Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 2020/307351

İhale No: 2020/307351
İhale Adı Kimyasal ve Cam Sarf Malzeme Alımı
 • İhale No 2020/307351
 • Şehir İstanbul
 • İhale Tarihi 16.07.2020 10:00
 • Eklenme Tarihi 24.06.2020 03:07
 • Telefon 2123011138
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Açık
 • İhale Yeri İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
 • İşin Yeri İSKİ Laboratuvar Ek Hizmet Binası Atıksu Laboratuvar Şube Müdürlüğü
 • Kurum İstanbul Su Kanal İdaresi İski Genel Müdürlüğü
 • Üst İdare
 • En Üst İdare Belediyeler
 • İlan Şekli İhale Tekliflere Kapalı, Teklifler Değerlendiriliyor
İhale Adı Kimyasal ve Cam Sarf Malzeme Alımı
KİMYASAL VE CAM SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kimyasal ve Cam Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2020/307351
1-İdarenin
a) Adı :İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2123011138 - 2123217719
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Kimyasal ve Cam Sarf Malzeme Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
281 Kalemden Oluşan Kimyasal ve Cam Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :İSKİ Laboratuvar Ek Hizmet Binası Atıksu Laboratuvar Şube Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi :Mallar işe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim gününde İdareye teslim edilecektir. Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimidir.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :16.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Adı Kimyasal ve Cam Sarf Malzeme Alımı
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1,10 Fenontrolin.tek sulu C12H8N2H2O 100gr adet 1
2 4 Amino Antipirin 100 gr adet 6
3 Aluminyum ICP Standart 100 ml adet 2
4 Aluminyum ICP Standart (Al 1000 ig/mL in 2% HNO3 NIST Traceable) 100 ml adet 1
5 Amonyak Solüsyonu 1lt adet 3
6 Amonyum (NH4) Standart 500 ml adet 2
7 Amonyum hepta Molibdat dört sulu(NH4)6MO7O24.4H2O 250 gr adet 7
8 Amonyum Klorür NH4CI 1 kg adet 16
9 Antimon ICP Standart 100 ml adet 2
10 Antimon ICP Standart HCI 1000 µg/mL 100 ml adet 1
11 Arsenik ICP Standart 100 ml adet 2
12 Arsenik ICP Standart HCI 1000 µg/mL 100 ml adet 1
13 Arsenik +5 ICP Standart 125 ml adet 1
14 Arsenik (V) +5 ICP Standart 100 ml adet 1
15 Ascorbic Asit 1kg kilogram 16
16 Bakır ICP Standart 100 ml adet 2
17 Bakır ICP Standart HNO3 NIST Traceable 100 ml adet 1
18 Bakır Sülfat.beş sulu CuSO4 5H2O (250 gr) 250 gr adet 18
19 Baryum klorür iki sulu BaCI2 2H2O 1 kg kilogram 25
20 Baryum ICP Standart 1000 mg/l 100 ml adet 2
21 Baryum ICP Standart HNO3 1000 µg/mL 100 ml adet 1
22 Berilyum ICP Standart 100 ml adet 2
23 Berilyum ICP Standart HNO3 1000 µg/mL 100 ml adet 1
24 B.O.D. Aşı (Kapsül) (Polyseed BOD seed Inoculum) 50 adet/pk paket 10
25 B.O.D.Buffer Solusyon (BOD Nutrient Buffer Pillows) 50 adet/pk paket 200
26 Bor ICP Standart 100 ml adet 2
27 Bor ICP Standart 1000 µg/mL 100 ml adet 1
28 Borik Asit H3BO3 1 kg kilogram 34
29 Brij 1lt litre 1
30 Bromür Std. I.C. için 100 ml adet 4
31 Buffer solüsyon Ph4 500 ml adet 2
32 Buffer solüsyon pH7 500 ml adet 2
33 Buffer solüsyon pH7 (+0.01@ 25oC) 500 ml adet 2
34 Buffer solüsyon pH10 500 ml adet 2
35 Cellulose Microcrystalline (AKM Std) 250 gr adet 1
36 Civa ICP Standart 100 ml adet 2
37 Civa ICP Standart 1000 µg/mL 100 ml adet 1
38 Civa Sülfat HgSO4 1 kg kilogram 15
39 Civa Sülfat HgSO4 250 gr adet 40
40 Çinko Asetat Zn(CH3COO)2 2H2O 1 kg kilogram 10
41 Çinko ICP Standart 100 ml adet 2
42 Çinko ICP Standart 1000 ig/mL in 2% HNO3 NIST Traceable 100 ml adet 1
43 Demir (2) Sülfat Hepta Hidrat 100 gr adet 1
44 Demir Amonyum Sülfat Hegzahidrat (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O 1 kg kilogram 50
45 Demir ICP Standart 100 ml adet 2
46 Demir Std. ICP Standart 1000 ig/mL in 2% HNO3 NIST Traceable 100 ml adet 1
47 Demir(III) klorid hexahidrat 250 gr adet 1
48 Deterjan Kiti kutu 2
49 Di Metil Barbutirik Asit 100 gr adet 15
50 Di Sodyum Hidrojen Fosfat iki (2) sulu Na2HPO4 1 kg kilogram 8
51 Dodesil Sülfat Sodyum Tuzu 100 gr adet 7
52 Etil Alkol 2,5 lt adet 20
53 Fenol 100 gr adet 2
54 Fenol Kiti kutu 2
55 Fenol standart (Fenol Stok 1 g/lt) kutu 2
56 Florür Std I.C. için 100 ml adet 5
57 Fosfat Kiti kutu 2
58 Fosfat Std. (PO4 Stok 1 g/lt) I.C. için 100 ml adet 5
59 Fosforik Asit H3PO4 2,5 lt adet 28
60 Gulukoz 250 gr adet 1
61 Gümüş Nitrat AgNO3 100 gr adet 2
62 Gümüş ICP Standart 100 ml adet 2
63 Gümüş ICP Standart 1000 µg/mL 100 ml adet 1
64 Gümüş Sülfat AgSO4 250 gr adet 40
65 Hegzan C6H14 2,5 lt adet 50
66 Hidroklorik Asit %32 HCI 2,5 lt adet 11
67 Hidroklorik Asit %37 HCI 2,5 lt adet 6
68 Hidroklorik Asit 30% (Suprapur) 1 lt litre 1
69 Hidroklorik Asit 30% (Ultrapur) 1 lt litre 1
70 İletkenlik Standardı 1.414 mS/cm (25.0°C) 500 ml adet 1
71 Kadmiyum ICP Standart 100 ml adet 2
72 Kadmiyum ICP Standart HNO3 1000 µg/mL 100 ml adet 1
73 Kalay ICP Standart 100 ml adet 2
74 Kalay ICP Standart HCI 1000 µg/mL 100 ml adet 1
75 Kheldahl Tablet 1000 adet kutu 2
76 Kiselgel 25 kg adet 1
77 Kloramin T Trihidrat 250 gr adet 1
78 Kloroform 2,5 lt adet 100
79 Klorür Std. (Cl Stok 1 g/lt) 500 ml adet 1
80 Klorür Std. (Cl Stok 1 g/lt) I.C. için 100 ml adet 6
81 Kobalt ICP Standart 100 ml adet 2
82 Kobalt ICP Standart HNO3 1000 µg/mL 100 ml adet 1
83 Krom + 6 (Cr+6 ) Kiti kutu 5
84 Krom ICP Standart 100 ml adet 2
85 Krom ICP Standart HNO3 NIST Traceable 100 ml adet 1
86 Krom+6 ICP Standart 1000 µg/mL 125 ml adet 2
87 Krom+6 ICP Standart 100 ml adet 1
88 Kurşun ICP Standart 1000 µg/mL 100 ml adet 2
89 Kurşun ICP Standart 100 ml adet 1
90 Las Standardı (60 mg/16 Amp.) kutu 1
91 Mangan ICP Standart 100 ml adet 2
92 Mangan ICP Standart 1000 ig/mL 100 ml adet 1
93 Methanol (hypergrade LC-MS için LiChrosolv®) 2,5 lt adet 25
94 Metil Kırmızısı C15H15N3O2 25 gr adet 1
95 Metilen Blue 10 gr adet 3
96 Multi 23 Element ICP Standart 100 ml adet 2
97 N,N Dimetil -1 4-Fenilin Diamonyum Diklorür 25 gr adet 1
98 N-1 Naphthyethlyne Diamine Dihidro Klorür 25 gr adet 3
99 Nikel ICP Standart 100 ml adet 2
100 Nikel ICP Standart HNO3 1000 µg/mL 100 ml adet 1
101 Nitrat Kiti 0.5 - 18.0 mg/l NO3-N kutu 2
102 Nitrat Standart (NO-3 Stok 1 g/lt) 500 ml adet 5
103 Nitrat Standart for IC (NO-3 Stok 1 g/lt) 100 ml adet 7
104 Nitrik Asit % 65 2,5 lt adet 90
105 Nitrik Asit % 65 (Suprapur) 1 lt litre 15
106 Nitrik Asit 65 % (Utrapur) 1 lt litre 10
107 Nitrifikasyon İnhibitörü 35 gr adet 20
108 Nitrit Kiti kutu 2
109 Nitrit Standart (NO-2 Stok 1 g/lt) Solution 500 ml adet 3
110 Nitrit Standart (NO-2 Stok 1 g/lt) 100 ml adet 1
111 Okzalik Asit 1 kg kilogram 1
112 pH Kağıdı paket 15
113 Potasyum Antimon III Oksidi Tartarat 0.5 H2O 250 gr adet 3
114 Potasyum di Hidrojen Fosfat 250 gr adet 5
115 Potasyum di Kromat K2Cr2O7 500 gr adet 7
116 Potasyum di Kromat K2Cr2O7 1 kg kilogram 3
117 Potasyum hexa Cyanoferrate 250 gr adet 4
118 Potasyum Hidrojen Biiyodat 50 gr adet 1
119 Potasyum Hidrojen Ftalat 250 gr adet 1
120 Potasyum Hidrojen Ftalat Standart 80 gr adet 1
121 Potasyum Hidroksit (Pellet) 1 kg kilogram 7
122 Potasyum İyodür KI 250 gr adet 1
123 Potasyum Kromat K2CrO4 250 gr adet 1
124 Potasyum Nitrat 50 gr adet 1
125 Potasyum Peroksidi sulfat K2S2O8 1kg kilogram 7
126 Potasyum Siyanür 250 gr adet 1
127 Potasyum ICP Standart 100 ml adet 2
128 Potasyum ICP Standart HNO3 1000 µg/mL 100 ml adet 1
129 Pridin Karbokslik Asit / Isonicotonic Acid %99 500 gr adet 3
130 Salisilik Asit 100 gr adet 1
131 Selenyum ICP Standart 100 ml adet 2
132 Selenyum ICP Standart HNO3 1000 µg/mL 100 ml adet 1
133 Sher İndikatörü 100 ml adet 2
134 Sitrik Asit Monohidra 1 kg kilogram 4
135 Sodyum Azid (NaN3) 100 gr adet 1
136 Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate 1lt adet 12
137 Sodyum di Hidrojen Fosfat Monohidrat 1 kg kilogram 24
138 Sodyum di Hidrojen Fosfat Dihidrat 1 kg kilogram 12
139 Sodyum di Klora Siyonarat 2 Sulu Dikloro Siyanürk Asit Sodyum Tuzu 100 gr adet 2
140 Sodyum Hidroksit NaOH 5 kg adet 15
141 Sodyum Iyodür 250 gr adet 2
142 Sodyum Klorür 1 kg kilogram 1
143 Sodyum Metasilikat Susuz 250 gr adet 1
144 Sodyum Nitrat 500 gr adet 4
145 Sodyum Salisilat 1 kg kilogram 7
146 Sodyum Sitrat 1 kg kilogram 3
147 Sodyum ICP Standart 100 ml adet 2
148 Sodyum ICP Standart HNO3 NIST Traceable 100 ml adet 1
149 Sodyum Sülfat anhidro Na2SO4 500 gr adet 1
150 Sodyum Sülfür anhidrit (Na2S) 25 kg adet 1
151 Sodyum Sülfür 9 Sulu (Na2S*9H2O) 100 gr adet 1
152 Sülfamik Asid NH2SO3H 250 gr adet 1
153 Sulfanilamide, 98% 1 kg adet 8
154 Sülfat Standartdı I.C. için 100 ml adet 10
155 Sülfürik Asit % 97 H2SO4 2,5 lt adet 546
156 Sülfürik Asit (Teknik) %96 H2SO4 2,5 lt adet 20
157 Tetrabutylammonium hydroxide solution ( 40 % water ) 100 ml adet 2
158 Titanyum ICP Standart 100 ml adet 2
159 Titanyum ICP Standart 1000 µg/mL 125 ml adet 1
160 Etilendiamin Asetik Asit di Potasyum Salt di hidrat 100 gr adet 2
161 Titriplex III 100 gr adet 3
162 T.N.(Toplam Azot) Std. (T.N. Stok 100 m g/lt) 100 gr adet 2
163 T.K.N.(Toplam Kjeldahl Azot) Std. 100 gr adet 1
164 Vanadyum ICP Standart 100 ml adet 2
165 Vanadyum ICP Standart HNO3 1000 µg/mL 100 ml adet 1
166 Yağ Std. 250 ml adet 1
167 Aseton (Gaz Kromatografi ECD ve FID için) 2,5 lt adet 5
168 Su (LC-MS Grade) 2,5 lt adet 4
169 İsopropil Akol (Hypergrade LC MS LiChrosolv) 2,5 lt adet 2
170 Toplam Fosfor STD 500 ml adet 5
171 Acetonitrile 2,5 lt adet 2
172 Amonyak Sol. 25% Suprapur 1 lt adet 2
173 Krom +3 ICP Standart 125 lt adet 1
174 Arsenik +3 ICP Standart HCI 1000 µg/mL 100 ml adet 1
175 Arsenik +3 ICP Standart 1000 µg/mL 125 ml adet 1
176 Civa ICP Standart 125 ml adet 1
177 Kadmiyum ICP Standart 125 ml adet 1
178 Kobalt ICP Standart 125 ml adet 1
179 Mangan ICP Standart 100 ml adet 1
180 Demir ICP Standart 100 ml adet 1
181 Baryum ICP Standart 125 ml adet 1
182 Alüminyum ICP Standart 100 ml adet 1
183 Potasyum ICP Standart 100 ml adet 1
184 Sodyum ICP Standart 100 ml adet 1
185 Yitriyum ICP Standart 100 ml adet 1
186 Skandiyum ICP Standart 100 ml adet 1
187 Lityum ICP Standart 100 ml adet 1
188 İndiyum ICP Standart 100 ml adet 1
189 İridyum ICP Standart 100 ml adet 1
190 Altın ICP Standart 100 ml adet 10
191 Amonyum Nitrat 500 gr adet 2
192 ABSORBAN BEZ metre 20
193 AKM KAĞIDI paket 60
194 ANALİZ DEFTERİ adet 20
195 ANTİSEPTİK SABUN 1 lt litre 41
196 BALON DİBİ DÜZ (24/29 ) 1000ml adet 4
197 BALON JOJE AMBER 1000ml adet 7
198 BALON JOJE Şeffaf PLASTİK 100ml adet 20
199 BALON JOJE SİLİFLİ 2000ml adet 12
200 BALON JOJE SİLİFLİ 5000ml adet 8
201 BALON JOJE ŞİLİFLİ 1000ml adet 500
202 BALON JOJE ŞİLİFLİ 100ml adet 700
203 BALON JOJE ŞİLİFLİ 50ml adet 50
204 BALON JOJE ŞİLİFLİ 500ml adet 40
205 BEHER CAM 3000ml adet 8
206 BEHER CAM 2000ml adet 4
207 BEHER CAM 600ml adet 10
208 BEHER CAM 250ml adet 5
209 BEHER CAM 100ml adet 5
210 BEHER CAM 5000ml adet 8
211 BOI ŞİŞESİ 473ml (BOD TRAK II CİHAZI İÇİN) 450-500 ml arası adet 100
212 BULAŞIK MAKİNASI TUZU kilogram 100
213 BULAŞIK MAK. DETERJANI SIVI 5 lt/Bidon litre 600
214 BULAŞIK MAKİNASI NÖTRELLEŞTİRME SIVISI 5 lt/Bidon litre 150
215 CAM HUNİ 70mm adet 20
216 Cam Kalemi adet 130
217 ÇÖZELTİ ŞİŞESİ 100ml adet 40
218 ÇÖZELTİ ŞİŞESİ 250ml adet 640
219 ÇÖZELTİ ŞİŞESİ AMBER 250ml adet 200
220 ÇÖZELTİ ŞİŞESİ 500ml adet 40
221 DİSPENSER 5ml adet 1
222 DİSPENSER 1-10ml adet 1
223 ELDİVEN SOFT HAND Medium adet 230
224 ERLEN 250 ml adet 170
225 ETİKET adet 20
226 İNDİKATÖR ŞİŞESİ DAMLALIKLI adet 2
227 KAĞIT HAVLU adet 230
228 KAĞIT HAVLU (Z Kağıt) adet 500
229 KOI Yakma Tüpü adet 240
230 MANYETİK BALIK 30*6mm adet 100
231 MASKE (TOZ MASKESİ) adet 60
232 MEZUR CAM 50ml adet 5
233 MEZUR PLASTİK 250 ml adet 15
234 MEZUR PLASTİK 50 ml adet 20
235 MEZURCAM 2lt adet 3
236 MEZURCAM 500ml adet 5
237 MEZURCAM 250ml adet 8
238 MEZURCAM 100ml adet 5
239 NEŞTER BIÇAĞI adet 500
240 NEŞTER SAPI adet 8
241 NİTRİLE GLOVES ELDİVEN, S,M,L paket 800
242 NUMUNE BİDONU 5lt adet 8
243 OTOANALİZÖR TÜPÜ 2000Ad./Koli adet 30.000
244 Falkon Tüpü Yeşil Kapaklı 50 ml adet 10.000
245 OTOMATİK PİPET 0,1-1 ML adet 5
246 OTOMATİK PİPET 0,5-5 ML adet 10
247 OTOMATİK PİPET 10-100 µl adet 3
248 OTOMATİK PİPET 1 ML adet 3
249 OTOMATİK PİPET 5 ML adet 3
250 OTOMATİK PİPET 10 ML adet 5
251 OTOMATİK PİPET ASKISI adet 3
252 OTOMATİK PİPET UCU MİKROLİTR 50Ad/PK 100 µl paket 80
253 OTOMATİK PİPET UCU MİKROLİTRE 500Ad/PK 1 ml paket 40
254 PARAFİLM adet 15
255 PENS ORTA BOY adet 3
256 PİPET SEROLOJİK 25 ML adet 300
257 PİPET SEROLOJİK 10 ml adet 250
258 PİPET SEROLOJİK 5 ml adet 250
259 PİPET UCU 500-5000 ul 0,5-5,0 ml paket 100
260 PİSET,P.E, 500ml adet 17
261 PLASTİK HUNİ adet 100
262 PUAR Universal adet 4
263 REAKTİF ŞİŞESİ KAHVERENGİ 1000ml adet 15
264 SARI KAPAKLI ICP TÜPÜ 360 AD./KOLİ 50 ml adet 11.000
265 SARI KAPAKLI ICP TÜPÜ 800 AD./KOLİ 15 ml adet 11.000
266 SÜLFAT SÜZME KAĞIDI MİKRON GÖZENEKLİ paket 100
267 TARTIM KABI 41x41 mm, 10 ml (250ad/pk) paket 7
268 TEHLİKELİ ATIK BİDONU ÇANTA 20L adet 30
269 Koı tüpü yıldız magnet adet 150
270 Yuvarlak pil adet 150
271 Boı için magnet adet 100
272 Şarj edilebilir yassı pil 9V adet 10
273 Transferpette S 0.5-10 µl ayarlanabilir otomatik pipet adet 2
274 Şırınga (HPLC/UPLC için) (10 ml.) adet 600
275 Şırınga filtresi ( 0.45 Mikron HPLC/UPLC için) hidrofobik, PTFE adet 5.000
276 Vessel yıkama fırçası adet 5
277 Vial rack (1,5 ml. Vial için) Polipropilen malzemeli adet 4
278 50 ml.numune tüpü için Rack (8 tüp x 3 sıra :24 tüp) adet 10
279 Numune kabı (250 ml.,geniş ağızlı, free metals, vidalı kapaklı, polipropilen malzemeli) adet 1.000
280 Şırınga filtresi ( 0.22 Mikron HPLC/UPLC için) hidrofobik, PTFE adet 2.000
281 Şırınga filtresi ( 0.22 Mikron HPLC/UPLC için) hidrofobik, Naylon adet 2.000

İhale Adı Kimyasal ve Cam Sarf Malzeme Alımı

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU SUNULAN VE TEKLİFLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINDIĞI Kimyasal ve Cam Sarf Malzeme Alımı ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü

b) Adresi: Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 - Eyüpsultan / İSTANBUL

c) Telefon numarası: 2123011138

ç) Faks numarası: 2123217719

d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Lokman GÜCÜK(Mühendis)

Madde 2 - İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Kimyasal ve Cam Sarf Malzeme Alımı

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

281 Kalemden Oluşan Kimyasal ve Cam Sarf Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: İSKİ Laboratuvar Ek Hizmet Binası Atıksu Laboratuvar Şube Müdürlüğü

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2020/307351

b) İhale usulü: Açık ihale usulü

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 16.07.2020

Saat: 10:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP'a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından zamanı en az hatayla ölçmek üzere kullanılan atom saati esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birisi ile EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.2. 4.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmesi yeterlidir.

4.3. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

4.4. Adına ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Bu madde boş bırakılmıştır

d) Standart formlar, Standart Form-KİK015.5B/EKAP-M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.5B/EKAP-M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK015.5BO/EKAP-M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK015.5BY/EKAP-M: Yeterlik Bilgileri Tablosu, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi

e) Bu madde boş bırakılmıştır.

f) Bu madde boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere yapılacak bildirim ve tebligatlar, EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz. EKAP üzerinden yapılan bildirim ve tebligatlarda bildirim tarihi, tebliğ tarihi sayılır. Bu yolla yapılan bildirim ve tebligatlar, bildirim tarihi, zamanı ve içeriğini de kapsayacak şekilde EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.2. EKAP üzerinden bildirim ve tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Bildirim ve tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile istekliler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

ç) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, teklif mektubu standart formu ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

g) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu madde boş bırakılmıştır.

ı) Bu bent boş bırakılmıştır.

i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge

7.1.1) Bu madde boş bırakılmıştır.

7.1.2) Bu ihalede, istenen belgeler yerine yeterlik sertifikası sunulamaz.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı beyan edilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak ilgisine göre (ğ) ve (h) bendindeki belgeye ilişkin bilgileri de beyan etmek zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.6. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.6.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7. Numune ve demonstrasyon değerlendirmesi:

7.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.8. Tekliflerin dili

7.8.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarece talep edilmesi halinde isteklilerce sunulması gereken belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.9. Belgelerin sunuluş şekli:

7.9.1. İdarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur.

7.9.2. İstekliler, bu madde kapsamında idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.9.3. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.9.4. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabilirler.

7.9.5. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.9.5.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerinde mühür ve damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce tesselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.9.5.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.9.5.3. 7.9.5.1 veya 7.9.5.2 nci madde kapsamında sunulmayan belgeler ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, dogrudan düzenlendigi ülkenin Dişişleri Bakanlığı ya da düzenlendigi ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendigi ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı oldugunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendigi ülkenin Türkiye'deki temsilciligi ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendigi ülkenin Türkiye' deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.9.5.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.9.5.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.9.5.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.9.5.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.9.5.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.9.6. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.9.6.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.9.6.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.9.6.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.9.6.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.9.6.2.2. Belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.9.6.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.9.6.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.9.6.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.9.7. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.9.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10- İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11- Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 13 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde e-imza kullanarak dokümanı indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

Madde 14 - İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP'a kaydedilir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde e-imza kullanarak dokümanı indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının EKAP üzerinden indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilecektir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, e-tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler EKAP üzerinden e-imza kullanarak e-tekliflerini silmek suretiyle geri çekerek, yeniden e-teklif verebilirler.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve e-teklifler açılmaksızın bunlara ilişkin e-anahtarlar ile birlikte, idare tafından EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16 - İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini teklif mektubu ekinde sunacaklardır.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Alternatif teklifler

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 22- Tekliflerin sunulma şekli

22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.

22.3. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

22.4. Teklifin ve buna ilişkin e-anahtarın EKAP'a alınma zamanı 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen zaman damgası ile kayıt altına alınır. Bu zamanın tespitinde atom saati kullanılır.

22.5. İhale sürecinde idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik olarak alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde bu ve ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal etmeye yönelik tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.6. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.

Madde 23 - Elektronik eksiltme

23.1. İhalede yeterli görülen istekliler, EKAP üzerinden Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin eki Elektronik Eksiltme Davet Formu kullanılarak aynı anda eksiltmeye davet edilirler. Davet edilmeyecek isteklilere ise davet edilmeme gerekçeleri elektronik eksiltme başlamadan önce bildirilir. Eksiltme gerekli durumlarda ertelenebilir.

23.2. Davette, eksiltmeye konu fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar ile eksiltmenin zamanı, süresi, beşi geçmemek üzere tur sayısı ve asgari fark aralığı gibi gerekli hususlar belirtilir ve davette belirtilen kurallara göre eksiltme gerçekleştirilir. İstekliler alternatif teklif verilmesine izin verilen mal alımı ihalelerinde, vermiş oldukları alternatif teklifler için de eksiltmeye katılabilir. Davetin gönderildiği tarihten itibaren en az iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.

23.3. İstekliler tarafından yeni fiyatlar ve/veya fiyat dışı unsurlara ilişkin yeni değerler, en az asgari fark aralığı kadar eksiltilmek suretiyle teklif edilebilir. Birden fazla kalemden oluşan ihalelerde/kısımlarda eksiltme kalem fiyatları üzerinden yapılır ve eksiltilmiş kalem fiyatlarının toplamından oluşan yeni teklif eksiltilmiş teklif olarak gönderilir. Ancak turlardan birinde yeni teklif vermeyen istekli, sonraki turlarda da teklif veremez.

23.4. Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.

23.5. Eksiltmeye katılarak yeni teklif veren isteklilerin son teklifleri geçerli kabul edilerek önceki teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

23.6. Eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde sona erdirilir:

a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih ve saatin dolması.

b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.

c) Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.

23.7. Eksiltmeye yeni bir isteklinin katılmasına yol açacak şekilde geçerli tekliflerde değişiklik olması sebebiyle tekrar eksiltme yapılması halinde, yeni eksiltme daha önceki eksiltmede verilmiş olan son teklifler üzerinden yapılır.

23.8. Eksiltmede verilecek yeni tekliflerin, ilk teklifi imzalayan kişiden farklı bir kişi tarafından imzalanabilmesi için yeni teklifleri imzalayacak kişinin temsile yetkili olduğunu gösteren belgelerin eksiltmeden önce idareye sunulması zorunludur. Ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeni tekliflerin ortak girişim ortaklarının tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 - yüz seksen (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak EKAP üzerinden yapılır.

Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Ödenecek her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç, ulaşım, hammaliye, yükleme-boşaltma işlemleri dahil nakliye giderleri, test ve analiz giderleri ile Teknik Şartnamede belirtilen tüm giderler teklif fiyata dahildir

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 10.02.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler degerlendirme dışı birakilacaktır.

26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a)Tedavüldeki Türk Parası.

b)Geçici teminat ve kesin teminat mektuplan.

c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların 27.1. maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubunun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28- Geçici teminatın verilmesi

28.1. Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların İdarenin Türkiye Vakıflar Bankasının Valide Sultan İstanbul Şubesinde bulunan IBAN-TR560001500158007293605377 nolu hesabına yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelere ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekir.

Madde 29 - Geçici teminatın serbest bırakılması/iadesi

29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen serbest bırakılır/iade edilir.

29.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

29.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması

30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar EKAP üzerinden verilecektir.

30.2. e-teklifler, ihale tarih ve saatinde hazır bulunanlar önünde, ihale komisyonu tarafından e-anahtarlar kullanılmak suretiyle EKAP üzerinde açılır. e-anahtarın bozuk olması veya e-teklifin virüs içermesi gibi nedenlerle açılamayan e-teklifler tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle, EKAP üzerinden “Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonunca ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu EKAP üzerinde ve hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Kanunun 21 inci maddesine göre pazarlık usulü ile yapılan ihaleler ile fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihaleler dışındaki ihalelerde; istekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanarak, EKAP üzerinden “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak” hazırlanır. Hazırlanan bu tutanaklar durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebilir ve EKAP üzerinde kayda alınır. Bu tutanakların çıktısı ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve talep etmeleri halinde hazır bulunan isteklilere birer örneği verilir. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi

31.1. İlk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirilmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP'a kaydedilir ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.5. Yeterli görülen istekliler davet edilerek 23 üncü madde uyarınca elektronik eksiltme gerçekleştirilir. İstekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri yaklaşık maliyet ile birlikte, eksiltme sonuçlanınca açıklanır.

31.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.8. Yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılarak ya da aşırı düşük teklif açıklaması yeterli görülmeyen teklifler reddedilerek, EKAP üzerinden “Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı” düzenlenir ve değerlendirme dışı bırakma işleminin gerekçeleri belirtilir.

Madde 32- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir.

32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

Madde 33 - Aşırı düşük teklifler

33.1. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.2 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde ilgili uygulama yönetmeliğinde düzenlenen usule göre ihale sonuçlandırılacaktır.

35.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Ekonomik açıdan en avantajlı teklif , teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından kura çekilerek belirlenir.

Madde 35.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 36 - İhalenin karara bağlanması

36.1. Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenler ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. İhale dokümanında öngörülmesi halinde bu tekliflere ilişkin numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi de bu süreçte tamamlanır.

36.2. İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen ya da bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerde yer alan bilgiler ile geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez ancak ihalede öngörülen şartların sağlanamadığının anlaşılması durumunda, bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.

36.3. 36.1 maddesi uyarınca, istenen belgeleri idarece verilen süre içerisinde sunmayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan istekliler ile numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarını sunmayan istekliler hakkında ayrıca Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılarak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

36.4. Değerlendirme dışı bırakılan teklifler için EKAP üzerinden Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı düzenlenerek uygun görülmeme gerekçeleri belirtilir.

36.5. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.6. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.

Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali

37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 38 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

38.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 39 - Sözleşmeye davet

39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 40- Kesin teminat

40.1. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin %6'sı oranında kesin teminat alınır.

40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 41- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

42.4. Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminat gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ihale iptal edilir.

Madde 43 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

43.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 45- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

45.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 46 - Fiyat farkı

46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 47 - Hüküm Bulunmayan Haller

47.1. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

Madde 48 - Diğer hususlar

48.1.

-İdaremiz Laboratuvarlarında kurulu olan analitik cihazların kalibrasyonunda ve kalibrasyonla yapılan ölçümlerin kontrolünde kullanılan standart malzemelerinin TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği ve Genel Şartlar Standardı gereği farklı marka veya menşeili olması gerekmektedir.
Bu nedenle birim fiyat teklif cetvelinin 3. ve 4. Kalemde belirtilen Aluminyum Standardı,6. Kalemde belirtilen Amonyum Standardı,9. ve 10. Kalemde belirtilen Antimon Standardı,11. ve 12. Kalemde belirtilen Arsenik Standardı,13.ve 14. Kalemde belirtilen Arsenik(5) Standardı,16. ve 17. Kalemde belirtilen Bakır Standardı, 20. ve 21. Kalemde belirtilen Baryum Standardı, 22. ve 23. Kalemde belirtilen Berilyum Standardı,26. ve 27. Kalemde belirtilen Bor Standardı,36. ve 37. Kalemde belirtilen Civa Standardı,41. ve 42. Kalemde belirtilen Çinko Standardı, 45. ve 46. Kalemde belirtilen Demir Standardı, 55.Kalemde belirtilen Fenol Standardı,62. ve 63. Kalemde belirtilen Gümüş Standardı,70. Kalemde belirtilen İletkenlik Standardı,71. ve 72. Kalemde belirtilen Kadmiyum Standardı, 73. ve 74. Kalemde belirtilen Kalay Standardı,79. ve 80. Kalemde belirtilen Klorür Standardı, 81. ve 82. Kalemde belirtilen Kobalt Standardı, 84. ve 85. Kalemde belirtilen Krom Standardı, 86. ve 87. Kalemde belirtilen Krom+6 Standardı, 88. ve 89. Kalemde belirtilen Kurşun Standardı, 90 Kalemde belirtilen Las Standardı,91. ve 92. Kalemde belirtilen Mangan Standardı, 99. ve 100. Kalemde belirtilen Nikel Standardı, 102. ve 103. Kalemde belirtilen Nitrat Standardı, 109. ve 110. Kalemde belirtilen Nitrit Standardı, 127. ve 128. Kalemde belirtilen Potasyum Standardı, 131. ve 132. Kalemde belirtilen Selenyum Standardı, 147. ve 148. Kalemde belirtilen Sodyum Standardı, 154. Kalemde belirtilen Sülfat Standardı, 158. ve 159. Kalemde belirtilen Titanyum Standardı, 164. ve 165. Kalemde belirtilen Vanadyum Standardı,173. Kalemde belirtilen Krom+3 Standardı,174. ve 175. Kalemde belirtilen Arsenik +3 Standardı,176. Kalemde belirtilen Civa Standardı,177. Kalemde belirtilen Kadmiyum Standardı,178. Kalemde belirtilen Kobalt Standardı,179. Kalemde belirtilen Mangan Standardı,180. Kalemde belirtilen Demir Standardı,181. Kalemde belirtilen Baryum Standardı,182. Kalemde belirtilen Alüminyum Standardı,183. Kalemde belirtilen Potasyum Standardı,184. Kalemde belirtilen Sodyum Standardı,185. Kalemde belirtilen Yitriyum Standardı,186. Kalemde belirtilen Skandiyum Standardı,187. Kalemde belirtilen Lityum Standardı,188. Kalemde belirtilen İndiyum Standardı,189. Kalemde belirtilen İridyum Standardı,190. Kalemde belirtilen Altın Standardı,kimyasal malzemelerin farklı markalar veya menşeili olması gerekmektedir.EK:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 1,10 Fenontrolin.tek sulu C12H8N2H2O 100gr adet 1
2 4 Amino Antipirin 100 gr adet 6
3 Aluminyum ICP Standart 100 ml adet 2
4 Aluminyum ICP Standart (Al 1000 ig/mL in 2% HNO3 NIST Traceable) 100 ml adet 1
5 Amonyak Solüsyonu 1lt adet 3
6 Amonyum (NH4) Standart 500 ml adet 2
7 Amonyum hepta Molibdat dört sulu(NH4)6MO7O24.4H2O 250 gr adet 7
8 Amonyum Klorür NH4CI 1 kg adet 16
9 Antimon ICP Standart 100 ml adet 2
10 Antimon ICP Standart HCI 1000 µg/mL 100 ml adet 1
11 Arsenik ICP Standart 100 ml adet 2
12 Arsenik ICP Standart HCI 1000 µg/mL 100 ml adet 1
13 Arsenik +5 ICP Standart 125 ml adet 1
14 Arsenik (V) +5 ICP Standart 100 ml adet 1
15 Ascorbic Asit 1kg kilogram 16
16 Bakır ICP Standart 100 ml adet 2
17 Bakır ICP Standart HNO3 NIST Traceable 100 ml adet 1
18 Bakır Sülfat.beş sulu CuSO4 5H2O (250 gr) 250 gr adet 18
19 Baryum klorür iki sulu BaCI2 2H2O 1 kg kilogram 25
20 Baryum ICP Standart 1000 mg/l 100 ml adet 2
21 Baryum ICP Standart HNO3 1000 µg/mL 100 ml adet 1
22 Berilyum ICP Standart 100 ml adet 2
23 Berilyum ICP Standart HNO3 1000 µg/mL 100 ml adet 1
24 B.O.D. Aşı (Kapsül) (Polyseed BOD seed Inoculum) 50 adet/pk paket 10
25 B.O.D.Buffer Solusyon (BOD Nutrient Buffer Pillows) 50 adet/pk paket 200
26 Bor ICP Standart 100 ml adet 2
27 Bor ICP Standart 1000 µg/mL 100 ml adet 1
28 Borik Asit H3BO3 1 kg kilogram 34
29 Brij 1lt litre 1
30 Bromür Std. I.C. için 100 ml adet 4
31 Buffer solüsyon Ph4 500 ml adet 2
32 Buffer solüsyon pH7 500 ml adet 2
33 Buffer solüsyon pH7 (+0.01@ 25oC) 500 ml adet 2
34 Buffer solüsyon pH10 500 ml adet 2
35 Cellulose Microcrystalline (AKM Std) 250 gr adet 1
36 Civa ICP Standart 100 ml adet 2
37 Civa ICP Standart 1000 µg/mL 100 ml adet 1
38 Civa Sülfat HgSO4 1 kg kilogram 15
39 Civa Sülfat HgSO4 250 gr adet 40
40 Çinko Asetat Zn(CH3COO)2 2H2O 1 kg kilogram 10
41 Çinko ICP Standart 100 ml adet 2
42 Çinko ICP Standart 1000 ig/mL in 2% HNO3 NIST Traceable 100 ml adet 1
43 Demir (2) Sülfat Hepta Hidrat 100 gr adet 1
44 Demir Amonyum Sülfat Hegzahidrat (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O 1 kg kilogram 50
45 Demir ICP Standart 100 ml adet 2
46 Demir Std. ICP Standart 1000 ig/mL in 2% HNO3 NIST Traceable 100 ml adet 1
47 Demir(III) klorid hexahidrat 250 gr adet 1
48 Deterjan Kiti kutu 2
49 Di Metil Barbutirik Asit 100 gr adet 15
50 Di Sodyum Hidrojen Fosfat iki (2) sulu Na2HPO4 1 kg kilogram 8
51 Dodesil Sülfat Sodyum Tuzu 100 gr adet 7
52 Etil Alkol 2,5 lt adet 20
53 Fenol 100 gr adet 2
54 Fenol Kiti kutu 2
55 Fenol standart (Fenol Stok 1 g/lt) kutu 2
56 Florür Std I.C. için 100 ml adet 5
57 Fosfat Kiti kutu 2
58 Fosfat Std. (PO4 Stok 1 g/lt) I.C. için 100 ml adet 5
59 Fosforik Asit H3PO4 2,5 lt adet 28
60 Gulukoz 250 gr adet 1
61 Gümüş Nitrat AgNO3 100 gr adet 2
62 Gümüş ICP Standart 100 ml adet 2
63 Gümüş ICP Standart 1000 µg/mL 100 ml adet 1
64 Gümüş Sülfat AgSO4 250 gr adet 40
65 Hegzan C6H14 2,5 lt adet 50
66 Hidroklorik Asit %32 HCI 2,5 lt adet 11
67 Hidroklorik Asit %37 HCI 2,5 lt adet 6
68 Hidroklorik Asit 30% (Suprapur) 1 lt litre 1
69 Hidroklorik Asit 30% (Ultrapur) 1 lt litre 1
70 İletkenlik Standardı 1.414 mS/cm (25.0°C) 500 ml adet 1
71 Kadmiyum ICP Standart 100 ml adet 2
72 Kadmiyum ICP Standart HNO3 1000 µg/mL 100 ml adet 1
73 Kalay ICP Standart 100 ml adet 2
74 Kalay ICP Standart HCI 1000 µg/mL 100 ml adet 1
75 Kheldahl Tablet 1000 adet kutu 2
76 Kiselgel 25 kg adet 1
77 Kloramin T Trihidrat 250 gr adet 1
78 Kloroform 2,5 lt adet 100
79 Klorür Std. (Cl Stok 1 g/lt) 500 ml adet 1
80 Klorür Std. (Cl Stok 1 g/lt) I.C. için 100 ml adet 6
81 Kobalt ICP Standart 100 ml adet 2
82 Kobalt ICP Standart HNO3 1000 µg/mL 100 ml adet 1
83 Krom + 6 (Cr+6 ) Kiti kutu 5
84 Krom ICP Standart 100 ml adet 2
85 Krom ICP Standart HNO3 NIST Traceable 100 ml adet 1
86 Krom+6 ICP Standart 1000 µg/mL 125 ml adet 2
87 Krom+6 ICP Standart 100 ml adet 1
88 Kurşun ICP Standart 1000 µg/mL 100 ml adet 2
89 Kurşun ICP Standart 100 ml adet 1
90 Las Standardı (60 mg/16 Amp.) kutu 1
91 Mangan ICP Standart 100 ml adet 2
92 Mangan ICP Standart 1000 ig/mL 100 ml adet 1
93 Methanol (hypergrade LC-MS için LiChrosolv®) 2,5 lt adet 25
94 Metil Kırmızısı C15H15N3O2 25 gr adet 1
95 Metilen Blue 10 gr adet 3
96 Multi 23 Element ICP Standart 100 ml adet 2
97 N,N Dimetil -1 4-Fenilin Diamonyum Diklorür 25 gr adet 1
98 N-1 Naphthyethlyne Diamine Dihidro Klorür 25 gr adet 3
99 Nikel ICP Standart 100 ml adet 2
100 Nikel ICP Standart HNO3 1000 µg/mL 100 ml adet 1
101 Nitrat Kiti 0.5 - 18.0 mg/l NO3-N kutu 2
102 Nitrat Standart (NO-3 Stok 1 g/lt) 500 ml adet 5
103 Nitrat Standart for IC (NO-3 Stok 1 g/lt) 100 ml adet 7
104 Nitrik Asit % 65 2,5 lt adet 90
105 Nitrik Asit % 65 (Suprapur) 1 lt litre 15
106 Nitrik Asit 65 % (Utrapur) 1 lt litre 10
107 Nitrifikasyon İnhibitörü 35 gr adet 20
108 Nitrit Kiti kutu 2
109 Nitrit Standart (NO-2 Stok 1 g/lt) Solution 500 ml adet 3
110 Nitrit Standart (NO-2 Stok 1 g/lt) 100 ml adet 1
111 Okzalik Asit 1 kg kilogram 1
112 pH Kağıdı paket 15
113 Potasyum Antimon III Oksidi Tartarat 0.5 H2O 250 gr adet 3
114 Potasyum di Hidrojen Fosfat 250 gr adet 5
115 Potasyum di Kromat K2Cr2O7 500 gr adet 7
116 Potasyum di Kromat K2Cr2O7 1 kg kilogram 3
117 Potasyum hexa Cyanoferrate 250 gr adet 4
118 Potasyum Hidrojen Biiyodat 50 gr adet 1
119 Potasyum Hidrojen Ftalat 250 gr adet 1
120 Potasyum Hidrojen Ftalat Standart 80 gr adet 1
121 Potasyum Hidroksit (Pellet) 1 kg kilogram 7
122 Potasyum İyodür KI 250 gr adet 1
123 Potasyum Kromat K2CrO4 250 gr adet 1
124 Potasyum Nitrat 50 gr adet 1
125 Potasyum Peroksidi sulfat K2S2O8 1kg kilogram 7
126 Potasyum Siyanür 250 gr adet 1
127 Potasyum ICP Standart 100 ml adet 2
128 Potasyum ICP Standart HNO3 1000 µg/mL 100 ml adet 1
129 Pridin Karbokslik Asit / Isonicotonic Acid %99 500 gr adet 3
130 Salisilik Asit 100 gr adet 1
131 Selenyum ICP Standart 100 ml adet 2
132 Selenyum ICP Standart HNO3 1000 µg/mL 100 ml adet 1
133 Sher İndikatörü 100 ml adet 2
134 Sitrik Asit Monohidra 1 kg kilogram 4
135 Sodyum Azid (NaN3) 100 gr adet 1
136 Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate 1lt adet 12
137 Sodyum di Hidrojen Fosfat Monohidrat 1 kg kilogram 24
138 Sodyum di Hidrojen Fosfat Dihidrat 1 kg kilogram 12
139 Sodyum di Klora Siyonarat 2 Sulu Dikloro Siyanürk Asit Sodyum Tuzu 100 gr adet 2
140 Sodyum Hidroksit NaOH 5 kg adet 15
141 Sodyum Iyodür 250 gr adet 2
142 Sodyum Klorür 1 kg kilogram 1
143 Sodyum Metasilikat Susuz 250 gr adet 1
144 Sodyum Nitrat 500 gr adet 4
145 Sodyum Salisilat 1 kg kilogram 7
146 Sodyum Sitrat 1 kg kilogram 3
147 Sodyum ICP Standart 100 ml adet 2
148 Sodyum ICP Standart HNO3 NIST Traceable 100 ml adet 1
149 Sodyum Sülfat anhidro Na2SO4 500 gr adet 1
150 Sodyum Sülfür anhidrit (Na2S) 25 kg adet 1
151 Sodyum Sülfür 9 Sulu (Na2S*9H2O) 100 gr adet 1
152 Sülfamik Asid NH2SO3H 250 gr adet 1
153 Sulfanilamide, 98% 1 kg adet 8
154 Sülfat Standartdı I.C. için 100 ml adet 10
155 Sülfürik Asit % 97 H2SO4 2,5 lt adet 546
156 Sülfürik Asit (Teknik) %96 H2SO4 2,5 lt adet 20
157 Tetrabutylammonium hydroxide solution ( 40 % water ) 100 ml adet 2
158 Titanyum ICP Standart 100 ml adet 2
159 Titanyum ICP Standart 1000 µg/mL 125 ml adet 1
160 Etilendiamin Asetik Asit di Potasyum Salt di hidrat 100 gr adet 2
161 Titriplex III 100 gr adet 3
162 T.N.(Toplam Azot) Std. (T.N. Stok 100 m g/lt) 100 gr adet 2
163 T.K.N.(Toplam Kjeldahl Azot) Std. 100 gr adet 1
164 Vanadyum ICP Standart 100 ml adet 2
165 Vanadyum ICP Standart HNO3 1000 µg/mL 100 ml adet 1
166 Yağ Std. 250 ml adet 1
167 Aseton (Gaz Kromatografi ECD ve FID için) 2,5 lt adet 5
168 Su (LC-MS Grade) 2,5 lt adet 4
169 İsopropil Akol (Hypergrade LC MS LiChrosolv) 2,5 lt adet 2
170 Toplam Fosfor STD 500 ml adet 5
171 Acetonitrile 2,5 lt adet 2
172 Amonyak Sol. 25% Suprapur 1 lt adet 2
173 Krom +3 ICP Standart 125 lt adet 1
174 Arsenik +3 ICP Standart HCI 1000 µg/mL 100 ml adet 1
175 Arsenik +3 ICP Standart 1000 µg/mL 125 ml adet 1
176 Civa ICP Standart 125 ml adet 1
177 Kadmiyum ICP Standart 125 ml adet 1
178 Kobalt ICP Standart 125 ml adet 1
179 Mangan ICP Standart 100 ml adet 1
180 Demir ICP Standart 100 ml adet 1
181 Baryum ICP Standart 125 ml adet 1
182 Alüminyum ICP Standart 100 ml adet 1
183 Potasyum ICP Standart 100 ml adet 1
184 Sodyum ICP Standart 100 ml adet 1
185 Yitriyum ICP Standart 100 ml adet 1
186 Skandiyum ICP Standart 100 ml adet 1
187 Lityum ICP Standart 100 ml adet 1
188 İndiyum ICP Standart 100 ml adet 1
189 İridyum ICP Standart 100 ml adet 1
190 Altın ICP Standart 100 ml adet 10
191 Amonyum Nitrat 500 gr adet 2
192 ABSORBAN BEZ metre 20
193 AKM KAĞIDI paket 60
194 ANALİZ DEFTERİ adet 20
195 ANTİSEPTİK SABUN 1 lt litre 41
196 BALON DİBİ DÜZ (24/29 ) 1000ml adet 4
197 BALON JOJE AMBER 1000ml adet 7
198 BALON JOJE Şeffaf PLASTİK 100ml adet 20
199 BALON JOJE SİLİFLİ 2000ml adet 12
200 BALON JOJE SİLİFLİ 5000ml adet 8
201 BALON JOJE ŞİLİFLİ 1000ml adet 500
202 BALON JOJE ŞİLİFLİ 100ml adet 700
203 BALON JOJE ŞİLİFLİ 50ml adet 50
204 BALON JOJE ŞİLİFLİ 500ml adet 40
205 BEHER CAM 3000ml adet 8
206 BEHER CAM 2000ml adet 4
207 BEHER CAM 600ml adet 10
208 BEHER CAM 250ml adet 5
209 BEHER CAM 100ml adet 5
210 BEHER CAM 5000ml adet 8
211 BOI ŞİŞESİ 473ml (BOD TRAK II CİHAZI İÇİN) 450-500 ml arası adet 100
212 BULAŞIK MAKİNASI TUZU kilogram 100
213 BULAŞIK MAK. DETERJANI SIVI 5 lt/Bidon litre 600
214 BULAŞIK MAKİNASI NÖTRELLEŞTİRME SIVISI 5 lt/Bidon litre 150
215 CAM HUNİ 70mm adet 20
216 Cam Kalemi adet 130
217 ÇÖZELTİ ŞİŞESİ 100ml adet 40
218 ÇÖZELTİ ŞİŞESİ 250ml adet 640
219 ÇÖZELTİ ŞİŞESİ AMBER 250ml adet 200
220 ÇÖZELTİ ŞİŞESİ 500ml adet 40
221 DİSPENSER 5ml adet 1
222 DİSPENSER 1-10ml adet 1
223 ELDİVEN SOFT HAND Medium adet 230
224 ERLEN 250 ml adet 170
225 ETİKET adet 20
226 İNDİKATÖR ŞİŞESİ DAMLALIKLI adet 2
227 KAĞIT HAVLU adet 230
228 KAĞIT HAVLU (Z Kağıt) adet 500
229 KOI Yakma Tüpü adet 240
230 MANYETİK BALIK 30*6mm adet 100
231 MASKE (TOZ MASKESİ) adet 60
232 MEZUR CAM 50ml adet 5
233 MEZUR PLASTİK 250 ml adet 15
234 MEZUR PLASTİK 50 ml adet 20
235 MEZURCAM 2lt adet 3
236 MEZURCAM 500ml adet 5
237 MEZURCAM 250ml adet 8
238 MEZURCAM 100ml adet 5
239 NEŞTER BIÇAĞI adet 500
240 NEŞTER SAPI adet 8
241 NİTRİLE GLOVES ELDİVEN, S,M,L paket 800
242 NUMUNE BİDONU 5lt adet 8
243 OTOANALİZÖR TÜPÜ 2000Ad./Koli adet 30.000
244 Falkon Tüpü Yeşil Kapaklı 50 ml adet 10.000
245 OTOMATİK PİPET 0,1-1 ML adet 5
246 OTOMATİK PİPET 0,5-5 ML adet 10
247 OTOMATİK PİPET 10-100 µl adet 3
248 OTOMATİK PİPET 1 ML adet 3
249 OTOMATİK PİPET 5 ML adet 3
250 OTOMATİK PİPET 10 ML adet 5
251 OTOMATİK PİPET ASKISI adet 3
252 OTOMATİK PİPET UCU MİKROLİTR 50Ad/PK 100 µl paket 80
253 OTOMATİK PİPET UCU MİKROLİTRE 500Ad/PK 1 ml paket 40
254 PARAFİLM adet 15
255 PENS ORTA BOY adet 3
256 PİPET SEROLOJİK 25 ML adet 300
257 PİPET SEROLOJİK 10 ml adet 250
258 PİPET SEROLOJİK 5 ml adet 250
259 PİPET UCU 500-5000 ul 0,5-5,0 ml paket 100
260 PİSET,P.E, 500ml adet 17
261 PLASTİK HUNİ adet 100
262 PUAR Universal adet 4
263 REAKTİF ŞİŞESİ KAHVERENGİ 1000ml adet 15
264 SARI KAPAKLI ICP TÜPÜ 360 AD./KOLİ 50 ml adet 11.000
265 SARI KAPAKLI ICP TÜPÜ 800 AD./KOLİ 15 ml adet 11.000
266 SÜLFAT SÜZME KAĞIDI MİKRON GÖZENEKLİ paket 100
267 TARTIM KABI 41x41 mm, 10 ml (250ad/pk) paket 7
268 TEHLİKELİ ATIK BİDONU ÇANTA 20L adet 30
269 Koı tüpü yıldız magnet adet 150
270 Yuvarlak pil adet 150
271 Boı için magnet adet 100
272 Şarj edilebilir yassı pil 9V adet 10
273 Transferpette S 0.5-10 µl ayarlanabilir otomatik pipet adet 2
274 Şırınga (HPLC/UPLC için) (10 ml.) adet 600
275 Şırınga filtresi ( 0.45 Mikron HPLC/UPLC için) hidrofobik, PTFE adet 5.000
276 Vessel yıkama fırçası adet 5
277 Vial rack (1,5 ml. Vial için) Polipropilen malzemeli adet 4
278 50 ml.numune tüpü için Rack (8 tüp x 3 sıra :24 tüp) adet 10
279 Numune kabı (250 ml.,geniş ağızlı, free metals, vidalı kapaklı, polipropilen malzemeli) adet 1.000
280 Şırınga filtresi ( 0.22 Mikron HPLC/UPLC için) hidrofobik, PTFE adet 2.000
281 Şırınga filtresi ( 0.22 Mikron HPLC/UPLC için) hidrofobik, Naylon adet 2.000
Okas Kodu Okas Açıklaması
24000000 Kimyasal ürünler

< GERİ DÖN