Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2020/450101

İhale No: 2020/450101
DİKKAT!

Bu ihale için 3 sonuç var!

İNCELE
İhale Adı Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Bağlı 1787 Ortaöğretim Öğrencisinin 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Boyunca 3 Taşıma Merkezi Okula 131 Araç İle 151 İş Günü Taşınması İşi
 • İhale No 2020/450101
 • Şehir Van
 • İhale Tarihi 29.09.2020 10:00
 • Eklenme Tarihi 01.09.2020 02:15
 • Telefon 4326512302
 • E-Posta
 • Tür Hizmet
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri BAŞKALE KAYMAKAMLIĞI TOPLANTI SALONU
 • İşin Yeri BAŞKALE İLÇESİ VE MAHALLELERİ
 • Kurum Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
 • Üst İdare Bakan Yardımcılıkları
 • En Üst İdare Milli Eğitim Bakanlığı
 • İlan Şekli Sonuç İlanı Yayımlanmış
İhale Adı Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Bağlı 1787 Ortaöğretim Öğrencisinin 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Boyunca 3 Taşıma Merkezi Okula 131 Araç İle 151 İş Günü Taşınması İşi
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
BAŞKALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BAŞKALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI 1787 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOYUNCA 3 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 131 ARAÇ İLE 151 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2020/450101
1-İdarenin
a) Adı :BAŞKALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi :ÇARŞIİÇİ KADİR SARUHAN CADDESİ 01 65600 BAŞKALE/VAN
c) Telefon ve faks numarası :4326512302 - 4326512003
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :BAŞKALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI 1787 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOYUNCA 3 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 131 ARAÇ İLE 151 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
BAŞKALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI 1787 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOYUNCA 3 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 131 ARAÇ İLE 151 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İÇİN ARAÇ KİRALAMA İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :BAŞKALE İLÇESİ VE MAHALLELERİ
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 19.10.2020, işin bitiş tarihi 18.06.2021
d) İşe başlama tarihi :19.10.2020

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :29.09.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :BAŞKALE KAYMAKAMLIĞI TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektörde yapılmışher türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Adı Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Bağlı 1787 Ortaöğretim Öğrencisinin 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Boyunca 3 Taşıma Merkezi Okula 131 Araç İle 151 İş Günü Taşınması İşi
1. KISIM (1. GRUP)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Albayrak-Ortayazı Mahallesinden 29,10 Km Asfalt Yoldan 31 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
2 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Örenkale-Kırbalı Mahallesinden 19 Km Asfalt Yoldan 8 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
3 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Azıklı-Erek Mahallesinden 11 Km Asfalt Yoldan 9 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
4 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Belliyurt-Çaldıran Mahallesinden 32,2 Km Asfalt Yoldan 11 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
5 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Budak-Öncüler Mahallesinden 26 Km Asfalt Yoldan 9 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
6 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Ilıcak Mahallesinden 31.7 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
7 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine OğulverenMahallesinden 44 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
8 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Sallıdere Mahallesinden 14.4 Km Asfalt Yoldan 12 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
9 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Uğurlu-Yurttepe Mahallesinden 39.3 Km Asfalt Yoldan 10 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
10 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Yavuzlar Mahallesinden 36 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
11 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Tokluca Mahallesinden 28.5 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
12 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Örmetaş-Poyrazalan Mahallesinden 28 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
13 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Barış Mahallesinden 5.9 Km Asfalt Yoldan 8 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
14 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Bilgeç Mahallesinden 44,1 Km Asfalt Yoldan 32 Öğrencinin 3 Araçla Taşınması İşi gün 151
15 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Ömerova Mahallesinden 21.3 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
16 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Albayrak-Ortayazı Mahallesinden 29,10 Km Asfalt Yoldan 32 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
17 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Aşağı Darıca-Yukarı Darıca Mahallesinden 41.8 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
18 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Aşalan Mahallesinden 11.7 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
19 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Atlılar Mahallesinden 20 Km Asfalt Yoldan 8 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
20 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Azıklı-Erek Mahallesinden 11 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
21 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Belencik-Ekecek Mahallesinden 23.3 Km Asfalt Yoldan 8 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
22 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Belliyurt-Çaldıran Mahallesinden 32.2 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
23 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Budak-Öncüler Mahallesinden 26 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
24 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Esenyamaç Mahallesinden 47.7 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
25 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Gedikbaşı Mahallesinden 27.2 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
26 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Güroluk Mahallesinden 8.8 Km Asfalt Yoldan 12 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
27 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Kavurgalı Mahallesinden 18.3 Km Asfalt Yoldan 7 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
28 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Ilıcak Mahallesinden 31.7 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
29 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Oğulveren Mahallesinden 44 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
30 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Ortayol Mahallesinden 18.2 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
31 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Uğurlu-Yurttepe Mahallesinden 39.3 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
32 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Örenkale-Kırbalı Mahallesinden 19 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
33 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Kocaköy-Konuksayar Mahallesinden 33,80 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
34 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Ortayol Mahallesinden 18.2 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
2. KISIM (2.GRUP)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Köprüağzı Mahallesinden 28 Km Asfalt Yoldan 38 Öğrencinin 3 Araçla Taşınması İşi gün 151
2 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Oğulveren Mahallesinden 44 Km Asfalt Yoldan 42 Öğrencinin 3 Araçla Taşınması İşi gün 151
3 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Ortayol Mahallesinden 18.2 Km Asfalt Yoldan 48 Öğrencinin 3 Araçla Taşınması İşi gün 151
4 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Ömerova Mahallesinden 21.3 Km Asfalt Yoldan 28 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
5 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Örenkale-Kırbalı Mahallesinden 19 Km Asfalt Yoldan 28 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
6 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Örmetaş-Poyrazalan Mahallesinden 28 Km Asfalt Yoldan 32 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
7 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Özpınar Mahallesinden 47 Km Asfalt Yoldan 42 Öğrencinin 3 Araçla Taşınması İşi gün 151
8 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Saçan Mahallesinden 36.4 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
9 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Meydanlı Mahallesinden 38.3 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
10 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Sallıdere Mahallesinden 16.4 Km Asfalt Yoldan 48 Öğrencinin 3 Araçla Taşınması İşi gün 151
11 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Samandöken Mahallesinden 6.3 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
12 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Tandoğan Mahallesinden 13.7 Km Asfalt Yoldan 11 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
13 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Tınazlı Mahallesinden 16 Km Asfalt Yoldan 13 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
14 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Uğurlu-Yurttepe Mahallesinden 39.3 Km Asfalt Yoldan 42 Öğrencinin 3 Araçla Taşınması İşi gün 151
15 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Yakınyol Mahallesinden 4.5 Km Asfalt Yoldan 15 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
16 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Yavrucak Mahallesinden 16 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
17 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Yavuzlar Mahallesinden 36 Km Asfalt Yoldan 32 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
18 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Yolmaçayır Mahallesinden 27 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
19 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Yerliharman Mahallesinden 27.2 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
20 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Örencik Mahallesinden 6.6 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
21 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Savaş Mahallesinden 22.5 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
22 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Çevikler Mahallesinden 5 Km Asfalt Yoldan 11 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
23 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Yamaç Mahallesinden 40 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
24 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Hasanabat Mahallesinden 19 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
25 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Tahıl Mahallesinden 28.5 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
26 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Tokluca Mahallesinden 28.5 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
27 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Büklümdere Mahallesinden 29.2 Km Asfalt Yoldan 24 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
3. KISIM (3.GRUP)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Aşağı Batkan-Yukarı Batkan-Çevkan Mahallesinden 7.4 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
2 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Albayrak-Ortayazı Mahallesinden 29.10 Km Asfalt Yoldan 64 Öğrencinin 5 Araçla Taşınması İşi gün 151
3 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Aşağı Darıca-Yukarı Darıca Mahallesinden 41.8 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
4 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Aşağı Dikmen Mahallesinden 14.3 Km Asfalt Yoldan 15 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
5 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Aşağı Küme-Yukarı Küme Mahallesinden 23.3 Km Asfalt Yoldan 26 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
6 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Aşalan Mahallesinden 11.7 Km Asfalt Yoldan 32 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
7 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Atlılar Mahallesinden 20 Km Asfalt Yoldan 28 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
8 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Azıklı-Erek Mahallesinden 11 Km Asfalt Yoldan 64 Öğrencinin 4 Araçla Taşınması İşi gün 151
9 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Belencik-Ekecek Mahallesinden 23.3 Km Asfalt Yoldan 56 Öğrencinin 4 Araçla Taşınması İşi gün 151
10 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Belliyurt-Çaldıran Mahallesinden 32.2 Km Asfalt Yoldan 32 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
11 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Bölekli Mahallesinden 23.5 Km Asfalt Yoldan 25 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
12 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Budak-Öncüler Mahallesinden 26 Km Asfalt Yoldan 42 Öğrencinin 3 Araçla Taşınması İşi gün 151
13 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Çamlık-Sinova Mahallesinden 18.3 Km Asfalt Yoldan 25 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
14 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Esenyamaç Mahallesinden 47.7 Km Asfalt Yoldan 42 Öğrencinin 3 Araçla Taşınması İşi gün 151
15 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Gedikbaşı-Düztepe Mahallesinden 27.2 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
16 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine German Mahallesinden 8.5 Km Asfalt Yoldan 21 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
17 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Güroluk Mahallesinden 8.8 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
18 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Hasanbey-Yunusemre Mahallesinden 27.3 Km Asfalt Yoldan 28 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
19 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Hatipova Mahallesinden 18.3 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
20 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Ilıcak Mahallesinden 31.7 Km Asfalt Yoldan 32 Öğrencinin 3 Araçla Taşınması İşi gün 151
21 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Kavurgalı Mahallesinden 16.7 Km Asfalt Yoldan 28 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
22 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Kocaköy-Konuksayar Mahallesinden 33.8 Km Asfalt Yoldan 28 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151

İhale Adı Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Bağlı 1787 Ortaöğretim Öğrencisinin 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Boyunca 3 Taşıma Merkezi Okula 131 Araç İle 151 İş Günü Taşınması İşi

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU SUNULAN VE TEKLİFLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINDIĞI BAŞKALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI 1787 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOYUNCA 3 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 131 ARAÇ İLE 151 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: ÇARŞIİÇİ KADİR SARUHAN CADDESİ 01 65600 - BAŞKALE / VAN

c) Telefon numarası: 4326512302

ç) Faks numarası: 4326512003

d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Mehmet Selim YILDIZBAŞ

Madde 2 - İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: BAŞKALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI 1787 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOYUNCA 3 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 131 ARAÇ İLE 151 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İÇİN ARAÇ KİRALAMA İŞİ

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

BAŞKALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI 1787 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOYUNCA 3 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 131 ARAÇ İLE 151 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İÇİN ARAÇ KİRALAMA İŞİ

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: BAŞKALE İLÇESİ VE MAHALLELERİ

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2020/450101

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 29.09.2020

Saat: 10:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): BAŞKALE KAYMAKAMLIĞI TOPLANTI SALONU

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP'a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından zamanı en az hatayla ölçmek üzere kullanılan atom saati esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birisi ile EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmesi yeterlidir.

4.3. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.4. Adına ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,

d) Standart formlar, Standart Form-KİK015.5B/EKAP-H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.5B/EKAP-H: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK015.5BO/EKAP-H: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK015.5BY/EKAP-H: Yeterlik Bilgileri Tablosu, Standart Form-KİK051.2/EKAP_H: Geçici Teminat Bilgileri Formu, Standart Form-KİK024.2/H: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK026.1/H: İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK026.2/H: Alt yüklenici İş Bitirme Belgesi, Standart Form-KİK027.0/H: Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK027.1/H: Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi (İdari Şartname madde 7.1.ı’da belirtilen belge), Standart Form-KİK024.4/H: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK024.5/H: Kesin Kefalet Senedi

e) Bu madde boş bırakılmıştır.

f) Bu madde boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere yapılacak bildirim ve tebligatlar, EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz. EKAP üzerinden yapılan bildirim ve tebligatlarda bildirim tarihi, tebliğ tarihi sayılır. Bu yolla yapılan bildirim ve tebligatlar, bildirim tarihi, zamanı ve içeriğini de kapsayacak şekilde EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.2. EKAP üzerinden bildirim ve tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Bildirim ve tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile istekliler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) Bu şartnamede belirlenen geçiçi teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldıklarını gösteren makbuzlar.

ç) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, teklif mektubu standart formu ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

g) Bu madde boş bırakılmıştır.

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu madde boş bırakılmıştır.

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge

7.1.1) Bu madde boş bırakılmıştır.

7.1.2) Bu ihalede, istenen belgeler yerine yeterlik sertifikası sunulamaz.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı beyan edilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak ilgisine göre (ğ) ve (h) bendindeki belgeye ilişkin bilgileri de beyan etmek zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu ve/veya özel sektörde yapılmışher türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Numune ve demonstrasyon değerlendirmesi:

7.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Tekliflerin dili

7.8.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ile tekliflerin değerlendirmesi aşamasında idarece talep edilmesi halinde isteklilerce sunulması gereken belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işlerinde ilgili maddeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.9. Belgelerin sunuluş şekli:

7.9.1. İdarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur.

7.9.2. İstekliler, bu madde kapsamında idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.9.3. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.9.4. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabilirler.

7.9.5. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.9.5.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerinde mühür ve damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce tesselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.9.5.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.9.5.3. 7.9.5.1 veya 7.9.5.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, dogrudan düzenlendigi ülkenin Dişişleri Bakanlığı ya da düzenlendigi ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendigi ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı oldugunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendigi ülkenin Türkiye'deki temsilciligi ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendigi ülkenin Türkiye' deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.9.5.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.9.5.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.9.5.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.9.5.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.9.5.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.9.6. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.9.6.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.9.6.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.9.6.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.9.6.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.9.6.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.9.6.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.9.6.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.9.6.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.9.7. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.9.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10- İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11- Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde e-imza kullanarak dokümanı indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP'a kaydedilir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde e-imza kullanarak dokümanı indirmiş tamamnına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, e-tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler EKAP üzerinden e-imza kullanarak e-tekliflerini silmek suretiyle geri çekerek, yeniden e-teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve e-teklifler açılmaksızın bunlara ilişkin e-anahtarlar ile birlikte, idare tafından EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini teklif mektubu ekinde sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 3 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

Bu ihaledeki kısım sayısı 3'tür. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;
Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. Teklif mektuplarında, teklifin ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu açıkça belirtilecektir. İstekliler, ihalenin tamamına teklif verebileceği gibi, bir veya birden fazla kısmı içinde de kısmi teklif verebileceklerdir. Teklif değerlendirmesi, her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. Birden fazla kısımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli ile uhdesinde kalan kısımlar için tek bir sözleşme imzalanacaktır.

Madde 21 - Alternatif teklifler

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22- Tekliflerin sunulma şekli

22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.

22.3. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

22.4. Teklifin ve buna ilişkin e-anahtarın EKAP'a alınma zamanı 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen zaman damgası ile kayıt altına alınır. Bu zamanın tespitinde atom saati kullanılır.

22.5. İhale sürecinde idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik olarak alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde bu ve ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal etmeye yönelik tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.6. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.

Madde 23 - Elektronik eksiltme

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 - Atmış (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak EKAP üzerinden yapılır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında,ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinin tümü isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Taşıma işinde çalıştırılacak araçlara ilişkin şoför, bakım/onarım, ilgili kurumlardan alınacak uygunluk, güzergâh, ruhsat, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi, karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçesi vb. ilgili giderler teklif fiyatına dâhildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 27.12.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler degerlendirme dışı birakilacaktır.

26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a)Tedavüldeki Türk Parası.

b)Geçici teminat ve kesin teminat mektuplan.

c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların 21.1 maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubunun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28- Geçici teminatın verilmesi

28.1. Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların BAŞKALE MAL MÜDÜRLÜĞÜ yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelere ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın serbest bırakılması/iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen serbest bırakılır/iade edilir.

29.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

29.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar EKAP üzerinden verilecektir.

30.2. e-teklifler, ihale tarih ve saatinde hazır bulunanlar önünde, ihale komisyonu tarafından e-anahtarlar kullanılmak suretiyle EKAP üzerinde açılır. e-anahtarın bozuk olması veya e-teklifin virüs içermesi gibi nedenlerle açılamayan e-teklifler tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle, EKAP üzerinden “Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonunca ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu EKAP üzerinde ve hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile yapılan ihaleler ile fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihaleler dışındaki ihalelerde; istekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanarak, EKAP üzerinden “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak” hazırlanır. Hazırlanan bu tutanaklar durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebilir ve EKAP üzerinde kayda alınır. Bu tutanakların çıktısı ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve talep etmeleri halinde hazır bulunan isteklilere birer örneği verilir. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. İlk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirilmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP'a kaydedilir ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.6. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri 33 üncü maddeye göre değerlendirir.

31.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.8. Yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılarak ya da aşırı düşük teklif açıklaması yeterli görülmeyen teklifler reddedilerek, EKAP üzerinden “Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı” düzenlenir ve değerlendirme dışı bırakma işleminin gerekçeleri belirtilir.

Madde 32- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.2 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde ilgili uygulama yönetmeliğinde düzenlenen usule göre ihale sonuçlandırılacaktır.

35.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

Elektronik eksiltme yapılmayan 1. GRUP, 2.GRUP, 3.GRUP kısımda/kısımlarda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

35.3. Fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenler ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. İhale dokümanında öngörülmesi halinde bu tekliflere ilişkin numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi de bu süreçte tamamlanır.

36.2. İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen ya da bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerde yer alan bilgiler ile geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez ancak ihalede öngörülen şartların sağlanamadığının anlaşılması durumunda, bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.

36.3. 36.1 maddesi uyarınca, istenen belgeleri idarece verilen süre içerisinde sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarını sunmayan istekliler hakkında ayrıca Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılarak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

36.4. Değerlendirme dışı bırakılan teklifler için EKAP üzerinden Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı düzenlenerek uygun görülmeme gerekçeleri belirtilir.

36.5. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.6. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40- Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6'sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9'u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin %9'u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6'sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 47 - Hüküm Bulunmayan Haller

47.1. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

Madde 48 - Diğer hususlar

48.1.

1-Yüklenici firma/kişi ile yapılacak sözleşmede, kesin teminat mektubunun tarihi belirtilecek ve en az iş bitim tarihinden 1 ay sonrası tarihli istenecektir.

2-2020-2021 Eğitim öğretim döneminde okulların açılmasında, işe başlama ve bitiş tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Değişiklik olması halinde belirtilen tarihler arasındaki gün sayısı baz alınacaktır. Bu durumda, yüklenici firma/kişi, idareden herhangi bir hak talep etmeyecektir.EK:

 

1. KISIM (1. GRUP)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Albayrak-Ortayazı Mahallesinden 29,10 Km Asfalt Yoldan 31 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
2 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Örenkale-Kırbalı Mahallesinden 19 Km Asfalt Yoldan 8 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
3 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Azıklı-Erek Mahallesinden 11 Km Asfalt Yoldan 9 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
4 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Belliyurt-Çaldıran Mahallesinden 32,2 Km Asfalt Yoldan 11 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
5 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Budak-Öncüler Mahallesinden 26 Km Asfalt Yoldan 9 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
6 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Ilıcak Mahallesinden 31.7 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
7 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine OğulverenMahallesinden 44 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
8 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Sallıdere Mahallesinden 14.4 Km Asfalt Yoldan 12 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
9 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Uğurlu-Yurttepe Mahallesinden 39.3 Km Asfalt Yoldan 10 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
10 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Yavuzlar Mahallesinden 36 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
11 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Tokluca Mahallesinden 28.5 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
12 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Örmetaş-Poyrazalan Mahallesinden 28 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
13 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Barış Mahallesinden 5.9 Km Asfalt Yoldan 8 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
14 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Bilgeç Mahallesinden 44,1 Km Asfalt Yoldan 32 Öğrencinin 3 Araçla Taşınması İşi gün 151
15 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Ömerova Mahallesinden 21.3 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
16 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Albayrak-Ortayazı Mahallesinden 29,10 Km Asfalt Yoldan 32 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
17 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Aşağı Darıca-Yukarı Darıca Mahallesinden 41.8 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
18 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Aşalan Mahallesinden 11.7 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
19 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Atlılar Mahallesinden 20 Km Asfalt Yoldan 8 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
20 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Azıklı-Erek Mahallesinden 11 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
21 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Belencik-Ekecek Mahallesinden 23.3 Km Asfalt Yoldan 8 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
22 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Belliyurt-Çaldıran Mahallesinden 32.2 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
23 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Budak-Öncüler Mahallesinden 26 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
24 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Esenyamaç Mahallesinden 47.7 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
25 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Gedikbaşı Mahallesinden 27.2 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
26 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Güroluk Mahallesinden 8.8 Km Asfalt Yoldan 12 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
27 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Kavurgalı Mahallesinden 18.3 Km Asfalt Yoldan 7 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
28 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Ilıcak Mahallesinden 31.7 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
29 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Oğulveren Mahallesinden 44 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
30 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Ortayol Mahallesinden 18.2 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
31 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Uğurlu-Yurttepe Mahallesinden 39.3 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
32 Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Örenkale-Kırbalı Mahallesinden 19 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
33 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Kocaköy-Konuksayar Mahallesinden 33,80 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
34 Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesine Ortayol Mahallesinden 18.2 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
2. KISIM (2.GRUP)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Köprüağzı Mahallesinden 28 Km Asfalt Yoldan 38 Öğrencinin 3 Araçla Taşınması İşi gün 151
2 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Oğulveren Mahallesinden 44 Km Asfalt Yoldan 42 Öğrencinin 3 Araçla Taşınması İşi gün 151
3 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Ortayol Mahallesinden 18.2 Km Asfalt Yoldan 48 Öğrencinin 3 Araçla Taşınması İşi gün 151
4 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Ömerova Mahallesinden 21.3 Km Asfalt Yoldan 28 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
5 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Örenkale-Kırbalı Mahallesinden 19 Km Asfalt Yoldan 28 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
6 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Örmetaş-Poyrazalan Mahallesinden 28 Km Asfalt Yoldan 32 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
7 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Özpınar Mahallesinden 47 Km Asfalt Yoldan 42 Öğrencinin 3 Araçla Taşınması İşi gün 151
8 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Saçan Mahallesinden 36.4 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
9 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Meydanlı Mahallesinden 38.3 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
10 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Sallıdere Mahallesinden 16.4 Km Asfalt Yoldan 48 Öğrencinin 3 Araçla Taşınması İşi gün 151
11 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Samandöken Mahallesinden 6.3 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
12 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Tandoğan Mahallesinden 13.7 Km Asfalt Yoldan 11 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
13 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Tınazlı Mahallesinden 16 Km Asfalt Yoldan 13 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
14 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Uğurlu-Yurttepe Mahallesinden 39.3 Km Asfalt Yoldan 42 Öğrencinin 3 Araçla Taşınması İşi gün 151
15 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Yakınyol Mahallesinden 4.5 Km Asfalt Yoldan 15 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
16 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Yavrucak Mahallesinden 16 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
17 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Yavuzlar Mahallesinden 36 Km Asfalt Yoldan 32 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
18 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Yolmaçayır Mahallesinden 27 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
19 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Yerliharman Mahallesinden 27.2 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
20 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Örencik Mahallesinden 6.6 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
21 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Savaş Mahallesinden 22.5 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
22 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Çevikler Mahallesinden 5 Km Asfalt Yoldan 11 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
23 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Yamaç Mahallesinden 40 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
24 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Hasanabat Mahallesinden 19 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
25 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Tahıl Mahallesinden 28.5 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
26 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Tokluca Mahallesinden 28.5 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
27 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Büklümdere Mahallesinden 29.2 Km Asfalt Yoldan 24 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
3. KISIM (3.GRUP)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Aşağı Batkan-Yukarı Batkan-Çevkan Mahallesinden 7.4 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
2 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Albayrak-Ortayazı Mahallesinden 29.10 Km Asfalt Yoldan 64 Öğrencinin 5 Araçla Taşınması İşi gün 151
3 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Aşağı Darıca-Yukarı Darıca Mahallesinden 41.8 Km Asfalt Yoldan 16 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
4 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Aşağı Dikmen Mahallesinden 14.3 Km Asfalt Yoldan 15 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
5 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Aşağı Küme-Yukarı Küme Mahallesinden 23.3 Km Asfalt Yoldan 26 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
6 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Aşalan Mahallesinden 11.7 Km Asfalt Yoldan 32 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
7 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Atlılar Mahallesinden 20 Km Asfalt Yoldan 28 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
8 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Azıklı-Erek Mahallesinden 11 Km Asfalt Yoldan 64 Öğrencinin 4 Araçla Taşınması İşi gün 151
9 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Belencik-Ekecek Mahallesinden 23.3 Km Asfalt Yoldan 56 Öğrencinin 4 Araçla Taşınması İşi gün 151
10 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Belliyurt-Çaldıran Mahallesinden 32.2 Km Asfalt Yoldan 32 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
11 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Bölekli Mahallesinden 23.5 Km Asfalt Yoldan 25 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
12 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Budak-Öncüler Mahallesinden 26 Km Asfalt Yoldan 42 Öğrencinin 3 Araçla Taşınması İşi gün 151
13 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Çamlık-Sinova Mahallesinden 18.3 Km Asfalt Yoldan 25 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
14 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Esenyamaç Mahallesinden 47.7 Km Asfalt Yoldan 42 Öğrencinin 3 Araçla Taşınması İşi gün 151
15 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Gedikbaşı-Düztepe Mahallesinden 27.2 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
16 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine German Mahallesinden 8.5 Km Asfalt Yoldan 21 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
17 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Güroluk Mahallesinden 8.8 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
18 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Hasanbey-Yunusemre Mahallesinden 27.3 Km Asfalt Yoldan 28 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
19 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Hatipova Mahallesinden 18.3 Km Asfalt Yoldan 14 Öğrencinin 1 Araçla Taşınması İşi gün 151
20 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Ilıcak Mahallesinden 31.7 Km Asfalt Yoldan 32 Öğrencinin 3 Araçla Taşınması İşi gün 151
21 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Kavurgalı Mahallesinden 16.7 Km Asfalt Yoldan 28 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
22 Başkale BİST Çok Programlı Anadolu Lisesine Kocaköy-Konuksayar Mahallesinden 33.8 Km Asfalt Yoldan 28 Öğrencinin 2 Araçla Taşınması İşi gün 151
Okas Kodu Okas Açıklaması
80000000 Eğitim ve öğrenim hizmetleri

< GERİ DÖN