Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2020/527381

İhale No: 2020/527381
İhale Adı Başakşehir Genelinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme Alımı
 • İhale No 2020/527381
 • Şehir İstanbul
 • İhale Tarihi 06.11.2020 10:00
 • Eklenme Tarihi 08.10.2020 02:28
 • Telefon 2124440669
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL
 • İşin Yeri Park ve Bahçeler Müdürlüğü Depolarına Teslimat Gerçekleştirilecektir.
 • Kurum Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Belediyeler
 • İlan Şekli İhale Tekliflere Kapalı, Teklifler Değerlendiriliyor
İhale Adı Başakşehir Genelinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme Alımı
İNŞAAT, ELEKTRİK, AHŞAP VE HIRDAVAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞAKŞEHİR GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2020/527381
1-İdarenin
a) Adresi:Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL Başakşehir BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2124440669 - 2126694704
c) Elektronik Posta Adresi:parkvebahceler.ihale@basaksehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
460 Kalem İnşaat, Elektrik, Ahşap, Hırdavat Malzemeler Alınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Park ve Bahçeler Müdürlüğü Depolarına Teslimat Gerçekleştirilecektir.
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalanması itibariyle işe başlanacak olup iş her durumda 31.12.2020 tarihinde bitirilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati:06.11.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

A) İSTENİLEN NUMUNELER;

1- AHŞAP KORUYUCU SON KAT BOYA (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1(bir) teneke numuneyi teslim edecektir.)

2- PİGMENT PASTA (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun en az 1 (bir) kilogram numuneyi teslim edecektir.)

3- AKÜLÜ MATKAP (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun, seçecekleri 1(bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

4- SPOR ALET TAKIMI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

5- ÇATILI PİKNİK MASASI METAL İSKELET TAKIMI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

6- PANEL PLAKA 12mm (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

7- GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

8- METAL AYAKLI AHŞAP BANK (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

9- MANGAL (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

10- PLEKSİ BEYAZ 2000X1350X5mm (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

11- ÇÖP KOVASI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

12- GÜBRELEME MAKİNASI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

13- ÇÖP POŞETİ BASKILI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) paket numuneyi teslim edecektir.)

14- ÇİM TRAKTÖRÜ (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

15- ÇİM BİÇME MAKİNESİ (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

16- MOTORLU SIRT TIRPANI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

17- ÇAPA MOTORU (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

18- YABANİ OT TEMİZLEME MAKİNESİ (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

19- EKLENEBİLİR İPLED (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

20- SPOT LED ARMATÜR (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun, seçecekleri farklı tipte 2(İki) adet numuneyi teslim edecektir.)

21- GÜÇ KAYNAĞI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun, seçecekleri 1(bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

22- FOTOVOLTAİK MODÜL (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

23- JEL AKÜ (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

24- ŞARJ STANDI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

25- AYDINLATMA DİREĞİ 6 MT (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

26- SOLAR LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

27- KONTROL ÜNİTESİ (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun, seçecekleri 1(bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

28- ÇİM AYIRACI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) rulo numuneyi teslim edecektir.)

29- EMPRENYELİ KERESTE (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun, seçecekleri farklı tipte 2(İki) adet numuneyi teslim edecektir.)

30- SU KONTRASI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun, seçecekleri 1(bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

31- PLYWOOD (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun, seçecekleri 1(bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

B) NUMUNE KABUL ŞARTLARI;

1. Numuneler; üzerinde İhale Kayıt Numarası, istekli firma adı, malzeme sıra numarası ile malzeme cinsi/adı yazılı olacak etiketler ile yukarıda belirtilen şartlarda ve ihale saatine kadar hazır bir şekilde sunulacaktır. Bu şekilde sunulmayan numuneler, Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından teslim alınmayacaktır. Ayrıca, istekliler tarafından sunulan numunelerin tamamı ihale saatine kadar teslim alanına getirilmek zorundadır. İhale saatinden sonra malzeme girişine izin verilmeyecektir. Numuneler Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Atatürk Bulvarı Boğazköy Deposuna Teslim Edilecektir.

2. İstekliler tarafından getirilen numunelerin indirilmesi, ölçüm noktalarına taşınması ve buradan idarenin belirlediği istif alanına götürülmesi işleri istekli firmalara aittir. Numuneler idare tarafından teslim alınana kadar meydana gelecek kırılma, çizilme ve benzeri diğer hasarlar ile yaşanacak tüm olumsuzluklardan istekli firmalar sorumlu olacaktır.

3. İdaremizin Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından, daha sonradan yaşanması muhtemel karışıklıkların önüne geçilmesi amacıyla, getirilen malzemeler detaylı bir şekilde fotoğraflanarak tutanağa eklenecektir. Tutanaklar ve fotoğraflar istekli firma yetkilisi ile Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından imzalanarak numuneler teslim alınacaktır. Tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir.

4. Numuneler; Teknik Şartnamesine uygun olup olmadığı hususunda İhale Komisyonu tarafından detaylı bir incelemeye tabi tutulacaktır. Ölçülmesi mümkün olmayan veya teknik özelliklerin tamamı orjinal etiketinde bulunmayan malzemelere ait katolog, büroşür, kullanma kılavuzu vb dokümanlar numunelerle birlikte sunulacaktır. İstekliler; bu incelemeler sırasında oluşacak olumsuzluklardan kaynaklı bir hak talebinde bulunmayacaklardır. (Numunelerde kırılma, çizilme ve benzeri tüm hasarlar ile meydana gelebilecek diğer tüm olumsuzluklar).

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

İnşaat, Elektrik ve Hırdavat malzeme alımları birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Adı Başakşehir Genelinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme Alımı
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 AHŞAP KORUYUCU SON KAT BOYA litre 3.000
2 AHŞAP VERNİK adet 100
3 METAL İÇİN YAĞLI BOYA litre 2.000
4 PAS ÖNLEYİCİ BOYA adet 50
5 ÇİM BOYASI adet 20
6 SELÜLOZİK TİNER adet 200
7 SENTETİK TİNER adet 40
8 POLYESTER adet 20
9 GELCOAT adet 20
10 KOBALT kilogram 20
11 MEK kilogram 20
12 KALIP SLİKONU TAKIMI adet 10
13 ÇELİK MACUNU adet 40
14 SLİKON adet 300
15 KALSİT kilogram 40
16 ASETON litre 40
17 ANTİPAS BOYA adet 35
18 SU BAZLI TOZ BOYA kilogram 1.200
19 BAĞLAYICI litre 4.400
20 PİGMENT PASTA kilogram 240
21 SUNTA VİDASI 4X70 kutu 100
22 SUNTA VİDASI 5X80 kutu 500
23 SUNTA VİDASI 6X120 kutu 200
24 SUNTA VİDASI 6X150 kutu 80
25 MERCİMEK BAŞ VİDA kutu 150
26 TRAPEZ VİDA 4,8X35 kutu 120
27 SOMUN VE PUL adet 6.000
28 TİJ adet 500
29 MAPA 6mm adet 4.000
30 MAPA 8mm adet 2.000
31 VİNÇ MAPASI adet 20
32 KASA CİVATASI adet 11.000
33 BETON VİDASI 7,5X60mm adet 2.000
34 BETON VİDASI 7,5X80mm adet 2.000
35 BETON VİDASI 7,5X100mm adet 2.000
36 SDS MATKAP UCU 6mm adet 20
37 SDS MATKAP UCU 10mm adet 20
38 SDS MATKAP UCU 13mm adet 20
39 DEMİR İÇİN MATKAP UCU 2,5mm adet 100
40 DEMİR İÇİN MATKAP UCU 3mm adet 100
41 DEMİR İÇİN MATKAP UCU 4mm adet 100
42 DEMİR İÇİN MATKAP UCU 5mm adet 100
43 DEMİR İÇİN MATKAP UCU 6,5mm adet 40
44 DEMİR İÇİN MATKAP UCU 8mm adet 40
45 DEMİR İÇİN MATKAP UCU 8,5mm adet 50
46 DEMİR İÇİN MATKAP UCU 10mm adet 20
47 DEMİR İÇİN MATKAP UCU 10,5 mm adet 20
48 AHŞAP İÇİN MATKAP UCU 20mm adet 10
49 AHŞAP İÇİN MATKAP UCU 24mm adet 10
50 VİDALAMA UCU adet 300
51 TORKS VİDALAMA UCU adet 100
52 PUNTA KAYNAK UCU adet 20
53 MANDREN adet 10
54 STOPER GÖVDE adet 100
55 STOPER DİŞİ UÇ adet 50
56 STOPER ERKEK UÇ adet 50
57 SPİRAL HORTUM adet 20
58 ÇANAK FIRÇA adet 100
59 SLİKON TABANCASI adet 30
60 EPOKSİ TABANCASI adet 5
61 RULMAN adet 500
62 DİSK ZIMPARA 115mm adet 100
63 ZIMPARA BAŞLIĞI 115mm adet 40
64 ZIMPARA BAŞLIĞI 150mm adet 20
65 PALET ZIMPARA 60 KUM adet 10
66 PALET ZIMPARA 80 KUM adet 10
67 PALET ZIMPARA 150 KUM adet 20
68 KALINLIK MAKİNESİ BIÇAĞI takım 10
69 SAPAN 3 METRE adet 10
70 SAPAN 6 METRE adet 10
71 RULO FIRÇA YEDEĞİ adet 2.000
72 RULO FIRÇA 20cm adet 50
73 KESTİRME FIRÇA NO:1 adet 50
74 KESTİRME FIRÇA NO:2 adet 50
75 KESTİRME FIRÇA NO:3 adet 50
76 BOYA TABANCASI adet 10
77 KÜRE FREZE UCU Ø 0,5mm adet 40
78 KÜRE FREZE UCU Ø 1mm adet 80
79 HASIR DEMİR 5000X2150mm adet 300
80 HASIR DEMİR 2000X1000mm adet 80
81 GENİŞLETİLMİŞ SAC adet 20
82 SANAYİ BORUSU 2" adet 40
83 SANAYİ BORUSU 1.1/2" adet 40
84 SANAYİ BORUSU 1.1/4" adet 40
85 LAMA DEMİRİ 30X5mm adet 150
86 LAMA DEMİRİ 40x5mm adet 100
87 LAMA DEMİRİ 50X10mm adet 50
88 KÖŞEBENT DEMİRİ 30X30X3mm adet 100
89 KÖŞEBENT DEMİRİ 40x40x4mm adet 150
90 KUTU PROFİL 20X40X2mm adet 100
91 KUTU PROFİL 40X40X2,5mm adet 230
92 KUTU PROFİL 40X60X2,5mm adet 200
93 KUTU PROFİL 40X80X3mm adet 60
94 SAC 2000X1000X2mm adet 30
95 YONCA ŞINGIL paket 300
96 GAZ ALTI KAYNAK TELİ kilogram 100
97 GAZ ALTI KAYNAK TÜPÜ adet 2
98 NOZUL adet 20
99 GAZ ALTI MEME adet 20
100 GAZ DAĞITICI adet 6
101 GAZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ adet 1
102 TİTREŞİM ZIMPARA MAKİNESİ adet 3
103 TAŞLAMA MOTORU adet 5
104 ZIMBA TABANCASI adet 3
105 HAVALI TİTREŞİM ZIMPARA MAKİNESİ adet 2
106 HAVALI DAİRESEL ZIMPARA MAKİNESİ adet 2
107 HAVALI ZIMPARA MAKİNESİ BAŞLIĞI adet 40
108 MERMER KESME TESTERESİ 180mm adet 20
109 TAŞLAMA TAŞI 115mm adet 500
110 KESME TAŞI 230mm adet 500
111 KESME TAŞI 180mm adet 500
112 KESME TAŞI 115mm adet 400
113 MATKAP BATARYASI adet 4
114 PALET BAĞLAMA ÇEMBERİ metre 2.000
115 ÇEMBER TOKASI adet 1.000
116 PERÇİN TABANCASI adet 2
117 PERÇİN paket 4
118 AKÜLÜ MATKAP 5.0Ah adet 3
119 AKÜLÜ MATKAP 3.0Ah adet 5
120 HAVALI TAŞLAMA MOTORU adet 2
121 KOMPRESÖR 100LT adet 1
122 PLASTİK TAPA adet 20.000
123 İSKOTA HALAT 20mm metre 500
124 İSKOTA HALAT 8mm metre 2.000
125 ŞERİT METRE adet 100
126 SPOR ALET TAKIMI adet 60
127 ÇATILI PİKNİK MASASI METAL İSKELET TAKIMI adet 150
128 PANEL PLAKA 12mm adet 100
129 ALÜMİNYUM LEVHA adet 20
130 POLİKARBON LEVHA 8mm adet 40
131 SANDVİÇ PANEL metre 600
132 TAMİR TAKIM PAKETİ adet 1
133 FİLE AĞ 20X20 MM. metrekare 2.000
134 FİLE AĞ 50X50 MM. metrekare 3.000
135 ÇATILI PİKNİK MASASI adet 40
136 GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU adet 20
137 METAL AYAKLI AHŞAP BANK adet 70
138 SOLAR ENERJİLİ ÇATILI PİKNİK MASASI adet 5
139 DÖKÜM AYAKLI AHŞAP BANK adet 500
140 AHŞAP KAMERİYE 4X4MT adet 60
141 HIZLI YAPIŞTIRICI adet 200
142 ŞERİT TESTERE adet 20
143 MERMER KESME TESTERESİ 115mm adet 5
144 ASFALT KESME TESTERE BIÇAĞI adet 4
145 MERMER YAPIŞTIRICISI adet 10
146 SOĞUTMA SIVISI litre 5
147 AHŞAP KESME TESTERE BIÇAĞI 28 DİŞ adet 5
148 TRANSMİSYON MİLİ 6mm adet 60
149 TRANSMİSYON MİLİ 8mm adet 60
150 TRANSMİSYON MİLİ 10mm adet 80
151 NAYLON BRANDA metrekare 2.000
152 GÖLGELEME FİLESİ metre 3.000
153 MANGAL adet 400
154 BÜKÜMLÜ GALVANİZ SAC adet 200
155 ATEŞ TUĞLASI adet 6.500
156 PATENT DİRSEK 1.1/2" adet 300
157 MİL MENTEŞE Ø12mm adet 500
158 MİL MENTEŞE Ø14mm adet 500
159 MİL MENTEŞE Ø16mm adet 200
160 İNŞAAT DEMİRİ Ø8mm adet 20
161 İNŞAAT DEMİRİ Ø12mm adet 50
162 İNŞAAT DEMİRİ Ø18mm adet 100
163 PLEKSİ ŞEFFAF 2000X1000X5mm adet 20
164 PLEKSİ BEYAZ 2000X1350X5mm adet 20
165 ÇÖP KOVASI adet 500
166 KALİBRE VE ZIMPARA MAKİNESİ adet 1
167 60 KUM ZIMPARA 262X135 CM. adet 20
168 80 KUM ZIMPARA 262X135 CM. adet 10
169 120 KUM ZIMPARA 262X135 CM. adet 10
170 150 KUM ZIMPARA 262X135 CM. adet 10
171 220 KUM ZIMPARA 262X135 CM. adet 10
172 PLANYA BIÇAĞI BİLEME MAKİNASI adet 1
173 BETONİYER HARÇ KARMA MAKİNASI 250 lt. adet 1
174 BETONİYER HARÇ KARMA MAKİNASI 160 lt. adet 1
175 İSTİFLEME MAKİNESİ adet 1
176 SPİRAL MOTOR adet 1
177 RAF AYAĞI 40x40x2mm adet 200
178 METAL RAF 400X900X2mm adet 300
179 M6X20 CİVATA, SOMUN, PUL adet 1.000
180 METAL MALZEME DOLABI adet 50
181 YATAKLI RULMAN adet 100
182 EL ARABASI adet 50
183 EL ARABASI TEKERİ adet 40
184 GÜBRELEME MAKİNASI adet 15
185 MİSİNA adet 120
186 ÇÖP POŞETİ BASKILI kilogram 30.000
187 ÇÖP POŞETİ BASKISIZ kilogram 20.000
188 KÖK MAKASI adet 5
189 BUDAMA MAKASI adet 150
190 BUDAMA TESTERESİ adet 200
191 YABANİ OT SÖKME ALETİ adet 50
192 ÇİM BİÇME MAKASI adet 70
193 ÇÖP KONTEYNERİ adet 30
194 SAPLI SÜPÜRGE adet 150
195 SAPLI FARAŞ adet 150
196 KÜREK adet 150
197 BEL KÜREĞİ adet 150
198 TIRMIK adet 80
199 ÇAPA adet 150
200 YELPAZE TIRMIK adet 600
201 KESER adet 40
202 BALYOZ adet 10
203 ÇİVİ kilogram 1.000
204 YERÇEK adet 40
205 AMBAR FIRÇASI adet 60
206 İNŞAAT TELİ kilogram 200
207 HORTUM metre 2.000
208 HAVUZ KEPÇESİ adet 20
209 YABA adet 60
210 BALTA adet 30
211 ÇİM HAVALANDIRMA TIRMIĞI adet 30
212 RASPA adet 200
213 RASPA YEDEK AĞZI adet 500
214 EL ALETLERİ SAPI adet 1.000
215 OTO YIKAMA KÖPÜĞÜ adet 72
216 MERDİVEN adet 12
217 YAKIT BİDONU 10 litre adet 20
218 YAKIT BİDONU 20 litre adet 10
219 ÇİM BİÇME MAKİNESİ YEDEK PARÇALARI takım 1
220 TESTERE YEDEK PARÇALARI 1,30 kW takım 1
221 TESTERE YEDEK PARÇALARI 2,30 kW takım 1
222 TESTERE YEDEK PARÇALARI 3,40 kW takım 1
223 ÇAPA MAKİNESİ YEDEK PARÇALARI takım 1
224 MOTORLU TIRPAN YEDEK PARÇALARI takım 1
225 ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ YEDEK PARÇALARI takım 1
226 İLAÇLAMA MAKİNESİ YEDEK PARÇALARI takım 1
227 ÇİT BUDAMA MOTORU YEDEK PARÇALARI 0,75kW takım 1
228 YÜKSEK DAL BUDAMA MOTORU YEDEK PARÇALARI 1,05 kW takım 1
229 OT TEMİZLEME MAKİNE YEDEK PARÇALARI takım 1
230 2 ZAMANLI MOTOR YAĞI litre 600
231 4 ZAMANLI MOTOR YAĞI adet 200
232 ÇİM TRAKTÖRÜ adet 4
233 ÇİM BİÇME MAKİNESİ adet 60
234 MOTORLU SIRT TIRPANI adet 80
235 AĞAÇ MOTORU 1,30Kw adet 4
236 AĞAÇ MOTORU 2,30Kw adet 4
237 AĞAÇ MOTORU 3,40Kw adet 2
238 BURGU DELİCİ MAKİNE adet 1
239 ÇİT BUDAMA MOTORU adet 5
240 ÇAPA MOTORU adet 4
241 ÇİM HAVALANDIRMA MAKİNESİ adet 5
242 UZATMALI AĞAÇ MOTORU adet 4
243 YABANİ OT TEMİZLEME MAKİNESİ adet 6
244 KIRICI adet 2
245 KOMPAKTÖR adet 1
246 JENERATÖR 15 KVA adet 2
247 JENERATÖR 5.5 KVA adet 2
248 KAYNAK MAKİNESİ adet 4
249 KOMPRASÖR 300 LT adet 2
250 ASFALT KESME MAKİNESİ adet 1
251 PERDAH MAKİNESİ adet 1
252 BORDÜR/TAŞ KESME MAKİNESİ adet 1
253 İLAÇLAMA POMPASI adet 5
254 İLAÇLAMA MAKİNASI adet 1
255 OTO YIKAMA MAKİNE SETİ takım 2
256 ZİNCİR BİLEME MAKİNESİ adet 2
257 TTR KABLO 2X1,5 metre 800
258 TTR KABLO 3X1,5 metre 700
259 TTR KABLO 3X2,5 metre 700
260 TTR KABLO 4X1,5 metre 1.000
261 TTR KABLO 4X2,5 metre 1.000
262 NYRY KABLO 4X10 metre 700
263 NYY KABLO 4X2.5 metre 1.200
264 KORDON KABLO metre 700
265 NYAF KABLO 16mm metre 300
266 KABLO BAĞI 4,8X190mm adet 25.000
267 KABLO BAĞI 2,5X100mm adet 11.000
268 KABLO BAĞI 8,0X450mm adet 3.000
269 KAUÇUK FİŞ adet 70
270 KAUÇUK GRUP PRİZ adet 70
271 HUNİ TİP DİREK ŞAPKASI adet 100
272 ARMATÜR CAMI adet 100
273 EKLENEBİLİR İPLED adet 50
274 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU adet 30
275 SKP KABLO PABUCU adet 150
276 SPOT LED ARMATÜR RGB 9 adet 100
277 SPOT LED ARMATÜR BEYAZ 18 adet 20
278 SPOT LED ARMATÜR KIRMIZI 18 adet 20
279 SPOT LED ARMATÜR RGB 18 adet 70
280 DMX DECODER adet 30
281 GÜÇ KAYNAĞI 24V adet 30
282 GÜÇ KAYNAĞI 12V adet 30
283 DRİVER 12V-150A adet 20
284 AKKOR AMPÜL adet 100
285 KLEMENS NO:6 adet 300
286 KLEMENS NO:5 adet 300
287 METAL HALİDE PROJEKTÖR adet 20
288 TASARRUFLU AMPUL adet 100
289 ETANJ ARMATÜR adet 20
290 FLORESAN AMPÜL 36W adet 100
291 FLORESAN AMPÜL 18W adet 50
292 ÇİVİLİ KROŞE NO:4 adet 2.000
293 ÇİVİLİ KROŞE NO:5 adet 2.000
294 KONTAK ROLE adet 20
295 MOTOR KORUMA ROLESİ adet 10
296 5-8 KADEMELİ KOMPANZASYON PANOSU adet 2
297 5-10 KADEMELİ KOMPANZASYON PANOSU adet 1
298 5-12 KADEMELİ KOMPANZASYON PANOSU adet 1
299 ŞANTİYE PANOSU adet 5
300 PANO MULTİMETRE adet 15
301 TRİFAZE PANO PRİZİ adet 25
302 MONOFAZE PANO PRİZİ adet 25
303 BUAT KÜÇÜK adet 50
304 BUAT BÜYÜK adet 50
305 YAPIŞKAN KROŞE 19X19mm adet 500
306 YAPIŞKAN KROŞE 28x28mm adet 500
307 FOTOVOLTAİK MODÜL adet 72
308 JEL AKÜ adet 37
309 FOTOVOLTAİK KONNEKTÖR adet 75
310 SİNÜS EVİRİCİ adet 37
311 FOTOVOLTAİK KABLO metre 700
312 ŞARJ SOKETİ adet 145
313 ŞARJ STANDI adet 72
314 AĞAÇ FENERİ adet 300
315 3W LED AMPÜL adet 500
316 WALLWASHER AMBER 36 adet 30
317 ETANJ PANO PRİZİ adet 60
318 LED BAR 12V adet 40
319 HIZLI ŞARJ ALETİ adet 40
320 AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE ŞARJ CİHAZI adet 10
321 KABLO TOPLAMA MEKANİZMASI adet 10
322 PİKSEL RGB LED adet 100
323 KONTROL KARTI adet 10
324 LED KONTROL CİHAZI adet 1
325 NOZUL SPOTU adet 15
326 RÜZGAR HIZ SENSÖRÜ adet 2
327 PENSE adet 12
328 SIKMA PENSESİ adet 1
329 KABLO KESME MAKASI adet 2
330 YAN KESKİ adet 10
331 TORNAVİDA SETİ adet 10
332 ALLEN ANAHTAR TAKIMI adet 11
333 AÇIK AĞIZ ANAHTAR TAKIMI adet 3
334 PENSE AMPERMETRE adet 4
335 TOPRAK ÖLÇÜM CİHAZI adet 1
336 MAKET BIÇAĞI adet 70
337 MAKET BIÇAĞI YEDEK AĞZI paket 50
338 ORGANİZER adet 10
339 SIRT ÇANTASI adet 5
340 AYDINLATMA DİREĞİ 6 MT adet 33
341 SOLAR AYDINLATMA VE ŞARJ TAKIMI adet 100
342 URB LED MODUL adet 100
343 DOM LED MODÜL adet 100
344 50/220-240 LED DRİVER adet 30
345 50/120-277 LED DRİVER adet 30
346 8/350 LED DRİVER adet 30
347 25/350 LED DRİVER adet 30
348 LED BOOLARD adet 10
349 OVAL DİREK KAPAĞI adet 50
350 OVAL DİREK POLİKARBON LOGO adet 800
351 OVAL 30W TEPE LED MODÜL adet 200
352 SOLAR LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ adet 40
353 ALÜMİNYUM KONİK DİREK 7MT adet 40
354 DAMLAMA BORUSU metre 2.000
355 ŞEBEKE BORUSU 20mm metre 1.000
356 ŞEBEKE BORUSU 32mm metre 3.000
357 ŞEBEKE BORUSU 40mm metre 5.000
358 ŞEBEKE BORUSU 50mm metre 7.000
359 ŞEBEKE BORUSU 63mm metre 10.000
360 KÜRESEL VANA 1.1/4" adet 200
361 KÜRESEL VANA 1.1/2" adet 200
362 SOLENOİD VANA 40mm adet 30
363 SOLENOİD VANA 50mm adet 30
364 SOLENOİD VANA 63mm adet 30
365 KONTROL ÜNİTESİ 1 İSTASYONLU adet 250
366 KONTROL ÜNİTESİ 2 İSTASYONLU adet 50
367 PİL 9V adet 1.000
368 SPRİNK adet 10.000
369 KISA MUSLUK 1/2" adet 500
370 UZUN MUSLUK 1/2" adet 500
371 KABLİN MANŞON 20X20 adet 2.000
372 KABLİN MANŞON 75X75 adet 250
373 Ø20 MM KABLİN KÖR TAPA adet 2.000
374 Ø90 MM KABLİN KÖR TAPA adet 50
375 Ø110 MM KABLİN KÖR TAPA adet 50
376 KABLİN ERKEK DİRSEK 20X1/2" adet 6.000
377 KABLİN ERKEK ADAPTÖR 20X1/2" adet 1.000
378 KABLİN ERKEK ADAPTÖR 63X1.1/2" adet 100
379 KABLİN DİŞİ DİRSEK 20X3/4" adet 200
380 KUYU KABLİN TAKIMI adet 200
381 KUYU KABLİN APARATI adet 200
382 KUYU KABLİN KUTUSU adet 200
383 PRİZ KOLYE 40X1/2" adet 3.000
384 PRİZ KOLYE 50X1/2" adet 3.000
385 PRİZ KOLYE 63X1/2" adet 5.000
386 DIŞ DİŞLİ ERKEK TE 20X1/2"X20 adet 2.000
387 PPRC DİRSEK 20X1/2" adet 200
388 PPRC DİŞİ DİRSEK 20X1/2" adet 100
389 PPRC DİŞİ TE 20X1/2"X20 adet 100
390 PPRC TE 25X25X25mm adet 100
391 PPRC KÖR TAPA 20mm adet 200
392 PPRC KÖR TAPA 25mm adet 200
393 U - PVC NİPEL 63mm adet 100
394 U - PVC NİPEL 50mm adet 100
395 U - PVC NİPEL 40mm adet 100
396 U - PVC NİPEL 32mm adet 100
397 U - PVC NİPEL 25mm adet 100
398 U - PVC NİPEL 20mm adet 100
399 DAMLAMA ERKEK DİRSEK 16X1/2" adet 2.000
400 DAMLAMA ERKEK DİRSEK 16X3/4" adet 1.000
401 DAMLAMA ERKEK TE 16X1/2"X16 adet 2.000
402 DAMLAMA ERKEK TE 16X3/4"X16 adet 2.000
403 DAMLAMA MANŞON 16X16mm adet 2.000
404 DAMLAMA KÖR TAPA 16mm adet 2.000
405 DAMLAMA ERKEK VANA 16X1/2" adet 1.000
406 DAMLAMA ERKEK VANA 16X3/4" adet 500
407 PVC DİRSEK 90°-50mm adet 100
408 PVC DİRSEK 45°-50mm adet 100
409 PVC DİRSEK 90°-75mm adet 100
410 PVC DİRSEK 45°-75mm adet 100
411 PVC ÇATAL BORU 75X75 adet 50
412 PVC ÇATAL BORU 75X50 adet 50
413 PVC ÇATAL BORU 50X50 adet 50
414 PVC ÇATAL BORU 110X75 adet 20
415 PVC ÇATAL BORU 110X50 adet 20
416 PVC BORU 110X500 adet 10
417 PVC BORU 110X1000 adet 10
418 PVC BORU 75X500 adet 10
419 PVC BORU 75X1000 adet 10
420 PVC BORU 50X500 adet 30
421 PVC BORU 50X1000 adet 30
422 PİSUVAR TAŞI adet 10
423 PİSUVAR ARA BÖLME TAŞI adet 5
424 REZERVUAR İÇ TAKIMI adet 20
425 PVC KAYAR MANŞON 110mm adet 10
426 PVC KAYAR MANŞON 75mm adet 10
427 PVC KAYAR MANŞON 50mm adet 10
428 GEOTEKSTİL KEÇE metrekare 1.000
429 VANA KUTUSU 12" adet 200
430 YOSUN ÖNLEYİCİ adet 50
431 KLOR adet 50
432 ÇİM AYIRACI metre 8.000
433 FLANŞLI BORU adet 10
434 GALVANİZ NİPEL 2" adet 10
435 GALVANİZ TE 2" adet 10
436 GALVANİZ DİRSEK 2" adet 15
437 MUSLUK UZATMA adet 60
438 NİPEL 1/2" adet 20
439 NİPEL 3/8" adet 10
440 DRENAJ BORUSU 80 mm. metre 8.000
441 ZAMAN AYARLI MUSLUK adet 250
442 EMPRENYELİ KERESTE 4X9X300 CM adet 7.500
443 EMPRENYELİ KERESTE 4X9X400 CM adet 3.000
444 EMPRENYELİ KERESTE 9X9X400 CM adet 400
445 EMPRENYELİ KERESTE 4X14X300 CM adet 2.000
446 EMPRENYELİ LAMBRİ TAHTA adet 1.500
447 LAMBRİ TAHTA adet 1.000
448 KERESTE 4X9X300CM adet 1.000
449 KERESTE 4X9X400CM adet 300
450 KERESTE 4X14X400CM adet 300
451 DECK KERESTE 2X9X400CM metreküp 15
452 İROKO KERESTE metreküp 40
453 EMPRENYELİ KÜTÜK Ø8X 80 CM. adet 1.000
454 EMPRENYELİ KÜTÜK Ø14X 350 CM. adet 100
455 OSB 15mm adet 800
456 OSB 11mm adet 100
457 SU KONTRASI 12MM adet 50
458 SU KONTRASI 18MM adet 50
459 PLYWOOD adet 50
460 AHŞAP SEPERATÖR adet 100

İhale Adı Başakşehir Genelinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme Alımı

Açık ihale usulü ile ihale edilen BAŞAKŞEHİR GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF MALZEME ALIMI mal alımı idari şartnamesi

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL Başakşehir - BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

c) Telefon numarası: 2124440669

ç) Faks numarası: 2126694704

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Erkan EROĞLU - İnşaat Mühendisi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: BAŞAKŞEHİR GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF MALZEME ALIMI

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

460 Kalem İnşaat, Elektrik, Ahşap, Hırdavat Malzemeler Alınması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler: Park ve Bahçeler Müdürlüğü Depolarına Teslimat Gerçekleştirilecektir.

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2020/527381

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL

ç) İhalenin yapılacağı adres: Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 06.11.2020

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Başakşehir Belediyesi - Başakşehir Toplantı Salonu

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Bahçeşehir Başkanlık Binası (İhale Tarihinde; Başakşehir Başkanlık Binası)

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 32.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK027.0/M: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.0/M: Banka Referans Mektubu, Standart Form-KİK028.0/M: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK028.1/M: Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi (İdari Şartname madde 7.1.i’de belirtilen belge), Standart Form-KİK026.1/M: Bilanço Bilgileri Tablosu, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler, Standart Form-KİK026.2/M: Ciro Bilgileri Tablosu, Standart Form-KİK026.3/M: Ciro Bilgileri Tablosu (Ortak Girişim Olarak Yapılan İşler)

d) Birim Fiyat Cetvelinin Teknik Şartname Karşılıkları

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1 İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form-KİK026.1/M)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirleri gösterilmelidir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İsteklinin;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

her ikisinin de idarelerce istenmesi zorunludur.

Mal satışları ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Mal satışları ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen mal satışlarından elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %40 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6.

A) İSTENİLEN NUMUNELER;

1- AHŞAP KORUYUCU SON KAT BOYA (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1(bir) teneke numuneyi teslim edecektir.)

2- PİGMENT PASTA (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun en az 1 (bir) kilogram numuneyi teslim edecektir.)

3- AKÜLÜ MATKAP (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun, seçecekleri 1(bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

4- SPOR ALET TAKIMI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

5- ÇATILI PİKNİK MASASI METAL İSKELET TAKIMI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

6- PANEL PLAKA 12mm (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

7- GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

8- METAL AYAKLI AHŞAP BANK (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

9- MANGAL (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

10- PLEKSİ BEYAZ 2000X1350X5mm (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

11- ÇÖP KOVASI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

12- GÜBRELEME MAKİNASI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

13- ÇÖP POŞETİ BASKILI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) paket numuneyi teslim edecektir.)

14- ÇİM TRAKTÖRÜ (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

15- ÇİM BİÇME MAKİNESİ (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

16- MOTORLU SIRT TIRPANI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

17- ÇAPA MOTORU (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

18- YABANİ OT TEMİZLEME MAKİNESİ (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

19- EKLENEBİLİR İPLED (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

20- SPOT LED ARMATÜR (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun, seçecekleri farklı tipte 2(İki) adet numuneyi teslim edecektir.)

21- GÜÇ KAYNAĞI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun, seçecekleri 1(bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

22- FOTOVOLTAİK MODÜL (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

23- JEL AKÜ (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

24- ŞARJ STANDI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

25- AYDINLATMA DİREĞİ 6 MT (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

26- SOLAR LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

27- KONTROL ÜNİTESİ (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun, seçecekleri 1(bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

28- ÇİM AYIRACI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) rulo numuneyi teslim edecektir.)

29- EMPRENYELİ KERESTE (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun, seçecekleri farklı tipte 2(İki) adet numuneyi teslim edecektir.)

30- SU KONTRASI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun, seçecekleri 1(bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

31- PLYWOOD (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun, seçecekleri 1(bir) adet numuneyi teslim edecektir.)

B) NUMUNE KABUL ŞARTLARI;

1. Numuneler; üzerinde İhale Kayıt Numarası, istekli firma adı, malzeme sıra numarası ile malzeme cinsi/adı yazılı olacak etiketler ile yukarıda belirtilen şartlarda ve ihale saatine kadar hazır bir şekilde sunulacaktır. Bu şekilde sunulmayan numuneler, Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından teslim alınmayacaktır. Ayrıca, istekliler tarafından sunulan numunelerin tamamı ihale saatine kadar teslim alanına getirilmek zorundadır. İhale saatinden sonra malzeme girişine izin verilmeyecektir. Numuneler Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Atatürk Bulvarı Boğazköy Deposuna Teslim Edilecektir.

2. İstekliler tarafından getirilen numunelerin indirilmesi, ölçüm noktalarına taşınması ve buradan idarenin belirlediği istif alanına götürülmesi işleri istekli firmalara aittir. Numuneler idare tarafından teslim alınana kadar meydana gelecek kırılma, çizilme ve benzeri diğer hasarlar ile yaşanacak tüm olumsuzluklardan istekli firmalar sorumlu olacaktır.

3. İdaremizin Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından, daha sonradan yaşanması muhtemel karışıklıkların önüne geçilmesi amacıyla, getirilen malzemeler detaylı bir şekilde fotoğraflanarak tutanağa eklenecektir. Tutanaklar ve fotoğraflar istekli firma yetkilisi ile Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından imzalanarak numuneler teslim alınacaktır. Tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir.

4. Numuneler; Teknik Şartnamesine uygun olup olmadığı hususunda İhale Komisyonu tarafından detaylı bir incelemeye tabi tutulacaktır. Ölçülmesi mümkün olmayan veya teknik özelliklerin tamamı orjinal etiketinde bulunmayan malzemelere ait katolog, büroşür, kullanma kılavuzu vb dokümanlar numunelerle birlikte sunulacaktır. İstekliler; bu incelemeler sırasında oluşacak olumsuzluklardan kaynaklı bir hak talebinde bulunmayacaklardır. (Numunelerde kırılma, çizilme ve benzeri tüm hasarlar ile meydana gelebilecek diğer tüm olumsuzluklar).

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.6.1.

İnşaat, Elektrik ve Hırdavat malzeme alımları birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir

Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 15 - İş ortaklığı

15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 16 - Konsorsiyum

16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Alt yükleniciler

17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü

18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi

19.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

19.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Alternatif teklifler

20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 - Doksan(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harçlar ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 05.03.2021. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malın özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.4. Tekliflerin eşit olması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması:

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.

35.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Fiyat farkı

45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 47 - Diğer hususlar

47.1. Bu madde boş bırakılmıştır

EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 AHŞAP KORUYUCU SON KAT BOYA litre 3.000
2 AHŞAP VERNİK adet 100
3 METAL İÇİN YAĞLI BOYA litre 2.000
4 PAS ÖNLEYİCİ BOYA adet 50
5 ÇİM BOYASI adet 20
6 SELÜLOZİK TİNER adet 200
7 SENTETİK TİNER adet 40
8 POLYESTER adet 20
9 GELCOAT adet 20
10 KOBALT kilogram 20
11 MEK kilogram 20
12 KALIP SLİKONU TAKIMI adet 10
13 ÇELİK MACUNU adet 40
14 SLİKON adet 300
15 KALSİT kilogram 40
16 ASETON litre 40
17 ANTİPAS BOYA adet 35
18 SU BAZLI TOZ BOYA kilogram 1.200
19 BAĞLAYICI litre 4.400
20 PİGMENT PASTA kilogram 240
21 SUNTA VİDASI 4X70 kutu 100
22 SUNTA VİDASI 5X80 kutu 500
23 SUNTA VİDASI 6X120 kutu 200
24 SUNTA VİDASI 6X150 kutu 80
25 MERCİMEK BAŞ VİDA kutu 150
26 TRAPEZ VİDA 4,8X35 kutu 120
27 SOMUN VE PUL adet 6.000
28 TİJ adet 500
29 MAPA 6mm adet 4.000
30 MAPA 8mm adet 2.000
31 VİNÇ MAPASI adet 20
32 KASA CİVATASI adet 11.000
33 BETON VİDASI 7,5X60mm adet 2.000
34 BETON VİDASI 7,5X80mm adet 2.000
35 BETON VİDASI 7,5X100mm adet 2.000
36 SDS MATKAP UCU 6mm adet 20
37 SDS MATKAP UCU 10mm adet 20
38 SDS MATKAP UCU 13mm adet 20
39 DEMİR İÇİN MATKAP UCU 2,5mm adet 100
40 DEMİR İÇİN MATKAP UCU 3mm adet 100
41 DEMİR İÇİN MATKAP UCU 4mm adet 100
42 DEMİR İÇİN MATKAP UCU 5mm adet 100
43 DEMİR İÇİN MATKAP UCU 6,5mm adet 40
44 DEMİR İÇİN MATKAP UCU 8mm adet 40
45 DEMİR İÇİN MATKAP UCU 8,5mm adet 50
46 DEMİR İÇİN MATKAP UCU 10mm adet 20
47 DEMİR İÇİN MATKAP UCU 10,5 mm adet 20
48 AHŞAP İÇİN MATKAP UCU 20mm adet 10
49 AHŞAP İÇİN MATKAP UCU 24mm adet 10
50 VİDALAMA UCU adet 300
51 TORKS VİDALAMA UCU adet 100
52 PUNTA KAYNAK UCU adet 20
53 MANDREN adet 10
54 STOPER GÖVDE adet 100
55 STOPER DİŞİ UÇ adet 50
56 STOPER ERKEK UÇ adet 50
57 SPİRAL HORTUM adet 20
58 ÇANAK FIRÇA adet 100
59 SLİKON TABANCASI adet 30
60 EPOKSİ TABANCASI adet 5
61 RULMAN adet 500
62 DİSK ZIMPARA 115mm adet 100
63 ZIMPARA BAŞLIĞI 115mm adet 40
64 ZIMPARA BAŞLIĞI 150mm adet 20
65 PALET ZIMPARA 60 KUM adet 10
66 PALET ZIMPARA 80 KUM adet 10
67 PALET ZIMPARA 150 KUM adet 20
68 KALINLIK MAKİNESİ BIÇAĞI takım 10
69 SAPAN 3 METRE adet 10
70 SAPAN 6 METRE adet 10
71 RULO FIRÇA YEDEĞİ adet 2.000
72 RULO FIRÇA 20cm adet 50
73 KESTİRME FIRÇA NO:1 adet 50
74 KESTİRME FIRÇA NO:2 adet 50
75 KESTİRME FIRÇA NO:3 adet 50
76 BOYA TABANCASI adet 10
77 KÜRE FREZE UCU Ø 0,5mm adet 40
78 KÜRE FREZE UCU Ø 1mm adet 80
79 HASIR DEMİR 5000X2150mm adet 300
80 HASIR DEMİR 2000X1000mm adet 80
81 GENİŞLETİLMİŞ SAC adet 20
82 SANAYİ BORUSU 2" adet 40
83 SANAYİ BORUSU 1.1/2" adet 40
84 SANAYİ BORUSU 1.1/4" adet 40
85 LAMA DEMİRİ 30X5mm adet 150
86 LAMA DEMİRİ 40x5mm adet 100
87 LAMA DEMİRİ 50X10mm adet 50
88 KÖŞEBENT DEMİRİ 30X30X3mm adet 100
89 KÖŞEBENT DEMİRİ 40x40x4mm adet 150
90 KUTU PROFİL 20X40X2mm adet 100
91 KUTU PROFİL 40X40X2,5mm adet 230
92 KUTU PROFİL 40X60X2,5mm adet 200
93 KUTU PROFİL 40X80X3mm adet 60
94 SAC 2000X1000X2mm adet 30
95 YONCA ŞINGIL paket 300
96 GAZ ALTI KAYNAK TELİ kilogram 100
97 GAZ ALTI KAYNAK TÜPÜ adet 2
98 NOZUL adet 20
99 GAZ ALTI MEME adet 20
100 GAZ DAĞITICI adet 6
101 GAZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ adet 1
102 TİTREŞİM ZIMPARA MAKİNESİ adet 3
103 TAŞLAMA MOTORU adet 5
104 ZIMBA TABANCASI adet 3
105 HAVALI TİTREŞİM ZIMPARA MAKİNESİ adet 2
106 HAVALI DAİRESEL ZIMPARA MAKİNESİ adet 2
107 HAVALI ZIMPARA MAKİNESİ BAŞLIĞI adet 40
108 MERMER KESME TESTERESİ 180mm adet 20
109 TAŞLAMA TAŞI 115mm adet 500
110 KESME TAŞI 230mm adet 500
111 KESME TAŞI 180mm adet 500
112 KESME TAŞI 115mm adet 400
113 MATKAP BATARYASI adet 4
114 PALET BAĞLAMA ÇEMBERİ metre 2.000
115 ÇEMBER TOKASI adet 1.000
116 PERÇİN TABANCASI adet 2
117 PERÇİN paket 4
118 AKÜLÜ MATKAP 5.0Ah adet 3
119 AKÜLÜ MATKAP 3.0Ah adet 5
120 HAVALI TAŞLAMA MOTORU adet 2
121 KOMPRESÖR 100LT adet 1
122 PLASTİK TAPA adet 20.000
123 İSKOTA HALAT 20mm metre 500
124 İSKOTA HALAT 8mm metre 2.000
125 ŞERİT METRE adet 100
126 SPOR ALET TAKIMI adet 60
127 ÇATILI PİKNİK MASASI METAL İSKELET TAKIMI adet 150
128 PANEL PLAKA 12mm adet 100
129 ALÜMİNYUM LEVHA adet 20
130 POLİKARBON LEVHA 8mm adet 40
131 SANDVİÇ PANEL metre 600
132 TAMİR TAKIM PAKETİ adet 1
133 FİLE AĞ 20X20 MM. metrekare 2.000
134 FİLE AĞ 50X50 MM. metrekare 3.000
135 ÇATILI PİKNİK MASASI adet 40
136 GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU adet 20
137 METAL AYAKLI AHŞAP BANK adet 70
138 SOLAR ENERJİLİ ÇATILI PİKNİK MASASI adet 5
139 DÖKÜM AYAKLI AHŞAP BANK adet 500
140 AHŞAP KAMERİYE 4X4MT adet 60
141 HIZLI YAPIŞTIRICI adet 200
142 ŞERİT TESTERE adet 20
143 MERMER KESME TESTERESİ 115mm adet 5
144 ASFALT KESME TESTERE BIÇAĞI adet 4
145 MERMER YAPIŞTIRICISI adet 10
146 SOĞUTMA SIVISI litre 5
147 AHŞAP KESME TESTERE BIÇAĞI 28 DİŞ adet 5
148 TRANSMİSYON MİLİ 6mm adet 60
149 TRANSMİSYON MİLİ 8mm adet 60
150 TRANSMİSYON MİLİ 10mm adet 80
151 NAYLON BRANDA metrekare 2.000
152 GÖLGELEME FİLESİ metre 3.000
153 MANGAL adet 400
154 BÜKÜMLÜ GALVANİZ SAC adet 200
155 ATEŞ TUĞLASI adet 6.500
156 PATENT DİRSEK 1.1/2" adet 300
157 MİL MENTEŞE Ø12mm adet 500
158 MİL MENTEŞE Ø14mm adet 500
159 MİL MENTEŞE Ø16mm adet 200
160 İNŞAAT DEMİRİ Ø8mm adet 20
161 İNŞAAT DEMİRİ Ø12mm adet 50
162 İNŞAAT DEMİRİ Ø18mm adet 100
163 PLEKSİ ŞEFFAF 2000X1000X5mm adet 20
164 PLEKSİ BEYAZ 2000X1350X5mm adet 20
165 ÇÖP KOVASI adet 500
166 KALİBRE VE ZIMPARA MAKİNESİ adet 1
167 60 KUM ZIMPARA 262X135 CM. adet 20
168 80 KUM ZIMPARA 262X135 CM. adet 10
169 120 KUM ZIMPARA 262X135 CM. adet 10
170 150 KUM ZIMPARA 262X135 CM. adet 10
171 220 KUM ZIMPARA 262X135 CM. adet 10
172 PLANYA BIÇAĞI BİLEME MAKİNASI adet 1
173 BETONİYER HARÇ KARMA MAKİNASI 250 lt. adet 1
174 BETONİYER HARÇ KARMA MAKİNASI 160 lt. adet 1
175 İSTİFLEME MAKİNESİ adet 1
176 SPİRAL MOTOR adet 1
177 RAF AYAĞI 40x40x2mm adet 200
178 METAL RAF 400X900X2mm adet 300
179 M6X20 CİVATA, SOMUN, PUL adet 1.000
180 METAL MALZEME DOLABI adet 50
181 YATAKLI RULMAN adet 100
182 EL ARABASI adet 50
183 EL ARABASI TEKERİ adet 40
184 GÜBRELEME MAKİNASI adet 15
185 MİSİNA adet 120
186 ÇÖP POŞETİ BASKILI kilogram 30.000
187 ÇÖP POŞETİ BASKISIZ kilogram 20.000
188 KÖK MAKASI adet 5
189 BUDAMA MAKASI adet 150
190 BUDAMA TESTERESİ adet 200
191 YABANİ OT SÖKME ALETİ adet 50
192 ÇİM BİÇME MAKASI adet 70
193 ÇÖP KONTEYNERİ adet 30
194 SAPLI SÜPÜRGE adet 150
195 SAPLI FARAŞ adet 150
196 KÜREK adet 150
197 BEL KÜREĞİ adet 150
198 TIRMIK adet 80
199 ÇAPA adet 150
200 YELPAZE TIRMIK adet 600
201 KESER adet 40
202 BALYOZ adet 10
203 ÇİVİ kilogram 1.000
204 YERÇEK adet 40
205 AMBAR FIRÇASI adet 60
206 İNŞAAT TELİ kilogram 200
207 HORTUM metre 2.000
208 HAVUZ KEPÇESİ adet 20
209 YABA adet 60
210 BALTA adet 30
211 ÇİM HAVALANDIRMA TIRMIĞI adet 30
212 RASPA adet 200
213 RASPA YEDEK AĞZI adet 500
214 EL ALETLERİ SAPI adet 1.000
215 OTO YIKAMA KÖPÜĞÜ adet 72
216 MERDİVEN adet 12
217 YAKIT BİDONU 10 litre adet 20
218 YAKIT BİDONU 20 litre adet 10
219 ÇİM BİÇME MAKİNESİ YEDEK PARÇALARI takım 1
220 TESTERE YEDEK PARÇALARI 1,30 kW takım 1
221 TESTERE YEDEK PARÇALARI 2,30 kW takım 1
222 TESTERE YEDEK PARÇALARI 3,40 kW takım 1
223 ÇAPA MAKİNESİ YEDEK PARÇALARI takım 1
224 MOTORLU TIRPAN YEDEK PARÇALARI takım 1
225 ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ YEDEK PARÇALARI takım 1
226 İLAÇLAMA MAKİNESİ YEDEK PARÇALARI takım 1
227 ÇİT BUDAMA MOTORU YEDEK PARÇALARI 0,75kW takım 1
228 YÜKSEK DAL BUDAMA MOTORU YEDEK PARÇALARI 1,05 kW takım 1
229 OT TEMİZLEME MAKİNE YEDEK PARÇALARI takım 1
230 2 ZAMANLI MOTOR YAĞI litre 600
231 4 ZAMANLI MOTOR YAĞI adet 200
232 ÇİM TRAKTÖRÜ adet 4
233 ÇİM BİÇME MAKİNESİ adet 60
234 MOTORLU SIRT TIRPANI adet 80
235 AĞAÇ MOTORU 1,30Kw adet 4
236 AĞAÇ MOTORU 2,30Kw adet 4
237 AĞAÇ MOTORU 3,40Kw adet 2
238 BURGU DELİCİ MAKİNE adet 1
239 ÇİT BUDAMA MOTORU adet 5
240 ÇAPA MOTORU adet 4
241 ÇİM HAVALANDIRMA MAKİNESİ adet 5
242 UZATMALI AĞAÇ MOTORU adet 4
243 YABANİ OT TEMİZLEME MAKİNESİ adet 6
244 KIRICI adet 2
245 KOMPAKTÖR adet 1
246 JENERATÖR 15 KVA adet 2
247 JENERATÖR 5.5 KVA adet 2
248 KAYNAK MAKİNESİ adet 4
249 KOMPRASÖR 300 LT adet 2
250 ASFALT KESME MAKİNESİ adet 1
251 PERDAH MAKİNESİ adet 1
252 BORDÜR/TAŞ KESME MAKİNESİ adet 1
253 İLAÇLAMA POMPASI adet 5
254 İLAÇLAMA MAKİNASI adet 1
255 OTO YIKAMA MAKİNE SETİ takım 2
256 ZİNCİR BİLEME MAKİNESİ adet 2
257 TTR KABLO 2X1,5 metre 800
258 TTR KABLO 3X1,5 metre 700
259 TTR KABLO 3X2,5 metre 700
260 TTR KABLO 4X1,5 metre 1.000
261 TTR KABLO 4X2,5 metre 1.000
262 NYRY KABLO 4X10 metre 700
263 NYY KABLO 4X2.5 metre 1.200
264 KORDON KABLO metre 700
265 NYAF KABLO 16mm metre 300
266 KABLO BAĞI 4,8X190mm adet 25.000
267 KABLO BAĞI 2,5X100mm adet 11.000
268 KABLO BAĞI 8,0X450mm adet 3.000
269 KAUÇUK FİŞ adet 70
270 KAUÇUK GRUP PRİZ adet 70
271 HUNİ TİP DİREK ŞAPKASI adet 100
272 ARMATÜR CAMI adet 100
273 EKLENEBİLİR İPLED adet 50
274 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU adet 30
275 SKP KABLO PABUCU adet 150
276 SPOT LED ARMATÜR RGB 9 adet 100
277 SPOT LED ARMATÜR BEYAZ 18 adet 20
278 SPOT LED ARMATÜR KIRMIZI 18 adet 20
279 SPOT LED ARMATÜR RGB 18 adet 70
280 DMX DECODER adet 30
281 GÜÇ KAYNAĞI 24V adet 30
282 GÜÇ KAYNAĞI 12V adet 30
283 DRİVER 12V-150A adet 20
284 AKKOR AMPÜL adet 100
285 KLEMENS NO:6 adet 300
286 KLEMENS NO:5 adet 300
287 METAL HALİDE PROJEKTÖR adet 20
288 TASARRUFLU AMPUL adet 100
289 ETANJ ARMATÜR adet 20
290 FLORESAN AMPÜL 36W adet 100
291 FLORESAN AMPÜL 18W adet 50
292 ÇİVİLİ KROŞE NO:4 adet 2.000
293 ÇİVİLİ KROŞE NO:5 adet 2.000
294 KONTAK ROLE adet 20
295 MOTOR KORUMA ROLESİ adet 10
296 5-8 KADEMELİ KOMPANZASYON PANOSU adet 2
297 5-10 KADEMELİ KOMPANZASYON PANOSU adet 1
298 5-12 KADEMELİ KOMPANZASYON PANOSU adet 1
299 ŞANTİYE PANOSU adet 5
300 PANO MULTİMETRE adet 15
301 TRİFAZE PANO PRİZİ adet 25
302 MONOFAZE PANO PRİZİ adet 25
303 BUAT KÜÇÜK adet 50
304 BUAT BÜYÜK adet 50
305 YAPIŞKAN KROŞE 19X19mm adet 500
306 YAPIŞKAN KROŞE 28x28mm adet 500
307 FOTOVOLTAİK MODÜL adet 72
308 JEL AKÜ adet 37
309 FOTOVOLTAİK KONNEKTÖR adet 75
310 SİNÜS EVİRİCİ adet 37
311 FOTOVOLTAİK KABLO metre 700
312 ŞARJ SOKETİ adet 145
313 ŞARJ STANDI adet 72
314 AĞAÇ FENERİ adet 300
315 3W LED AMPÜL adet 500
316 WALLWASHER AMBER 36 adet 30
317 ETANJ PANO PRİZİ adet 60
318 LED BAR 12V adet 40
319 HIZLI ŞARJ ALETİ adet 40
320 AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE ŞARJ CİHAZI adet 10
321 KABLO TOPLAMA MEKANİZMASI adet 10
322 PİKSEL RGB LED adet 100
323 KONTROL KARTI adet 10
324 LED KONTROL CİHAZI adet 1
325 NOZUL SPOTU adet 15
326 RÜZGAR HIZ SENSÖRÜ adet 2
327 PENSE adet 12
328 SIKMA PENSESİ adet 1
329 KABLO KESME MAKASI adet 2
330 YAN KESKİ adet 10
331 TORNAVİDA SETİ adet 10
332 ALLEN ANAHTAR TAKIMI adet 11
333 AÇIK AĞIZ ANAHTAR TAKIMI adet 3
334 PENSE AMPERMETRE adet 4
335 TOPRAK ÖLÇÜM CİHAZI adet 1
336 MAKET BIÇAĞI adet 70
337 MAKET BIÇAĞI YEDEK AĞZI paket 50
338 ORGANİZER adet 10
339 SIRT ÇANTASI adet 5
340 AYDINLATMA DİREĞİ 6 MT adet 33
341 SOLAR AYDINLATMA VE ŞARJ TAKIMI adet 100
342 URB LED MODUL adet 100
343 DOM LED MODÜL adet 100
344 50/220-240 LED DRİVER adet 30
345 50/120-277 LED DRİVER adet 30
346 8/350 LED DRİVER adet 30
347 25/350 LED DRİVER adet 30
348 LED BOOLARD adet 10
349 OVAL DİREK KAPAĞI adet 50
350 OVAL DİREK POLİKARBON LOGO adet 800
351 OVAL 30W TEPE LED MODÜL adet 200
352 SOLAR LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ adet 40
353 ALÜMİNYUM KONİK DİREK 7MT adet 40
354 DAMLAMA BORUSU metre 2.000
355 ŞEBEKE BORUSU 20mm metre 1.000
356 ŞEBEKE BORUSU 32mm metre 3.000
357 ŞEBEKE BORUSU 40mm metre 5.000
358 ŞEBEKE BORUSU 50mm metre 7.000
359 ŞEBEKE BORUSU 63mm metre 10.000
360 KÜRESEL VANA 1.1/4" adet 200
361 KÜRESEL VANA 1.1/2" adet 200
362 SOLENOİD VANA 40mm adet 30
363 SOLENOİD VANA 50mm adet 30
364 SOLENOİD VANA 63mm adet 30
365 KONTROL ÜNİTESİ 1 İSTASYONLU adet 250
366 KONTROL ÜNİTESİ 2 İSTASYONLU adet 50
367 PİL 9V adet 1.000
368 SPRİNK adet 10.000
369 KISA MUSLUK 1/2" adet 500
370 UZUN MUSLUK 1/2" adet 500
371 KABLİN MANŞON 20X20 adet 2.000
372 KABLİN MANŞON 75X75 adet 250
373 Ø20 MM KABLİN KÖR TAPA adet 2.000
374 Ø90 MM KABLİN KÖR TAPA adet 50
375 Ø110 MM KABLİN KÖR TAPA adet 50
376 KABLİN ERKEK DİRSEK 20X1/2" adet 6.000
377 KABLİN ERKEK ADAPTÖR 20X1/2" adet 1.000
378 KABLİN ERKEK ADAPTÖR 63X1.1/2" adet 100
379 KABLİN DİŞİ DİRSEK 20X3/4" adet 200
380 KUYU KABLİN TAKIMI adet 200
381 KUYU KABLİN APARATI adet 200
382 KUYU KABLİN KUTUSU adet 200
383 PRİZ KOLYE 40X1/2" adet 3.000
384 PRİZ KOLYE 50X1/2" adet 3.000
385 PRİZ KOLYE 63X1/2" adet 5.000
386 DIŞ DİŞLİ ERKEK TE 20X1/2"X20 adet 2.000
387 PPRC DİRSEK 20X1/2" adet 200
388 PPRC DİŞİ DİRSEK 20X1/2" adet 100
389 PPRC DİŞİ TE 20X1/2"X20 adet 100
390 PPRC TE 25X25X25mm adet 100
391 PPRC KÖR TAPA 20mm adet 200
392 PPRC KÖR TAPA 25mm adet 200
393 U - PVC NİPEL 63mm adet 100
394 U - PVC NİPEL 50mm adet 100
395 U - PVC NİPEL 40mm adet 100
396 U - PVC NİPEL 32mm adet 100
397 U - PVC NİPEL 25mm adet 100
398 U - PVC NİPEL 20mm adet 100
399 DAMLAMA ERKEK DİRSEK 16X1/2" adet 2.000
400 DAMLAMA ERKEK DİRSEK 16X3/4" adet 1.000
401 DAMLAMA ERKEK TE 16X1/2"X16 adet 2.000
402 DAMLAMA ERKEK TE 16X3/4"X16 adet 2.000
403 DAMLAMA MANŞON 16X16mm adet 2.000
404 DAMLAMA KÖR TAPA 16mm adet 2.000
405 DAMLAMA ERKEK VANA 16X1/2" adet 1.000
406 DAMLAMA ERKEK VANA 16X3/4" adet 500
407 PVC DİRSEK 90°-50mm adet 100
408 PVC DİRSEK 45°-50mm adet 100
409 PVC DİRSEK 90°-75mm adet 100
410 PVC DİRSEK 45°-75mm adet 100
411 PVC ÇATAL BORU 75X75 adet 50
412 PVC ÇATAL BORU 75X50 adet 50
413 PVC ÇATAL BORU 50X50 adet 50
414 PVC ÇATAL BORU 110X75 adet 20
415 PVC ÇATAL BORU 110X50 adet 20
416 PVC BORU 110X500 adet 10
417 PVC BORU 110X1000 adet 10
418 PVC BORU 75X500 adet 10
419 PVC BORU 75X1000 adet 10
420 PVC BORU 50X500 adet 30
421 PVC BORU 50X1000 adet 30
422 PİSUVAR TAŞI adet 10
423 PİSUVAR ARA BÖLME TAŞI adet 5
424 REZERVUAR İÇ TAKIMI adet 20
425 PVC KAYAR MANŞON 110mm adet 10
426 PVC KAYAR MANŞON 75mm adet 10
427 PVC KAYAR MANŞON 50mm adet 10
428 GEOTEKSTİL KEÇE metrekare 1.000
429 VANA KUTUSU 12" adet 200
430 YOSUN ÖNLEYİCİ adet 50
431 KLOR adet 50
432 ÇİM AYIRACI metre 8.000
433 FLANŞLI BORU adet 10
434 GALVANİZ NİPEL 2" adet 10
435 GALVANİZ TE 2" adet 10
436 GALVANİZ DİRSEK 2" adet 15
437 MUSLUK UZATMA adet 60
438 NİPEL 1/2" adet 20
439 NİPEL 3/8" adet 10
440 DRENAJ BORUSU 80 mm. metre 8.000
441 ZAMAN AYARLI MUSLUK adet 250
442 EMPRENYELİ KERESTE 4X9X300 CM adet 7.500
443 EMPRENYELİ KERESTE 4X9X400 CM adet 3.000
444 EMPRENYELİ KERESTE 9X9X400 CM adet 400
445 EMPRENYELİ KERESTE 4X14X300 CM adet 2.000
446 EMPRENYELİ LAMBRİ TAHTA adet 1.500
447 LAMBRİ TAHTA adet 1.000
448 KERESTE 4X9X300CM adet 1.000
449 KERESTE 4X9X400CM adet 300
450 KERESTE 4X14X400CM adet 300
451 DECK KERESTE 2X9X400CM metreküp 15
452 İROKO KERESTE metreküp 40
453 EMPRENYELİ KÜTÜK Ø8X 80 CM. adet 1.000
454 EMPRENYELİ KÜTÜK Ø14X 350 CM. adet 100
455 OSB 15mm adet 800
456 OSB 11mm adet 100
457 SU KONTRASI 12MM adet 50
458 SU KONTRASI 18MM adet 50
459 PLYWOOD adet 50
460 AHŞAP SEPERATÖR adet 100
Okas Kodu Okas Açıklaması
31000000 Elektrikli makine, cihaz, ekipman ve sarf malzemeleri; aydınlatma
44115200 Sıhhi tesisat ve kalorifer sistemi malzemeleri
44191000 Çeşitli ahşap inşaat malzemeleri
44316400 Avadanlık, hırdavat

< GERİ DÖN