Çok Telli,Halogen Free ) ( Kırmızı - Mavi - Siyah ) metre 300
17 4 mm² NYAF H07V-K Kablo ( Çok Telli,Halogen Free ) ( Kırmızı - Mavi - Siyah ) metre 300
18 23W Tasarruflu Ampül ( Günışığı Spiral ) A Sınıfı, ( E27 ) adet 750
19 45W Tasarruflu Ampül ( Beyaz ) A Sınıfı, ( E27 ) adet 100
20 18W Halojen Normal Ampul ( E27 ) adet 500
21 18W Sinek Floresan Ampul adet 30
22 9W E27 duylu led ampul ( günışığı) adet 250
23 5W E27 Duylu Led Ampul ( Günışığı) adet 250
24 Yüksek Basınçlı Sodyum Projektör Ampülü 70W Tüp Tipli (E27) adet 650
25 Yüksek Basınçlı Sodyum Projektör Ampülü 150W Tüp Tipli (E40) adet 400
26 Yüksek Basınçlı Metal Halide Ampülü 150W Tüp Tipli (E40) adet 250
27 Yüksek Basınçlı Sodyum Projektör Ampülü 250W Tüp Tipli (E40) adet 300
28 150W G12 Duylu Metal Halide Ampul adet 200
29 Yüksek Basınçlı Metal Halide Projektör Ampülü 400W Tüp Tipli (E40) adet 150
30 Yüksek Basınçlı Sodyum Projektör Ampülü 400W Tüp Tipli (E40) adet 150
31 36W flouresan ampül ( beyaz ) adet 50
32 18W flouresan ampül ( beyaz ) adet 50
33 Led Projektör Armatür 30W ( Beyaz 220V AC) IP65 adet 50
34 Led Projektör Armatür 30W ( Günışığı 220V AC) IP65 adet 50
35 U2x18W Etanj Flourasan Armatür adet 30
36 Acil Durum Armatürü Akülü Sanayi Tipi Aydınlatma Armatürü Twinlight 2x15W Power Led`li ( Akü Dahil ) adet 25
37 Yüksek basınçlı sodyum buharlı sokak armatürü 70W adet 30
38 Yüksek basınçlı sodyum buharlı sokak armatürü 150W adet 70
39 Yüksek basınçlı sodyum buharlı sokak armatürü 250W adet 40
40 Yüksek Basınçlı 400W Metal Halide Metal Kasa Projektör Armatür adet 30
41 100W Led Sokak Armatürü Beyaz IP66 (6500K) adet 30
42 200W Led Projektör Armatürü Beyaz IP66 (6500K) adet 50
43 150W Mercekli 15 Derece ve 60 Dereceli Karışık Projektör Günışığı adet 15
44 9W Power Led`li 30 Cm Duvar Yıkama Armatürü IP66 ( Günışığı ) adet 25
45 9W Power Led`li 30 Cm Duvar Yıkama Armatürü IP66 ( Mor ) adet 25
46 9W Power Led`li 30 Cm Duvar Yıkama Armatürü IP66 ( Yeşil) adet 25
47 9W Power Led`li 30 Cm Duvar Yıkama Armatürü IP66 ( Kırmızı ) adet 25
48 Hareket Sensörlü Sıva Üstü Tavan Armatürü ( 360 derce ) adet 200
49 2xE27 duylu , tavan ceviz armatür adet 25
50 12V 3 Çipli Dış Mekan Yapışkanlı Şerit Led ( Beyaz ) metre 250
51 12V 3 Çipli Dış Mekan Yapışkanlı Şerit Led ( GünIşığı ) metre 250
52 12V 3 Çipli Dış Mekan Yapışkanlı Şerit Led ( Hareketli ) metre 250
53 Şerit Led Hareket Modülü Ayarlı RGB adet 50
54 8,5 A 100w 12V Şerit Led Trafosu adet 30
55 16 A 200w 12v Şerit Led Trafosu adet 30
56 30 A 360w 12V Şerit Led Trafosu adet 25
57 70W balast ( 2 uçlu ) Bakır sargılı adet 100
58 150W Balast ( 2 uçlu ) Sodyum Buharlı Bakır Sargılı adet 100
59 250W balast ( 2 uçlu ) sodyum buharlı Bakır sargılı adet 100
60 400W ignitör ( 3 uçlu ) adet 500
61 Starter 22W adet 50
62 Starter 65W adet 50
63 4x6 mm² NYY ısı büzüşmeli ek mufu adet 50
64 4x10 mm² NYY ısı büzüşmeli ek mufu adet 50
65 Kablo tamir yaması ( ısı büzüşmeli) CRSM 34/10-500 adet 50
66 Kablo tamir yaması ( ısı büzüşmeli) CRSM 53/13-1000 adet 50
67 Trifaze 5x63A Kilitli Düz Fiş IP67 adet 20
68 Trifaze 5x63A kilitli dişi fiş IP67 adet 20
69 Prizli Kombinasyon Kutusu ( 1/16A 220V 10 Ad. Pano prizli ve 5/63A 380V 2Ad Makine prizli kapaklı ) Kombinasyon Kutusunda Prizler, Sigortalar Dahil, Montajlı Olarak Kullanıma Hazır Şekilde. adet 25
70 Trifaze Sayaç Takılabilen, Harici Tip, 70x70 Ebatlarında, TSE Standartlarında, Ayaklı, Komple Daldırma Galvanizli Hazır Pano adet 20
71 5 Mt`li Galvanizli Aydınlatma Direği adet 30
72 Tek Kollu Aydınlatma Direk Konsolu adet 50
73 Çift Kollu Aydınlatma Direk Konsolu adet 75
74 8 Mt`li Galvanizli Aydınlatma Direği adet 50
75 10 Mt`li Galvanizli Projektör Direği Konsollu Takım adet 10
76 1 Nolu Sıra Klemens adet 150
77 2 nolu sıra klemens adet 150
78 3 Nolu Sıra Klemens adet 150
79 4 nolu sıra klemens adet 150
80 4 nolu buat klemensi ( 10-16 mm² ) adet 300
81 5 nolu buat klemensi ( 16-25 mm² ) adet 300
82 2x40A (30mA) Kaçak akım koruma şalteri adet 25
83 2x40A (300mA) Kaçak akım koruma şalteri adet 25
84 4x63A (300mA) Kaçak akım koruma şalteri adet 25
85 4x40 (30mA) Kaçak Akım Koruma Şalteri adet 75
86 4x40 (300 mA) kaçak akım koruma şalteri adet 75
87 B10A Tek fazlı W-otomat sigorta (10kA ) adet 24
88 B25A Tek fazlı W-otomat sigorta (10kA ) adet 24
89 B32A Tek Fazlı W-Otomat Sigorta (10kA ) adet 24
90 B40A Tek fazlı W-otomat sigorta (10kA ) adet 24
91 C3x40A Üç fazlı W-Otomat sigorta (10kA ) adet 8
92 C3x50A Üç Fazlı W-Otomat Sigorta (10kA ) adet 12
93 3TF11 Kontaktör adet 30
94 3TF42 KONTAKTÖR adet 10
95 3TF43 Kontaktör adet 10
96 3TF45 Kontaktör adet 30
97 Bakır topraklama çubuğu Q20 , 1 mt boyunda adet 15
98 Ölüm Tehlikesi Levhası - 25 X 35 cm Galv Saç 0,50 adet 50
99 Arafuar anahtar adet 200
100 Sıva Üstü Etanj Topraklı Priz ( Kapaklı ) adet 150
101 Astronomik Meridyen Röle (Pili Değiştirilebilir) adet 200
102 W - Otomat Zaman Saati adet 100
103 Motor (Faz) Koruma Rölesi adet 25
104 Termik röle 16-25A ayar sahalı adet 10
105 1x10 A paket şalter ( açma - kapama ) adet 15
106 Tek fazlı topraklı dişi fiş adet 25
107 Tek fazlı topraklı erkek fiş adet 850
108 Tek fazlı topraksız erkek fiş adet 300
109 Tek fazlı 3 lü topraklı kordonsuz priz adet 250
110 E27 porselen duy adet 1.100
111 Asma duy E27 porselen duylu adet 100
112 PVC tip İzolebant adet 600
113 Telsiz 2`li Takım ( kulaklıklı ) adet 4
114 Sarhoş Tavan Vantilatörü adet 10
115 Şafak SCC-500 Bakır Kablo Kesme Makası adet 1
116 2000W Ayaklı Tip Elektrikli Soba adet 5
117 15000TS Marşlı Trifaze 15KVA Benzinli Jeneratör adet 2
118 Şafak SP-10120 SKP Sıkma Pensesi adet 1
119 Şarjlı El Feneri adet 5
120 9V Endüstüriyel Pil adet 500
121 Göstergeli Kontrol Kalemi adet 15
122 Meridyen Pili adet 1.000
123 Kablo bağı 4,8x200mm paket 100
124 Kablo bağı 4,8x300mm paket 100
125 10mm² lik Bakır Kablo Pabucu adet 100
126 25mm² lik Bakır Kablo Pabucu adet 100
127 50mm² lik Bakır Kablo Pabucu adet 100
128 Eriyen Makaron 2M metre 100
129 Eriyen Makaron 3M metre 100
130 Eriyen Makaron 4M metre 100
131 Dış Mekan Perde Led 3x3m ( Beyaz ) adet 50
132 Dış Mekan Perde Led 3x3m ( Gün Işığı ) adet 50
133 Top Led 10 Mt`li Animasyonlu adet 35
134 10 Mt`li Yıldız Tanesi İp Led adet 20
135 30 Cm Yatay Led Fluerasan ( Beyaz ) adet 30
136 60 Cm Yatay Led Fluerasan ( Beyaz ) adet 25
137 Dış Mekan Perde Led 3x3m ( Yeşil ) adet 50
138 Dış Mekan Perde Led 3x3m ( Kırmızı ) adet 50
139 Dış Mekan Perde Led 3x3m ( Beyaz ) Hareketli adet 25
140 Dış Mekan Perde Led 3x3m ( Gün Işığı ) Hareketli adet 25
141 Dış Mekan Perde Led 3x3m ( Yeşil ) Hareketli adet 25
142 Dış Mekan Perde Led 3x3m ( Kırmızı ) Hareketli adet 25
143 Dış Mekan 10 Mt`li Kol Led ( Beyaz ) adet 45
144 Dış Mekan 10 Mt`li Kol Led ( Günışığı ) adet 45
145 Dış Mekan 10 Mt`li Kol Led ( Kırmızı ) adet 45
146 Dış Mekan 10 Mt`li Kol Led ( Yeşil ) adet 45
147 Dış Mekan 10 Mt`li Kol Led ( Beyaz ) Hareketli adet 45
148 Dış Mekan 10 Mt`li Kol Led ( Günışığı ) Hareketli adet 45
149 Dış Mekan 10 Mt`li Kol Led ( Kırmızı ) Hareketli adet 45
150 Dış Mekan 10 Mt`li Kol Led ( Yeşil ) Hareketli adet 45
151 Dış Mekan Perde Led 6x30 Cm ( Beyaz ) adet 20
152 Dış Mekan Perde Led 6x30 Cm ( Gün Işığı ) adet 20
153 Dış Mekan Perde Led 6x30 Cm ( Yeşil ) adet 20
154 Dış Mekan Meteor Kayan Işık ( Beyaz ) adet 25
155 Dış Mekan Kayan Işık ( Mavi ) adet 25
156 Dış Mekan Kayan Işık ( Kırmızı ) adet 25
157 Dış Mekan Kayan Işık ( Mor ) adet 25
158 Dış Mekan Kayan Işık ( Yeşil ) adet 25
159 Dış Mekan Kayan Işık ( Karışık ) adet 25
160 Dış Mekan File Led adet 30
161 Dış Mekan Yıldız Led ( Beyaz ) adet 30
162 Dış Mekan Yıldız Led ( Yeşil ) adet 30
163 Dış Mekan Yıldız Led ( Kırmızı ) adet 30
164 Dış Mekan Yıldız Led ( Mor ) adet 30
165 Dış Mekan Kar Led ( Beyaz ) adet 30
166 Neon Hortum Işık ( Pembe ) metre 150
167 Neon Hortum Işık ( Mavi ) metre 150
168 Neon Hortum Işık ( Beyaz ) metre 150
169 Neon Hortum Işık ( Kırmızı ) metre 150
170 Neon Hortum Işık ( Turkuaz ) metre 150
171 Neon Hortum Işık ( Günışığı ) metre 150
172 Neon Hortum Işık ( Karışık ) metre 150
Okas Kodu Okas Açıklaması
31000000 Elektrikli makine, cihaz, ekipman ve sarf malzemeleri; aydınlatma

< GERİ DÖN