Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2020/475140

İhale No: 2020/475140
İhale Adı Şabanözü İlçe Entegre Hastanesi Dönüşüm İşi
 • İhale No 2020/475140
 • Şehir Çankırı
 • İhale Tarihi 30.09.2020 14:30
 • Eklenme Tarihi 15.09.2020 02:31
 • Telefon 3762131061
 • E-Posta
 • Tür Yapım
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri Abdulhalik Renda Mahallesi Mah. Ankara Caddesi No:38 18200 Merkez/Çankırı (Hükümet Konağı 2. Kat İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu)
 • İşin Yeri Şabanözü ilçesi
 • Kurum İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Sağlık Bakanlığı
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı Şabanözü İlçe Entegre Hastanesi Dönüşüm İşi
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ŞABANÖZÜ İLÇE ENTEGRE HASTANESİ DÖNÜŞÜM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2020/475140
1-İdarenin
a) Adresi:Abdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi Hükümet Konağı 1kısım 2kat 18100 ÇANKIRI MERKEZ/ÇANKIRI
b) Telefon ve faks numarası:3762131061 - 3762131489
c) Elektronik Posta Adresi:khb18.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 adet 1196 m2 lik tesviye atölye binasının hastane hizmet binasına dönüştürülmesi ve 54 m2 kazan dairesi yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Şabanözü ilçesi
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Abdulhalik Renda Mahallesi Mah. Ankara Caddesi No:38 18200 Merkez/Çankırı (Hükümet Konağı 2. Kat İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu)
b) Tarihi ve saati:30.09.2020 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/III Grubu işler ile bu işlere ait Bakım, Onarım, İkmal ve Güçlendirme işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık dallarındaki diplomaları

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇANKIRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 360 (ÜçyüzAtmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


İhale Adı Şabanözü İlçe Entegre Hastanesi Dönüşüm İşi
Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 PN.001 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) metreküp 901,93
2 PN.002 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması metrekare 13,5
3 PN.003 8,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) metrekare 57,76
4 PN.004 15 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) metrekare 550,87
5 PN.005 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) metrekare 98,44
6 PN.006 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) metrekare 1.312,183
7 PN.007 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması metrekare 88,02
8 PN.008 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması metrekare 373,75
9 PN.009 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) metrekare 54
10 PN.010 Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine elyaflı çimentolu oluklu levhalarla çatı örtüsü yapılması metrekare 18
11 PN.011 5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) metrekare 118,92
12 PN.012 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 57,94
13 PN.013 (20 x 25 cm) veya (20 x 30 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 194,48
14 PN.014 Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma yükü şartları (sınıf 2) yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kn, honlu vaya cilalı) metrekare 54
15 PN.015 Terrazo karodan süpürgelik yapılması yerine konulması, 6-10cm yüksekliğinde, her kalınlıkta, (her türlü yüzey işlemli) metre 28,4
16 PN.016 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 1,76
17 PN.017 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 1,76
18 PN.018 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) metrekare 150
19 PN.019 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) metre 70
20 PN.020 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 347,17
21 PN.021 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 618,47
22 PN.022 Gömme iç kapı kanadı kilidinin yerine takılması (geniş tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) adet 38
23 PN.023 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) adet 104
24 PN.024 Lastik başlı tamponun yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) adet 52
25 PN.025 Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) adet 164
26 PN.026 Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması metrekare 80,43
27 PN.027 Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması metrekare 40,25
28 PN.028 Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması metrekare 41,14
29 PN.029 Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 metrekare 4
30 PN.030 Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 metrekare 4
31 PN.031 12.5 mm tek kat alçı duvar lev.metal iskeletli giydirme duvar yapılması metrekare 60
32 PN.032 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe) metrekare 4.194,378
33 PN.033 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) metrekare 68,48
34 PN.034 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması kilogram 519,69
35 PN.035 Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri) kilogram 386,91
36 PN.036 Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi metrekare 62,09
37 PN.037 Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi kilogram 2.936,496
38 PN.038 8 cm taş yünü dolg.üstvealtı 0.65 mm trap.boyalı galv.saçtan ısı yalıtımlı(sandviç)kenetli çatı ört. metrekare 54
39 PN.039 Röntgen Odası Duvarlarına 4 mm. Kurşun Levhalarla Tecrit Yapılması metrekare 49,94
40 PN.040 Kurşun esaslı kapı imalatı ve yerine konması metrekare 1,89
41 PN.041 Mermerit tezgah yapılması metrekare 4
42 PN.042 Mevcut kapı, pencere ve kasaların yerine takılması metrekare 27,3
43 PN.043 0,5 mm Kalınlıkta Fabrikasyon Boyalı Galvanizli Saç ile Yakalı Monoblok Yağmur Oluğu (Eksiz) , Yağmur Deresi Veya Düşey Yağmur İniş Borusu Yapılması Ve Yerine Tespiti metre 30
44 PN.044 Yangın dayanımlı kapı yapılması adet 1
45 PN.045 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 58,01
46 PN.046 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 1,87
47 PN.047 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. ton 0,42
48 PN.048 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması metrekare 192,66
49 PN.049 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo adet 4
50 PN.050 Demont.45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo adet 6
51 PN.051 Mont.45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo adet 6
52 PN.052 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.) adet 1
53 PN.053 50x65 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo adet 11
54 PN.054 Lavabo tesisatı gömme bataryalı tip 1.sınıf (özel lastik taşlı kumandasız sifonlu) takım 15
55 PN.055 Demont.Lavabo tesisatı gömme bataryalı tip 1.sınıf (özel lastik taşlı kumandasız sifonlu) takım 7
56 PN.056 Mont.Lavabo tesisatı gömme bataryalı tip 1.sınıf (özel lastik taşlı kumandasız sifonlu) takım 7
57 PN.057 Ayna takriben 40x60 cm adet 1
58 PN.058 Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna adet 1
59 PN.059 Etajer sırlı seramik takriben 60x15 cm ekstra sınıf adet 4
60 PN.060 Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı takım 1
61 PN.061 Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti takım 1
62 PN.062 Demont.Normal tip pisuvar ve tesisatı (pirinç sifonlu) takriben 30x25x40 ekstra sınıf takım 2
63 PN.063 Demont.Pisuvar bölmesi (sırlı seramikten): 40x50 cm. ekstra adet 2
64 PN.064 Demont.1 gözlü damlalıksız eviye,paslanmaz çelik 50x60x22 adet 2
65 PN.065 Mont.1 gözlü damlalıksız eviye,paslanmaz çelik 50x60x22 adet 2
66 PN.066 Demont.Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf adet 2
67 PN.067 Mont.Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf adet 2
68 PN.068 Paslanmaz çelik kağıtlık adet 1
69 PN.069 Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık adet 1
70 PN.070 Engelliler için tutunma barı adet 1
71 PN.071 Engelliler için klozet tutunma barı adet 1
72 PN.072 Engelliler için katlanabilir tutunma barı adet 1
73 PN.073 Yer süzgeci pik döküm 20x20 cm. Ø 70 çıkışlı adet 3
74 PN.074 Yer süzgeci plastikten 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı adet 4
75 PN.075 Soğuk su sayacı 1 1/2" vidalı 40Ømm. adet 1
76 PN.076 Flotör 1 1/2" 40Ømm. adet 2
77 PN.077 Mont.10,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu adet 1
78 PN.078 Mont.İki pompalı yatay milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 8-24 m³/h, basınç: 50-70 mss) adet 1
79 PN.079 Mont.1000 lt - Alt serpantin:1340 lt/h (10,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler adet 1
80 PN.080 Havluluk prinç kromajlı sabit 45 cm adet 2
81 PN.081 Askılık pirinç çiftli adet 2
82 PN.082 Mont.100 KW - 114,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı adet 3
83 PN.083 Demont.Dökme dilimli düz satıhlı B serisi radyatör 160/500 mm. (TS EN 442-1) metrekare 273,49
84 PN.084 Mont.Dökme dilimli düz satıhlı B serisi radyatör 160/500 mm. (TS EN 442-1) metrekare 273,49
85 PN.085 Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") adet 63
86 PN.086 Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") adet 63
87 PN.087 Mont.Kollektör borusu ø 108/3.71 mm.dikişli boru metre 2
88 PN.088 Mont.Kollektör ağzı ø 15 adet 6
89 PN.089 Mont.Kollektör ağzı ø 80 mm adet 5
90 PN.090 Mont.Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C adet 3
91 PN.091 Mont.Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü adet 3
92 PN.092 Mont.300 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu adet 1
93 PN.093 Mont.15 m3/h , Ø219 , Ø80 kaynaklı denge tankı adet 1
94 PN.094 ø 100 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları (sn 8) metre 96
95 PN.095 Ø350 yalıtımlı paslanmaz çelik baca (dış kaplaması gofrajlı alüminyum saç) metre 7
96 PN.096 Dikişli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (montaj dahil) metre 240
97 PN.097 Demont.Dikişli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 60
98 PN.098 Mont.Dikişli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 60
99 PN.099 Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m (montaj dahil) metre 148
100 PN.100 Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (montaj dahil) metre 44
101 PN.101 Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (montaj dahil) metre 36
102 PN.102 Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (montaj dahil) metre 48
103 PN.103 Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (montaj dahil) metre 78
104 PN.104 Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (montaj dahil) metre 48
105 PN.105 Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 3/4" ø25/3,5 mm 0,230 kg/m kompozit pp-rc borular (montaj dahil) metre 460
106 PN.106 Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 1" ø32/4,4 mm 0,380 kg/m kompozit pp-rc borular (montaj dahil) metre 107
107 PN.107 Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 11/4" ø40/5,5 mm 0,607 kg/m kompozit pp-rc borular (montaj dahil) metre 83
108 PN.108 Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 11/2" ø50/6,9 mm 0,910 kg/m kompozit pp-rc borular(montaj dahil) metre 27
109 PN.109 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (montaj dahil) metre 135
110 PN.110 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (montaj dahil) metre 9
111 PN.111 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (montaj dahil) metre 10
112 PN.112 Klapeli tip ;100 Ø mm rogar klapesi adet 6
113 PN.113 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 15 Ø mm, 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 18
114 PN.114 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 24
115 PN.115 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 7
116 PN.116 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 32 Ø mm, 1 1/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 2
117 PN.117 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 40 Ø mm, 1 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 12
118 PN.118 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 50 Ø mm, 2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 1
119 PN.119 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 80 mm adet 13
120 PN.120 Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1/2", ø 15 mm. adet 2
121 PN.121 Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1", ø 25 mm. adet 1
122 PN.122 Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1 1/2", ø 40 mm. adet 1
123 PN.123 Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 2", ø 50 mm. adet 1
124 PN.124 Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 80 mm, Flanşlı adet 1
125 PN.125 Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 15mm, 1/2" adet 1
126 PN.126 Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 25mm, 1" adet 2
127 PN.127 Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 40mm, 1 1/2" adet 2
128 PN.128 ø 80 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin adet 2
129 PN.129 Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 20 mm.(3/4) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) adet 1
130 PN.130 Titreşim yutucuları, pn 16, ø 80 mm. adet 2
131 PN.131 Mont.Kaynaklı hava ayrıcı Ø 80 mm adet 1
132 PN.132 Mont.Kaynaklı tortu ayırıcı Ø 80 mm adet 1
133 PN.133 Otomatik hava atma cihazı (buhar iç.vidalı) ø 15mm, 1/2" adet 7
134 PN.134 Mont.Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss adet 1
135 PN.135 Mont.Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (6-9) m3/h (3 – 5) mss adet 2
136 PN.136 Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil metre 594
137 PN.137 Sülyen boyayla boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil metre 48
138 PN.138 Mont.Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, ø 89 mm, 40mm metre 48
139 PN.139 Vana yalıtım ceketi nw 80 adet 13
140 PN.140 Mont.DN 80 üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi adet 1
141 PN.141 Radyal vantilatör/aspiratör 225 paskal 3000 m3/h adet 1
142 PN.142 Kanal tipi aspiratör 200 m3/h adet 1
143 PN.143 Kanal tipi aspiratör 1000 m3/h adet 1
144 PN.144 4000 m3/h tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları adet 1
145 PN.145 12000 w tavan tipi ısı geri kazanım cihazı elektrikli ısıtıcı üniteleri adet 1
146 PN.146 En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması metrekare 228
147 PN.147 Hava damperi 0.10 m2.ye kadar( 1 m2 birim fiyatı ) metrekare 0,49
148 PN.148 Dağıtıcı menfez çift sıra kanatlı 100-500 cm2 adet 10
149 PN.149 Dağıtıcı menfez çift sıra kanatlı 501-1000 cm2 adet 2
150 PN.150 Toplayıcı menfez tek sıra kanatlı 100-500 cm2 adet 7
151 PN.151 Toplayıcı menfez tek sıra kanatlı 501-1000 cm2 adet 5
152 PN.152 Sabit kanatlı menfez, dkp saç. 500 cm2 adet 4
153 PN.153 Panjur (alüminyumdan) metrekare 0,88
154 PN.154 Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi 13mm metrekare 180
155 PN.155 500 mm derinlik Filtresiz DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni: (Ölçü: m ): metre 1,5
156 PN.156 Duvar tipi 1000 mm derinlik Filtresiz DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni metre 1,5
157 PN.157 Dn25 30m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı adet 2
158 PN.158 Dn 65 izlenebilir flanş arası sıkıştırmalı kelebek vana adet 1
159 PN.159 Abc kuru kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücüler 6kg adet 6
160 PN.160 Doğalgaz teshin merkezi, ısıtma ve avan proje bedeli adet 1
161 PN.161 2x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 85
162 PN.162 Normal sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) adet 26
163 PN.163 Komutator sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) adet 33
164 PN.164 Vavien sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) adet 1
165 PN.165 Paralel sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) adet 59
166 PN.166 Tip t1-2*40 w. plexiglas flöresan armatür adet 134
167 PN.167 Tip u-2*40 w. etanş flöresan armatür adet 14
168 PN.168 Sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü (3 saat süreli, tek yüzlü, florasan lambalı) adet 4
169 PN.169 Sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü (3 saat süreli, çift yüzlü, florasan lambalı) adet 1
170 PN.170 65 w 4uçlu floresan lambalar için, 3saat süreli, adet 10
171 PN.171 2X36W EXPROOF FLORESAN ARMATÜR adet 4
172 PN.172 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. adet 191
173 PN.173 Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi adet 10
174 PN.174 Utp cat6 sıva altı tekli priz adet 58
175 PN.175 24 portlu utp cat6 patch panel adet 2
176 PN.176 Bina içi ana hat tesisatı 50 çifte kadar p.37 metre 10
177 PN.177 Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo metre 2.950
178 PN.178 Dikili tip kabinetler 25u 600 mm * 600 mm 19" adet 1
179 PN.179 Ürüne ait aksesuar sabit raf 600 mm adet 1
180 PN.180 Ürüne ait aksesuar frenli tekerlek grubu adet 1
181 PN.181 Ürüne ait aksesuar termostatlı fan modülü (2 fanlı) adet 1
182 PN.182 Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı adet 1
183 PN.183 Ürüne ait aksesuar 19" 1u yatay kablo düzenleyici adet 6
184 PN.184 Ürüne ait aksesuar 25u dikey kablo düzenleyici adet 2
185 PN.185 2x1.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo metre 90
186 PN.186 Mont.2 çevrimli, 24 bölgeli akıllı analog adresli yangın alarm santralı 254 adres kapasiteli, 24 yangın bölgesi göstergeli. adet 1
187 PN.187 Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü adet 69
188 PN.188 Adresli kısa devre izolatörlü sıcaklık dedektörü adet 1
189 PN.189 Adresli kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü adet 2
190 PN.190 Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu adet 3
191 PN.191 Adresli kısa devre izolatörlü sesli alarm kontrol modülü adet 1
192 PN.192 Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü adet 3
193 PN.193 Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü adet 1
194 PN.194 5 Ah Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi (TS EN 54-4) adet 1
195 PN.195 Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni adet 3
196 PN.196 Dedektör sıva üstü montaj kutusu adet 72
197 PN.197 Doğalgaz dedektörü adet 1
198 PN.198 2x2x0,8+0,8 mm2 Je-H(St)H Fe180 Ph120 Yangına dayanıklı halojensiz yangın alarm kabloları (VDE 0815) metre 620
199 PN.199 Kablo tava sistemleri kilogram 1.324
200 PN.200 Kablo Merdivenleri kilogram 20
201 PN.201 En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC Kablo Kanalı metre 200
202 PN.202 Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo metre 280
203 PN.203 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 400
204 PN.204 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 50
205 PN.205 3x25+16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 10
206 PN.206 3x50+25 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 90
207 PN.207 5x4 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi metre 20
208 PN.208 5x6 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi metre 30
209 PN.209 En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano (1.pano) adet 2
210 PN.210 0,90 - 1,00 m2'ye kadar (1,00 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar adet 1
211 PN.211 Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) adet 90
212 PN.212 Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) adet 3
213 PN.213 Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 40 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) adet 2
214 PN.214 Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) adet 1
215 PN.215 3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In adet 1
216 PN.216 3 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In adet 2
217 PN.217 Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) adet 1
218 PN.218 Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) adet 1
219 PN.219 Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) adet 19
220 PN.220 Kaçak akım koruma şalteri 3*80 a.den 3*250 e kadar adet 2
221 PN.221 In: 2.5-4 'e kadar (Icu: 50 kA) Motor koruma şalteri adet 2
222 PN.222 B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350µs), üç faz, nötr-toprak adet 1
223 PN.223 2 x 16 A.e kadar Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler:(TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) adet 1
224 PN.224 İşaret lambası 250 v.a kadar adet 12
225 PN.225 4 x 200 A Otomatik Transfer Şalterleri adet 1
226 PN.226 Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*10 a. adet 3
227 PN.227 Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*40 a. adet 1
228 PN.228 Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları (kVar) adet 12
229 PN.229 Reaktif güç kontrol rölesi en az 12 kademeli adet 1
230 PN.230 Multimetre (ts 4417) adet 2
231 PN.231 Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a. adet 12
232 PN.232 Üç fazlı zaman tarifeli elektronik tip (aktif-reaktif) sayaçlar 3x230/400 v..3x5 (7,5) a adet 1
233 PN.233 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu adet 1
234 PN.234 2 KVA 10 Ddakikaya kadar kadar akü besleme süreli bir faz giriş bir faz çıkışlı online kesintisiz güç kaynağı adet 1
235 PN.235 1x50 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 90
236 PN.236 Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel metre 185
237 PN.237 Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır adet 4
238 PN.238 30X30X30 Ölçü menholü adet 1
239 PN.239 Mevcutta bulunan ancak sökülmesi gereken her türlü elektrik ekipmanının (Armatür, priz, dedektör, kombinasyon kutusu, kablo, tava vs.) söküm işi. (Sökülen malzemeler işverene teslim edilecektir.) adet 1
240 PN.240 Mevcutta bulunan 200kVA Jeneratörün, demontajı, yeni yerine taşınması, montajı ve çalışır halde teslimi adet 1

İhale Adı Şabanözü İlçe Entegre Hastanesi Dönüşüm İşi

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN ŞABANÖZÜ İLÇE ENTEGRE HASTANESİ DÖNÜŞÜM İŞİ

İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı:İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi:Abdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi Hükümet Konağı 1kısım 2kat 18100 - ÇANKIRI MERKEZ / ÇANKIRI

c) Telefon numarası:3762131061

ç) Faks numarası:3762131489

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./41 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:Mursel METİN

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin

a) Adı:ŞABANÖZÜ İLÇE ENTEGRE HASTANESİ DÖNÜŞÜM İŞİ

b) Yatırım proje no'su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

1 adet 1196 m2 lik tesviye atölye binasının hastane hizmet binasına dönüştürülmesi ve 54 m2 kazan dairesi yapımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Şabanözü ilçesi

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası: 2020/475140

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: ÇANKIRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ç) İhalenin yapılacağı adres: Abdulhalik Renda Mahallesi Mah. Ankara Caddesi No:38 18200 Merkez/Çankırı (Hükümet Konağı 2. Kat İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu)

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 30.09.2020

e) İhale (son teklif verme) saati: 14:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri:Abdulhalik Renda Mahallesi Mah. Ankara Caddesi No:38 18200 Merkez/Çankırı (Hükümet Konağı 2. Kat İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu)

3.2.Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Abdulhalik Renda Mahallesi Mah. Ankara Caddesi No:38 18200 Merkez/Çankırı ve EKAP

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 29.md.)

ç) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 29.md.)

d) (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 29.md.)

4.2. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 30.md.)

4.3. (Mülga 16/03/2019-30716 R.G. / 31.md.)

4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.5. İdarelerin ve adına EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartnameler.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK015.3/Y: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.5/Y: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK021.0/Y: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK023.1/Y: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.2/Y: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK026.1/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK026.2/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum), Form-KİK027.0/Y: İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK028.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK028.2/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK029.1/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK029.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK030.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Form-KİK030.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Standart Form-KİK031.1/Y: İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Form-KİK031.3/Y: Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK031.4/Y: Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi, Standart Form-KİK023.6/Y: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.7/Y: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.9/Y: Kesin Hesap Kefalet Senedi, Standart Form-KİK023.4/Y: Kesin Hesap Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.10/Y: Geçici Kabul Noksanları Kefalet Senedi, Standart Form-KİK032.0/Y: Sunulmayacak Belgeler

e) 1 adet analiz formatı,

f) Bu bent boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Bu bent boş bırakılmıştır,

ğ) (Mülga:26/06/2010-27623 R.G./4 md.)

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren belge.

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

i) Bu bent boş bırakılmıştır

j) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge.

7.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (j) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;

7.3.1. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmediğinden bu madde boş bırakılmıştır

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/III Grubu işler ile bu işlere ait Bakım, Onarım, İkmal ve Güçlendirme işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık dallarındaki diplomaları

7.7. Belgelerin sunuluş şekli

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 veya 7.7.4.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mührün veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli:

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin sunulması gerekir.

7.9. Tekliflerin dili:

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. (c) ve (d) bentleri hariç bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde , EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise, ihale sürecine devam edilebilmesi ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar.

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Elektronik eksiltme

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli

22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir

22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 23 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği

23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

23.4. Konsorsiyum olarak teklif veren isteklinin teklif mektubunda, konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeller ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortakları birden fazla kısma da teklif verebilir.Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

Madde 24- Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 360 (ÜçyüzAtmış) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır.

Madde 25- Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

Madde 26- Geçici teminat

26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 24.10.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri

28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur.Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların ÇANKIRI DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ VE DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 29- Geçici teminatın iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.

29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Ancak fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılan ihalelerde; istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır ve düzenlenen tutanaklardan, yalnızca Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının istekli isimleri kapatılarak ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilir.

30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31- Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

31.6. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde, yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltme, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen istekliler davet edilerek 21 inci madde uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.

Madde 33 - Sınır değer

33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

35.2.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın iş deneyim belgesi esas alınacaktır.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G./10. Md)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda; her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40 - Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

40.2. Ancak, ihalenin sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılmasına karar verilmesi halinde ise kesin teminat, yaklaşık maliyetin % 9'u oranında alınır.

40.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. Bu durumda, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilerek ihale sonucu Kuruma gönderilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürenin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminatı iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45 - Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alınacak cezalar,

b) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

c) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

ç) İş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

d) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

e) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

45.2. Planlanan ödenek dilimleri

45.2.1. Bu iş için planlanan yıllık ödenek dilimleri aşağıdadır;

Yıllar Ödenek %
2020 100

45.3. Fiyat farkı

45.3.1. Fiyat farkı hesaplanacaktır. 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2013/5217 sayılı kanun gereği

Madde 46 - Diğer Hususlar

46.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1

*YÜKLENİCİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP, GEREKLİ İZİN VE RUHSATLARIN ALINMASI İÇİN İDARECE HERHANGİ İLAVETEN BİR ÜCRET ÖDENMEYECEKTİR.
*İŞİN DETAYLARI İÇİN YERİNDE İNCELEMENİN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
*YÜKLENİCİ İŞİN GEÇİCİ KABULÜNE MÜTEAKİP İDARENİN KULLANABİLECEĞİ ŞEKİLDE BİNANIN ve ÇEVRENİN TEMİZLİĞİNİ YAPACAKTIR. BUNUN İÇİN İLAVE ÜCRET ÖDENMEYECEKTİR.
* YÜKELNİCİ BU İŞ KAPSAMIN DA HER TÜRLÜ CİHAZ VE MALZEMELERİN DEMONTAJI VE MONTAJI İÇİN GEREKEN HER TÜRLÜ BORU, KAYNAK, TESPİT APARATI, YARDIMCI APARATLARI, NAKLİYE, DÜŞEY-YATAY TAŞIMALARI VERDİĞİ FİYATA DÂHİL EDECEKTİR. BUNUN İÇİN AYRICA BİR ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
*YÜKLENİCİ İŞİN FİZİKSEL OLARAK DEVAM ETMESİ SÜRECİNDE İDARENİN İSTEYECEĞİ HER TÜRLÜ İZİN, RUHSAT VE ABONELİKLERİ İLGİLİ İDARELERDEN YAPARAK İDAREMİZE TESLİM EDECEKTİR. BUNUN İÇİN AYRICA BİR SÜRE İLAVESİ VEYA ÜCRET VERİLMEYECEKTİR. ABONELİKLER KURUM ADINA YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR. ABONELİK ÜCRETLERİ KURUMA AİTTİR.
*YÜKLENİCİ PROJEDE BULUNAN İMALATLARIN TAMAMINI YERİNE GETİRMEKLE MÜKELLEFTİR. ANCAK İDARENİN TALEP ETMESİ VEYA KONTROL MÜHENDİSİNİN TALİMATI ÜZERİNE İSTENMEYEN İMALATLARIN İPTAL EDİLMESİ MÜMKÜN OLACAKTIR. YANİ HER BİR İMALATIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İDARE VE/ VEYA KONTROL MÜHENDİSİNİN TASARRUFUNDADIR.
* YÜKLENİCİ FİRMA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDAKİ GEREKLİ OLAN TÜM EMNİYET TEDBİRLERİNİ HEM ŞANTİYE HEM DE İŞÇİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ALMAK ZORUNDADIR. OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ TÜM OLUMSUZLUKTAN YÜKLENİCİ TAM SORUMLUDUR.
* YÜKLENİCİ FİRMA KONTROL GÖREVLİLERİNİN YAPI DENETİMLERİNDE İŞLERİN HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ AÇISINDAN ŞANTİYEYE ULAŞIMIN SAĞLANMASI İÇİN 1 ADET EN FAZLA 5 YAŞINDA 1300 MOTOR ARACI HAZIR BULUNDURMAK ZORUNDADIR.EK:

 

Sıra No İş Kalemi No Açıklama Birimi Miktarı
1 PN.001 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) metreküp 901,93
2 PN.002 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması metrekare 13,5
3 PN.003 8,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) metrekare 57,76
4 PN.004 15 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) metrekare 550,87
5 PN.005 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) metrekare 98,44
6 PN.006 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) metrekare 1.312,183
7 PN.007 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması metrekare 88,02
8 PN.008 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması metrekare 373,75
9 PN.009 Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) metrekare 54
10 PN.010 Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine elyaflı çimentolu oluklu levhalarla çatı örtüsü yapılması metrekare 18
11 PN.011 5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) metrekare 118,92
12 PN.012 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 57,94
13 PN.013 (20 x 25 cm) veya (20 x 30 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) metrekare 194,48
14 PN.014 Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma yükü şartları (sınıf 2) yüzey alanı <= 1100cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kn, honlu vaya cilalı) metrekare 54
15 PN.015 Terrazo karodan süpürgelik yapılması yerine konulması, 6-10cm yüksekliğinde, her kalınlıkta, (her türlü yüzey işlemli) metre 28,4
16 PN.016 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 1,76
17 PN.017 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) metrekare 1,76
18 PN.018 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) metrekare 150
19 PN.019 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) metre 70
20 PN.020 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 347,17
21 PN.021 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 618,47
22 PN.022 Gömme iç kapı kanadı kilidinin yerine takılması (geniş tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) adet 38
23 PN.023 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) adet 104
24 PN.024 Lastik başlı tamponun yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) adet 52
25 PN.025 Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) adet 164
26 PN.026 Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması metrekare 80,43
27 PN.027 Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması metrekare 40,25
28 PN.028 Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması metrekare 41,14
29 PN.029 Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 metrekare 4
30 PN.030 Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 metrekare 4
31 PN.031 12.5 mm tek kat alçı duvar lev.metal iskeletli giydirme duvar yapılması metrekare 60
32 PN.032 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe) metrekare 4.194,378
33 PN.033 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) metrekare 68,48
34 PN.034 Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması kilogram 519,69
35 PN.035 Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri) kilogram 386,91
36 PN.036 Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi metrekare 62,09
37 PN.037 Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi kilogram 2.936,496
38 PN.038 8 cm taş yünü dolg.üstvealtı 0.65 mm trap.boyalı galv.saçtan ısı yalıtımlı(sandviç)kenetli çatı ört. metrekare 54
39 PN.039 Röntgen Odası Duvarlarına 4 mm. Kurşun Levhalarla Tecrit Yapılması metrekare 49,94
40 PN.040 Kurşun esaslı kapı imalatı ve yerine konması metrekare 1,89
41 PN.041 Mermerit tezgah yapılması metrekare 4
42 PN.042 Mevcut kapı, pencere ve kasaların yerine takılması metrekare 27,3
43 PN.043 0,5 mm Kalınlıkta Fabrikasyon Boyalı Galvanizli Saç ile Yakalı Monoblok Yağmur Oluğu (Eksiz) , Yağmur Deresi Veya Düşey Yağmur İniş Borusu Yapılması Ve Yerine Tespiti metre 30
44 PN.044 Yangın dayanımlı kapı yapılması adet 1
45 PN.045 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 58,01
46 PN.046 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 1,87
47 PN.047 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. ton 0,42
48 PN.048 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması metrekare 192,66
49 PN.049 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo adet 4
50 PN.050 Demont.45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo adet 6
51 PN.051 Mont.45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo adet 6
52 PN.052 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.) adet 1
53 PN.053 50x65 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo adet 11
54 PN.054 Lavabo tesisatı gömme bataryalı tip 1.sınıf (özel lastik taşlı kumandasız sifonlu) takım 15
55 PN.055 Demont.Lavabo tesisatı gömme bataryalı tip 1.sınıf (özel lastik taşlı kumandasız sifonlu) takım 7
56 PN.056 Mont.Lavabo tesisatı gömme bataryalı tip 1.sınıf (özel lastik taşlı kumandasız sifonlu) takım 7
57 PN.057 Ayna takriben 40x60 cm adet 1
58 PN.058 Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna adet 1
59 PN.059 Etajer sırlı seramik takriben 60x15 cm ekstra sınıf adet 4
60 PN.060 Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı takım 1
61 PN.061 Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti takım 1
62 PN.062 Demont.Normal tip pisuvar ve tesisatı (pirinç sifonlu) takriben 30x25x40 ekstra sınıf takım 2
63 PN.063 Demont.Pisuvar bölmesi (sırlı seramikten): 40x50 cm. ekstra adet 2
64 PN.064 Demont.1 gözlü damlalıksız eviye,paslanmaz çelik 50x60x22 adet 2
65 PN.065 Mont.1 gözlü damlalıksız eviye,paslanmaz çelik 50x60x22 adet 2
66 PN.066 Demont.Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf adet 2
67 PN.067 Mont.Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı, sifonu özel plastik taslı, 1.sınıf adet 2
68 PN.068 Paslanmaz çelik kağıtlık adet 1
69 PN.069 Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık adet 1
70 PN.070 Engelliler için tutunma barı adet 1
71 PN.071 Engelliler için klozet tutunma barı adet 1
72 PN.072 Engelliler için katlanabilir tutunma barı adet 1
73 PN.073 Yer süzgeci pik döküm 20x20 cm. Ø 70 çıkışlı adet 3
74 PN.074 Yer süzgeci plastikten 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı adet 4
75 PN.075 Soğuk su sayacı 1 1/2" vidalı 40Ømm. adet 1
76 PN.076 Flotör 1 1/2" 40Ømm. adet 2
77 PN.077 Mont.10,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu adet 1
78 PN.078 Mont.İki pompalı yatay milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 8-24 m³/h, basınç: 50-70 mss) adet 1
79 PN.079 Mont.1000 lt - Alt serpantin:1340 lt/h (10,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler adet 1
80 PN.080 Havluluk prinç kromajlı sabit 45 cm adet 2
81 PN.081 Askılık pirinç çiftli adet 2
82 PN.082 Mont.100 KW - 114,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı adet 3
83 PN.083 Demont.Dökme dilimli düz satıhlı B serisi radyatör 160/500 mm. (TS EN 442-1) metrekare 273,49
84 PN.084 Mont.Dökme dilimli düz satıhlı B serisi radyatör 160/500 mm. (TS EN 442-1) metrekare 273,49
85 PN.085 Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") adet 63
86 PN.086 Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") adet 63
87 PN.087 Mont.Kollektör borusu ø 108/3.71 mm.dikişli boru metre 2
88 PN.088 Mont.Kollektör ağzı ø 15 adet 6
89 PN.089 Mont.Kollektör ağzı ø 80 mm adet 5
90 PN.090 Mont.Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C adet 3
91 PN.091 Mont.Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü adet 3
92 PN.092 Mont.300 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu adet 1
93 PN.093 Mont.15 m3/h , Ø219 , Ø80 kaynaklı denge tankı adet 1
94 PN.094 ø 100 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları (sn 8) metre 96
95 PN.095 Ø350 yalıtımlı paslanmaz çelik baca (dış kaplaması gofrajlı alüminyum saç) metre 7
96 PN.096 Dikişli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (montaj dahil) metre 240
97 PN.097 Demont.Dikişli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 60
98 PN.098 Mont.Dikişli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) metre 60
99 PN.099 Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m (montaj dahil) metre 148
100 PN.100 Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (montaj dahil) metre 44
101 PN.101 Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (montaj dahil) metre 36
102 PN.102 Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (montaj dahil) metre 48
103 PN.103 Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (montaj dahil) metre 78
104 PN.104 Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (montaj dahil) metre 48
105 PN.105 Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 3/4" ø25/3,5 mm 0,230 kg/m kompozit pp-rc borular (montaj dahil) metre 460
106 PN.106 Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 1" ø32/4,4 mm 0,380 kg/m kompozit pp-rc borular (montaj dahil) metre 107
107 PN.107 Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 11/4" ø40/5,5 mm 0,607 kg/m kompozit pp-rc borular (montaj dahil) metre 83
108 PN.108 Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 11/2" ø50/6,9 mm 0,910 kg/m kompozit pp-rc borular(montaj dahil) metre 27
109 PN.109 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (montaj dahil) metre 135
110 PN.110 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (montaj dahil) metre 9
111 PN.111 Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (montaj dahil) metre 10
112 PN.112 Klapeli tip ;100 Ø mm rogar klapesi adet 6
113 PN.113 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 15 Ø mm, 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 18
114 PN.114 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 24
115 PN.115 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 7
116 PN.116 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 32 Ø mm, 1 1/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 2
117 PN.117 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 40 Ø mm, 1 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 12
118 PN.118 Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 50 Ø mm, 2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) adet 1
119 PN.119 Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 80 mm adet 13
120 PN.120 Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1/2", ø 15 mm. adet 2
121 PN.121 Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1", ø 25 mm. adet 1
122 PN.122 Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 1 1/2", ø 40 mm. adet 1
123 PN.123 Pislik tutucu,pn 16,buhar için,pres döküm 2", ø 50 mm. adet 1
124 PN.124 Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 80 mm, Flanşlı adet 1
125 PN.125 Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 15mm, 1/2" adet 1
126 PN.126 Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 25mm, 1" adet 2
127 PN.127 Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 40mm, 1 1/2" adet 2
128 PN.128 ø 80 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin adet 2
129 PN.129 Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 20 mm.(3/4) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) adet 1
130 PN.130 Titreşim yutucuları, pn 16, ø 80 mm. adet 2
131 PN.131 Mont.Kaynaklı hava ayrıcı Ø 80 mm adet 1
132 PN.132 Mont.Kaynaklı tortu ayırıcı Ø 80 mm adet 1
133 PN.133 Otomatik hava atma cihazı (buhar iç.vidalı) ø 15mm, 1/2" adet 7
134 PN.134 Mont.Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss adet 1
135 PN.135 Mont.Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (6-9) m3/h (3 – 5) mss adet 2
136 PN.136 Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil metre 594
137 PN.137 Sülyen boyayla boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil metre 48
138 PN.138 Mont.Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, ø 89 mm, 40mm metre 48
139 PN.139 Vana yalıtım ceketi nw 80 adet 13
140 PN.140 Mont.DN 80 üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi adet 1
141 PN.141 Radyal vantilatör/aspiratör 225 paskal 3000 m3/h adet 1
142 PN.142 Kanal tipi aspiratör 200 m3/h adet 1
143 PN.143 Kanal tipi aspiratör 1000 m3/h adet 1
144 PN.144 4000 m3/h tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları adet 1
145 PN.145 12000 w tavan tipi ısı geri kazanım cihazı elektrikli ısıtıcı üniteleri adet 1
146 PN.146 En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması metrekare 228
147 PN.147 Hava damperi 0.10 m2.ye kadar( 1 m2 birim fiyatı ) metrekare 0,49
148 PN.148 Dağıtıcı menfez çift sıra kanatlı 100-500 cm2 adet 10
149 PN.149 Dağıtıcı menfez çift sıra kanatlı 501-1000 cm2 adet 2
150 PN.150 Toplayıcı menfez tek sıra kanatlı 100-500 cm2 adet 7
151 PN.151 Toplayıcı menfez tek sıra kanatlı 501-1000 cm2 adet 5
152 PN.152 Sabit kanatlı menfez, dkp saç. 500 cm2 adet 4
153 PN.153 Panjur (alüminyumdan) metrekare 0,88
154 PN.154 Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi 13mm metrekare 180
155 PN.155 500 mm derinlik Filtresiz DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni: (Ölçü: m ): metre 1,5
156 PN.156 Duvar tipi 1000 mm derinlik Filtresiz DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni metre 1,5
157 PN.157 Dn25 30m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı adet 2
158 PN.158 Dn 65 izlenebilir flanş arası sıkıştırmalı kelebek vana adet 1
159 PN.159 Abc kuru kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücüler 6kg adet 6
160 PN.160 Doğalgaz teshin merkezi, ısıtma ve avan proje bedeli adet 1
161 PN.161 2x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 85
162 PN.162 Normal sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) adet 26
163 PN.163 Komutator sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) adet 33
164 PN.164 Vavien sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) adet 1
165 PN.165 Paralel sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) adet 59
166 PN.166 Tip t1-2*40 w. plexiglas flöresan armatür adet 134
167 PN.167 Tip u-2*40 w. etanş flöresan armatür adet 14
168 PN.168 Sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü (3 saat süreli, tek yüzlü, florasan lambalı) adet 4
169 PN.169 Sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü (3 saat süreli, çift yüzlü, florasan lambalı) adet 1
170 PN.170 65 w 4uçlu floresan lambalar için, 3saat süreli, adet 10
171 PN.171 2X36W EXPROOF FLORESAN ARMATÜR adet 4
172 PN.172 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. adet 191
173 PN.173 Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi adet 10
174 PN.174 Utp cat6 sıva altı tekli priz adet 58
175 PN.175 24 portlu utp cat6 patch panel adet 2
176 PN.176 Bina içi ana hat tesisatı 50 çifte kadar p.37 metre 10
177 PN.177 Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo metre 2.950
178 PN.178 Dikili tip kabinetler 25u 600 mm * 600 mm 19" adet 1
179 PN.179 Ürüne ait aksesuar sabit raf 600 mm adet 1
180 PN.180 Ürüne ait aksesuar frenli tekerlek grubu adet 1
181 PN.181 Ürüne ait aksesuar termostatlı fan modülü (2 fanlı) adet 1
182 PN.182 Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı adet 1
183 PN.183 Ürüne ait aksesuar 19" 1u yatay kablo düzenleyici adet 6
184 PN.184 Ürüne ait aksesuar 25u dikey kablo düzenleyici adet 2
185 PN.185 2x1.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo metre 90
186 PN.186 Mont.2 çevrimli, 24 bölgeli akıllı analog adresli yangın alarm santralı 254 adres kapasiteli, 24 yangın bölgesi göstergeli. adet 1
187 PN.187 Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü adet 69
188 PN.188 Adresli kısa devre izolatörlü sıcaklık dedektörü adet 1
189 PN.189 Adresli kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü adet 2
190 PN.190 Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu adet 3
191 PN.191 Adresli kısa devre izolatörlü sesli alarm kontrol modülü adet 1
192 PN.192 Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü adet 3
193 PN.193 Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü adet 1
194 PN.194 5 Ah Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi (TS EN 54-4) adet 1
195 PN.195 Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni adet 3
196 PN.196 Dedektör sıva üstü montaj kutusu adet 72
197 PN.197 Doğalgaz dedektörü adet 1
198 PN.198 2x2x0,8+0,8 mm2 Je-H(St)H Fe180 Ph120 Yangına dayanıklı halojensiz yangın alarm kabloları (VDE 0815) metre 620
199 PN.199 Kablo tava sistemleri kilogram 1.324
200 PN.200 Kablo Merdivenleri kilogram 20
201 PN.201 En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC Kablo Kanalı metre 200
202 PN.202 Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo metre 280
203 PN.203 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 400
204 PN.204 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) metre 50
205 PN.205 3x25+16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 10
206 PN.206 3x50+25 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 90
207 PN.207 5x4 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi metre 20
208 PN.208 5x6 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi metre 30
209 PN.209 En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano (1.pano) adet 2
210 PN.210 0,90 - 1,00 m2'ye kadar (1,00 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar adet 1
211 PN.211 Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) adet 90
212 PN.212 Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) adet 3
213 PN.213 Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 40 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) adet 2
214 PN.214 Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) adet 1
215 PN.215 3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In adet 1
216 PN.216 3 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In adet 2
217 PN.217 Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) adet 1
218 PN.218 Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) adet 1
219 PN.219 Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) adet 19
220 PN.220 Kaçak akım koruma şalteri 3*80 a.den 3*250 e kadar adet 2
221 PN.221 In: 2.5-4 'e kadar (Icu: 50 kA) Motor koruma şalteri adet 2
222 PN.222 B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350µs), üç faz, nötr-toprak adet 1
223 PN.223 2 x 16 A.e kadar Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler:(TS 4915 EN 60669-1, TS EN 60947-3) adet 1
224 PN.224 İşaret lambası 250 v.a kadar adet 12
225 PN.225 4 x 200 A Otomatik Transfer Şalterleri adet 1
226 PN.226 Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*10 a. adet 3
227 PN.227 Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*40 a. adet 1
228 PN.228 Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları (kVar) adet 12
229 PN.229 Reaktif güç kontrol rölesi en az 12 kademeli adet 1
230 PN.230 Multimetre (ts 4417) adet 2
231 PN.231 Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a. adet 12
232 PN.232 Üç fazlı zaman tarifeli elektronik tip (aktif-reaktif) sayaçlar 3x230/400 v..3x5 (7,5) a adet 1
233 PN.233 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu adet 1
234 PN.234 2 KVA 10 Ddakikaya kadar kadar akü besleme süreli bir faz giriş bir faz çıkışlı online kesintisiz güç kaynağı adet 1
235 PN.235 1x50 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) metre 90
236 PN.236 Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel metre 185
237 PN.237 Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır adet 4
238 PN.238 30X30X30 Ölçü menholü adet 1
239 PN.239 Mevcutta bulunan ancak sökülmesi gereken her türlü elektrik ekipmanının (Armatür, priz, dedektör, kombinasyon kutusu, kablo, tava vs.) söküm işi. (Sökülen malzemeler işverene teslim edilecektir.) adet 1
240 PN.240 Mevcutta bulunan 200kVA Jeneratörün, demontajı, yeni yerine taşınması, montajı ve çalışır halde teslimi adet 1
Okas Kodu Okas Açıklaması
452100001 BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri

< GERİ DÖN